9
Ikakita tô bólóg
Na, tô igluwà si Jesus tikud tun ta templo, igkita din tô sábbad bólóg tikud tun ta kapamasusu kandin. Iginsà tô mga disipulu i Jesus, na mà dan, “Sir, sadan tô ikému ka salà na gunayan ibólóg ni manubù ni tikud tun ta kapamasusu kandin? Sikandin tô ikému ka salà, ó tô ámmà asta tô innà din?”
Igtaba si Jesus, na mà din, “Ibólóg sikandin ánnà tingód katô salà din. Ánnà pagsik tingód katô salà katô ámmà asta katô innà din. Asal ibólóg sikandin ébô ukit kandin pakitanán tô katulusan ka Manama. Dalám ka duwán pa álló, kailangan lumun ta tô kakalyag ka Manama na igpapid kanak, su ándà manubù na makalumu ka dukilám. Róggun na góddô a nit banuwa, sakán tô ágtikudan katô kappawaan tun ta pusung ka mga manubù nit banuwa.”
Pángnga igkagi si Jesus, igiláb sikandin tun ta tanà, igbalát din tô ngingi din tun ta tanà, asta igpólét din tun ta mata katô bólóg. Igkagi si Jesus, na mà din, “Sadun ka tun ta ranó na ágngadanan Siloe, asta dappug ka.” (Tô kóbadan ka Siloe, tô gó tô kagi “igpapid.”)
Purisu igsadun tô bólóg, asta igdappug sikandin. Tô iglónód sikandin, ikakita dán sikandin. Isalábbuan tô mga simbalé din asta tô mga manubù na igkita kandin na ágpalimus dángngan, asta igpénsaé dan, na mà dan, “Sikandin tô marag gunsad asta ágpalimus?”
Duwán mga manubù na igkagi, na mà dan, “Sikandin gó.”
Asal duwán duma mga manubù na igkagi, na mà dan, “Ánnà sikandin, asal tô bónnóng din iring katô bólóg.”
Asal igkagi sikandin, na mà din, “Sakán gó!”
10 Iginsà sikandan, na mà dan, “Igpamánnu na ikakita kad?”
11 Igtaba sikandin, na mà din, “Duwán sábbad manubù na ágngadanan ki Jesus na igiláb tun ta tanà, igbalát din tô ngingi din tun ta tanà, igpólét din tun ta mata ku, asta igpasadunna ikandin tun ta Siloe ébô dumappugga. Purisu igsadunna, asta tô igdappugga, ikakita ad.”
12 Iginsà sikandan, na mà dan, “Ánda sikandin?”
Igtaba tô manubù, na mà din, “Taman. Ándà sóddór ku.”
Iginsà tô mga Pariseo tingód katô bólóg na ikakita dán
13 Na, igpid dan tun ta mga Pariseo tô bólóg na ikakita dán. 14 Álló ka kapaginawa ka mga Judio tô igbalát si Jesus katô ngingi din tun ta tanà, asta tô igpabákka din tô mata katô bólóg. 15 Iginsà puman tô mga Pariseo kandin ka igpamánnu na ikakita dán sikandin. Igulit sikandin, na mà din, “Igpólét din tô libutà tun ta mata ku, asta igdappugga. Purisu ikakita ad.”
16 Na, duwán mga Pariseo na igkagi tingód ki Jesus, na mà dan, “Ándà sikandin papiddi ka Manama, su masalà-salà sikandin.”
Asal duwán ássa mga manubù na igkagi, na mà dan, “Atin ka masalà-salà sikandin, dì sikandin makalumu katô mga kasalábbuan iring katô iglumu din.”
Igpassa-assaé tô panámdám dan tingód ki Jesus.
17 Purisu iginsà puman sikandan katô bólóg na ikakita dán, na mà dan, “Su áknikó mata tô igpabákka din, ándin tô áknikó panámdám tingód kandin?”
Igtaba sikandin, na mà din, “Propeta gó sikandin.”
18 Ándà bánnal tô mga pangulu ka Judio na bólóg sikandin dángngan asta ikakita dán sikandin. Purisu igpakangé dan tô ámmà din asta tô innà din. 19 Iginsà tô mga pangulu ka Judio, na mà dan, “Batà yu ni manubù ni? Bólóg sikandin tikud tun ta kapamasusu kandin? Igpamánnu na ikakita dán sikandin?”
20 Igtaba tô ámmà asta tô innà din, na mà dan, “Isóddóran dé na sikandin gó tô batà dé, asta isóddóran dé na bólóg sikandin tikud tun ta kapamasusu kandin. 21 Asal ándà dé kasóddóri ka igpamánnu na ikakita dán sikandin. Ándà dé pagsik kasóddóri ka sadan tô igpabákka katô mata din. Asal madigár insaán yu tô batà dé, su dakál dán sikandin. Sikandin gó tô makataba katô mga insà yu.”
22 Tô gó tô igkagi katô ámmà asta tô innà din, su imáddangan dan katô mga pangulu ka Judio. Tô mga pangulu ka Judio taganà dán igpasábbadé na dì pahun tun ta simbaan tô manubù na kumagi na si Jesus tô Mesiyas. 23 Purisu igkagi tô ámmà asta tô innà din, na mà dan, “Dakál dán tô batà dé. Madigár ka insaán yu sikandin.”
24 Purisu igpakangé dan puman tô bólóg na ikakita dán, asta igkagi sikandan, na mà dan, “Na, tandô kad tun ta saruwan ka Manama na bánnal tô kagin nu. Isóddóran dé na masalà-salà manubù sikandin.”
25 Igtaba tô manubù, na mà din, “Ándà ku kasóddóri ka bánnal ó ánnà bánnal na masalà-salà sikandin. Asal sábbad dád tô isóddóran ku, agad bólógga dángngan, pakakita ad áknganni.”
26 Igkagi sikandan, na mà dan, “Ándin tô iglumu din áknikó? Igpamánnu din ka kapabákka katô mata nu?”
27 Igtaba sikandin, na mà din, “Tô gó tô taganà ku igulit ákniyu géna, asal ándà kó paminág kanak. Manan ka malyag kó maminág puman? Malyag kó imun pagsik na mga disipulu din?”
28 Igbuyas dan kandin, na mà dan, “Sikuna tô kandin disipulu, asal sikami tô mga disipulu i Moises. 29 Isóddóran dé na si Moises tô igsugù ka Manama. Asal tô manubù tô, ándà dé kasóddóri ka ánda é igtikudan din.”
30 Igkagi tô bólóg na ikakita dán, na mà din, “Isalábbuanna ákniyu! Agad igpabákka sikandin kani mata ku, asal ándà yu pa kasóddóri ka ánda é igtikudan din. 31 Isóddóran ta na dì ágtabangan ka Manama tô masalà-salà. Asal tô manubù na ágpangadap ka Manama asta ágbánnal katô kakalyag din, tô gó tô ágtabangan ka Manama. 32 Tikud tun ta katigkanayan kani banuwa, ándà palang manubù na isóddóran ta na ikapabákka ka mata ka bólóg tikud tun ta kapamasusu kandin. 33 Atin ka ándà sikandin papiddi ka Manama, ándà palang kasalábbuan na ágkalumu din.”
34 Igkagi sikandan, na mà dan, “Tô imanubù ka, masalà-salà kad. Purisu dì mému ka sikuna tô tuminurù áknami.”
Pángnga igkagi dan kani, igpéwà dan sikandin tikud tun ta simbaan.
Tô mga manubù na ándà pa ikakita katô kabánnalan
35 Na, tô igdinág si Jesus na igpéwà tikud tun ta simbaan tô bólóg na ikakita dán, igpamasak si Jesus kandin. Tô igkita sikandin, iginsà si Jesus, na mà din, “Igpamaké ka katô Igpamanubù?”
36 Igtaba sikandin, na mà din, “Sir, ulitiya ka sadan sikandin ébô mamakéya kandin.”
37 Igkagi si Jesus, na mà din, “Igkita nud tô Igpamanubù, su sakán gó sikandin na ágtóngkô áknikó.”
38 Igkagi tô manubù, na mà din, “Áglangngagán, igpamakéyad gó.”
Na, igpangadap sikandin ki Jesus.
39 Igkagi si Jesus, na mà din, “Igpapidda kannun ébô pakitanán ku tô tun dalám katô pusung ka langun manubù nit banuwa. Tô mga manubù na iring na bólóg su ándà dan pa ikakita katô kabánnalan, tô gó tô tabangan ku ébô makakita dan. Asal tô mga manubù na kéman dan ka ikakita dan katô kabánnalan, tô gó tô pakitanán ku na iring dan na bólóg.”
40 Duwán mga Pariseo madani tun ki Jesus na igdinág katô igkagi din, asta igkagi sikandan, na mà dan, “Bólóg ké pagsik?”
41 Igtaba si Jesus, na mà din, “Atin ka iring kó na bólóg, mému pasinsiyaan ka Manama tô salà yu. Asal su mà kagi ikakita kó, duwán pa salà yu.”