Àŋwà'ànə̀
JƆN
yìi a ywe'e ji tarə aà
Àtsà'àtə̀
Ⅰ Àŋwà'ànə̀ yû a lo aa a mbo mə̀ ǹdɨ̀ɨ̂ ǹdânwì, ŋghɛɛ nɨ a mbo ǹsûkà'â ghà, Gaius yìi mə mə̀ kɔ̀ŋ tsi'ǐ annù nɨ̂ŋkoŋə aà.
Ⅱ Nsûkà'â ghà, mə tsà'àtə̀ Nwî mə tâ ɨ̀nnù tsɨ̀m ɨ̀ ka ŋghɛɛ ɨ sɨgɨ̀nə̀ a mbo wò tâ ò kɨ ŋka ntɨnsə; ǹloŋ mə mə̀ zi mə ǹtɨɨ̀ gho ɨ tswê ǹtɨ̀ɨ̀. Ⅲ Mə̀ kɨ̀ nàŋsə dorɨtə a nyu'u a mbo bɨ̀lɨ̂m bì'inə̀ bî mɔ'ɔ bìi mə bɨ kɨ̀ zi nswoŋ ajàŋ yìi mə o naŋsə ntswe nɨ̂ ǹtswêntɨ̀ɨ̀ yò ɨ yoŋə̀ nɨ̀ mâŋjì Nwì yî ànnù nɨ̂ŋkôŋ a ajàŋ yìi mə o gaansə mɨtɨ̀ɨ̂ mo nyoŋə nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋ aà. Ⅳ Kaa annû tsu sɨ̀ ghu tswê mə mbə a ghɨrə̀ mə̀ tswe nɨ̀ nɨ̀dorə ntsyàtə̀ nìi mə mə̀ tswe nɨ nu a nyu'u mə bɔɔ ba yòŋə annù nɨ̂ŋkoŋə̀ aà.
Jɔŋ à bììntə Gaius
Ⅴ Ǹsûkà'â ghà, wa o naŋsə mfa'a nɨ̂ ǹtɨɨ̀ ghô tsɨ̀m a ajàŋ yìi mə o fà'a a mbo bɨ̀lɨ̂m bì'inə̀, ka mə bo bə aa bɨ̀gɨ̀ɨ̀ aà. Ⅵ Àa bo bìi mə bɨ kɛ'ɛnə àkɔ̀ŋnə̀ yìi mə ò dɨ'ɨ a mbo bo aa ansî ŋ̀ghòtə̂. A ku'unə mə tâ ò ghɛɛ nɨ̂ mbìì ŋkwɛtə waa, mfa njoo jìi mə bo lɔ̀ɔ̀ a ŋghɛ̀ɛ nɨ̀ m̀bìì nɨ̂ àkòrə̀ nɨtəə̀ yaa a nɨ mânjì yìi mə àkù'ùnə a mûm àfà'à Nwì aà. Ⅶ Ǹloŋ bɨ ghɛ̀ɛ̀ a nɨghaa mà nû aa a nloŋ ɨkum Kristo, kaa wa'à bii mə mbə bo kwɛrə ayoò tsu a mbo bɨ̀tɨ̀biì Nwî. Ⅷ Maa ajàŋ, a ku'ùnə̀ mə tâ bì'inə̀ ka ŋkwɛtə ɨjàŋ bə̂ ma bû ta kɨɨ bə bə̂ bi mɔ'ɔ a tɨtɨ̀ɨ bo ma mùu mûm àfà'â ànnù nɨ̂ŋkoŋ aà.
Diotrephes bo Demetrius
Ⅸ Mə̀ ŋwà'ànə̀ mə̂ ànnù yî mɔ'ɔ a mbô ŋ̀ghòtə̂; lâ Dotrephes, yìi mə a kɔ̀ŋə̀ aa tsì'ì ŋ̀ka ntəə mbìì, ǹlɔɔ naa mə bɨ̀ ka ŋkwɛrə aa tsi'ì a mbo yu aa, a tsa'a annù yìi mə mə̀ ŋwà'ànə aà. Ⅹ Ma mùu ajàŋ, nòò yìi mə mə̀ aa zì aa, mə̀ aa fi'isə ɨ̀nnù ma jû mə a ghɨ̀rə̀ aà, ǹtswɛɛ nɨ̂ ɨ̀baŋnənnù ŋkɨɨ ŋghaa nɨ̂ ɨbɨ atu mə. Kaa ma juù ɨnnù mə à ghɨ̀rə̀ aa kaa ɨ wa'à ghu mbô kù'ù, a kɨɨ ntuu nɨ̂ ŋ̀kwɛrə bɨ̀lɨ̂m bi'inə̀ a nda yu, ŋkɨɨ ŋkɨŋə nɨ bə̀ bìi mə bɨ lɔ̀ɔ̀ ŋ̀kwɛrə nɨ̂ waa a nda bo aa, mfi'isə nɨ̂ waa a mûm ŋ̀ghòtə̂.
Ⅺ Ɨ̀kà'â jâ, nɨ̀ tsuu ɨnnù jî bɨ kɨ ŋè'èsə̀, m̀baŋnə ŋka ŋŋe'esə bə̂ ɨ̀nnù jî sɨgɨ̀nə̀. Ŋù yìi mə a ghɨ̀rə ɨnnù jî sɨgɨ̀nə̀ aa, à lò aa a mbo Nwì; ŋù yìi mə a ghɨ̀rə ɨbɨ aa, kaa à lɛɛ̀ ŋ̀kɨ'ɨ̀ a Nwî yə̂. Ⅻ Lâ ŋ̀ghɛɛ nɨ ŋgaa Demetrius, bə̀ bɨ̀tsɨ̀m bɨ beentə annù yi, annù nɨ̂ŋkoŋ yìi mə a ghɨ̀rə̀ aa a kɨ̂ m̀fɛ'ɛ nlaa; bì'ìbùbɔŋ, bì'ì kɨ̂ m̀beentə annû yi ǹloŋ mə nɨ̀ zi mə annù yìi mə bì'i swoŋ aa à nɨ̂ ànnù nɨ̂ŋkoŋə̀.
Àtsà'àtə nlwì'ìsə̂
ⅩⅢ Mə̀ kɨ̀ tswe nɨ̀ ɨ̀nnù jî ghà'àtə̀ a ŋŋwà'ànə a mbo wò, la kaa wa'à kɔ̀ŋ mə mə ŋwà'ànə a nɨ̂ ŋ̀kɔ̀ŋəŋwà'ànə̀. ⅩⅣ Mə yə̀'ə̀tə̀ a ŋwàŋsə nzǐ yə ghô ta tâ sɨ̀ ghaa ɨnnù jî ghà'àtə̀ nɨ̂ ǹsi nɨ̀ ǹsî.
Tâ Nwì à bɔrɨsə ghô. Ɨ̀kà'â ji'ò tsɨ̀m ɨ tsà'àtə̀ noò. Kɨ ntsà'àtə ɨkà'â ji'ò tsɨ̀m fyaa yî mɔ̀'ɔ yî mɔ̀'ɔ̂.