10
Tô taradóppón asta mga karnero din
Na, igkagi si Jesus, na mà din, “Paminág yu ni kagin ku ákniyu. Tô manubù na dì gukit tun ta sállat ka koral ka mga karnero asal ágsalapó katô koral, tô gó tô takón ó tulisan.* Asal tô manubù na gukit tun ta sállat, tô gó tô taradóppón ka karnero. Sikandin tô ágpókéan katô tarabanté ka sállat. Tô mga karnero din tun dalám, tô gó tô ágkanayad ka kagi katô taradóppón. Ágtawarán din tô mga ngadan dan, asta ágpatákkássán din tô mga karnero tun ta luwà. Atin ka ágpatákkássán din tô mga karnero tun ta luwà, ágpanó sikandin tun tóna katô mga karnero, asta ágtákkás tô mga karnero kandin, su ágkanayad dan katô kagi din. Asal dì ágtákkás tô mga karnero katô ássa manubù. Ágpalaguy tô mga karnero tikud tun kandin, su ándà dan kanayad katô kagi ka duma manubù.”
Tô gó tô panunggiringan na igulit i Jesus kandan, asal ándà dan kagpátti ka ándin tô kóbadan.
Si Jesus tô Madigár Taradóppón
Purisu igkagi puman si Jesus, na mà din, “Paminág yu ni kagin ku ákniyu. Iringnga ka sállat tun ta koral ka mga karnero. Tô mga manubù na ikóna kanak, tô gó tô iring na takón ó tulisan. Purisu ándà dan paminággi katô mga karnero. Iringnga na sállat. Atin ka gukit tô manubù dini kanak, ándà makadadat kandin. Iring sikandin na karnero na ágpanó-panó tun dalám ka koral, asta tun ta luwà ébô makakan. 10 Ágsadun tô takón tun ta koral ébô tumakó, mimmaté, asta lumumu ka madat. Asal igsadunna dini ébô mággéya katô kantayan tun ta langun manubù, asta dì dan kakulangan.
11 “Iringnga na madigár taradóppón ka karnero. Tô madigár taradóppón ka karnero, tô gó tô ágtaganà agad maté para katô mga karnero din. 12 Asal tô taradóppón na ágtandanan, ánnà sikandin tô tigatun katô karnero, asta ánnà sikandin tô bánnal taradóppón katô karnero. Atin ka ágkitanán din tô asu ka kabánnássan na ágngadanan lobo, malaguy sikandin, asta tananan din tô mga karnero. Purisu dawin katô asu ka kabánnássan tô mga karnero, asta pasállabé tô duma mga karnero. 13 Ágpalaguy tô taradóppón na ágtandanan su ánnà sikandin tô tigatun, asta dì din ágginawaan tô mga karnero na ágdóppónan din. 14-15 Iringnga na madigár taradóppón ka karnero. Isóddóranna katô Ámmà ku, asta isóddóran ku sikandin. Iring kanan tô mga sakup ku, su isóddóran ku sikandan, asta isóddóranna ikandan. Mému ka matayanna para katô mga manubù na pasakup kanak. 16 Duwán pa duma mga karnero na ándà pa pasakup kanak. Kailangan sakupán ku pagsik sikandan, asta maminág dan kanak. Purisu mému dan na sábbad grupo, asta sábbad dád tô taradóppón dan.
17 “Dakál tô ginawa katô Ámmà ku kanak, su mému ka matayanna ébô mantéya puman. 18 Ándà manubù na ágpirit kanak, asal tikud tun ta kanak kakalyag, mému ka matayanna. Duwán katulusan ku na mémuwa maté, asta duwán katulusan ku na mémuwa manté puman, su tô gó tô gunayan na igpapidda katô Ámmà ku.”
19 Igpapulé puman tô mga Judio tingód katô igkagi i Jesus. 20 Duwán mga manubù na igkagi, na mà dan, “Igahuwan sikandin ka madat espiritu. Ágkangulág sikandin. Yakó ágpaminág kandin.”
21 Asal duwán duma mga manubù na igkagi, na mà dan, “Atin ka igahuwan sikandin ka madat espiritu, ánnà iring kani tô ágkagin din, su tuu madigár tô igkagi din. Tô manubù na gahuwan ka madat espiritu dì makapabákka ka mata ka bólóg.”
Ándà pamaké tô mga Judio ki Jesus
22 Na, igdunggù dán tô álló ka kalimudan na ágkasampáttan dan tô kapiyà katô templo tun ta Jerusalem sayyan. 23 Tô gó tô magánnó timpo, asta igpanó-panó si Jesus tun ta gállunganan tun ta templo na ágngadanan Balkon i Solomon. 24 Igpadani tô mga pangulu ka Judio tun ki Jesus, asta igkagi sikandan, na mà dan, “Manan ka dì ka pénagpát áknami? Atin ka sikuna tô Mesiyas, patayyó nu áknami.”
25 Igtaba si Jesus, na mà din, “Taganà ku igulit ákniyu, asal dì kó ágpamaké kanak. Áglumun ku tô mga kasalábbuan su igpapidda katô Ámmà ku, asta tô gó tô pasóddór ákniyu ka sadanna. 26 Asal dì kó ágpamaké, su ándà kó pasakup tun ta mga karnero ku. 27 Ágpaminág tô mga karnero ku katô kagi ku, ágkasóddóran ku sikandan, asta ágtákkás dan kanak. 28 Ágbággén ku kandan tô kantayan na ándà ágtamanán, asta dì dan dungguan ka kamatayan. Ándà palang makagó kandan tikud dini kanak. 29 Ámmà ku tô igbággé kandan kanak, asta sikandin tô tuu pa matulus ka tandingán katô langun. Purisu ándà palang makagó kandan tikud tun ta Ámmà ku. 30 Sakán asta tô Ámmà ku sábbad dád.”
31 Purisu igpampudut puman tô mga pangulu ka Judio ka mga batu ébô timbagán dan si Jesus. 32 Asal igkagi si Jesus, na mà din, “Marapung tô madigár iglumu ku na igkita yu na igpalumu katô Ámmà ku ukit kanak. Ándin tô iglumu ku na gunayan matayanna ikiyu?”
33 Igtaba tô mga pangulu ka Judio, na mà dan, “Timbagán dé sikuna ka batu ánnà su iglumu ka katô mga madigár, asal su duwán salà nu tun ta Manama. Agad manubù ka dád, asal igkagi ka na Manama ka.”
34 Igkagi si Jesus, na mà din, “Isóddóran yu basì na duwán kagi ka Manama na igsulat sayyan na igtawar din tô mga manubù na mga manama.§ 35 Na, dì mému ka palinán tô kagi ka Manama na igsulat sayyan. Purisu su tô mga manubù na igpapid din sayyan igtawar din na mga manama, 36 kéman yu ka duwán salà ku tun ta Manama tingód katô igkagi ku na sakán tô Batà ka Manama, su igsalinna ikandin, asta igpapidda ikandin kannun ta mga manubù nit banuwa. 37 Atin ka ánnà tikud tun ta Manama tô áglumun ku, yakó ágpamaké kanak. 38 Atin ka tô gó tô áglumun ku, agad dì kó ágpamaké kanak, asal pamaké kó ka Manama tingód katô áglumun ku, asta kasóddóran yu na dini kanak tô Ámmà ku, asta tunna ta Ámmà ku.”
39 Na, mámmát dan pád puman ki Jesus, asal ikaluwà sikandin tikud tun kandan.
Igtalipag si Jesus tun ta Wayig ka Jordan
40 Na, igpanó si Jesus tikud tun ta Jerusalem, asta igtalipag sikandin tun ta Wayig ka Jordan. Igsadun sikandin tun ta lugar na ágbunyagan i Juan na Tarabunyag dángngan, asta dutun sikandin igóddô. 41 Marapung tô mga manubù na igsadun tun kandin, su igkagi sikandan, na mà dan, “Ándà kasalábbuan na iglumu i Juan na Tarabunyag, asal bánnal tô langun na igkagi i Juan tingód ki Jesus.”
42 Na, marapung tô mga manubù na igpamaké ki Jesus.
* 10:1 10:1 Igulit si Jesus kani panunggiringan tingód ka mga sakup din, asta tingód ka kadóppón din kandan. 10:11 10:11 Ahaán tô Isaias 40:11. 10:16 10:16 Ahaán tô Isaias 56:8. § 10:34 10:34 Ahaán tô Salmo 82:6.