Leta usuf Fan
Ibru
Orek Famu
Leta igii, biil i malal le se i siit ta u, biil.
Ri siit ta u usuf fan Iudaia, ae ri foteng ri la sabin le fan Ibru. Ri unune lo Iesu, isau le aunbiing ri tafe tatawin, ri ka ier isi fis sabin una lotu Iudaia.
Leta igii i fas ri le, na unune kiri sau lo Iesu, ke rik tortores na mata God.
Iesu i e Kalalik ke God, ma i liuliu kulkulef lon foron angelo ke foron profet tikii. Ma puput fuuh ae Iesu i tel ta u, i kiliis ufu puput tofe. I tom i laulaumet na pris ma i ta ta dawu tom, una pa ufu foron sinang laulau kirer. Pesu, keren unune sau lo Iesu.
Leta usuf Fan Ibru i aragii:
1:1-4 Iesu i e Kalalik ke God ma i finngas God usuf kerer
1:5—2:18 Iesu i laumet lon foron angelo ma i e Tom Fafaliu
3:1—4:13 Iesu i laumet lo Moses ru e Josua
4:14—7:28 Iesu i laulaumet na pris kirer
8:1—9:28 Puput fuuh
10:1-39 Dawu Iesu i pa ufu foron sinang laulau kirer
11:1-40 Unune
12:1—13:19 Keren unune lo Iesu ke kerek misuut lo
13:20-25 Farfarop na orek
1
Iesu i Liuliu Kulkulef foron Angelo
Tinpakanini, God i orek la usuf foron tubutamat kerer na ngusun foron profet na ifuun e aunbiing, ke na marmarsan sal. Isau le, na foron farfarop na biing igii, i orek usuf kerer na ngusu ke Kalalik, ae i fakale ta u ini foron tier tikii, ma lo i sau, God ka fakiis ta foron tier tikii na piklinbat turan bat. Ke Kalalik i fapil memeh ke God, ma ifasi arae God tom. I pose turim na foron tier tikii ini rakrakai na orek kia. Ma aunbiing ka fafuu ta kerer koseng foron sinang laulau kirer, ka kiis na mia God, Tara King buuii na kukulii. Ma ka kep tara kiiskiis ae i liuliu kulkulef lon foron angelo tikii. Ma as sabin ae Tama i ta ta u usuf i, i liuliu kulkulef na asan foron angelo tikii.
+Wara le God biil i tara ta sing ti angelo aragii,
“O keng Kalalik,
igii ia ka tapiek Tamam.”
Ma biil sabin i tara ta sing ti angelo aragii,
“Ian Tama,
ma in keng Kalalik.”
+Ke aunbiing ka wuun ufu ta Kalalik famu kia uga na piklinbat, ka tarah,
“Foron angelo tikii ke God rin lotu tom unaisa.”
+Ma ulon foron angelo, ka tarah,
“I tel foron angelo kia arae kif,
ke foron fafauun kia arae karfian yiif.”
+Isau le, ulon ke Kalalik ka tarah,
“God, nian kiiskiis an king kiam in kiis fitliu ma biil ti farfarop lo,
ma na tortores na sinang sau
on nagogon matanfuntih
kiam ini.
O ier isi sinang ae i tortores,
ma o ka ememse sinang laulau.
I e wara ae God, God kiam,
ka ta ta laes sing o,
arae i to wel na olom,
ke ka falaumet o lon foron talam.”
10  +Ke God i tara sabin sing ke Kalalik aragii,
“Kumguui, tina tanwaran fakfakiis o luun ta waransinglen na piklinbat,
ma o fakiis ta bat ini limam.
11 Run mangmangal, isau le on kiis fitliu.
Run mutmut arae kaen ae i tofe.
12 On finris ru arae nenge kaen.
On kiliis ufu ru arae tikas i kiliis ufu kaen tofe.
Isau le wo, biil o sokiliis la,
ma biil ti farfarop lo e foron bet kiam.”
13  +God biil i tara ta sing ti angelo sabin le,
“Kiis na miang,
papang na aunbiing ian luun foron tuui kiam
na piklin kekem.”
14 Foron angelo tikii ri foron tanwa, ae ri tel foim la ke God. I wuun ri la isi rin lupes fanu ae rin kep fafaliu.
+ 1:5 BukSong 2:7; 2Samuel 7:14; 1Stori 17:13 + 1:6 Lo 32:43 + 1:7 BukSong 104:4 + 1:8 BukSong 45:6,7 + 1:10 BukSong 102:25-27 + 1:13 BukSong 110:1