11
Inaté si Lazaro
Na, duwán ibógókan manubù na ágngadanan ki Lazaro. Igóddô sikandin tun ta Betania duma katô duwa tábbé din na si Maria asta si Marta. Si Maria tô igbusbus ka pamammut tun ta paa katô Áglangngagán, asta igpunasan din katô mallayat ulu din. Ibógókan tô tábbé dan na si Lazaro. Purisu duwán manubù na igpapid dan tun ki Jesus ébô kumagi, na mà din, “Sir, ibógókan tô ágginawaan nu.”
Tô igdinág si Jesus katô kagi din, igkagi sikandin, na mà din, “Ibógókan si Lazaro ánnà ébô maté, asal ébô durungán tô Manama, asta ukit kani durungánna na Batà ka Manama.”
Agad ágginawaan i Jesus si Marta, si Maria asta si Lazaro, asal tô igdinág si Jesus na ibógókan si Lazaro, ándà pa sikandin sadun dalám ka duwa álló. Pángnga ka duwa álló, igkagi si Jesus katô mga disipulu din, na mà din, “Lumónód ki tun ta probinsya ka Judea.”
Igkagi tô mga disipulu din, na mà dan, “Sir, duwán mga pangulu ka Judio na malyag pa tumimbag áknikó ka batu. Purisu madigár ka dì ka pa lumónód.”
Igkagi si Jesus, na mà din, “Ágsánnang tô álló ka sapulù duwa (12) oras kada álló. Purisu ka manó tô manubù ka álló, dì sikandin makadugsù, su ágsánnang tô álló nit banuwa. 10 Asal ka manó tô manubù ka dukilám, makadugsù sikandin, su ándà dán álló.”*
11 Na, igkagi si Jesus, na mà din, “Igtudug dán tô rarak ta na si Lazaro. Purisu madunna ébô ánnón ku sikandin.”
12 Igkagi tô mga disipulu din, na mà dan, “Áglangngagán, atin ka igtudug dád si Lazaro, kóliannù sikandin.”
13 Tô gó tô igkagi dan su kéman dan ka igpaginawa asta igtudug dád si Lazaro. Asal tô igkagi i Jesus tingód katô kamatayan i Lazaro. 14 Purisu igpatayyó si Jesus igkagi, na mà din, “Inaté dán si Lazaro. 15 Tingód ákniyu, idayawanna na ándà a diyan ébô mamaké kó. Na, madun ki tun kandin.”
16 Na, si Tomas na ágngadanan pagsik Dáppi, igkagi sikandin katô duma mga disipulu, na mà din, “Mákkás ki pagsik katô Áglangngagán agad matayan ki duma kandin.”
Si Jesus tô ágbággé ka kantayan
17 Na, tô igdunggù si Jesus tun ta Betania, duwán igulit kandin na inappatan dán si Lazaro iglábbáng. 18 Tô lunsud ka Betania madani tun ta Jerusalem, iring na mga tállu kilometro tô kadiyù. 19 Purisu marapung tô mga Judio na taga Jerusalem na igsadun tun ki Marta asta ki Maria ébô mórór kandan tingód katô tábbé dan na inaté. 20 Tô igdinág si Marta na igdunggù dán si Jesus, igsumar si Marta kandin. Asal igóddô dád tô adi din na si Maria tun ta balé. 21 Tô igkita si Marta ki Jesus, igkagi sikandin, na mà din, “Áglangngagán, atin ka kannun ka, dì pád maté tô tábbé ku. 22 Agad inaté dán sikandin, asal isóddóran ku na agad ándin tô pamuyuán nu katô Manama, tô gó tô bággén din áknikó.”
23 Igkagi si Jesus, na mà din, “Manté puman tô tábbé nu.”
24 Igkagi si Marta, na mà din, “Isóddóran ku na manté puman sikandin tun ta tapuri álló ka antén puman ka Manama tô mga inaté.”
25 Igkagi si Jesus, na mà din, “Sakán tô ganté ka mga inaté. Sakán tô ágbággé ka kantayan. Agad maté tô manubù na igpamaké kanak, asal manté puman sikandin. 26 Atin ka mamaké kanak tô manubù na manté pa, dì gó sikandin dungguan ka kamatayan. Ágbánnal ka kani?”
27 Igtaba si Marta, na mà din, “Óó, Áglangngagán. Ágbánnalla na sikuna tô Mesiyas. Sikuna tô Batà ka Manama na igpapid din kannun ta mga manubù nit banuwa.”
Igsággó si Jesus
28 Na, pángnga igkagi si Marta, igulì sikandin ébô kangén din tô adi din na si Maria. Igkagi si Marta na ándà duma manubù na ikadinág, na mà din, “Igdunggù dán tô Taratinurù, asta igpakangé ka ikandin.”
29 Na, tô igdinág si Maria katô kagi i Marta, sékót sikandin igtindág, asta igsadun sikandin tun ki Jesus. 30 Na, ándà pa dunggù si Jesus tun ta lunsud, su dutun pa sikandin ta lugar na igsumaran i Marta kandin. 31 Na, tô mga Judio na igórór ki Maria tun ta balé, tô igkita dan na igpanó si Maria tikud tun ta balé, igtalundug dan, su kéman dan ka madun si Maria tun ta lábbáng ébô sumággó sikandin. 32 Asal tô igdunggù si Maria tun ki Jesus, iglingkóód asta igkagi sikandin, na mà din, “Áglangngagán, atin ka kannun ka, dì pád maté tô tábbé ku.”
33 Na, tô igkita si Jesus na igsággó si Maria asta tô langun Judio na igtákkás kandin, ikálláng tô pusung i Jesus, asta iranu sikandin. 34 Igkagi si Jesus, na mà din, “Ánda tô iglábbángngan kandin?”
Igkagi sikandan, na mà dan, “Áglangngagán, tákkás ka áknami.”
35 Igsággó si Jesus. 36 Purisu igkagi tô mga Judio, na mà dan, “Tuu dakál tô ginawa din katô inaté!”
37 Asal duwán mga manubù na igkagi, na mà dan, “Sikandin tô ikapabákka ka mata ka bólóg. Atin ka kannun sikandin, dì pád maté si Lazaro.”
Iganté i Jesus si Lazaro
38 Na, tô igdunggù si Jesus tun ta lábbáng, ikálláng puman tô pusung din. Takub tô iglábbángngan ki Lazaro, asta duwán dakál batu na igsagpáng katô takub. 39 Igkagi si Jesus, na mà din, “Iwà yu tô batu.”
Asal igkagi tô tábbé katô inaté na si Marta, na mà din, “Áglangngagán, imawù dán sikandin, su inappatan dán sikandin iglábbáng.”
40 Igkagi si Jesus ki Marta, na mà din, “Taganà a igkagi áknikó na atin ka mamaké ka kanak, duwán kitanán nu na makapabantug katô Manama.”
41 Na, igiwà dan tô batu na igsagpáng katô takub. Iglangngag si Jesus, asta igdasal sikandin, na mà din, “Ámmà, ágpasalamatta su igdinág nu tô igpamuyù ku áknikó. 42 Isóddóran ku na inalayunna ikuna ágpaminággán. Asal igdasalla áknikó para katô duma mga manubù kannun, su kakalyag ku na mánnal dan na sikuna tô igpapid kanak.”
43 Pángnga igdasal si Jesus, igtawar sikandin ka mabákkár, na mà din, “Lazaro, luwà ka!”
44 Na, igluwà si Lazaro na inanté puman. Itángngás pa tô lawa din ka mapputì óggét, agad paa din asta bállad. Duwán panyù na igtángngás katô báttuk din. Igkagi si Jesus, na mà din, “Akasi yu sikandin ébô makapanó.”
Plano na matayan si Jesus
Juan 11:45-57; Mat 26:1-5; Mar 14:1-2; Luc 22:1-2
45 Na, marapung tô mga Judio na igtákkás ki Maria tun ta lábbáng. Tô igkita dan katô kasalábbuan na iglumu i Jesus, igpamaké dan kandin. 46 Asal duwán ássa mga Judio na igsadun tun ta mga Pariseo, asta igulit dan tingód katô iglumu i Jesus. 47 Purisu tô mallayat ka mga pangulu ka templo asta tô mga Pariseo, igpalimud dan tô langun duma dan na mga konseyal ka Judio, asta igkagi sikandan, na mà dan, “Ándin tô lumun ta kani manubù ni? Su marapung tô kasalábbuan na áglumun din. 48 Atin ka dì ki sumapad kandin, tô langun Judio mamaké kandin. Purisu madun dini tô mga sundalo ka Roma ébô dadattan tô templo ta, asta matayan ki langun na mga Judio.”
49 Asal duwán sábbad manubù tun kandan na ágngadanan ki Caifas, asta inému sikandin na tuu mallayat ka pangulu ka templo tô ámmé tô. Igkagi sikandin, na mà din, “Kulang tô panámdám yu. 50 Ándà yu basì kasóddóri na madigár ka sábbad dád tô manubù na maté ébô duwán bullas katô mga Judio asta dì ki matayan.”
51 Na, ánnà tikud tun ta panámdám i Caifas tô igkagi din. Asal su sikandin tô tuu mallayat ka pangulu ka templo tô ámmé tô, igpakagi sikandin ka Manama na matuman matayan si Jesus para katô mga Judio. 52 Ánnà dád para katô mga Judio, asal para katô langun manubù na limudán ka Manama, asta imun din na mga gabatà din, agad ánda é góddóan dan.
53 Na, tikud katô álló tô, marag dan ágplano na matayan si Jesus. 54 Purisu igsódô si Jesus ka kapanó-panó din tun ta mga lunsud ka Judio. Asal igsadun sikandin tun ta lunsud ka Efraim na madani tun ta disyerto. Igóddô si Jesus dutun asta tô mga disipulu din.
55 Na, masig dán dumunggù tô kalimudan ka mga Judio na ágngadanan na Kalimudan Ka Kalabé. Tô ándà pa dunggù tô álló ka kalimudan, marapung tô mga manubù na igsadun tun ta Jerusalem tikud tun ta duma mga lunsud ébô tumanán dan tô ágkémun ka Judio tingód ka kalinis. 56 Tô ilimud dan tun ta templo, igpamasak dan ki Jesus, asta igpénsaé dan, na mà dan, “Ándin tô ákniyu panámdám? Mapil sikandin tun ta kalimudan, ó dì?”
57 Taganà dán igsugù tô mallayat ka mga pangulu ka templo asta tô mga Pariseo na kailangan ulitán kandan ka ánda si Jesus ébô ámmáttán dan sikandin.
* 11:10 11:10 Tô gó tô panunggiringan na igulit i Jesus ébô kasóddóran dan na duwán lumun din tun ta Judea, asta ándà makabalabag kandin. 11:19 11:19 Mórór, ó paghupay. 11:24 11:24 Ahaán tô Daniel 12:2.