3
Igtinurù si Jesus ki Nicodemo
Na, duwán sábbad manubù na ágngadanan ki Nicodemo. Sikandin tô sábbad tun ta mga pangulu ka Judio, asta isakup sikandin tun ta mga Pariseo. Igsadun sikandin tun ki Jesus ka dukilám, asta igkagi sikandin, na mà din, “Sir, isóddóran dé na igpapid ka katô Manama, su ándà manubù na makalumu ka mga kasalábbuan iring katô iglumu nu ka ándà katulusan na ágbággén ka Manama kandin.”
Igkagi si Jesus, na mà din, “Paminág nu ni kagin ku áknikó. Atin ka dì puman pamasusun tô manubù, dì sikandin pasakupán tun ta pagpangulu ka Manama.”
Igkagi si Nicodemo, na mà din, “Asal dì mému na pamasusun puman tô tugál, su dì dán makalónód tun ta gátták katô innà din ébô pamasusun puman.”
Igkagi si Jesus, na mà din, “Paminág nu ni kagin ku áknikó. Atin ka dì pamasusun tô manubù ukit ka wayig asta ukit katô Ugis Espiritu, dì sikandin masakup tun ta pagpangulu ka Manama. Tô ágpamasusun ka manubù, tô gó tô mga gabatà ka manubù. Asal tô mga manubù na ágpamasusun puman ukit katô Ugis Espiritu, tô gó tô imun na mga gabatà ka Manama. Yaka ágkasalábbuan tingód katô igkagi ku áknikó na kailangan pamasusun ka puman. Gukit tô karamag agad ánda. Agad ágdinággán nu tô karamag, asal dì nu kasóddóran ka ánda é ágtikudan ó ánda é ágsadunan. Iring kanan tô kapamasusu katô mga manubù ukit katô Ugis Espiritu.”
Iginsà si Nicodemo, na mà din, “Pamánnun ka kalumu kanan?”
10 Igtaba si Jesus, na mà din, “Agad sikuna tô taratinurù ka mga rubbad i Israel, asal ándà nu ni kannê kagpátti. 11 Paminág nu ni kagin ku áknikó. Ágkagin dé tô tingód katô isóddóran dé, asta gulitán dé tô tingód katô igkita dé, asal ándà kó bánnal katô igkagi dé. 12 Atin ka dì kó mánnal katô igulit ku tingód ka ágkalumu nit banuwa, dì kó mánnal ka mulitta ákniyu tingód katô ágkalumu tun ta langit. 13 Ándà palang manubù na ikasadun tun ta langit, asal sakán dád na Igpamanubù tô igtikud tun ta langit.
14 “Sayyan igtayó i Moises tô burunsi áppuy tun ta disyerto.* Iringnga kanan, su sakán na Igpamanubù tô tayón 15 ébô tô langun manubù na mamaké kanak kabággayan ka kantayan na ándà ágtamanán.”
16 Tuu igginawaan ka Manama tô langun manubù nit banuwa. Purisu igbággé din tô bugtung Batà din ébô dì supakan tô langun manubù na mamaké kandin, asal bággayan dan ka kantayan na ándà ágtamanán. 17 Igpapid ka Manama tô Batà din nit banuwa ánnà ébô ruudan tô mga manubù, asal ébô tábbusán dan ukit kandin.
18 Tô mga manubù na mamaké katô Batà ka Manama dì karuudan ka supak. Asal tô mga manubù na dì mamaké iruudan dán, su ándà dan pamaké katô bugtung Batà ka Manama. 19 Supakan dan, su tô igdunggù tô ágngadanan na kappawaan kannun ta mga manubù nit banuwa, idigárran dan tô kangittángngan. Dì dan ágkadigárran tô kappawaan, su madat tô áglumun dan. 20 Tô mga manubù na áglumu ka madat ágkaringasa asta áglili katô kappawaan agó kasóddóran na madat tô áglumun dan. 21 Asal tô mga manubù na áglumu ka madigár ágpadani tun ta kappawaan ébô ágkasóddóran na kakalyag ka Manama tô áglumun dan.
Si Juan na Tarabunyag asta si Jesus
22 Na, igsadun si Jesus asta tô mga disipulu din tun ta probinsya ka Judea. Igóddô dan, asta igpambunyag dan. 23-24 Igbunyag pagsik si Juan na Tarabunyag tô ándà pa prisowi sikandin. Igbunyag tun ta Enon na madani ka Salim, su dakál tô wayig dutun. Igsadun tô mga manubù tun ki Juan, asta igbunyagan din sikandan.
25 Na, duwán sábbad Judio asta tô mga disipulu i Juan na igpapulé tingód ka ágkémun dan ka kalinis. 26 Purisu igsadun dan tun ki Juan, asta igkagi sikandan, na mà dan, “Sir, tô manubù na igduma áknikó dángngan tun dipag ka Jordan asta igulit nu tô tingód kandin, tô gó kun tô ágbunyag, asta marapung dán tô mga manubù na igtákkás baling kandin.”
27 Igkagi si Juan, na mà din, “Manama tô ágsugù ka ándin tô áglumun ka tagsábbad-sábbad manubù. 28 Isóddóran yu na igkagiya na ánnà a Mesiyas, asal igpapidda ébô tumaganà a katô kadunggù din. 29 Tô bayi na kasalán, tô gó tô tumákkás katô mama na kasalán. Asal tô rarak katô kasalán mama tô ágkadayawan tingód katô igdinág din tô kagi katô rarak din na kasalán. Iringnga kandin, su tuuwa ágkadayawan. 30 Kailangan kumallayat tô kamanubuan i Jesus, asal kailangan kumabbabà tô kanak kamanubuan.”
Si Jesus tô igpapid tikud tun ta langit
31 Tô igdunggù tikud tun ta langit, tuu mallayat é kamanubuan din ka tandingán katô langun. Tô manubù nit banuwa, tô gó tô tikud tun ta banuwa, asta tingód katô banuwa tô ágtinuruán din. Asal tô igdunggù tikud tun ta langit, tuu mallayat é kamanubuan din ka tandingán katô langun. 32 Gulit sikandin tingód ka igkita din asta igdinág din tun ta langit, asal tagsábbadé dád tô mga manubù na ágbánnal katô kagi din. 33 Asal tô manubù na ágbánnal ka kagi din, tô gó tô ágpasóddór na bánnal tô Manama. 34 Tô igpapid ka Manama makólit katô kagi tikud tun ta Manama, su ándà kulangi ka Manama tô Ugis Espiritu na igbággé din katô igpapid din. 35 Ágginawaan katô Ámmà na Manama tô Batà din, asta igbággé din kandin tô pagpangulu katô langun. 36 Tô manubù na ágpamaké katô Batà ka Manama duwán kantayan na ándà ágtamanán. Asal tô manubù na dì ágbánnal katô Batà ka Manama dì bággayan ka kantayan, asal dungguan ka supak ka Manama.
* 3:14 3:14 Tô igtungkà katô mga áppuy tô mga rubbad i Israel tun ta disyerto, marapung tô inaté. Asal igsugù ka Manama si Moises na patayón tô burunsi áppuy ébô dì maté tô mga manubù na sumállág katô igpému ka Manama. Ahaán tô Numeros 21:9 asta 2 Mga Harì 18:4. 3:29 3:29 Idayawan si Juan su marapung tô mga manubù na igtákkás ki Jesus.