2
Kasal tun ta Cana
Na, tô ikatállu ta álló, duwán kalimudan ka kasal tun ta lunsud ka Cana na sakup ka probinsya ka Galilea. Igsadun tô innà i Jesus tun ta kalimudan ka kasal. Igpasadun pagsik si Jesus asta tô mga disipulu din dutun. Na, tô inémmát tô bino, igkagi tô innà i Jesus kandin, na mà din, “Inémmát dán tô bino.”
Igkagi si Jesus, na mà din, “Innà, yaka ágtinurù kanak. Ándà pa dunggù tô oras na pakitanán ku tô katulusan ku.”
Igkagi tô innà din katô mga ágsuguánnán, na mà din, “Agad ándin tô kagin din ákniyu, lumu yu.”
Na, duwán ánnám magdakál bangà para katô ágkémun ka mga Judio tingód ka kalinis. Mga sábbad gatus (100) litro tô dalám katô tagsábbad-sábbad bangà. Igkagi si Jesus katô mga ágsuguánnán, na mà din, “Ipánnù yu ka wayig tô mga bangà.”
Purisu igipánnù dan tô ánnám bangà. Tô ipánnù dán, igkagi puman si Jesus, na mà din, “Suruk yu, asta pid yu tun ta pangulu ka kalimudan.”
Purisu igpid dan. Igkinnam tô pangulu katô wayig na inému na bino. Ándà sóddór din ka ánda é igtikudan katô bino, asal ikasóddór tô mga ágsuguánnán na igsuruk katô wayig. Igtawar tô pangulu katô mama na igpakasal, 10 asta igkagi sikandin, na mà din, “Duwán ágkémun ta na una ágpénámmán tô bino na madigár é nanam. Pángnga iginám tô mga manubù ka dakál bino, ágpénámmán puman kandan tô bino na dì tuu madigár. Na, isalábbuanna su sippang ni ándà nu kannê pénámmi tô tuu madigár bino.”
11 Tô iglumu si Jesus kani kasalábbuan tun ta Cana na sakup ka probinsya ka Galilea, ni gó tô tagnà kasalábbuan na iglumu din ébô pakitanán din tô séllaán din. Igpamaké tô mga disipulu i Jesus kandin.
12 Pángnga katô kasal, igsadun tun ta Capernaum si Jesus, tô innà din, tô mga kataladi din, asta tô mga disipulu din. Igóddô dan dutun ka mga pira álló.
Igsadun si Jesus tun ta templo
Juan 2:13-22; Mat 21:12-13; Mar 11:15-17; Luc 19:45-46
13 Na, masig dán dumunggù tô álló ka mga Judio na ágngadanan Kalimudan Ka Kalabé, asta igsadun si Jesus tun ta Jerusalem. 14 Tô igdunggù sikandin tun ta plasa katô templo,* igkita din tô mga manubù na ágbarigyà ka mga baka, mga karnero, asta mga salapati. Duwán pagsik mga tarabullas ka salapì. 15 Na, igimu si Jesus ka paglagpás na tali, asta igabug din tô langun dan, tô mga karnero asta tô mga baka dan tikud tun ta plasa katô templo. Igsabud din tô mga salapì katô mga tarabullas, asta igbantang din tô mga lamisa dan. 16 Igkagi si Jesus katô mga manubù na ágbarigyà ka salapati, na mà din, “Pid yu ni langun tun ta luwà. Yakó yu gimuwi na ágbarigyaanan ni balé katô Ámmà ku.”
17 Purisu isampáttan katô mga disipulu din tô kagi na igsulat tun ta kagi ka Manama sayyan, na,
“Manama, tuu ménit ni pusung ku, su ágginawaan ku tô balé nu.”§
18 Na, iginsà tô mga pangulu ka Judio, na mà dan, “Ándin é kasalábbuan na pakitanán nu áknami ébô kasóddóran dé na nángngà ni iglumu nu?”
19 Igtaba si Jesus, na mà din, “Atin ka dadattan yu ni templo, patindággán ku puman dalám ka tállu álló.”
20 Igkagi sikandan, na mà dan, “Kappatan ánnám (46) ámmé igimu ni templo. Dì nu mému ni na patindággán puman dalám dád ka tállu álló.”
21 Asal ándà dan kasóddóri na tô lawa din tô ágkagin din na templo. 22 Pángnga inanté puman si Jesus, isampáttan katô mga disipulu din ni igkagi din kandan, asta igbánnal dan na ituman tô kagi ka Manama na igsulat sayyan, asta igbánnal dan katô igkagi i Jesus.
Isóddóran i Jesus tô dalám ka pusung ka langun manubù
23 Na, róggun igóddô si Jesus tun ta Jerusalem dalám ka Kalimudan Ka Kalabé, marapung tô mga manubù na igpamaké kandin, su igkita dan tô mga kasalábbuan na iglumu din. 24 Asal ándà sarig si Jesus katô kapamaké dan kandin, 25 su isóddóran din tô tingód katô mga manubù. Agad ándà manubù na gulit kandin, ágkasóddóran din gó tô dalám katô pusung ka mga manubù.
* 2:14 2:14a Plasa katô templo; tô mga parì dád tô makahu tun dalám katô templo. Dutun dád ta plasa tô duma mga manubù. 2:14 2:14b Tô mga mannanap na ágbarigyaán tun ta plasa katô templo, tô gó tô ágbállin ka mga manubù ébô bággén tun ta Manama. 2:14 2:14c Tarabullas ka salapì; kailangan bullasan tô salapì ka ássa mga banuwa ébô duwán salapì na ággamitán tun ta templo. § 2:17 2:17 Salmo 69:9.