5
ବିସ୍ୱାସିମଃନାର୍‌ କଃର୍ତାକାମ୍‌
ତୁଇ ବୁଡାବୁଡିମଃନ୍‌କ୍‌ ଇନସ୍ତା କଃର୍‌ ନାୟ୍‌, ମଃତର୍‌ ଉବା ହର୍‌ ମାନ୍‌ତି କଃରା, ଆର୍‌ ଦଃଙ୍ଗ୍‌ଳାମଃନ୍‌କେ ବାୟ୍‌ ହର୍‌, ବୁଡାବୁଡିମଃନ୍‌କ୍‌ ଉବାଆୟା ହର୍‌ ଆର୍‌ ଦଃଙ୍ଗ୍‌ଳିମଃନ୍‌କେ ନିର୍ମୁଳ୍‌ ମଃନେ ବେଣି ହର୍‌ ବାବି କଃରି ସେରଃକମ୍‌ କଃର୍‌ ।
ସାହା ନୟ୍‌ଲା ରାଣ୍ଡିଲକେ ମାୟ୍‌ନ୍‌ କଃର୍‌ । ମଃତର୍‌ ଜଦି ଗଟ୍‌ ରାଣ୍ଡିର୍‌ ହଇସିଜିସି କି ନାତିନାତ୍‍ଣି ରେତି, ତଃବେ ସେମଃନ୍ ହଃର୍ତୁ ନିଜାର୍‌ ଗଃରାର୍‌ କୁଟୁମାର୍‌ ଲକ୍‌କେ ମାୟ୍‌ନ୍‌ କଃରୁକେ ଆର୍‌ ଆୟ୍‌ସି ଉବାସିମଃନ୍‌କେ ଲେଉଟି ଉହ୍‌କାର୍‌ କଃରୁକେ ସିକତ୍‌ । କାୟ୍‌ତାକ୍‌ବଃଲେକ୍‌ ଇରି ତ ଇସ୍ୱରାର୍‌ ଆକାୟ୍‌ ନିକ । ଜୁୟ୍‌ ରାଣ୍ଡି ଏକ୍ଲା, ସେ ଇସ୍ୱରାର୍‌ ଉହ୍ରେ ଆସା କଃରି ଦିନ୍‌ରାତି ଇସ୍ୱର୍‌କେ ଗଃଉଆରି କଃରି ଆର୍‌ ପାର୍ତ୍‌ନାୟ୍‌ ଲାଗି ରେଉଅ । ମଃତର୍‌ ଜେ ସୁକ୍‌ବୟ୍‌ଗେ ବୁଡିରୟ୍‌ଦ୍‌, ସେ ଜିବନ୍ ରିଲେକ୍‌ ହେଁ ମଃଲା ସଃମାନ୍ । ସେମଃନ୍ ଜଃନ୍‌କଃରି ଲିନ୍ଦା ନଃହାଉତି, ଇତାର୍‌ ଗିନେ ଇ ସଃବୁ ହେଁ ସେମଃନ୍‌କେ କଃଉ । ମଃତର୍‌ ଜଦି କେ ଅଃହ୍‌ଣାର୍‌ ଗଃରାର୍‌ ନିଜାର୍‌ ଗଃର୍‌ କୁଟୁମାର୍‌ ଜଃତୁନ୍ ନଃନେୟ୍‌, ସେ ବିସ୍ୱାସାର୍‌ କଃତା ନଃମାନି ଆଚେ, ଆର୍‌ ସେ ଅବିସ୍ୱାସି ତଃୟ୍‌ହୁଣି ଅଃଦିକ୍‌ ହାହି ।
ଜୁୟ୍‌ ରାଣ୍ଡିର୍‌ ବଃୟ୍‌ସ୍‌ ସାଟେ ହୁଣି ଉଣା ନାୟ୍‌, 10 ଆର୍‌ ଜେ ଗଟେକ୍‌ ଅଃଣ୍ଡ୍ରାର୍‌ ମାୟ୍‌ଜି ଆର୍‌ ନିକ କାମାର୍‌ ଗିନେ ଡାକ୍‌ ହୁଟି ରଃୟ୍‌ଦ୍‌, ବଃଲେକ୍‌ ସେ ଜଦି ହିଲାମଃନ୍‌କେ ନିକ ଜଃତୁନ୍ କଃରେଦ୍‌, ବିନ୍ ଲକେ ଜଃତୁନ୍ କଃରେଦ୍‌, ଦଃର୍ମି ଲକାର୍‌ ହାଦ୍‌ ଦଃୟ୍‌ଦ୍‌, ଦୁକିମଃନାର୍‌ ଦୁକ୍‌ ହାସ୍ରାୟ୍‌ଦ୍‌, ଆର୍‌ ସଃବୁ ନିକ କାମେ ତିକ୍‌ତିକା ରଃୟ୍‌ଦ୍‌, ତଃବେ ତାର୍‌ ନାମ୍‌ ରାଣ୍ଡି ବଃଲି ଗଃଣିତା କଃରା ।
11 ମଃତର୍‌ ଦଃଙ୍ଗ୍‌ଳି ରାଣ୍ଡି ମଃନ୍‌କେ ରାଣ୍ଡି ବଃଲି ମାନା ନାୟ୍‌, କାୟ୍‌ତାକ୍‌ବଃଲେକ୍‌ ସେମଃନ୍ ଅଃଣ୍ଡ୍ରାକେ ମିସୁକ୍‌ ମଃନ୍‌କଃରି କ୍ରିସ୍ଟ ତଃୟ୍‌ହୁଣି ମଃନ୍‌ ବୁଲାୟ୍‌ଲେକ୍‌, ବିବା ଅଃଉଁକେ ମଃନ୍‌କଃର୍ତି । 12 ସେମଃନ୍ ସେମଃନାର୍‌ ହଃର୍ତୁ କଃରି ରିଲା ସଃୟ୍‌ତ୍‌ ବାଙ୍ଗ୍‌ଲେକ୍‌ ସଃତ୍‌କଃରି ଡଃଣ୍ଡ୍‌ ହାଉତି । 13 ଆରେକ୍‌ ହେଁ ସେମଃନ୍ ଦଃନ୍ଦି ଅୟ୍‌ ଗଃର୍‌ ଗଃର୍‌ ବୁଲି ଅଃଳ୍‌ସିଆଣି ଅଃଉଁକେ ସିକ୍‌ତି, ଚୁଚା ଅଃଳ୍‌ସିଆଣି ନାୟ୍‌, ମଃତର୍‌ ଲଳାକ୍‌ ନୟ୍‌ଲାର୍‌ ଆର୍‌ ଗାଣେଞ୍ଜ୍ କୟ୍‌ ନଃକ୍‌ଉତା କଃତା କଃଉତି । 14 ଇତାର୍‌ ଗିନେ ମର୍‌ ମଃନ୍‌ ଦଃଙ୍ଗ୍‌ଳି ରିଲା ରାଣ୍ଡିମଃନ୍‌ ବିବା ଅଃଉତ୍‌, ହିଲା ହାଅତ୍‌, ଗଃର୍‌ ଚାଲାଅତ୍‌, ସଃତ୍ରୁକେ ଲିନ୍ଦା କଃରୁକ୍‌ କାୟ୍‌ ବାଟ୍‌ ନଃଦେଉଅତ୍‌ । 15 ବଃଲେକ୍‌ ଅଃବେ ହେଁ କେ କେ କ୍ରିସ୍ଟର୍‌ ତଃୟ୍‌ହୁଣି ଦୁରିକ୍‌ ଅୟ୍‌ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ହଃଚେ ଜାୟ୍‌ ବିନ୍ ବାଟେ ଗଃଳାୟ୍‌ ଆଚ୍‌ତି । 16 ଜଦି କୁୟ୍‌ ବିସ୍ୱାସି ମାୟ୍‌ଜିର୍‌ ଗଃରେ ରାଣ୍ଡିମଃନ୍‌ ରେତି, ତଃବେ ସେ ସେମଃନାର୍‌ ଜଃତୁନ୍ ନେଉଅ, ମଣ୍ଡ୍‌ଳି ଉହ୍ରେ ବଜ୍‌ ନଃଉଅ, ମଣ୍ଡ୍‌ଳି ଜଃନ୍‌କଃରି ଆସ୍ରା ନୟ୍‌ଲା ରାଣ୍ଡିମଃନାର୍‌ ଜଃତୁନ୍ ନେଉଁକ୍‌ ହାରେ ।
17 ଜୁୟ୍‌ ପାରାଚିନ୍ ନିକ କଃରି ଚାଲାଉତି, ମୁଳ୍‌କଃରି ଜୁୟ୍‌ମଃନ୍‌ ମାପ୍ରୁର୍‌ କଃତା ପର୍ଚାର୍‌ କଃର୍ତି ଆର୍‌ ସିକ୍ୟା ଦେଉଁକେ କଃସ୍ଟ୍‌ କଃର୍ତି, ସେମଃନ୍ ଦୁୟ୍‌ଗୁଣ୍ ମାୟ୍‌ନ୍‌ ହାଉତା ଜୟ୍‌ଗ୍‌ । 18  ବଃଲେକ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ କଃଉଁଲି, “ଦାନ୍‌ ମାଡାଉତାବଃଳ୍‌ ବଃଇଲ୍‌ ମୁଏଁ କତ୍ରା ବାନ୍ଦାନାୟ୍‌ ।” ଆର୍‌ ହାୟ୍‌ଟି କଃର୍ତା ଲକ୍‌ ତାର୍‌ ବୁତି ହାଉତା ଜୟ୍‌ଗ୍‌ । 19 ଦୁୟ୍‌ କି ତିନି ଲକ୍‌ ସାକି ନୟ୍‌ଲେକ୍‌ ପାରାଚିନ୍‌ମଃନାର୍‌ ବିରଦେ କୟ୍‌ଲା କଃତା ମାନା ନାୟ୍‌ । 20 ଜୁୟ୍‌ମଃନ୍‌ ହାହ୍‌ କଃରୁଲାୟ୍‌, ସେମଃନ୍‌କେ ସଃବୁ ଲକାର୍‌ ମୁଏଁ ଉଳିକଃରି କଃଉ, ଜଃନ୍‌କଃରି ବିନ୍ ଲକ୍‌ ହେଁ ଡିର୍ତି ।
21 ଇସ୍ୱରାର୍‌, କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁର୍‌ ଆର୍‌ ବାଚ୍‌ଲାର୍‌ ଦୁତ୍‌ମଃନାର୍‌ ମୁୟେ ଆଦେସ୍‌ ଦେଉଁଲେ, ହୁର୍ବାର୍‌ ମଃନ୍‌ବାବ୍‌ ହଃର୍କାରେ ନଃଚାଲିକଃରି ଇସଃବୁ ମାନ୍‌, ଏକ୍‌ବାଟ୍ୟା ଅୟ୍‌ କାୟ୍‌ କାମ୍‌ ହେଁ କଃର୍‌ ନାୟ୍‌ । 22 ଦଃର୍ଲାଦାହ୍ରେ କାର୍‌ ଉହ୍ରେ ଆତ୍‌ ସଃଙ୍ଗାୟ୍‌ ବର୍‌ ଦେସ୍‌ ନାୟ୍‌, କି ବିନ୍ ଲକାର୍‌ ହାହାର୍‌ ସଃଙ୍ଗୁଆଳି ଅଃଉ ନାୟ୍‌, ଆର୍‌ ନିଜ୍‌କେ ନିର୍ମୁଳ୍‌ କଃରି ରେ ।
23 ଆର୍‌ ଅଃବ୍‌କା ହାଣି ନଃକାୟ୍‌କଃରି ତର୍‌ ହେଟ୍‌ ରଗ୍ ଆର୍‌ ତର୍‌କେ ତର୍‌ ଗଃଗାଳାର୍‌ ବେମାର୍‌ ତଃୟ୍‌ହୁଣି ନିକ ଅଃଉଁକେ ଗୁଳିକ୍‌ ଗୁଳିକ୍‌ ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ରଃସ୍‌ ସୁର୍‌ ।
24 କାର୍‌ କାର୍‌ ହାହ୍‌ ବିଚାର୍‌ ଅଃଉତା ଆଗ୍‌ତୁ, ଜାଣାହଃଳେଦ୍‌ ଆର୍‌ କାର୍‌ କାର୍‌ ହଃଚେ ଜାଣା ହଃଳେଦ୍‌ । 25 ସେରଃକମ୍‌ ହେଁ ସଃତ୍‌ କାମ୍‌ ଆଗ୍‌ତୁ ଜାଣାହ୍‌ଳେଦ୍‌, ଆର୍‌ ଜାୟ୍‌ରି ଜାଣାନଃହେଳେ ସେରି ଲୁକାୟ୍‌ ନୟ୍‌ ।
5:18 ୫:୧୮ ମାତି ୧୦:୧୦; ଲୁକ ୧୦:୭.