Leta ke Pol usuf
Pilimon
Orek Famu
Leta igii Pol i siit u usuf Pilimon. Pilimon i nenge tara kaltu tina Kolosi ma i nenge tom unune sabin. Nenge fafauun kia asa e Onesimus, i fin koseng ta u. Nami ka tafe Pol aunbiing Pol i kiis na kamkabet na Rom. Pol ka fafas ini Rokap na Fafas usuf i, ke ka kiliis liu kia ma ka unune. Pol ka siit leta igii una sising Pilimon isi in somangat pes Onesimus ma ik wol ufu sinangu. Wara le igii, ka tapiek tom foim kia ke tualik sabin na asa Iesu.
Leta usuf Pilimon i aragii:
1-3 Tanwara na leta igii
4-7 Rokap na sinangu Pilimon
8-22 Pol i ier le Pilimon in somangat pes Onesimus sabin
23-25 Farfarop na orek ke Pol usuf Pilimon
1
Ia Pol, ia kiis na kamkabet wara na unune kiak lo Karisito Iesu. Kama e Timoti, tualikrer, kama sisiit usuf o Pilimon o tala kamah ke tikiin foim kimah. +Ke usuf Apia, fenelikrer, ke usuf Arkipus ae kere fapaket turim la ini Rokap na Fafas ke usuf uh na tom unune ae ri la turim la na fel kiam. Famais usuf gam ke siaroh sing God Tama kerer ke sing Kumguui Iesu Karisito.
Pol i Laes ini Sinangu Pilimon
Ia fotrokap la tom lo God kiak, aunbiing ia wolpes wo la na foron sising kiak, wara ia ongen ususe na famais kiam usuf fanu tikii ke God ke na unune sabin kiam lo Kumguui Iesu. Ia sising le on rakrakai aunbiing o famalal unune kiam usuf fanu, isi ok usum rokap na foron rokap na tier tikii kirer lo Karisito. Tuaklik, famais kiam i ta tara laes usuf iau ma ka farakrakai iau, wara le o farokap fafis balan fanu ke God.
Pol i Sising Pilimon isi in Somangat pes Onesimus
Pesu, taftawa le lo Karisito ifasi ian fas o ini sani on tel u, isau le ia sising fakasi o sau, wara le ia ier kanaka isi wo. Ia Pol, igii ia ka tubunkak mang ma ia kiis na kamkabet, i wara na asa Karisito Iesu. 10  +Ia sising o isi on somangat pes Onesimus keng kalalik. I tapiek arae keng kalalik aunbiing ia kiis na kamkabet. 11 Pakanini o par ta u arae biil ifasi in tel foim,* isau le igii ifasi mang in tel foim kiam ke kiak sabin.
12 Igii ia ka wuun fafis u unaisam, arae eteng tutus. 13 Ia ier ta le ian tel papte u naisang, isi ik kep salam na lupes iau aunbiing ia kiis na kamkabet, wara na Rokap na Fafas. 14 Isau le biil ia to ier le ian fangongos o, wo tom on tel u ini laes kiam. Biil ian tel ti tier, pang na aunbiing wo tom on somangat. 15 Onesimus i la koseng ta o na fatuklin aunbiing. Awii, wara e mangmangal kia, isi aunbiing in fis, ik kiis sikit mang naisam. 16 Ma igii, gong mang o par u arae nenge fafauun foes, gong. On par u mang arae nenge sun biitom tutus. Ia ier isi, isau le wo, on lala ier tom isi, wara le i nenge tom foim kiam, ma i tuamlik sabin na asa Kumguui.
17 Male o iliim iau arae talam, ke ok somangat pes Onesimus arae sau on somangat pes iau. 18 Male ka tel ta ti tier ae biil i rokap ini wo, le imel e tuka kia sing o, ke luun u na asang isi ian kiliis u. 19 Ia Pol, ia siit orek igii usuf o ini limang tom. Ian kiliis fafis foron tuka kia usuf o. Biil ian use ti tier usuf o, wo tom o usum le liu fuuh ae o kep u, i e tuka kiam sing iau. 20 Tuaklik, na asa Kumguui ia ier le on tel sani ae ia ka use ta u. Lo Karisito, ia ier le on farokap fafis balang. 21 Aunbiing ia sisiit usuf o, ia unune le on misuut na foron orek ae ia fas o ini ma ia usum sabin le on tel sani ae in laumet na orek ae ia fas ta wo ini. 22 Nenge tier sabin, ia ier le on fageges ti salang na fel kiam. Ia unune le God in ongen sising kimi ke ik fasengsegeng iau tina kamkabet isi iak la unaismi.
Orek an Famais
23  +Epafras ae i kiis na kamkabet turang, wara na asa Karisito Iesu, i ta orek an famais kia usuf o. 24  +Ke foron tikiin foim kiak sabin: Mak, Aristarkus, Demas ke Luk, ri ta orek an famais kiri usuf o.
25 Famais ke Kumguui Iesu Karisito, in kiis na tanwa gam.
+ 1:2 Kolosi 4:17 + 1:10 Kolosi 4:9 * 1:11 Onesimus na orek Grik le “ifasi in tel foim” + 1:23 Kolosi 1:7; 4:12 + 1:24 Aposel 12:12,25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Kolosi 4:10,14; 2Timoti 4:10,11