6
କ୍ରିସ୍ଟ ବିସ୍ୱାସି ଗତିଦଃଙ୍ଗ୍‌ଳାମଃନ୍‌ ଜଃତେକ୍‌ ଆଚ୍‌ତି, ସେମଃନ୍ ଅଃହ୍‌ଣା ଅଃହ୍‌ଣା ସାଉକାର୍‌ ମଃନ୍‌କେ ଲଳା ହଃର୍କାରେ ମାନ୍‌ତି ହାଉତା ଜୟ୍‌ଗ୍‌ ବଃଲି ଜାଣତ୍‌ ଜଃନ୍‌କଃରି ଇସ୍ୱରାର୍‌ ନାଉଁ ଆର୍‌ ସିକ୍ୟାର୍‌ ଲିନ୍ଦା ନୟ୍‌ । ଆର୍‌ ଜୁୟ୍‌ ଲକ୍‌ମଃନାର୍‌ ସାଉକାର୍‌ମଃନ୍ ବିସ୍ୱାସି, ସେମଃନ୍ ଗତିଦଃଙ୍ଗ୍‌ଳାକ୍‌ ବାୟ୍‌ ବଃଲି ବାବିକଃରି ଇନସ୍ତା ନଃକେରତ୍‌, ମଃତର୍‌ ଅଃଦିକ୍‌ ଜଃତୁନେ ସେମଃନାର୍‌ ଉହ୍‌କାର୍‌ କଃରତ୍‌, କାୟ୍‌ତାକ୍‌ବଃଲେକ୍‌ ଜୁୟ୍‌ମଃନ୍‌ ଉହ୍‌କାର୍‌ ହାଉତି, ସେମଃନ୍ ବିସ୍ୱାସି ଆର୍‌ ଲାଡାର୍‌ । ଇସଃବୁ କଃତା ସିକ୍ୟା ଦେସ୍‌ ଆର୍‌ ପର୍ଚାର୍‌ କଃର୍‌ ।
ମିଚ୍ ସିକ୍ୟା ଆର୍‌ ଦଃନ୍‌ଲଃବ୍‌
କେ ଜଦି ବିନ୍ ରଃକମ୍‌ ସିକ୍ୟା ଦଃୟ୍‌କଃରି, ଅଃମାର୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟର୍‌ ଉହ୍‌କାର୍‌ କଃର୍ତା କଃତା ଆର୍‌ ଇସ୍ୱରାର୍‌ ମାନ୍‌ତି କଃର୍ତା ହଃର୍କାରେ ସିକ୍ୟା ନଃମାନେ, ତଃବେ ସେ ଚୁଚାୟ୍‌ ଗଃର୍ବ୍‌ ଆର୍‌ ବୁଦି ନଃୟ୍‌ଲାର୍‌ ଆର୍‌ କଃତା ଦଃରାଦଃରି ଆର୍‌ କଃତା କାଟାକାଟି ତଃୟ୍‌ ଲାଗିରେତି, ଅଃକାର୍‌, ମାଡ୍‌ଗଳ୍‌, ଲିନ୍ଦା, କଃରାବ୍‌ ଆହ୍ରାତ୍‌, ଆର୍‌ ସେମଃନ୍ କାୟ୍‌ରି ବାବୁ ନାହାରି ହଲ୍ୟା ଦଃରାଦଃରିଅୟ୍‌ ସଃତ୍‌ ବିସୟ୍‌ମଃନ୍‌କେ ନିକନାୟ୍‌ ବଃଲି କଃଉତି । ଦଃର୍ମି ଅଃବ୍‌କା ଦଃନ୍‌ ହାଉତା ବାଟ୍‌ ବଃଲି ବାବ୍‌ତି ।
ଦଃର୍ମିଲକ୍‌ ସଃତ୍‌ କଃରି ମାଜନ୍‌ ବଃଲେକ୍‌ ତାର୍‌ ଜଃତେକ୍‌ ଆଚେ ସଃତେକ୍‌ ତଃୟ୍‌ ସଃର୍ଦା ଅୟ୍‌ ରଃୟ୍‌ଦ୍‌ । ବଃଲେକ୍‌ ଅଃମିମଃନ୍‌ ଜଃଗତେ କାୟ୍‌ରି ହେଁ ଆଣି ନଃକେରୁ, ଆର୍‌ ଇତିହୁଣି କାୟ୍‌ରି ହେଁ ସଃଙ୍ଗେ ନେଉଁ ନଃହାରୁ । ତଃବେ ଅଃର୍ନ୍‌ ଆର୍‌ ବଃସ୍ତର୍‌ ରିଲେକ୍‌ ଅଃମାର୍‌ ହାଁୟ୍‌ ସଃରି । ମଃତର୍‌ ଜୁୟ୍‌ମଃନ୍‌ ମାଜନ୍‌ ଅଃଉଁକେ ମଃନ୍‌କଃର୍ତି, ସେମଃନ୍ ପରିକ୍ୟାୟ୍‌ ଆର୍‌ ହାନ୍ଦାୟ୍‌, ଆର୍‌ ଗାଦା ରଃକମ୍‌ ନଃକେର୍ତା କାମ୍‌ ଆର୍‌ ନଃସ୍ଟ୍‌ଅଉତା ମଃନ୍‌ବାବେ ହଃଳ୍‌ତି, ଇରିମଃନ୍‌ ମାନାୟ୍‌କେ ବଃସମ୍‌ ଆର୍‌ ନାସ୍‌ ଅଃଉତା ସଃମ୍‌ନ୍ଦେ ବୁଡାୟଦ୍‌ । 10 କାୟ୍‌ତାକ୍‌ବଃଲେକ୍‌ ଦଃନ୍‌ଲଃବ୍‌ ସବୁ ନଃସ୍ଟ୍‌ଅଉତାର୍‌ ମୁଳ୍‌; କଃତିଲକ୍‌ ସେତାକ୍‌ ଆସା କଃରି ବିସ୍ୱାସ୍‌ ଚାଡିକଃରି ବାଟ୍‌ ବାଣାଅୟ୍‌ ଆଚ୍‌ତି । ଆର୍‌ ବଃଡ୍ ଦୁକେ ଅଃହ୍‌ଣା ଅଃହ୍‌ଣାର୍‌ ମଃନେ ଦୁକ୍‌ ହାୟ୍‌ ଆଚ୍‌ତି ।
ପାଉଲାର୍‌ ସଃରାସଃରି ସିକ୍ୟା
11 ମଃତର୍‌ ଏ ତିମତି, ତୁୟ୍‌ ଗଟ୍‌ ଇସ୍ୱରାର୍‌ ଲକ୍‌, ତୁୟ୍‌ ଇସଃବୁ ଚାଡି କଃରି ଦଃର୍ମକଃତା, ଇସ୍ୱରାର୍‌ ମାୟ୍‌ନ୍‌, ବିସ୍ୱାସ୍‌, ଲାଡ୍‌, ସାସ୍‌ଦଃର୍ତାର୍‌ ଆର୍‌ ସମ୍ବାଳିକଃରି ରେଉଁକେ ଚେସ୍ଟା କଃର୍‌ । 12 ବିସ୍ୱାସାର୍‌ ନିକ ଜୁଜେ ମଃନ୍‌ ହଃରାଣ୍‌ ସଃଙ୍ଗ୍ ଜୁଜ୍‌ କଃରି, ଅଃମ୍ବର୍‌ ଜିବନ୍ ଦଃରି ରେ; ସେତାର୍‌ଗିନେ ତ ତୁୟ୍‌ କୁଦାୟ୍‌ଅୟ୍‌ ଆଚ୍‌ସି ଆର୍‌ ଗାଦେକ୍‌ ସାକିମଃନାର୍‌ ଚଃମେ, ନିକ ସାକି ଦଃୟ୍‌ ଆଚ୍‌ସି । 13  ସଃବ୍‌କେ ଜିବନ୍ ଦେତା ଇସ୍ୱରାର୍‌ ମୁଏଁ, ଆର୍‌ ପନ୍ତିଅ ପିଲାତର୍‌ ମୁୟେ ନିକ ସାକି ଦେଉଁକେ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁର୍‌ ମୁୟେ ମୁୟ୍‌ଁ ତକେ କଃଉଁଲେ । 14 ତୁୟ୍‌ ଅଃମାର୍‌ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟର୍‌ ଆସ୍ତା ହଃତେକ୍‌ ତକ୍‌ ଦିଲା ଦଃର୍ମ୍‌ ସିକ୍ୟାମଃନ୍‌କେ ମାୟ୍‌ନ୍‌କଃରି ନିର୍ମୁଳ୍‌ ଆର୍‌ ଲିନ୍ଦା ନଃହାୟ୍‌ ରେ । 15 ଇସ୍ୱରାର୍‌ ଟିକ୍‌ ବେଳା ଆୟ୍‌ଲେକ୍‌, ସେରି ହୁରୁଣ୍‌ କଃରେଦ୍‌ । ସେ ବଃଡେ ବାୟ୍‌ଗ୍‌ ଗଟେକ୍‌ ବଃଲି ଚଃକର୍‌ବତି, ଜେ ରଃଜାମଃନାର୍‌ ରଃଜା ଆର୍‌ ମାପ୍ରୁମଃନାର୍‌ ମାପ୍ରୁ । 16 ଇସ୍ୱର୍‌ ହଃକା ଅଃମ୍ବର୍‌ ଆର୍‌ କେ ସେ ଜଃଗାୟ୍‌ ଜଃଉଁନାହାର୍ତା ଉଜାଳେ ବାସାକଃରୁଲା, ଜାକେ କୁୟ୍‌ ଜଃଗତ୍‌ କଃବେ ନଃଦେକେ କି ଦଃକୁନାହାରେ, ସେ ଟିକଃବେଳାୟ୍‌ ସେରି ଦଃକାୟ୍‌ଦ୍‌ । ଜୁଗ୍ ଜୁଗ୍ ହଃତେକ୍‌ ଇସ୍ୱରାର୍‌ ଜଃଜ୍‌ମାନ୍ ଆର୍‌ ସଃକ୍ତିମାନ୍ ଜାଣା ହଃଳେଦ୍‌, ଆମେନ୍‌ ।
17 ଜୁୟ୍‌ମଃନ୍‌ ଇ ଜଃଗତାର୍‌ ମାଜନ୍‌, ସେମଃନ୍ ଜଃନ୍‌କଃରି ଗଃର୍ବିଆ ନଃଉତି ଆର୍‌ ନଃସ୍ଟ୍‌ଅଃଉତା ଦଃନ୍ ଉହ୍ରେ ବଃର୍‌ସା ନଃକେର୍ତି, ମଃତର୍‌ ବୟ୍‌ଗ୍‌ କଃରୁକେ ସଃବୁ କଃତା ଅଃପର୍‌ବଳ୍‌ ଅଃମିମଃନ୍‌କ୍‌ ଦଃୟ୍‌ଦ୍‌ ଜୁୟ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌, ତାର୍‌ ଉହ୍ରେ ସଃବୁବଃଳ୍‌ ଆସା କଃରୁକେ କଃଉ । 18 ଆର୍‌ ବିନ୍ ଲକାର୍‌ ଉହ୍‌କାର୍‌ କଃରି ସବୁ ସଃତ୍‌ କାମେ ମାଜନ୍‌ ଅଃଉତି, ଆର୍‌ ଆତ୍‌ ମେଲାକଃରି ଆର୍‌ ମଃନ୍‌ ସଃର୍ଦାୟ୍‌ ଦାନ୍‌ କଃର୍ତି, ଇତାର୍‌ ଗିନେ ସେମଃନ୍‌କେ ଆଦେସ୍‌ ଦେସ୍‌ । 19 ଇରଃକମ୍‌ କଃଲେକ୍‌ ସେମଃନାର୍‌ ଆସୁଲା ଜିବନାର୍‌ ଗିନେ ନିକ ମୁଳ୍‌ ଦଃନ୍ ଅଃହ୍‌ଣା ଅଃହ୍‌ଣାର୍‌ ଗିନେ ରୁଣ୍ଡାଉତି, ଜଃନ୍‌କଃରି ସଃତ୍‌ ଜିବନ୍ ହାଉତି ।
20 ଏ ତିମତି, ତକ୍‌ ଜାୟ୍‌ରି ଦିଆ ଅୟ୍‌ଆଚେ, ତାକେ ବାଚାୟ୍‌ରେ; ଚୁଚାୟ୍‌ ବକୁଆ କଃତା ଆର୍‌ କଃଉଆ ଅୟ୍‌ଲା ଗ୍ୟାନାର୍‌ କଃତା କାଟାକାଟି ଅଃଉତା ଲକମଃନାର୍‌ ତଃୟ୍‌ହୁଣି ଦୁରି ରେ । 21 କଃତିଲକ୍‌ ସେରିମଃନ୍ ମାନିକଃରି ବିସ୍ୱାସ୍‌ କଃତାୟ୍‌ ବାଟ୍‌ ବାଣା ଅୟ୍‌ଆଚ୍‌ତି ।
ଇସ୍ୱରାର୍‌ ଦଃୟା ତର୍‌ ସଃଙ୍ଗେ ରେଉଅ ।
6:13 ୬:୧୩ ଜହ ୧୮:୩୭.