2
Anutuna naaquqara andeeqara maraquna qumuree naakinau.
(Ooqai Sinai aaqanasaa Anutufa Mooseena aamua qimaqoo suqirafa marinau. Yuda maqannaasa faqa Yuda maqannaa aanaamuruki oonu marusa faqa aukuana aukuana mi fasannai suqira qoomaqammandaida Yeerusareenni suqu maree ururee neemariqau. Misa mi qoomaqanara aiqu quqara qoomaqa fee qiqau. Anutufa narí sandufa Sinai aaqanasaa Mooseena amu ufanara faqa mi qoomaqana sakasee namaseeqa nári ufakiqari Peendeekoosee qimariqau.)
Yisufa innaarunai oorufu kamuqoo mina faiqi namu moomoo Peendeekoosa qoomaqira faasaanasaa misa aiqama Yeerusaree maqusai moodaa maaqaki nariqa kai keeqafimariqau. Marufanoo kaqi kaqi ufanoo innaarunaindari firaa ufai uqidanoora foora qumureenoo mi maqanaki qumbiqa aqinau. Uqimarufanoo idauru miqirafa qumureenoo raina rainamaki aiqamausa nikiaaqa aqufufaqa qafaqau. Idauru miqirafa Yisuna ufa iri marusasaa aqufufanoo Anutuna naaquqara andeeqara maraquna naakufufaqa naundura qumbiqanoo marinau. Qumbiqafinoo Anutuna maraquna fannoo anoonaikufaqa moo maqannaa ufa nári sia irimaru ufausa qimariqau.
Mi fasannai Yuda maqannaasa kaaqa Anutunara rimarusa aanaamurunni daraaniqa mariusa oonurandee anireeqa Yeerusaree maqusai qoomaqa suqanarara qusimariqau. Yeerusareenni suqimarusa ufai uqira ufa iriseeqa moomoosa Yisuna faiqi namu maruqoo suqiqa mariqau. Anaamurukiqari ani marusa Yisuna faiqi namu ufa iriseeqa akasaa qeeqa maqannaa ufa qidee qimasoofanoo naaquqanau. Naaquqoofaqa randeeqa narí qimami narí qimami qiqau, Maa ufa qimaria fasiqausa Kariree maqannaasa kai maridaqa. Misa maasa ufakiqari andeeqasee kai qida qiafaqa iridaqa. Naqi fee mandee maasa ufa iridee, sia maasa maqusai mariaasa maasa ufauqa qidaqa. Maasa moomoo maqa maaqaindari anunausa maridaqa. Maasa akaqausa Paratia maqusaindari anunausa.
Akaqausa Meedia maqa maaqaindari anunausa.
Akaqausa Eeramma maqa maaqaindari anunausa.
Akaqausa Meesoopootamia maqa maaqaindari anunausa.
Akaqausa Yudeeaa maqa maaqaindari anunausa.
Akaqausa Kapadoosia maqa maaqaindari anunausa.
Akaqausa Poontiusa maqa maaqaindari anunausa.
Akaqausa Asia maqa maaqaindari anunausa.
10 Akaqausa Firikia maqa maaqaindari anunausa.
Akaqausa Pamafiria maqa maaqaindari anunausa.
Akaqausa Isipa maqusaindari faqa,
Ribia maqa maaqa Sireenee aaqa mariasakiqari faqa aniqa.
Akaqausa Roomma maqusaindari anunausa.
11 Yuda maqannaasa faqa aanaamuru Yuda amaana ufa irimariasa faqa anunausa.Akaqausa Kareetee maqa maaqaindari anunausa.
Akaqausa Arabia maqa maaqaindari aniqa.
Maasa moomoo maqusaindari daadu daadu ufa qimarunausa ani maridaqa nári ufakiqari andeeqasee qiafaqa iridaqa. Misa Anutuna firaa ainaina auqunara qiafaqa iridaqa. 12 Misa aiqama naaquqeenoo naundura dapikufaqa narí qimami narí qimami qiqau. Maana nana oosanee kambiqaidanoo maaqidanoo fee. Maasa mina oosanara randaidaqa. 13 Akaqausa Yisuna faiqinamuara naakada qiqau. Maa fasiqausa nammari moomoo neeneesee furufarida fifau faafau aiqama maqannaa ufa qidaqa sia misa ufa iriaqa.
Peetooroofa findifinoo amiqimasee aiqamausa qimanniminau.
14 Peetooroofa mina iriseenoo Yisuna faiqi namusaimbaqa qisaukuqara taikasee qiku nooqu qaara marasee qirausasaimbaqa findifufanoo firaaqoo nammeera qimasee maaqi qimasee suqiqa marusa qimanniminau. Qini maqannaa Yuda maqannaasa innee aiqama Yeerusareenni ani mariasa qini ufa iriaqa. Qinee maqee qimannimianaqa amiqimandee iriaqa. 15 Maa fasiqausa sia nammarifau namasee furufaridau. Innee qafaaqa kananaana maridanoo suani maqee ururaidanoo. Minara sia amana nammarifau namaqaqee miqidafau ia. 16 Maa amiqira fuka ainainafa kambiqaina Anutuna tamummaqara fasiqa Yooeerafa ooqai akara rumaqoofa mina anoona doo maqee inni nifusaa kambiqeenoo. Yooeerafa maaqi qimasee ooqai akara rumaqoofa.
17 Anutufa qinau, Taikainna faasaana maa ainainna quqaanaura.
Qinee qeeqa maraquna faiqí aiqamausa nifaaqai nammariara foora teeqimannimaqaanaura.
Mi afeekanannai inni faiqinamu niraamuqmaaka naaru kambiqaaninna ainainara maqee qimasainanoo naaru kambiqaannoo.
Inni kumaaraauqa faqa qaina anoona qaina qafeefaranoo.
Faiqí asooqa nauraasa qaina misa nifunni areefaranoo.
18 Mi fasannai qinee Anutusa kaiqeesa ainainimariasa faiqí faqa aanaaseeuqa faqa nifaaqasaa qini maraquna adiama nimaqasaanaqa misa tamummaqeefaranoo.
19 Qinee mirinni innaarunai moo ainaina oosana oosana uqannifiqasaanaqa maqasaaqari qafeefaranoo.
Maa maqanasaa moo naaquqara firaa ainaina auqusaanaqa qafamasee qini afeeka oosana qafeefaranoo.
Fidika faqa ida faqa ida muna firaana faqa mariannoo.
20 Asukuna fannoo suani afu aruannoo.
Fidika andandirafa quqoona ititaannoo.
Karaambaiqa firaa kaaqa qara faasaana radiqisee qumuraannee qinna kamuqoo maa ainainnausa kambiqaannoo.
21 Mi fasannai yafa yafee Karaambaiqa auquara fifimasee aaree mariasa misa kai Karaambaiqa asumu mareefaranoo.
Yooeerafa mi ufausa akara rumaqoofa maridanoo.
22 Peetooroofa Yooeerana ufa qimannimiseenoo maaqi qimasee aiqamausa suqiqa marusa qimanniminau. Innee Isaraee maqannaa fasiqauqa aiqama qini ufa iriaqa. Anutufa Yisuna Nasareetee maqannaana narí asauku mundirana inni nifusaa utaaqamaqoofa maridanoo. Anutufa dadaaqufanoo Yisufa faiqí inni qambaanai maridanoo inni nifusaa afeeka ainaina faqa naaquqara ainaina faqa uqannifiqara ainainauqa faqa auqusoofanoo minannai innee Yisunara innaarunaindaraa fee qiaqeera uqannifiqanau. 23 Anutufa faasai iriqaraasamaseenoo narí amaaku maqasaa mariasa nisaukuki quqasaanaqa misa mina arifaranoo fee qimaseenoo misa miqimmasee maaqimmasee aruaqee qimasee narí qimiriqoomau kai fuaqeera qimaseenoo inni nisaukuki Yisuna quqasoofaqa sia irirai mifa aamua qimaqoomau kai fidaqa mina mara maree kuqammariqau. Innee mina qumaree manda oosana maree maru fasiqausa nimisoofaqa misa qumareeqa aunirira saqarisaa pirimmannai arusoofanoo kuqinau. 24-25 Kuqufufanoo Anutufa sia minnisanau, kuqiranakinaana uqeera quqanau, kuqira aupuraranakinaana rakeemaseenoo uqeera quqanau. Kuqirana uriqararafa marunara kuqirafa sia amiqimasee amana kisaaqasaa qumaraannoo Dafidifa minara maaqi qimasee akara rumasoofanoo maridanoo.
Karaambaiqa qini qifusaa faasaambaasaana marufaqa qafeemariqia.
Mifa qini daaqa qini qisauku uqannai marinara sia qinee rufiaanaura.
26 Qinee minara irunanoo qini ufa asasirafa kai maridanoo qeeqa daunduraki asasirafa qumbiqanoo maridanoo.
Qini qifaaqa faqa sia maparaa iannoo, Karaambaiqa afeesidanoo asasiannoo.
27 Anee sia qini qimana kuqiranaki minniqiseennara qifaaqa quqaidaqa sia maparaa ianaura.
Aneenna naaquqara andeeqara fasiqa afaaqa madikaki akundamasainana anee qaoo qinanoo mina amaqi sia putaa iannoo.
28 Anee kaqi marira aana doo uqaqifiqeennaranoo.
Anee qini faqa mariranannai qini daundurai asasirana qumbiqa qiminnaranoo.
29 Peetooroofa Dafidina ufa qimannimiseenoo maaqi qimasee narí qimanniminau. Oo qini qiqoonausa iriaqa. Dafidifa sia nariarau akara rinau, narí ati Yisunara akara rinau. Dafidifa maasa qikeeku qikaaku marifaqa minara innee amiqimasee iridaqa marianara qifaaqa quqasee amiqimasee maaqi qimasee qimannimianaura. Dafidifa kuqufufaqa akundaqau. Mina madika kaqi maridanoo maasa faqa. 30 Dafidifa Anutuna tamummaqara fasiqa marufa marinau. Anutufa maaqi qima afeekaikamandee qimaminau. Qinee Anutusa, anatikiqari kasooqaqee moo amiananoo Karaambaiqaikiannoo, ani aanna reenoo karaambaiqaikiannoo. 31 Dafidifa Anutufa kasooqaqee auquaninna ainainara iriseenoo narati asauku mundirafa kuqiranakiqari findifuaninnanara maaqi qimasee akara rinau.
Anutufa sia suqirausa marianaki minninnisaannoo.
Sia mina amaqi putaa iannoo.
32 Anutufa Dafidina ufamau maa Yisuna kuqiranakinaana findifumasaifaqa maasa maqee inni nifusaa kikiqimariasa mina qafeemarusa maridaqa. 33 Anutufa Yisuna uqeereeqeenoo narí aaqa asauku uqannai quqaseenoo narí naaquqara maraquna ooqai utaaqa amamaqoona Yisuna amifanoo mifa kafaa quandakinoo maasa adiama qimaqaifaqa maa maqee kambiqeemari ainaina innisaimbaqa qafaidaqa. 34 Dafidifa sia innaarunai ooru finau narí ati Yisufa ooru funara maaqi qimasee akara rinoo qinau.
Anutufa qini Karaambaiqa qini atiara maaqi qimasee qimaminoo qinau. 35 Anee qini daaqa ooqu marifinaqa qinee ani namuqaa mareeqee ani aramandunnai quqasaanana anee rafaaqafusaa.
36 Minara innee aiqama Isaraee maqannaasa maa ainainnara aiqama amiqimasee iriaqeera qidaqa. Maa Yisuna innee aunirira saqarisaa aruna Anutufa mina kai mareeqeenoo Karaambaiqa asauku mundiranai kamandaifanoo maridanoo.
37 Miqoo suqufi mariasa aiqamausa mi ufana iriseeqa Oo maasa firaaqoo aaqeeqa qimasoofanoo naundura dapikufaqa Peetooroona faqa Yisuna faiqi namu faqa irammiriqa qiqau. Oo qiqoonausa naqi fee maasa ianauree. 38 Peetooroofa iriseenoo qimanniminoo qinau. Inni aiqamausa uqanna inneeqa mandainaina nimeesa uqusee Yisuna asauku mundiranaki keeqafiqa nammari rumannimaqaaqa. Miqi mandaifanoo Anutufa inni mandainainara minninnisaannoo narí naaquqara andeeqara maraquna inni nimiannoo. Sia feefauru qirafa kaqi nimirafa maridanoo. 39 Anutuna ooqai qima afeekaikamaqoonara narí maraquna inni faqa inni niku nisaukuara faqa aanaamuru mariasa faqa aiqama Anutufa naarainaqa aniannee qinausa faqa narí maraquna nimianauroo qinau.
40 Peetooroofa mi ufausa faqa ufa oosana oosana ufa faqa miqoo suqimarusa aaquqima nimaqaidanoo qimanniminau. Maa maqee mariasa mandoosanara narirara qumuannoo inni faqa naruani rufiasee Yisuna saqarikiaqa. 41 Miqi qimasoofaqa mi suaninasaakai faiqí anaasee moomoosa Peetooroona ufara kuqaa anoonee qimasee Yisunaindi kamambi nammari maraqau. Qaaramoo tauseenna fasiqa anaasee mi suaninasaa kai nammari marasee Yisuna faiqi namuki atooqaqau. 42 Miqoo miqimandee nammari maroosa Yisuna afaaqasaa indaaruqaa faiqi namu ufa maqee maqee irisee mi mau fimariqau. Misa maqee maqee Yisuna faiqi namu faqa moodaanaki kamambi maridaqa moodaa maqaki nariqa narana suqaqoona namaseeqa Yisuna aafaqa namaseeqa raudamaki firaa amaana maqaki keeqa fidaqa Anutunara innaaru qimariqau.
Yisuna faiqi namu amiqimasee moodaanaki mariranara qimariqau.
43 Yisuna afaaqasaa faiqi namu moo nuqu Yisufa niqiqoo fasiqausee qimariqau. Anutufa Yisufa niqiqoo fasiqausannai sia amana faiqí auqaaqaa ira ainaina naaquqara ainaina auqusoofaqa faiqí anaasee qafamasee Anutuna afeekara firaa ainainee qimaseeqa naaquqanau. 44 Yisuna ufa irimarusa aiqamausa faasaambaasaana moodaanaki marida aqoondikai mariqau. Misa miqidaqa nári qumiasana narí ami narí ami imariqau. 45 Misa maqa faqa nári ainaina oosana oosana faqa mootinai nimisee feefauru marasee nariki faiqí akaqausa ainaina siaisa marusa misa sarau imaru ainaina doo nimimariqau. 46-47 Faasaambaasaana Yeerusaree naaquqara amaana maqaki keeqafida innaaru qimariqau. Nári maaqakiaqa faqa maqee maqee suqufida narana neemariqau. Misa afaaramasee narana naida nimisee moodaanaki suqusee naidaqa Anutunara asasidaqa dufi dufi qidaqa aiqama faiqí anaasee amiqi amiqimannimaqaranara irisee asasimariqau. Maqee maqee faiqí anaasee akaqausa misa faqa Yisunara kuqaa anoonee qimariasa Anutufa qumee misa mareeqee ooqeenaasa faqa moodaanaki kamannimaqaidanoo.