4
Pulaga Anotogi Kung Walekpokko Yisu miza orowei paka kurung yeik nawekke Sadang kerewawiliyegi ngaibokko Yisu kaile mizibene yang kelemiweki miza orowei kambela. Pakalege kanda pi pulogo wok yombu neyau tikinda piyeng keya kusage piyendau pi ngeragi na ono wizagoma logo Yisu weik yagasi miza.
Pi yagasi legi Sadangko piyegi kanda pelik yang kelemiya, Ni Anotogi Marekpek mabura nugu king peyengki yeiya logo ngeragi wezayeng niweki kowite, purik mabura ni Anotogi Marek ngizi panubek purik ne iwakagi, meiya. Kapura Yisugu pelik meiya to mela, Anotogi Kapiya Walektikke yungke lende mizarik pelik kai,
Yombanubek ngeragi nirikku keke wik yolugi ono, pilik segeya yombanubek ngago Anotogo kai piyeng mabiyengki kiriwei purik pi wik yolugi, Utoronomi 8:3
kai kani logo ne kingyengki yeiyagi ono, meiya.
Pulaga Sadangko Yisu paka Yirusalem yereng yemane Yudawiligu yereng walekta mizirage miza orowei kambela logo paka ngalege panu Anotogi i walek yemanemakke pi luweza wazamiya logo pelik meiya, Ni Anotogi Marekpek mabura pelega pongo ngabelakke perakta kawiye wale, purik Anotogi Kapiya Walektikke yungke lende mizarik pelik kai,
Anotogo angela puguwili niyegi waberek ngaiweki wezayelagi.
Keya mabeliktau kai,
Inge panuyaurau ngangang miza nelegi puwiligu ni kebangkelagi. Ingi Sam 91:11,12
Pilik kai legi pelega perakta kawiye wale logo angelawiligu ni kebangkeli purikki nogo pakela logo ni Anotogi Marek panubek miziweki, meiya. Kapura Yisugu piyegi pelik meiya to mela, Anotogi Kapiya Walektikkerau mabilik lende mizarik pelik kai,
Nugu Anoto nigi Yemizibekyegi yang kelemi nagani, Utoronomi 6:16
kai kani logo ne perakta kawiye walagi ono, meiya.
Pulaga Sadangko Yisu miza orowei lewak ngalege panu nakke kambela logo kanda pulogo ngabelakpekke piyeng mabiyeng keya yongkambanu piyengke yoluwili keya yombu ngai puwiliyegi ngaiwili kiling watabi wazonoyengki waligelemiya logo Yisugu pakela. Pilik miza logo Sadangko Yisuyegi pelik meiya, Tamizeige yeik nogora yongolok meiweki ni neyegi ingegereyau laliyi keya neyegi ya kumuli puwekke purik mabura nogo ni watabi nugu pakeli piyeng mabiyeng nanagi, meiya. 10 Kapura Yisugu piyegi pelik meiya to mela, Anotogi Kapiya Walektikke yungke pelik kai,
Ni Anoto Yemizi nugubekki yeikta yongolok meiweki ingeyau laliyi keya piyegi ya kumulimo keya yawe pi wamenakpekki pura keke mizimo, Utoronomi 6:13
kai kani logo Sadang, ne ngago nugu kai pura mizagi ono legi kazi kune, meiya.
11 Pulaga Sadang Yisu wezamiya logo weik wizigeya Anotogi angelawili kanda Yisuyegi waberek ngai koya.
 
12 Togo Yowan kaimelibokko King Ngai Elodoyegi kaile pugu mizayengki kozang kozak meiyarikki wiyeke Elodogo Yowan wigirimakke wazamiya. Yisu purikki kerewiyawekke pi ngabelak Yudaya meibek wiya logo pongo ngabelak Kalili meibekke kambela. 13 Pi yereng Nasareterage yoluweki kambela ono, pi yereng Kapaneyam meirage yoluweki kambela. Yereng pura kai kolamiya Kalili meibekke mereke yolura keya pulogo koka walaka yombu Sebulongki yeligagangmek keya yombu Natalaigi yeligagangmek koya kopong kabelak puragi yeikta Sebulong keya Natalai mei.
14 Togo Yisugu pulogo pilik kang pura ngago koka walaka yombu ngagora Anotoyaga weiya logo kozak kisawiliyaga nak Isaya meibokko pelik kaiya pura weik ngizi lewagela,
15 Ngabelak Sebulong keya Natalai mei, kai kolamiyabekki mereke wizigeya, ngabelak kai Yolodang meilingka pangazuwage pulumengke, Kalili meibekke yombanu Yuda onowili yolu. 16 Yongkambanu pulumengke yolu puwili kusa panurikke yoluwiligu wilangka ngaiwak yemane narik pakela logo wilangka purik yongkambanu kazing kumbekki Anotoyegi leweng ibeng puwiliyegi ngaiwak wiya yolu. Isaya 9:1,2
Togo Yisu pulumengke yoluweki kambelawekke, ngago Isayago kaiya pura weik ngizi lewagela. 17 Pulagarik Yisu weik pulogo yongkambanuwiliyegi ngagora yani. Pugu puwiliyegi pelik yeiya, Anotogo ngai pugumekki ngai wiziyagi pura weik mereke mena ini kaile inugu mizayengki kuneng mizizo keya kazing kaile inuguyengka kowiti mizizo keya wilek kang inuguyeng Anotoyegi sawelizo, yeiya.
 
18 Wok nakke Yisu kai kolamiya Kalili meibekke kerelemekke wei mizi tagoneige, pugu yombu ingini neyau pakela, piyau Simong yeik nara Pita, keya pigi sakpek Enduru logo piyau kaibekke kik kawekkik wezamelageya koyilege, purik piyau yawe kik kawek yemaneyengke watabisi uli keya kingyengki ngane yanirage miziyau. 19 Yisugu piyauyegi pelik yeiya, Ne kiling saweliweki kiriwei koli, nogo yaliyegi yawe yongkambanuwili neyegi ngizi panu kumulibene iza oroweigi puragi waligeleyiweki. 20 Pilik yeiya logo piyau nguk namizi kik kawekyeng wila mela logo Yisu kiling saweliwei kiriwei kuna.
21 Puwili pulaga songono nangezi kanda pura pugu Sebetigi marekyau Jems keya Yowan pakela. Piyaugi mangobek Sebeti piyau kiling wangleige ngalege kik kawek puwiligiyeng keremizageya koyilege. Yisugu pakela logo piyauyegi, Ne kiling yawe miziweki koli, yeiya 22 logo piyaugi mangobek nguk namizi wangleige ngalege mabulogo wezamiya logo piyau Yisu kiling saweliwei kiriwei kuna.
 
23 Togo Yisu puwili kiling ngabelak Kalili mabokko yongomo mizageya wizimowei Yudawiligi i walek songonoyengki la logo Yisugu yongkambanu wawere uliwiliyegi ngago wazono Anotogo ngai pugumekki ngai puragi kiliyagi puragi kozak yeiya, Keya pugu yongkambanu kemegeme nalangai nalangai mizi puwili keya ngangang mizi puwili yombiyangai wazaya.
24 Togo Yisugu miziyengki wiyeke yenge ngabelak Siriya meibekke yeik pugura yemane lewagela logo ululu miza mela. Piliktikki kandik yongkambanuwiligu piyegi yombanu kemegeme nalangaiyengko mizi puwili keya yombanu ngangang mizi puwili keya yombanu kerewa yenge puwiligi yungke ngaiweki kiliya yolu puwili keya kemegeme piyeng keya walimekka mizi puwili keya yombanu inge keya meleyeng ibeng puwili mabuwili iza orowei lewa logo Yisugu puwili mabuwili yombiyangai wazaya. 25 Togo yongkambanu kolokngagono panu pelege ngabelak Kalili meibekke yerengyengka keya panga ngabelak Tekapoli meibekke yerengyengka keya paka ngabelak Yudaya meibekke yerengyengka keya yereng yemane Yirusalem puragarau keya kabelak kai Yolodang meilingka pangazuwage lemengke yerengyengkawili Yisuyegi kiriwei kelemi kambela.