19
Na, igpapid i Pilato si Jesus, asta igpalagpás din. Igpákkù katô mga sundalo tô dugin balagán, asta tô gó tô igkorona dan tun ta ulu din. Igumpakan dan sikandin ka mallutù kapa. Igpadani dan tun ki Jesus, asta igkagi sikandan, na mà dan, “Durungán ka na Harì ka mga Judio!”
Igsuntuk dan sikandin.
Igluwà puman si Pilato tikud tun ta balé, asta igkagi sikandin katô mga manubù na ilimud, na mà din, “Na, papiddán ku sikandin kannun ákniyu ébô kasóddóran yu na ándà palang madat na igkita ku kandin.”
Purisu igluwà si Jesus tikud tun ta balé. Igkoronaan sikandin katô dugin balagán, asta igumpakan sikandin katô mallutù kapa. Igkagi si Pilato, na mà din, “Na, ni dán ni manubù!”
Asal tô igkita tô mallayat ka mga pangulu ka templo asta tô mga tarabanté ka templo ki Jesus, igullaó dan, na mà dan, “Pamatayi nu sikandin! Papansali nu sikandin tun ta krus!”
Igkagi si Pilato, na mà din, “Sikiyu tô mid kandin asta mansal kandin tun ta krus, su sakán, ándà palang madat na igkita ku kandin!”
Igkagi tô mga pangulu ka Judio, na mà dan, “Tingód katô sugù na ágbánnalán dé, kailangan matayan sikandin, su igkagi na Batà sikandin ka Manama.”
Na, tô igdinág si Pilato katô igkagi dan, tuu pa imáddangan sikandin. Igpid din puman si Jesus tun dalám ka balé, asta iginsà sikandin, na mà din, “Ánda é igtikudan nu?”
Asal ándà gó taba si Jesus. 10 Purisu igkagi si Pilato, na mà din, “Manan ka dì ka ágtaba kanak? Isóddóran nu na makasugù a ébô paluwaán ka, asta makasugù a ébô papansalan ka tun ta krus?”
11 Igtaba si Jesus, na mà din, “Atin ka ándà ka papanguluwi ka Manama, dì ka makapangulu kanak. Purisu tô manubù na igpapid kanak dini áknikó, tuu pa madat tô salà din ka tandingán áknikó.”
12 Na, tô igdinág si Pilato katô kagi i Jesus, paluwaán din pád sikandin. Asal igullaó tô mga pangulu ka Judio, na mà dan, “Atin ka paluwaán nu sikandin, ánnà ka rarak katô emperador, su tô manubù na kumagi na harì sikandin mému na usig katô emperador.”
13 Na, tô igdinág si Pilato katô igkagi dan, igpid din si Jesus tun ta luwà asta igunsad tun ta ágruudanan na ágngadanan Tindágganan Batu, asta ágngadanan Gabbata tun ta kinagiyan ka Hebreo. 14 Na, tô álló tô, álló ka kataganà dan katô Kalimudan Ka Kalabé. Tô masig dán malássád tô álló, igkagi si Pilato katô mga manubù na ilimud, na mà din, “Na, ni gó tô harì yu!”
15 Asal igullaó dan, na mà dan, “Pamatayi nu sikandin! Pamatayi nu sikandin! Papansali nu sikandin tun ta krus!”
Igkagi si Pilato, na mà din, “Papansalan ku tô harì yu tun ta krus?”
Igtaba tô mallayat ka mga pangulu ka templo, na mà dan, “Ándà duma harì dé, asal tô dád emperador.”
16 Na, igbággé i Pilato si Jesus tun kandan ébô pansalan sikandin tun ta krus.
Igpansalan si Jesus tun ta krus
Juan 19:17-27; Mat 27:32-44; Mar 15:21-32; Luc 23:26-43
17 Na, igpid katô mga sundalo si Jesus, asta igpatiang dan kandin tô krus na pansalan kandin. Igsadun dan tun ta lugar ágngadanan Bóngó-bóngó na ágngadanan Golgota tun ta kinagiyan ka Hebreo. 18 Dutun igpansalan dan si Jesus tun ta krus. Duwán duwa manubù na igpansalan tun ta krus dadan tun ta kilidan din, asta si Jesus tô tun ta tángngaan dan. 19 Duwán igsulat i Pilato na igpatagù din tun ta krus na ágkabasa, “SI JESUS NA TAGA NAZARET, TÔ HARÌ KA MGA JUDIO.” 20 Marapung tô mga Judio na igbasa katô igsulat, su tô lugar na igpansalan ki Jesus madani tun ta lunsud ka Jerusalem. Igsulat yan tun ta tállu klasi ka kinagiyan, na Hebreo, Latin, asta Griego. 21 Igkagi tô mallayat ka mga pangulu ka templo ki Pilato, na mà dan, “Yaka nu ágsulati tô kagi, ‘Tô Harì ka mga Judio.’ Asal sulat nu tô kagi, ‘Igkagi sikandin na Harì ka mga Judio.’ ”
22 Igtaba si Pilato, na mà din, “Tô gó tô igsulat ku, asta dì kud bullasan.”
23 Tô igpansal tô mga sundalo ki Jesus tun ta krus, igkangé dan tô mga umpak din, asta igtalad-talad dan ka áppat ébô duwán para katô tagsábbad-sábbad kandan. Igkangé dan pagsik tô umpak din na inabál asta ándà tinábbiran. 24 Purisu igpatóngkóé dan, na mà dan, “Dì ta bissén ni, asal rumipa ki ébô kasóddóran ta ka sadan tô makatigatun.”
Ukit katô karipa dan, ituman tô igsulat tun ta kagi ka Manama sayyan, na,
“Talad-taladán dan tô mga umpak ku,
asta ripan dan tô umpak ku.”*
Tô gó tô iglumu katô mga sundalo.
25 Na, duwán mga gabayi na igtindág madani tun ta krus na igpansalan ki Jesus. Ni gó sikandan, tô innà i Jesus, tô tábbé katô innà din, si Maria na duma i Clopas, asta si Maria na taga Magdala. 26 Tô igkita si Jesus katô innà din asta katô sábbad disipulu na ágginawaan din madani tun kandin, igkagi sikandin katô innà din, na mà din, “Innà, sikandin dán gó tô batà nu!”
27 Na, igkagi si Jesus katô disipulu din, na mà din, “Sikandin dán gó tô innà nu!”
Tikud katô álló tô, igpóddô katô disipulu tô innà i Jesus tun ta kandin balé.
Inaté si Jesus
Juan 19:28-30; Mat 27:45-56; Mar 15:33-41; Luc 23:44-49
28 Na, tô ikasóddór si Jesus na ipángnga din dán tô langun, ébô tumanán din tô igsulat tun ta kagi ka Manama sayyan, igkagi sikandin, na mà din, “Ágkatákkanganna.” 29 Duwán linipung na igdalámman ka bino na igbaláttan ka wayig. Igarám dan tô espungha na igtakós tun ta panga katô kayu isupu, asta igtayó dan tun ta babbà i Jesus. 30 Pángnga inanaman i Jesus, igkagi sikandin, na mà din, “Ipángnga dán.”
Na, igunduk si Jesus, asta igsarig din tô espiritu din tun ta Ámmà din.
Igbunù tô kilidan i Jesus
31 Na, masig dán sumalláp tô álló na kataganà dan katô álló ka kapaginawa. Dì mému tananan tun ta krus tô lawa katô mga inaté dalám ka álló ka kapaginawa, asta simag dán tô álló ka kapaginawa na tuu dan ágrespetowan. Purisu igpédu-édu dan ki Pilato na papantigan din tô paa katô mga igpansalan tun ta krus ébô kangén tô lawa dan. 32 Purisu igsadun tô mga sundalo, asta igpantigan dan tô paa katô sábbad manubù asta tô paa katô ássa manubù na igpansalan madani tun ki Jesus. 33 Asal tô igdunggù dan tun ki Jesus, asta tô igkita dan na inaté dán sikandin, ándà dan pantigi tô kandin paa. 34 Asal duwán sábbad sundalo na igbunù katô kilidan i Jesus ka pangidù, asta tigkô dád igarus tô dipanug asta wayig. 35 (Igkita ku ni langun na igulit ku ákniyu, asta ágkasarigan tô kagi ku. Isóddóran ku na bánnal ni ilumu ébô mamaké kó pagsik.) 36 Inému ni ébô matuman tô igsulat tun ta kagi ka Manama sayyan,
“Ándà palang tullan din na pantigan.”§
37 Duwán ássa tandô na igsulat tun ta kagi ka Manama sayyan,
“Sállággán dan tô igbunù dan.”*
Tô kalábbáng ki Jesus
Juan 19:38-42; Mat 27:57-61; Mar 15:42-47; Luc 23:50-56
38 Na, duwán sábbad manubù na ágngadanan ki Jose na taga Arimatea na igpamaké ki Jesus, asal gállássán dád tô kapamaké din su ágkamáddangan sikandin katô mga pangulu ka Judio. Igpédu-édu si Jose tun ki Pilato ébô kangén din tô lawa i Jesus, asta ignunugan i Pilato. Purisu igsadun si Jose, asta igkangé din tô lawa i Jesus. 39 Igtákkás kandin si Nicodemo na igsadun tun ki Jesus ka dukilám dángngan. Igpid din tô mga kaliman (50) kilo ka pamammut bawì na ágngadanan mira asta aloe na igpagbalát. 40 Igkangé dan tô lawa i Jesus, asta igtángngás dan ka mapputì óggét apil tô mga pamammut, su tô gó tô ágkémun ka mga Judio ka lábbángngán dan tô inaté. 41 Duwán kayun madani tun ta lugar na igpansalan ki Jesus, asta duwán lábbángngan na mantu igkaliyan tun ta pangpang asta ándà pa kalábbángngi. 42 Tô gó tô igpadággaan dan katô lawa i Jesus, su madani tô lábbángngan, asta simag tô álló ka kapaginawa katô mga Judio.
* 19:24 19:24 Salmo 22:18. 19:28 19:28 Ahaán tô Salmo 22:15; 69:21. 19:31 19:31 Pantigan tô paa dan ébô sékót dan maté. § 19:36 19:36 Exodo 12:46; Numeros 9:12; Salmo 34:20. * 19:37 19:37 Zacarias 12:10.