4
Peetooroosa Yoohaneesa Kansoorauqa nifusaa kikiqamafufaqa mi ufanara irammiriqau.
Peetooroosa Yoohaneesa faiqí anaasee miqi qimasee Sooroomoona tida atinni firaa amaana maqaki maruna qimannimimarufaqa amaana maqasaa aanaiqikirausa faqa amaana maqa poorisauqa faqa Sadikai amaana ufa irimarusa faqa anireeqa irimariqau. 2-3 Peetooroosa Yoohaneesa Yisufa kuqiranakiqari findifunara faqa faiqí anaasee faqa findififandinnanara faqa amiqimasee faiqí anaasee qimannimimarufaqa Yuda maqannaa rakisirausa aniree iriseeqa tautumaseeqa qiqau, faiqí anaasee Yisuna kuqiranakiqari findifunara iriseeqa maasa dari foora qimaseeqa aanoomasee Peetooroosa Yoohaneesa ruumbeeqee karabusa maqaki quqaqau. Eeneemarufaqa doo suani atisaa marufanoo duna ufa irianee qimasee mareeqee karafusaki quqaqau. Faiqí anaasee moomoosa sia rakisirausa ufara eedoo qiqau. Peetooroona ufa iriseeqa moomoosa uqanna Yisunasaa irirana rusisoosa minasaa atooqaqau. Faifa tauseenna nukudara foora ira fasiqa anaasee mikari minasaa atooqaqau.
Faiqee iqaqoo kananaana Isaraee maqannaa faiqí uriqararausa faqa faiqí firaasa faqa Mooseena sandufa akoofasauqa faqa Yeerusaree maqusaki ufa suqimaru maqanaki suqimariqau. Annasafa aanaiqikirausa uriqararafa faqa Kaiafasafa faqa Annasana aiku asauku faqa indaaruqaa Yoohaneena amarana faqa Areekasandeerafa faqa misa aiqama Yuda maqannaa faiqí firaasa faqa miqoo suqimariqau. Misa miqanda Yisufa niqiqoo fasiqaqanda karafusakinaana mareeqee nári noorinni quqaqoofaqa aanoo imasee irammiridaqa qiqau. Inneeqara naqi mandaafanoo fee aiku mandaikirafa findifinoo fee. Nana afeekannai fee miqi fee, ya fasiqana ufa fee iri fee maaqi fee.
Peetooroofa naaquqara maraquna minaki qumbiqafunara findifinoo paasoosamandee maaqi qimasee misa qimanniminau. Oo maa fasiqausa faiqí firaasa faqa rakisirausa faqa qini ufa iriaqa. Innee maasa aiku mandaikirana dadaaqi findifumasaunnanara innee minaree maasa iraidee. 10 Innee faqa Isaraee maqannaasa aiqama irifaqa mina oosana qimannimianaura. Maa fasiqafa kisaaqasaa aiku mandaikinoo marufa marifaqa maqee amiqirafa inni nifusaa kikiqinoo maridanoo. Yisufa Anutuna asauku mundirafa Nasareeteendaraa fasiqa innee aunirira saqarisaa pirimmannai arusoofanoo Anutufa mina kuqiranakinaana uqeera quqasoofa mina auqu afeekannai maa fasiqafa findifinoo maridanoo. 11 Tamummaqara fasiqa akara Yisunara maaqi qimasee akara rumaqoofa maridanoo.
Innee maaqa usakeemarusa faakanara fidiaqaamasee tatu aqusoofa
Narí kai sabeena afeeka faakana fannoo findifinoo rakiqanoo maridanoo.
Tamummaqara fasiqa ufa miqimasee Yisunara akara rumaqoona innee sia irirai mi mau kai fidaqa mina arusoofanoo narí findifinoo maridanoo. (Mi aukuanna ooninnai kai usakee mariqau. Maasa sabeenannai maaqa usakee maruna marifaqa ooniara sabeena kikiqusidaqa.) 12 Innaarunai firana Yisuna moodaa naríara minannai kai innaarunai firafa maridanoo. Anutufa sia moo fasiqa maa maqanasaa quqaseenoo minannai innaarunai ooru fuaqee qinau. Sia uqanna, Yisufa kai.
13 Miqoo suqimarusa faiqí firaasa Peetooroosa Yoohaneesa ufa irisoofanoo naaquqoofaqa tautumaseeqa qiqau maaqanda sia sukuraki keeqeemaruqanda kaqi maruqanda maridaqa kaaqa paasoosamandee ufa qimariaqanda maridaqa Yisuna faqa nimariaqanda miqidammia maqi qiqau. 14 Faiqí aiku mandaikirafa miqoo Peetooroona faqa Yoohaneena faqa amiqimasee kikiqinoo marufaqa faiqí ufa qimarusa mina qafeeqa naqi fee qimasee qaoo qianau qimasee ufara randeemariqau. 15 Mi rakisirausa suqimarusa Peetooroosa Yoohaneesa niqiqamasoofaqa moosaa fufaqa nári miqoo maridaqa narinni narinni ufa qimariqau. 16 Misa maaqi qiqau, Maasa maa fasiqaqandara naqimasee fee miqandara qaoo qianauree. Yeerusaree maqusanaasa faqa aanaamuru misaki ani mariasa faqa aiqama maa moo ainaina firaa ainaina auqunara iridaqa maasa faqa sia amana mi ufanara qaoo qianaura akooqoo marifaqa. 17 Maasa miqanda sia kaqi idukuanauranoo aaquqimannimaqasee idukuanaura maasa miqanda naaramaseeqa qumeeraaqee qianaura maa ufana sia fifainianifeera qianaura maaqoo kai kaaqa taikaanifee qianaura. 18 Miqi qimasee misa Yoohaneesa Peetooroosa naaramaseeqa qaoo qiqau. Sia uqanna Yisuna auquara faqa mina ufara faqa sia kafaa kooroo qiaqa. Qumee uqanna raaqee qiqau.
19 Peetooroosa Yoohaneesa misa ufa iriseeqa qiqau. Innee inneeqa kai Anutuna afusaa andeeqara ainainara irimariasa mariafanoo. Maaqanda inni ufamau fee fuanauree mina ufamau fee fuanauree. Maasa inni ufamau sia fuanaura Anutuna ufamau fuanaura. 20 Maasa Yisunara qafee marunna ainainara daaqoo iri marunna ainainara naqi fee masee kukeeqaanauree sia kukeeqaaqaa ira ainaina maridanoo.
21 Miqi qimasoofaqa miqoo suqimaru rakisirausa afeekaikamandee qaoo qimasee idukiqu. Misa naqimandee miqanda nariraree, sia amana. Faiqí anaasee aiqama qafamaseeqa Anutunara asasidaqa idi reemariqau. 22 Mi moo ainainna auqaisoo fasiqafa aiku mandaikirafa sia kumaaraafau qaara fasiqa niku nisauku taikasee aukuana aiqaroofaqa andeeqaqau, faiqí firaana andeeqoonara asasidaqa minara idi reemariqau.
Yisuna faiqi namu suqufiqa paasoosiranara Anutunai innaaru qimariqau.
23 Misa miqanda idukusoofaqa Peetooroosa Yoohaneesa nári niqoondunnai Yisuna ufa irimarusa marunnai fidaqa faiqí firaasa faqa rakisirausa faqa misa qaoo qirufa oosana oosanara qimannimiqau. 24-26 Miqoo marusa irisee aiqamausa moodaanaki Anutunara asasamandee innaaru qiqa qiqau. Oo Karaambaiqa, Anee innaaruna faqa maqa faqa ooruku nammari faqa minaki mari ainaina oosana oosana faqa quqoonafa mariananoo. Anee aneenna naaquqara andeeqara maraqunannai aneenna ainainira faiqi Dafidinannai ani namuqaara qimannimiqoonnana Dafidifa ooqai minara maaqi qimasee akara rinau.
Naqi fee qidee aanaamuru aanoo idee,
Naqi fee qidee faiqí anaasee unnamaanna qidee,
Maa maqanasaa karaambaiqauqa irirana deedaqidaqa.
Rakisirausa suqufi Anutuna faqa narí asauku mundirana faqa kuridiraree qidaqa.
Dafidifa miqi qimasee ani Anutuna namuqaara akara rinau.
27 Kuqaa maa maqusanai Yeerusareenni Eeroodeesa Piraatoosa aanaamuru faqa Isaraee maqannaa faqa suqufifaqa Anutufa ani aaduma amiqira ainainira faiqi ani asauku mundirana ariraree qiqau. 28 Anee ooqeenaana aneenna afeekannai aneenna iriranannai kambiqaaninnanara qunafa misa sia irirai anee qimaqoonna ufamau kai deedaqamandee ariqau. 29 Oo Karaambaiqa misa maasara sia faiqí anaasee aniara qimannimianee qia. Anee misa aaquqirufa maasa qimaqimimarifana anee faqa iriananoo. Anee maasa dadaaqinaqa maasa ani ainainira fasiqausa paasoosamandee Yisunara faiqí anaasee qimannimianaqa iriaqeera. 30 Oo Anutu aneenna asauku maasa qifaaqai quqaseenana aneenna naaquqara faiqi Yisuna auqunnai maasa naaquqara ainaina faqa faiqí aurinausa andeeqannisarana faqa auqusaanaqa qafamasee aniara anoonee qifaranoo. 31 Misa miqi qimasee innaaru qimasoofanoo misa maru maqafa faqa kasinau. Kasunakina Anutuna naaquqara maraquna fannoo miqoo marusa naunduraki qumbiqafunara paasoosamandee Anutuna ufa faiqí anaasee qimannimimariqau.
Yisuna ufa irimarusa nári ainaina narami narami imariqau.
32 Yisuna ufa irimarusa moodaa iriranasaa moodaa naundurasaa mariqau. Sia moo fannoo moo ainainara qinindi fee qinau. Kaqi aiqama ainaina aiqamausaindi fee qinoo marinau. 33 Yisuna afaaqasaa aqoondi namu amiqimandee afeekaika uqannamandee Yisufa kuqiranakiqari findifuna aufakiana qimannimimariqau. Miqimarunara Anutufa dadaaqufaqa misa nariara nariara amiqi amiqidaqa afaarimarufaqa faiqí anaasee misara amiqimariasee qidaqa eedoo qimariqau. 34-35 Sia moo fannoo misaki narainaina sarauimarufa marinau. Faiqí akaqausa maqa fee maaqa fee moosa nimisee minasaa feefauru maraseeqa Yisufa niqiqoo fasiqausa nimufaqa misa miniseeqa raina rainamasee sarauimarusa nimana kai nimimariqau.
36 Miqi marufanoo faiqí moo auqu Yooseefaafa Yisuna akoona amarafa mifa ooqeenaa fasiqa Yakooboona amaaku Reefina nianasaaqaraa ati marinau. Mifa Sipurusa afumaki kambiqoofa marinau. Yisufa niqiqoo faiqi namusa mi fasiqanara moo auqu Baranabasi fee qimariqau. Mi auquna oosana faiqí anaasee pooduqara fasiqee qimariqau. 37 Baranabasifa narí maqa moona amiseenoo minasaa feefauru maraseenoo Yisufa niqiqoo fasiqausa nimufaqa misa narana mareemaria munnimmana siaisa qumaree rainasee nimiqau.