5
Pulaga Yisugu yongkambanu kolokngagonowiliyegi pakela logo paka lewakpekke yabela. Kanda paka pulogo pi mogosa logo yombanu Yisu ngezebokko waligeleyiwili piyegi mereke kanda mogosa logo pugu puwiliyegi weik pelik kozak yeiya,
 
Ini yombanu kazing kung inuguwiligi leweng watabiyengki yeik purikki keriyi puwili wilikwilik miziweki, purik Anoto weik ngai inugubek logo ini ngai pugu ngai yolu puragawili legi.
Ini yombanu ya kuneng logo ingkisageya yolu puwili wilikwilik miziweki, purik Anotogo iniyegi yalekta yanagi legi.
Ini yombanu yeik ngezewiligiyeng yongolok mei ono puwili wilikwilik miziweki, purik ini inigi Mangobekki yeikta kilingwili logo kalike ini inigi Mangobekki ngabelakpek weiyagi legi.
Ini yombanu kazing pangka panu pumok miziweki kozang keli puwili wilikwilik miziweki, purik ini Anotogi pangka piyengko kola yolugi legi.
Ini yombanu, yombanu nazuwagawiliyegi yalek keli mizi puwili wilikwilik miziweki, purik Anotogo iniyegi mabilik yalek mizagi legi.
Ini yombanu Anotoyegi wilek neyau ono puwili wilikwilik miziweki, purik kalike inugu Anotoyegi pakelagi legi.
Ini yombanu nakko nakyegi ya kuzige sara koyibene keleyi puwili wilikwilik miziweki, purik ini Anotogo pigi yango keya marekngangwili yeiyagi legi.
10 Ini yombanu Anotogi kazing pangkamekki kiriwei mizirikki wiyeke nawiligu ngangang keleyi ma kuneng yani puwili wilikwilik miziweki, purik Anoto weik ngai inugubek logo ini ngai pugu ngai yolu puragawili pigi legi.
11 Kalike neyegi weraga yongkambanuwiligu iniyegi yang yei ma ngangang keleyi ma kuneng yani ma ngago kaile iniyegi kuneng yaniweki ngaigu kisi piyeng kisi puwekke ini wilikwilik miziweki. 12 Koka puwiligi yelibungangwiligu mabilik panura yombanu Anotoyaga ngagora weiya logo kozak kisawiliyegi keleya. Keya puwiligu iniyegi pilik mizagi kani. Logo puwekke ini wilik miziweki keya wilikwilikmokko kolawili mizi, purik paka ngalege inugu watabi miza piyengki wiyeke kanga wazono weiyagiyeng yemane legi, yeiya.
 
13 Togo Yisugu puwiliyegi mawinda pelik yeiya, Ini neyegi kiriwei miziwili wizandik kelik. Wizandikki yawera ngeragiyeng kolok kelibene wiyagira keya kazing mabilikmekke yawe inugura ngabelakpekke yongkambanuwili kiling kuzige sara koyimowei puwiliyegi Anotogi kazing pangkamekki waligeleyagira. Kapura tamizeige wizandikki kolok keli pura yeik puwekkerik kazing ngereke kolok kelibene keremizagi namektau ono, yawe pugura weik yeik. Logo wizang piliktik weik kailerikku logo wezamelagirikku logo yombanuwili purikki ngalege wei yongomo mizi. Keya kazing mabilikmekke ini neyegi kiriweiwekke kiyebuk sende logo wiyi purik yawe inugu neyegi mizagira weik yeik.
14 Keya ini neyegi kiriwei miziwili ngaiwaktik kelik logo ngaiwak wiyageya koyimowei yongkambanuwiligu kazing nogomekki pakeliweki. Yombanuwiligu yereng yemane lewakpekke ngiza pura watabi nayengkorau liwik momane meiyara wiziyagi ono. 15 Keya yombanu nakko lang nak langiya logo kaimirage yenge yungke liwik wiyagi ono, pilik segeya paka lalektage ngalege kimeike wiya wiziyagi logo ngaiwaktikke yombanu ige yolu puwili watabiyengki pangka pakeliweki. 16 Yongkambanuwiligu lambekki ngaiwaktikki pakeli pilik, kazing mabilikmekke neyegi weraga ini kazing pangkamekki mizi kang purik yongkambanuwiligu kazing wazono inugu miziyengki pakelagi logo Anoto tenigi Mango paka ngalege yolubekki yeikta yongolok meiyagi.
 
17 Togo inuwago neyegi langai kumulirik ne lewa purik Anotogi lo Mosego lende miza piyeng keya ngago yombanu Anotoyaga weiya logo kozak kisawiligu waligeleya piyeng wezameliweki lewabek sawiyi nagani, a’a’. Pilik segeya ne lo piyengki kemenak kiriwei miziweki lewabek keya watabi yombanu Anotoyaga ngagora weiya logo kozak kisawiligu kisa piyeng weik ngizi lewageliweki kelemiweki lewabek. 18 Kerewiyi, ngilumbek keya ngabelakpek mabilik koyigeya Mosegi lo piyengka ngago lang lende miza piyengka lang songono narikpang kakwelagi ono kani. Were mabiyeng ngizi lewagela logo pulaga ngilumbek keya ngabelakpek yeik sagi. 19 Mosegi lo mabiyeng yemane legi tamizeige namele keya nakko lo piyengka nara songonora miza logo ngela logo yombanu nawiliyegi pugu mabilik miziweki kozak yeiya purik mabura kalike pilik mologabok paka ngalege Anotogo ngai pugumekki ngai yolu puragi kang puwekkerik yeik pugura songono sawiyagi. Kapura namele keya nak Mosegi loyengki kiriwei mizi logo yombanu nawiliyegi pugu mabilik miziweki kozak yeiya purik mabura kalike pilik mologabok paka ngalege Anotogo ngai pugumekki ngai yolu puragi kang puwekkerik yeik pugura yemane sawiyagi. 20 Kapura nogo pera kozak kaiweki, yombanu Mosegi loyengki waligeleyiwili keya yombanu Palisiwili meiwiligu pelik kisi, Teni Mosegi loyengki waberek kiriwei mizi kopong teni pangkawili kisi kapura puwili pangkaraga yolu ono. Logo tamizeige kazing inugu miziyeng kazing puwiligu mizi piyengka lewege panu ono purik mabura inirau paka ngalege Anotogo ngai pugumekki ngai yolu puragi kiliya logo wik wizagomagira weiyagi ono.
 
21 Koka tenigi yelibungangwili Mosegi loyengki kerewiya, keya mabek ngoluk yombanu Mosegi loyengki waligeleyiwiligu piyengki kozak kisi keya inirau kerewiyi logo piyengka nara pelik, Yombanu uli nagani, purik tamizeige nakko yombanu nak ula logo ibeng mabura yombanu pilikpok ngagozak miza logo ngangang weiyagi. 22 Kapura lo nogoragarik pelik, Yombanu namele keya nakyegi sisik panu mizi nagani, purik tamizeige nakko yombanu nakyegi sisik panu mizi mabura pilik mologabok ngagozak miza logo ngangang weiyagi. Keya tamizeige nakko nakyegi ngago kaile meiya mabura pilikpok yombanu ngagozak piyengki kerewiyiwiligi wirege luwezagi. Keya tamizeige nakko nak kiling ngalik keliwekke, Ni ibeng se, meiya purik mabura pilikpok yereng yezi yemane kusagi onozik ngoriraga wezamelagi.
23 Pilik tegi tamizeige nugu king nayeng Anotoyegi opa maniweki orowei paka alatarage wiyiweki mizi kapura namele keya nak ni kiling ngalik kelarikki kumuli 24 mabura oparik wiyi nagani, were ni kiling ngalik kela mologabokki ngalik yaka pura pangka pangka miza logo waberek miziweki kunimo. Were pilik miza logo yeke i walekmakke kiliya logo nugu king piyeng Anotoyegi opa maniweki orowei paka alatarage wiyimo.
25 Keya iniyaga nak yombanu nakko ngagozak kelemiweki miza orowei kang purik mabura ngagora nguk namizi pi kiling pangka pangka mizimo. Kazingke mabulogo pi kiling kunimowei yali ngagora waberek kozak kela logo yeik sa wiyizo, purik pugu ni yombanu ngagozakta kerewiyagibekyegi niza orowei kuna nelegi, keya pugu wagelawiliyegi niza yana logo puwiligu i wigirimakke wigira wazaniya nelegi. 26 Kerewiyi, pilik miza puwekke purik ni i wigiri pumakka welagela yeragiyagi ono wiziya wiziya nugu ni ngagozak keleniyagibekyegi watabi kaile nugu mizi kayima piyengki kangayeng mabiyeng mana purik mabura kele.
 
27 Keya yombanu Mosegi loyengki waligeleyiwiligu piyengka nararau iniyegi kozak yeiya logo ini pelik kerewiya, Yongkambu weiya puwili nigi kerekpu onobek ma nigi yongokpu onomele kiling iwek koli nagani. 28 Kapura lo nogoragarik pelik, Tamizeige nakko yongok nameleyegi pakela logo pi kiling iwek koliweki kira orowei mizi purik mabura yaka wilek kang pugubekke pugu kumula purago pi weik yongok pumolo kiling iwek kolabek kelemi yagenda logo pi yombanu yongok ngezebekkemele weiya wizimowei ngereke namele kiling iwek kolibok kelik mizi yagenda. 29 Tegi tamizeige wire nuguyauga nakko ni ulumiya logo ni kaile mizibene keleniyageya purik mabura kazing kaileyengki pumok ngela melibene wirebok tiya mela logo wezamelagibokko, purik wire wamenak kiling purik kaile kele kapura korik nuguwek mabuwek kiling ni kaile mizageyara yereng yezi yemane kusagi onozik ngoriraga kangki purik kaile panu. 30 Keya mele nuguzikku ni ulumiya logo ni kaile mizibene keleniyageya purik mabura kazing kaileyengki pumok ngela melibene mele puzik ngela mela logo wezamelagizikku, purik mele wamenazik kiling purik kaile kele kapura korik nuguwek mabuwek kiling ni kaile mizageyara yereng yezi yemane kusagi onozik ngoriraga kangki purik kaile panu.
 
31 Keya yombanu Mosegi loyengki waligeleyiwiligu nararau iniyegi pelik yeiya, Tamizeige yombu nak yongok pugumele wezameli mabura pugu pigi yongokpumeleyegi kapiya narik lende miza maniweki logo kapiyarikku yongokmeleyegi ni weik yongok nogomele ono kai purik pugu pi wezameli. 32 Kapura lo nogoragarik pelik, Yombanu nakki yongokpumele yombu nak kiling iwek kolarikki wiyeke pugu wezameli purik pangka, kapura yombanu nakki yongokpumele yombu nak kiling iwek kola onomele wezameli purik pangka ono. Yombu pilik mizibokko yongok pugumele kaile miziweki kelemi yagenda, purik tamizeige yaka yongokmele ngereke yombu nak wei purik pi yongok yombu ngezemelegibek weiya wizimowei ngereke nak kiling iwek kolimolo kelik mizi yagenda. Keya yombu nak yongok nakko wezamelamele wei purik pirau mabilik yombanu yongok ngezebekkimele weiya wizimowei ngereke namele kiling iwek kolibok kelik mizi yagenda.
 
33 Keya lo nararau koka tenigi yelibungangwiligu kozak kisi kayima pura logo ulogo inugurau kerewiya logo pura pelik, Ngago sawiya nugu kozang kelemiweki paka ngalegebekyegi kai pura ngeli nagani, keya nugu ngago pilik kaiya puragi Yemizibekki wirege kiriwei mabilik panu mizimo. 34 Kapura lo nogoragarik pelik, Ni ngago nara kaiya logo puwiligu ngago nugu kairagi ngizi panu kumulagirikki nugu keli purik mabura Anotogi wirege ma nakki wiregerau wameik panu kai nagani, ngago nugura yeik kai. Ma Anotogi yeikta ma nakki yeikta ma watabi nayengki yeiktagirau ngago ngago kai nagani logo nogo wameik panu kai, kai nagani, ngago nugura yeik kai. Ma ngago nara kozang kelemiweki paka ngalegebekyegi kai nagani, purik paka ngalege lemeng tung Anotogi mogosirik legi. 35 Ma ngago nara kozang kelemiweki pongo ngabelakpekki langai, ngago ngago kai nagani, purik Anotogo ngabelakpek keremiza logo ngabelak mabok piyegi kulengkebek legi. Ma ngago nara kozang kelemiweki yereng yemane Yirusalem meiragi ngago ngago kai nagani, purik yereng pura King Ngaibekkira legi. 36 Ma nugu ne kebi nogorage wameik panu kai, kai nagani, purik nugu kebi nuguraga kebi nganelek wilangke nak kusabanu lewageliweki kelemiyagirik pangka ono legi, ma kebi nganelek kusabanu nak wilangke lewageliweki kelemiyagirik pangka ono legi. 37 Anotogo kebi nugura keremiza legi kebiragi ngago ngago kai nagani, yeik pelik kai, Ei, mabura kaimo ma yeik kai. Ngago purago lewagela piyeng Sadangko kaibene keleniyeng kani.
 
38 Keya puwiligu iniyegi lo nararau pelik kozak yeiya, Tamizeige yombanu nakko wire nugubek kaile kelemiya purik mabura nugurau wire pugubek mabilik kanga kelemimo, ma tamizeige yombanu nakko kili nugubek tukula purik mabura nugurau mabilik kanga kelemimo. 39 Kapura lo nogoragarik pelik, Nakko niyegi kaile nayeng miza mabura nugu piyegi kanga kelemi nagani. Tamizeige yombanu nakko wiregawere nuguraga nazuwaga melegozok neli mabura nugu wiregawere pugura melegozok uli nagani, segeya ni tolikta sa logo pugu ngereke wiregawere nuguraga nazuwaga melegozok nelibene kelemimo. 40 Keya tamizeige yombanu ni ngagozak keleniyagibokko melewangke nugurik orowei purik mabura melewang purik orowei kuni pani kelemimo keya kagorik nigi yeke ngalege waliyariktau manimo. 41 Keya tamizeige yombanu nakko yali pongo kazingke wang songono narik kangweki kai purik mabura pi kiling kunimo. Ei, nugu pongo kazingke wang yokolong yaka yali wiriya pilik nariktau mawinda kunimo. 42 Keya tamizeige yombanu nakko niyegi watabi nayeng maniweki kai purik mabura nugu pi manimo, keya tamizeige yombanu nakko watabi nigi nayeng wangki kanga nanagine nguk kai purik mabura wilik kagowinda kiling nugu pi manimo.
 
43 Puwiligu iniyegi ngago pera ulogo pelik yeiya, Ni nigi ingembungangwiliyegi kelimo, kapura nazuwagawiliyegi kumbak mizimo. 44 Kapura lo nogoragarik pelik, Nugu nazuwagawiliyegirau kelimo. Keya niyegi watagak ngeli puwiliyegi wazono keleyimo. Keya yombanu niyegi kaile keleni puwiliyegirau wazono keleyimo. Keya Anotogo yombanu niyegi kaile keleni ma niyegi kuneng nani puwiliyegi sawelibene waberek mizimo. 45 Kazing pangka pilik pumokkomekke ini inigi Mango paka ngalege yolubokki yango keya marekngangwili purikki walimizagi, purik Anotogo yok pugumek yombanu kaile miziwili keya wazono mizi puwili mabuwiligi yaweyengke pangka pangka ngela manibene kelemi mizi. Keya Anotogo koboyau yombanu kaile miziwili keya pangka miziwili mabuwiligi yaweyengke pangka pangka kobo kulibene kelemi mizi, yeiya.
46 Keya Yisugu mawinda pelik yeiya, Yongkambanu mabuwiligu mizirik yombanu puwiligu keli puwiliyegi puwili keli. Yombanu king takis wei piyengka nayeng ngowei mizi puwilirau pilik miziwili. Tamizeige ini yombanu iniyegi keli puwiliyegi inugu keke keli purik kalike pilik puragi weraga kanga wazono weiyagiyeng yeik. 47 Keya yongkambanu mabuwiligu mizirik yombanu ngezewiligi ingembuwiliyegi keke ngagozakke mizi. Yombanu Anotoyegi iwaka onowilirau pilik miziwili. Tamizeige inugu ini makngezegi ingembuwiliyegi keke ngagozakke mizi purik inugu kazing miziyengko yongkambanu Anotoyegi iwaka onowiligu kazing mizi piyengka lewege mizagi ono. 48 Pilik tegi iniyegirik inigi Mango paka ngalege yolubokko kazing pangkamekke yolu pilik inirau mabilik kazing pangkamekke yoluweki, yeiya.