3
Peetooroosa Yoohaneesa aiku mandaikirana andeeqaisaqau.
Misa miqi marufanoo moo faasaana Peetooroosa Yoohaneesa Yeerusaree naaquqara amaana maqaki innaaru qirara ooru fiqau. Yeerusaree maqannaasa eeneemarufaqa amaana maqaki keeqafi innaaru qimariqau. Peetooroosa Yoohaneesa eeneemaru innaaru qiraree qimasee kooqiki ooru keeqafi faiqí moo qafaqau. Ooqai maqasoonakiqari aiku mandaikirafa sia ainainirana amana marufaqa naratiuqa aindusumaraidaqa maqee maqee amaana maqa kooqiki quqasee marufanoo miqoo maridanoo munnimmara innaaru qimarufaqa akaqausa moodaa moodaa amimariqau. Qimudaoo qusa qaaraqanda amisoofanoo minannai naranaina feefaurumma neemarinau. Amaana maqa kooqiuqa moomoo marinau. Nuqufaqaa kooqiuqa mariqau. Mi fasiqana quqee maru kooqinara amiqira kooqi fee qimariqau. Mi aiku mandaikirafa mi amiqira kooqinaki ooqu marifufanoo Peetooroosa Yoohaneesa minaki keeqafufanoo mi fasiqafa miqandara munnimmara qimiaqee qinau. 4-5 Innaaru qufaqa miqanda mi fasiqana ooriki qafamaseeqa Peetooroofa qinau. Anee maaqanda dooriki qiqafaa qufanoo mifa ainaina qimidaqiaafoo qimaseenoo miqanda nooriki nindafanau. Nindafamasoofanoo Peetooroofa kafaa qimaminoo qinau. Sia qinee munnimma marisa maridaqa. Qinee moodaa ainaina marisa mina kai ani amianaura. Yisufa asauku mundirafa Nasareetee maqusaindaraafa qini qimuna mina ani amidaqa mina auqusaa ani qimamidaqa anee findimeeqee fua.
Peetooroofa miqi qidanoo mi fasiqana asauku uqannai asauku qumareenoo dadaaqufanoo aaqee uqanna mina aiku faqa mina aiku aummeena faqa afeekaikufanoo rutaqinoo findifumakufanoo oonuree aniree inau. Miqimakufanoo Peetooroosa Yoohaneesa faqa amaana maqaki keeqaidanoo Anutunara susuqira idi raidanoo rafusaki rafusaki idanoo nidanoo keeqeemarinau.
9-10 Faiqí anaasee miqoo moomoosa mariusa mi fasiqana qafamaseeqa mina nirana faqa Anutunara susuqira idi rarana faqa qafamaseeqa qiqau, Oo amiqira kooqiki ooqufaaqee munnimmara innaaru qimari fasiqafa doo findifinoo amiqimasee nidanoo. Miqi qimasee tautufanoo naaquqoofaqa mina andeeqara oosanara randaqau.
Peetooroofa mi fasiqana andeeqaisoo oosanara qimanniminau.
11 Mi fasiqafa Yoohaneesa Peetooroosa firaaqoo dufi dufi qimaseenoo miqanda qumareenoo miqanda faqa maaqa tida atimau Sooroomoonaindi fee qimaru maqana atimau akaraqau. Faiqí anaasee moomoosa mina qafamasee sandeeqa oonu mi atimau rafusu uqarumasee mina qafeemarufanoo naaquqanau.
12 Peetooroofa moomoosa nindafamasee maaqi qimasee qimanniminau. Isaraee maqannaa fasiqauqa. Innee maa ainainna qafamasee nanaree tautiqa maasa tataqaidee. Innee maasara nariqa afeekannai fee nariqa andeeqaranannai fee maa fasiqana findifumaseeaafoo qidee. Oo sia uqanna. 13-16 Abarahaamana faqa Isakeena faqa Yakooboona faqa misa Anutufa maasa qikeeku qikaaku Anutufa maa fasiqana uqeereeqeenoo narí afaaqa areenarana narí ainainira faiqi Yisuna amifa maridanoo. Innee mina mareeqee maasa faiqí firaasa nimufaqa misa mareeqee Piratoona amufaqa innee miqoo aruaqee qiqau. Piratoofa idukiraree qufaqa innee afeekaikamasee aruaqee qiqau. Yisufa mifa aaduma amiqimandee andeeqarafa uqanna marufaqa innee faiqí narimarunara Piratoonara iduku qimiseenana Yisunara kaqi kuquanifee qusa. Innee miqi qimasee asumu marira oosana faqaana arusaqau. Anutufa mina kuqiranakinaana uqeera quqasoona maasa qafeemarunausa maridaqa. Maa Yisuna auqu afeeka fannoo kai maa fasiqana afeeka amifanoo findifinoo nidanoo. Innee maqee qafeemaria ainaina Yisuna auqu faqa narí auqusaa irirana rusiranannai faqa kambiqeenoo. Yisunasaa irirana rusiranannai maa fasiqana andeeqasaifanoo aiqamausa nifusaa findimeeqee nidanoo.
17 Qini qiqoonausa innee faqa inni faiqí firaasa faqa sia irirana iriqa Yisuna ariqau. 18 Ooqai uqanna Anutufa narí tamummaqara fasiqauqa ufannai narí asauku mundiranara kasooqaqee aupuraannoo fee qimaqoona doo inni nisaukuki quqasoofaqa mina ufa anoonaikiqa Yisuna ariqau. 19-20 Innee minara irisee inneeqa mandainainara nimeesuqusee Anutufinnai noori ubeekaifanoo inni mandainaina numoo rukannisainaqa innaarunaindaraa asooarana Karaambaiqa afusaaqaraana inni nimiannoo. Ooqai Anutufa inniara iriseenoo narí asauku mundirana Yisuna mareenoo kaifaa kasooqaqee innee iannai aqiqainanoo qumuannoo. 21 Mifa Yisufa asauku mundirafa kaqi innaarunai mariannoo. Kasooqaqee Anutufa aiqama ainaina fuka kambiqaaninna aukuannai mi kamuqoo Anutuna tamummaqara fasiqauqa ooqai qimaqoomau kai asauku mundirafa kafaa qumuannoo. 22 Ooqai Mooseefa maaqi qimasee qimaqoofa maridanoo.
Karaambaiqa inni Anutufa inni tamummaqara fasiqa moo nimiannoo. Qini Mooseesa daanna reenoo innikiqari kai moo fannoo kambiqaannoo. Kambiqainaqa innee mina ufara eedoo kai qiaqa. 23 Innikiqari moo fannoo sia mi tamummaqara fasiqana ufa irifanoo faiqí aanaaseekinaana qumaree kaqinni quqasee miqoo kuqaruannoo.
Peetooroofa Mooseena ufa miqi qimannimiseenoo nariara quandafinoo maaqi qinau. 24 Ooqai Anutuna tamummaqara fasiqauqa moomoo marufaqa naaru kambiqaaninna ainainara tamummaqasee akara riqau. Misakinaana moo tamummaqara fasiqa Samueerafa faqa marufanoo, narí faqa naraanaaqiana kambiqoosa faqa moodaa kari ufa qunannai maa maqee kambiqeemari ainainara kooroo inau. 25 Anutufa narí tamummaqaranauqannai maasa qikeeku qikaaku qima afeekaikirana oosana oosana nimiqoofa maridanoo. Sia misara kaifau quqanau. Maasa faqa naida qimidanoo. Anutufa maaqi qimaseenoo Abarahaamanasaa qima afeekaikinoo qinau.
Ani aiku asauku misannai maa maqa maaqanaki maamaqanasaaqaraasa misannai amiqi amiqimannisaanaura.
26 Miqi qimasee Anutufa Abarahaamana faqa qimafeekaikunara irinoo narí ainainira faiqi Yisuna mara mareenoo inni maqanniminau. Aiqama maqasaaqaraasakina inniki naaree quqasee inneeqa mandainaina nimeesuquaqeera amiqi amiqirana faqa nimianifeera.