3
Ibinaa da hhoi da hida gu Iliitleemu
13 Tiito, kwanda sigii slayde hida goõ, ma itatiisiri hida gu koomee ⁄uuru tawaalooge haa hida gu deni goó wariiqadimidee yondu gu sirikariinii, inay hingi ilakhuukhuꞌusiyee, sa yondu sliimaa gu hhou. Kara inay hhanti wahaahanay heedi lensee, hhanti naanaqamidiyay, slayee ibidinaa da ⁄abi da hhoi, tay gi ibiidiyay aslaaꞌamee loi haa hida sliimaa.
Dandiray qatlaykira gu wakaꞌalee haati kahhana bawmage, Iliitleemu gwaa itatiimisaniiba, dandaatii coraaridi, dandiray yaati tongimaiĩ daa tawaalimi ha slahhaahhaau haa hhaꞌaloo paslaapasloo da slaqoo. Balalu sliimaa handaati tlakwi, kara haati kona tloomu sa hida wakinay. Hangwaati wakaawakana, dandigi waki ha hida sliimaa, inay seei gigi wakani.
Gimati teesaaqay see, Iliitleemu Ilabuꞌumiisay goori sindaa laqami hhoinay haa slaꞌamuu gosi, dugwaa ilii tlaaꞌasi, hindaa ilabuꞌumi dandiray, sa gimba gu ⁄awaariru gosi giyaa kone sa dandiray, yaati sa gimba gu yondu gooriiba gu hhou gaa yondiidani. Hindaati ilabuꞌumi hari amoo da ilabuusla tlakwaroo doori laqwaloo doorii da cadii, kara hindaa hii⁄abeesi muunaiĩ kotii hari ⁄uuru gu Muuna gosi. Iliitleemu hindaa ilii kuꞌusi Muunakee kosi hari cabuuma, hari amoo da Yeesu Kristu Ilabuꞌumiisay goori. Kara Iliitleemu hindaati faadi konaaba tlakwaroo hari amoo da hhoinay gosi gu didiru. Ina yaa laqi gimba goõ teesaaqay, ma aalini iliipaꞌaru gu ibinaa da taysa naqatloo giyaa uumi. Gimbaki goõ sugwaa kaay guti lou, kara gu iliipaꞌaruu, ana slaꞌa ugu ma iliikonti hari ⁄uuru gimbakee, sa hida hhakee gwaa qaasee ⁄imba dooina daqa Iliitleemuge, ma hiikarahhiri yondu gu hhouge. Gimbaki guti hhou, kara ti kona faydaa daqa hidage.
Inkoo tlintiaw kabaaba⁄u gu bawma, catimisu gu umaiĩ gu okookoiĩ gu kooma faadoo da tleedi, tlanka haa qwatla sa sariyaa da Musaa. Gimbaki sliimaa konaaba faydaa, kara iliiayaaba heedi lenseei. 10 Hida hhakee goó ⁄isimee deehhoo tla⁄aã goorii, kwanda ugu hagi ilii⁄oo⁄ode, bere slaiyaaiiba mawaraa, kwanda gi kara ilii⁄oo⁄ode da cadii, ma mayri teesaaqay lalaquu. Asunkuilee bere kahhiyay slaiyaaiiba itatiisa, hangu mamaydee haa inay sumuku. 11 Ugu ha khuꞌuda tuba, sagaiĩ gu hida hhakee gu hhoiiba, yaa mayri gimba gu lou sa sirakomamidu gu afaꞌafuumaa kilesi. Kara inay ti hida gu koomee tlakwaroo, hingaa ⁄agitiniri hari tlakwaroo dooina.
Ilakaawa haa cehheemisuu gu hiifaakoo
12 Qatlay gamaa ilii ya⁄abe daqa dooguu Ariteema angamalee Tikiiko, hhooa la khayda booma da Nikapoolige, sa gimba ana haa slaꞌa khawaraa teꞌesii, ma ibiidi qatlay gu slehheeri gu koomee caaqwa. 13 Qatlay Seena, heedikira gu sariyaa haa Apoolo gimaa ilii waaudiye, iliiawakii hari ⁄uuru googu, ma slayri idadu sliimaa, gi slaiyeei hhiyuuma dooinay. 14 Sa gimba, hida koti kwanda hingi caacaahhamisiyee, mangii ca⁄asiri, ma yondiidiri yondu gu hhou, ma iliiaꞌayri qaqaw sa hida idadu gu kaari haa ma slayri ibinaa doóba dakusa ⁄aamu.
15 Hida sliimaa gu Iliitleemu gu tiꞌii waaree haa ana, dugwaani cehheemisi ugu, Tiito. Cehheemisi deneꞌee koti goõ, gu koomee ⁄imba daqa Kristuge.
Inkoo firoo doyi na nahaã ambee, hhoinay gu didiru gu Iliitleemu ibiidiyee haa unkuray gonkokunaa.