18
Igámmát si Jesus
Juan 18:1-11; Mat 26:47-56; Mar 14:43-50; Luc 22:47-53
Na, pángnga igdasal si Jesus, igsadun sikandin asta tô mga disipulu din tun dipag ka Wayig ka Kidron. Duwán kayun tun na igsadunan i Jesus asta katô mga disipulu din. Na, si Judas na igpammát ki Jesus, isóddóran din tô lugar na sadunan dan, su marikit ágsadun tun si Jesus asta tô mga disipulu din. Purisu igkangé i Judas tô mga sundalo, tô mga tarabanté ka templo na igsugù katô mallayat ka mga pangulu ka templo, asta tô mga Pariseo. Igsadun dan tun ta kayun, asta igpid dan ka mga sulù, tarésà, asta laniban dan. Na, taganà dán isóddóran i Jesus ka ándin tô dumunggù kandin. Purisu tô igdunggù tô mga manubù na igtákkás ki Judas, igsumar i Jesus sikandan, asta iginsà sikandin, na mà din, “Sadan tô ágpamasakán yu?”
Igtaba sikandan, na mà dan, “Si Jesus na taga Nazaret.”
Igkagi si Jesus, na mà din, “Sakán tô ágpamasakán yu.”
Si Judas na igpammát ki Jesus igduma katô mga sundalo. Tô igdinág dan katô igkagi i Jesus na sikandin tô ágpamasakán dan, igtalilónód dan, asta ikalayyang dan tun ta tanà. Iginsà puman si Jesus, na mà din, “Sadan tô ágpamasakán yu?”
Igtaba sikandan, na mà dan, “Si Jesus na taga Nazaret.”
Igkagi si Jesus, na mà din, “Igkagiyad ákniyu na sakán tô ágpamasakán yu. Na, atin ka sakán tô ágpamasakán yu, pabayà yu ni duma mga manubù.”
Purisu ituman tô kagi na taganà din dán igdasalan, na ándà mga manubù na igsarig ka Manama kandin na mandà.
10 Na, igtagnus si Simon Pedro katô kampilan din, igtigbas din tô állang katô tuu mallayat ka pangulu ka templo, asta ipangul tô talinga din dadan ta kawanan. Si Malco tô ngadan katô állang. 11 Igsapad si Jesus ki Pedro, na mà din, “Ulì nu yan kampilan tun ta rumà, su kailangan tanggapán ku tô kahirapan na igbággé* katô Ámmà ku kanak.”
Igpid dan si Jesus tun ki Anas
12 Na, tô mga sundalo, tô kapitan dan, asta tô mga tarabanté ka templo, igámmát dan si Jesus, asta igbaklì dan tô bállad din. 13 Una dan igpid si Jesus tun ki Anas, su si Anas tô ugang i Caifas na tuu mallayat ka pangulu ka templo tô ámmé tô. 14 Si Caifas tô taganà igkagi katô mga pangulu ka Judio na madigár ka sábbad dád tô manubù na maté ébô duwán bullas katô mga Judio.
Igbulun i Pedro si Jesus
Juan 18:15-18; Mat 26:69-70; Mar 14:66-68; Luc 22:54-57
15 Na, si Simon Pedro asta tô sábbad disipulu i Jesus, igtalundug dan ki Jesus. Tô sábbad disipulu na ikilalaan katô tuu mallayat ka pangulu ka templo tô igtákkás ki Jesus tun ta luwà ka balé katô tuu mallayat ka pangulu ka templo. 16 Asal si Pedro dutun ta luwà katô koral na madani tun ta sállat. Na, tô disipulu i Jesus na ikilalaan katô tuu mallayat ka pangulu ka templo, iglónód sikandin tun ta sállat katô koral, asta igkagiyan din tô bayi na ágbanté ébô mahu si Pedro tun dalám. 17 Tô bayi na ágbanté katô sállat igkagi ki Pedro, na mà din, “Sikuna pagsik tô sábbad disipulu katô manubù na igámmát?”
Asal igtaba si Pedro, na mà din, “Ánnà!”
18 Na, magánnó tô dukilám tô. Purisu igtabun ka apuy ukit ka uling tô mga állang asta tô mga tarabanté ka templo ébô minadang dan. Igduma pagsik si Pedro kandan, asta iginadang sikandin.
Iginsà tô tuu mallayat ka pangulu ka templo ki Jesus
Juan 18:19-24; Mat 26:59-66; Mar 14:55-64; Luc 22:66-71
19 Na, tô tuu mallayat ka pangulu ka templo iginsà ki Jesus tingód katô mga disipulu din, asta tingód katô ágtinuruán din. 20 Igtaba si Jesus, na mà din, “Isóddóran katô langun manubù nit banuwa tô igkagi ku, su maragga ágtinurù tun ta mga simbaan ka Judio asta tun ta templo na áglimudanan ka langun Judio. Ándà ku állássi tô ágtinuruán ku. 21 Purisu yaka ginsà kanak. Madigár pa ka minsà ka katô mga manubù na ágpaminág kanak, su isóddóran dan tô ágtinuruán ku.”
22 Pángnga igkagi si Jesus kani, duwán sábbad tarabanté ka templo na igsampal ki Jesus, asta igkagi sikandin, na mà din, “Ánnà nángngà tô taba nu katô tuu mallayat ka pangulu ka templo.”
23 Igkagi si Jesus, na mà din, “Atin ka madat tô igkagi ku, ulit nu ka ándin tô kadattan. Asal ka bánnal tô igkagi ku, manan ka igsampalla ikuna?”
24 Na, igbaklì pa tô bállad i Jesus, asta igpapid i Anas sikandin tun ta tuu mallayat ka pangulu ka templo na si Caifas.
Igbulun puman i Pedro si Jesus
Juan 18:25-27; Mat 26:71-75; Mar 14:69-72; Luc 22:58-62
25 Na, iginadang si Simon Pedro. Iginsà tô mga manubù kandin, na mà dan, “Sikuna pagsik tô sábbad disipulu din?”
Asal igbulun si Pedro, asta igkagi sikandin, na mà din, “Ánnà!”
26 Taddô tô sábbad állang katô tuu mallayat ka pangulu ka templo. Sikandin tô kataladi katô állang na igpangulan i Pedro ka talinga. Igkagi sikandin ki Pedro, na mà din, “Sikuna tô igkita ku na ágduma kandin tun ta kayun?”
27 Igbulun puman si Pedro, asta tigkô dád igukkarà tô manuk.
Igpid si Jesus tun ki Pilato
Juan 18:28-38; Mat 27:1-2,11-14; Mar 15:1-5; Luc 23:1-5
28 Na, igpid dan si Jesus tikud tun ta balé i Caifas, asta igsadun dan tun ta balé na igóddóan katô gobernador na igpapangulu katô gobyerno ka Roma. Sállám dán. Ándà ahu tô mga Judio tun ta balé katô gobernador ébô dì dan makalapas ka sugù tingód ka kalinis, su kakalyag dan na makakan dan tun ta Kalimudan Ka Kalabé. 29 Purisu igluwà tô gobernador na si Pilato, asta igkagi sikandin kandan, na mà din, “Ándin tô dimanda yu tingód kani manubù ni?”
30 Igtaba sikandan, na mà dan, “Atin ka ándà madat na iglumu din, dì dé sikandin piddán dini áknikó para ruudan nu sikandin.”
31 Igkagi si Pilato, na mà din, “Madigár ka sikiyu tô rumuud kandin tingód ka mga sugù na ágbánnalán yu.”
Igkagi tô mga Judio, na mà dan, “Asal dì mému tun ta gobyerno ka Roma ka sikami tô mimmaté ka manubù na ágruudan dé.”
32 Ilumu ni ébô matuman tô igkagi i Jesus tingód katô kapókit ka kamatayan din.§
33 Igahu puman si Pilato tun ta balé din. Igpakangé din si Jesus, asta iginsà sikandin, na mà din, “Sikuna tô Harì ka mga Judio?”
34 Igkagi si Jesus, na mà din, “Tikud tun ta áknikó panámdám tô insà nu, ó tikud tun ta duma manubù na igulit áknikó tingód kanak?”
35 Igtaba si Pilato, na mà din, “Ánnà a Judio. Tô mga kadumaan nu na Judio asta tô mallayat ka mga pangulu ka templo yu tô igpid áknikó dini kanak. Ándin tô salà na iglumu nu?”
36 Igtaba si Jesus, na mà din, “Ánnà nit banuwa tô ágpanguluwan ku. Atin ka nit banuwa tô ágpanguluwan ku, matu tô mga sakup ku ébô diya ámmáttán katô mga pangulu ka Judio. Asal ánnà nit banuwa tô ágpanguluwan ku.”
37 Igkagi si Pilato, na mà din, “Bánnal ka kannê harì?”
Igkagi si Jesus, na mà din, “Óó. Bánnal tô igkagi nu na harì a, su tô gó imanubù a, asta tô gó igsadunna nit banuwa ébô mulitta katô kabánnalan. Ágpaminág kanak tô langun na igpasakup tun ta kabánnalan.”
38 Igkagi si Pilato, na mà din, “Ándin tô kabánnalan?”
Igruudan si Jesus na matayan
Juan 18:38-19:16; Mat 27:15-31; Mar 15:6-20; Luc 23:13-25
Na, pángnga igkagi si Pilato ki Jesus, igluwà puman si Pilato tikud tun ta balé din, asta igkagi sikandin katô mga Judio na ilimud, na mà din, “Ándà palang madat na igkita ku kani manubù ni. 39 Asal kada ámmé dalám ka Kalimudan Ka Kalabé, duwán ágkémun yu na ágpaluwaán ku para ákniyu tô sábbad manubù na igpriso. Kakalyag yu na paluwaán ku tô Harì ka mga Judio?”
40 Igullaó dan, na mà dan, “Dì mému ka sikandin, asal si Barabas!”
(Na, tulisan si Barabas.)
* 18:11 18:11 Kailangan tanggapán ku tô kahirapan na igbággé, ó kailangan inámmán ku tô kopa na igbággé. 18:14 18:14 Ahaán tô Juan 11:49-52. 18:28 18:28 Atin ka mahu dan tun ta balé ka manubù na ánnà Judio, dì dan mému kuman tun ta Kalimudan Ka Kalabé. § 18:32 18:32 Ahaán tô Juan 3:14 asta 12:32. Sayyan, gobyerno ka Roma dád tô ágmaté ka mga manubù ukit ka kapansal tun ta krus.