Ni Madigár Gulitán Tingód Ki Jesu-Cristo Na Igsulat I
Juan
Una Basan
Si Juan tô sábbad katô sapulù duwa disipulu na igsalin asta igpapid i Jesus ébô mulit-ulit katô ágtinuruán i Jesus. Si Santiago tô adi i Juan. Si Sebedeo tô ámmà dan na taraággut ka sáddà, asta tô innà i Juan si Salome na sábbad katô mga gabayi na ágbággé ka salapì ki Jesus asta katô mga disipulu din.
Róggun iguras si Juan asta si Santiago ka pukut katô ámmà dan madani tun ta ranó, igtawar si Jesus kandan ébô mákkás dan kandin. Tigkô dád igtananan dan tô ámmà dan tun ta barangé, asta igtákkás dan ki Jesus.
Tuu igpamaké si Juan ki Jesus. Agad tô itugál dán si Juan, ándà kapalin tô kapamaké din ki Jesus, asta ágpaginawaé sikandan.
Igulit si Juan tingód ka gunayan katô kasulat din kani libro ébô mánnal tô mga manubù na si Jesus tô bánnal Batà ka Manama, asta tingód katô kapamaké dan kandin, bággayan sikandan ka kantayan na ándà ágtamanán.
Duwán pittu mga ágtinuruán i Jesus na igulit i Juan nit libro. Duwán pagsik pittu kasalábbuan na iglumu i Jesus na igulit din. Ukit katô mga tinurù asta mga kasalábbuan, makasóddór ki na Manama tô igpapid ki Jesus nit banuwa.
Tô kakalyag ka Manama na mamaké tô langun manubù ki Jesus, su ukit dád katô kapamaké ta ki Jesus, kabággayan ki ka kantayan na ándà ágtamanán.
1
Igpamanubù tô Kagi ka Manama
Tô ándà pa kému tô langun,* taganà dán sikandin na ágngadanan Kagi ka Manama. Sikandin tô ágduma ka Manama, asta Manama sikandin. Tikud tun ta katigkanayan katô langun, sikandin tô ágduma ka Manama. Igimu tô langun ukit kandin, asta ándà palang inému na ánnà ukit kandin. Sikandin tô ágtikudan ka kantayan, asta sikandin tô kappawaan tun ta kangittángngan katô pusung ka mga manubù. Sikandin tô kappawaan tun ta kangittángngan. Tô kangittángngan ándà gó ikapanalu katô kappawaan.
Duwán sábbad manubù na ágngadanan ki Juan na Tarabunyag. Igpapid ka Manama si Juan ébô mulit-ulit tingód katô kappawaan ka Manama, asta ébô mamaké tô langun manubù ukit katô ágtinuruán din. Ánnà si Juan tô kappawaan, asal sikandin tô igpapid ébô mulit-ulit tingód katô kappawaan. Tô bánnal kappawaan igsadun nit banuwa ébô kumappawà tô kangittángngan tun ta pusung katô langun manubù.
10 Igsadun si Jesus kannun ta banuwa. Agad igimu tô langun nit banuwa ukit ki Jesus, asal ándà sikandin kilalayi ka mga manubù nit banuwa. 11 Agad igsadun si Jesus tun ta kandin banuwa, ándà sikandin tanggapi katô kandin mga kaditaan. 12 Asal tô langun manubù na igtanggap kandin asta igpamaké kandin, tô gó tô igimu din na mga gabatà ka Manama. 13 Inému dan na mga gabatà ka Manama ánnà ukit ka kapamasusu ka manubù. Ánnà pagsik tikud tun ta kakalyag asta panámdám ka manubù. Asal tikud tun ta kakalyag ka Manama, inému dan na mga gabatà din.
14 Igpamanubù sikandin na ágngadanan Kagi ka Manama, asta igóddô sikandin duma áknita. Igkita dé tô séllaán din, su tuu médu-édu sikandin asta ágkasarigan tô kagi din.§ Sikandin tô bugtung Batà katô Ámmà din. 15 Sikandin tô igulit-ulit i Juan na Tarabunyag tô igkagi sikandin ka mabákkár, na mà din, “Ni gó tô taganà ku igulit-ulit ákniyu na duwán pa dumunggù na tuu pa mallayat tô kamanubuan din ka tandingán kanak, su tô ándà a pa pamasusuwi, taganà dán sikandin.”
16 Dakál tô kédu i Jesus áknita, asta ándà ágtamanán katô kédu din. 17 Ukit ki Moises, igbággé tô mga sugù ka Manama. Asal ukit ki Jesu-Cristo, igdunggù dini áknita tô kédu asta tô kabánnalan. 18 Ándà palang manubù na ikakita ka Manama. Asal tô bugtung Batà ka Manama na inalayun ágduma ka Manama, sikandin tô igpasóddór áknita tingód katô Ámmà din.
Ánnà Mesiyas si Juan na Tarabunyag
Juan 1:19-28; Mat 3:1-12; Mar 1:1-8; Luc 3:1-18
19-20 Na, duwán mga pangulu ka templo asta mga rubbad i Levi na igsadun tun ki Juan na Tarabunyag. Igpapid dan tô mga pangulu ka Judio tikud tun ta Jerusalem ébô minsà dan ki Juan ka sadan sikandin. Ni gó tô igulit i Juan, su ándà din buluni tô kabánnalan, na mà din, “Ánnà a Mesiyas.”
21 Iginsà sikandan, na mà dan, “Sadan ka? Si Elias ka?”
Igtaba si Juan, na mà din, “Ánnà.”
Igkagi sikandan, na mà dan, “Sikuna basì tô propeta na gimanan dé.”*
Igtaba si Juan, na mà din, “Ánnà.”
22 Igkagi puman sikandan, na mà dan, “Uliti ké ka sadan ka, ébô duwán taba dé katô mga manubù na igpapid áknami. Ándin tô taba nu tingód katô áknikó kamanubuan?”
23 Igtaba si Juan, na mà din, “Sakán tô katumanan katô igkagi katô propeta sayyan na si Isaias, na mà din,
“ ‘Duwán sábbad manubù na dinággán yu na gullaó tun ta disyerto: Tullid yu tô dalan na ukitan katô Áglangngagán.’ ”
24 Igpapid ka mga Pariseo tô mga manubù na iginsà ki Juan. 25 Iginsà sikandan, na mà dan, “Atin ka ánnà ka Mesiyas, asta ánnà ka si Elias na iglónód, asta ánnà ka tô propeta na gimanan dé, manan ka ágbunyag ka?”
26 Igtaba si Juan, na mà din, “Ágbunyagga ukit ka wayig. Asal duwán sábbad manubù dini ákniyu na ándà yu pa kilalayi. 27 Agad ikatapuri sikandin kanak, asal ánnà a nángngà agad lumusutta dád ka sandalyas din.”
28 Ilumu ni tun ta lunsud ka Betania dipag katô Wayig ka Jordan na dutun ágbunyag si Juan.
Tô Nati Karnero na igbággé ka Manama
Juan 1:29-34; Mat 3:13-17; Mar 1:9-11; Luc 3:21-22
29 Na, pagkasimag, igkita i Juan si Jesus na ágpadani kandin. Igkagi si Juan tun ta mga manubù na ilimud, na mà din, “Na, sikandin tô Nati Karnero na igbággé ka Manama, su sikandin tô miwà ka salà katô langun manubù nit banuwa! 30 Sikandin tô taganà ku igulit-ulit ákniyu na duwán pa dumunggù na tuu pa mallayat tô kamanubuan din ka tandingán kanak, su tô ándà a pa pamasusuwi, taganà dán sikandin. 31 Dángngan, ándà sóddór ku ka sadan sikandin. Asal ágbunyagga ukit ka wayig ébô pasóddórán ku katô mga rubbad i Israel tô tingód kandin.”
32 Na, igulit-ulit si Juan, na mà din, “Igkita ku tô Ugis Espiritu na igsunnad tikud tun ta langit iring na salapati, asta igóddô tun kandin. 33 Dángngan, ándà sóddór ku ka sadan sikandin, asal tô Manama na igpapid kanak ébô munyagga ukit ka wayig, sikandin tô igulit kanak na kitanán ku tô sunnadan asta óddóan katô Ugis Espiritu. Sikandin tô munyag ukit ka Ugis Espiritu. 34 Igkita ku sikandin, asta gulitán ku ákniyu na sikandin tô Batà ka Manama.”
Tô tagnà mga disipulu i Jesus
35 Na, pagkasimag, dutun puman si Juan na Tarabunyag asta tô duwa disipulu din. 36 Tô igkita i Juan si Jesus na iglabé, igkagi si Juan, na mà din, “Na, sikandin tô Nati Karnero na igbággé ka Manama!”
37 Tô igdinág tô duwa disipulu i Juan katô kagi din, igtalundug dan ki Jesus. 38 Igsérê si Jesus, asta igkita din na igtalundug dan. Iginsà si Jesus, na mà din, “Ándin tô ágpamasakán yu?”
Igtaba sikandan, na mà dan, “Rabbi.” (Tô kóbadan, Taratinurù.) “Ánda é góddóan nu?”
39 Igkagi si Jesus, na mà din, “Tákkás kó kanak ébô kitanán yu.”
Purisu igtákkás dan ki Jesus, asta igkita dan tô góddóan din. Igóddô dan tun kandin tô álló tô, su mga alas kuwatro dán ka mapun.
40 Si Andres tô sábbad katô duwa disipulu na ikadinág ki Juan asta igtákkás ki Jesus. Mataladi si Andres asta si Simon Pedro. 41 Tigkô dád igpamasak si Andres katô kaké din na si Simon, asta igkagi sikandin, na mà din, “Igkita dé tô Mesiyas.” (Tô kóbadan, Cristo.)
42 Igpatákkás i Andres tô kaké din tun ki Jesus. Tô igkita si Jesus ki Simon, igkagi si Jesus, na mà din, “Sikuna si Simon na batà i Juan. Asal ngadanan ka ki Cefas.” (Magunawa tô kóbadan ka Cefas asta Pedro.)
Igtákkás si Felipe asta si Natanael ki Jesus
43 Na, pagkasimag igtaganà si Jesus na madun tun ta probinsya ka Galilea. Igpamasak si Jesus ki Felipe, asta igkagi sikandin, na mà din, “Tákkás ka kanak.”
44 Na, taga Betsaida si Felipe, asta Betsaida tô lunsud na góddóan i Andres asta i Pedro. 45 Igpamasak si Felipe ki Natanael, asta igkagi sikandin, na mà din, “Igkita dé sikandin na igkagi i Moises asta tô mga propeta tun ta igsulat dan sayyan. Tô gó si Jesus na taga Nazaret na batà i Jose.”
46 Igkagi si Natanael, na mà din, “Ándà palang madigár na ágtikud tun ta Nazaret.”
Igkagi si Felipe, na mà din, “Tákkás ka ébô kumita ka kandin.”
47 Tô igdunggù dan tun ki Jesus, igkagi si Jesus tingód ki Natanael, na mà din, “Na, sikandin tô bánnal rubbad i Israel, su ándà palang ágbulunán din!”
48 Igkagi si Natanael, na mà din, “Igpamánnu nu ka kasóddór kanak?”
Igkagi si Jesus, na mà din, “Tô ándà ka pa tawari i Felipe, igkita kud taganà sikuna tun ta siráb katô kayu igera.”
49 Igkagi si Natanael, na mà din, “Sir, sikuna tô bánnal Batà ka Manama! Sikuna tô Harì na mangulu áknami na mga rubbad i Israel!”
50 Igkagi si Jesus, na mà din, “Igpamaké ka su igkagiya na igkita ku sikuna tun ta siráb katô kayu igera. Asal kumita ka katô lumun ku na tuu pa makasalábbù.”
51 Igkagi si Jesus kandin, na mà din, “Paminág nu ni kagin ku áknikó. Kitanán yu tô langit na kapókéan, asta kitanán yu tô mga panaligan ka Manama na ágpénék asta ágpónóg dini kanak na Igpamanubù.”§
* 1:1 1:1 Tô ándà pa kému tô langun, ó tô katigkanayan katô langun. 1:7 1:7 Si Jesus tô ágngadanan na kappawaan su sikandin tô ágtikudan ka kadigárran katô Manama. Ágpakitanán din tô Manama asta tô kakalyag ka Manama tun ta mga manubù, asta ágpasinsiya sikandin ka salà ka mga manubù na ágpamaké kandin. 1:11 1:11 Kandin mga kaditaan tô mga Judio. § 1:14 1:14 Tuu médu-édu sikandin asta ágkasarigan tô kagi din, ó ágkapánnuan sikandin ka panalangin asta kabánnalan. Magunawa pagsik tun ta 1:17. * 1:21 1:21 Ahaán tô Deuteronomio 18:15,18; Malaquias 4:5-6. 1:23 1:23 Isaias 40:3. 1:42 1:42 Tô kóbadan ka ngadan Cefas asta Pedro, “batu.” § 1:51 1:51 Ahaán tô Genesis 28:10-17.