5
Ananiasafa faqa Safiraa nammarifa faqa nári munnimmara unna qimasee kuqiqau.
1-2 Yisuna ufa iri marusakiqari faiqí moo auqu Ananiasafa marinau. Mina anaaqa auqu Safiraa nammarifa marinau. Ananiasafa narí maqa moosa nimiseenoo feefauru minasaa maraseenoo naríara qumee dinni raina quqaseenoo dinni mareenoo Yisuna faiqi namu niqiqoosa nimida maaqi qimasee unna ufa qinau, aiqama munnimma nimidaqee qianau. Narí aanaaqandira moodaa ufa qimasee miqi qinau.
Anutufa dadaaqufanoo Peetooroofa faasai iriseenoo mi munnimmana qafamaseenoo qinau Ananiasa nanaree anee eedoo qiananoo fee Sadannafa ani amuqusa qumaraifanee unna ufa qidanee. Anee Anutuna naaquqara maraquna unna ufa qimamiananoo aneenna munnimma ati unna qimaseenana kukeeqasaannanara. Mi maqafa anindi maruna nimunanoo kafaa mi munnimmafa anindi kai maridanoo. Anee aneennara munnimma ati rafaaqafinanoo amana andeeqanoo maridanoo. Aneenna aaqeenana anee unna ufa qimasee aiqama nimi fee qiannana, nanaree aneenna aunduraki mandainainara irinanee. Anee sia faiqifau unna ufa qimannimiananoofau. Anutuna unna ufa qimamiananoo. Ananiasafa mi ufana irinoo doo miqookai tautumasee kuqinau. Moomoosa mi ufana iriqa kaaqa rufiaqau. Kumaaraauqa mi maqanaki keeqafufaqa qamunannai Ananiasana iri kukuqamamaree mara maree maqaki akundaqau.
Kaqikaaqoo marinoo Ananiasana anaaqa Safiraa nammarifa Peetooroofa maru maqanaki urureenoo sia narí afaaqi kuqunara irinau. Maaqaki ururoofanoo Peetooroofa iramaseenoo qinau. Kuqaa fee ani maqasaa munnimma ani afaaqi aiqamee qiminoo fee. Miqi qufanoo Safiraa nammarifa mifa faqa kai unna qinoo qinau eeoo aiqama uqanna inni niminoo. Peetooroofa mina iriseenoo qinau. Naqaa fee ifanee aneenna afaaqi faqa moodaa ufa qimasee fee unna qimasee Anutuna maraquna amanidanee. Miqiannanara doo kumaaraauqa uru maridaqa. Ani afaaqi doo maqee kuqufifaqa doo muqu akundamaseeqa anee faqa maqee kuqinaqa miqoo mina aaqa akundeefara.
10 Miqi qimasoofanoo Safiraa nammarifa Peetooroona aikunni doo tautumasee kuqinau. Mi kumaaraasa miqoo urureeqa uru mina qafeeqa mara mareeqa narí afaaqi aaqa kai akundaqau. 11 Miqimasoofaqa Yisuna faiqi namu faqa akaqausa namufaqa minara iriufanoo kaaqa naaquqee marinau.
Yisuna faiqi namu faiqí anaasee amiqimannisaqau.
12 Yisuna afaaqasaa aqoondiuqa niqiqoo fasiqausa misa moomoo ainaina mookira mookira ainaina faiqí dadaaqira ainaina kai auqimarufaqa misa qafeemariqau. Yisuna ufa irimarusa moodaaqoo naaquqara amaana maqa aaqa Sooroomoona tida atinni maqee maqee innaaru qirara suqimariqau. Sooroomoona tida atinni kisaaqa marunara faiqí moomoo suqimariqau.
(Sooroomoonafa ooqai kuqufinau. Yeerusaree amaana maqakina mina auqu quqaqoo tida atinni kaqi marufaqa minaki keeqafi qusimariqau.)
13 Yeerusaree maqusanaasa faiqí anaasee kaiqeesa Yisuna ufa irimarusara amiqirausee qimasaidaqa Yuda maqannaa uriqararausara rufiasaida maasa faqa dari maqi qimasee sia Yisuna ufa irimarusunnai misa maruqoo animariqau. 14 Faiqí faqa anaasee faqa moomoosa faasaambaasaana Yisunasaa irirana rusisoosa sia uriqararausara rufiaqau nifaaqa quqaseeqa niqiqoo fasiqausasaa atooqafi nimariqau. 15 Yisufa niqiqoo fasiqausa moomoo faiqí dadaaqira ainaina auqee marufaqa faiqí anaasee mina qafamasee nariqa maaqakiaqa faiqí aurusa faqa mandaikusa faqa dinee quqoosa faqa qaindusumaree aanasaa qaari qamunna ufiqiseeqa miqoo quqee mariqau. Miqimasoofanoo Peetooroofa aatata fimarufanoo mina amana fannoo misa mandaaqoofaqa aurirafa teeroo taikaani fee qimasee mini quqee mariqau. Peetooroofa moomoo andeeqannisaidanoo oonauqee anauqee maasaindi sia amanaikiandoora qimasee aanasaa quqee mariqau. 16 Faiqí anaasee Yeerusaree dinni dinni marufaqa nári auri marusa faqa fueenaiki marusa faqa nifiqaida niqiqoosa maruqoo quqasoofaqa aiqama uqanna idaaqamannisee mariqau.
Amaana maqasaa rakisirausa Yisuna faiqi namu unnaanasamu nariqau.
17 Amaana maqasaa aanaiqikirafa uriqararafa Sadikai amaana ufa qimarufa narí aqoonausa faqa Yisufa niqiqoo fasiqausa auqu ainainara kaaqa rairaa qidaqa misa maaqi qiqau faiqí anaasee maasa minnisee misiannai atooqaidaqa. Sainaqa maasa misa rumbaanaura. 18 Miqi qimaseeqa misa Yisuna faiqi namu niqiqoo fasiqausa mareeqee karabusaki quqaqau.
19 Miqimasoofanoo eendakina Anutuna qangiroo moo fannoo qumureenoo ireeda karabusa kooqi atuaseenoo niqiqoo fasiqausa aiqama mareeqeenoo madaanai quqanau. 20 Quqaseenoo maaqi qimasee qimanniminau. Innee fafaa iqaqainaqa naaquqara firaa amaana maqaki keeqafi kikiqiaqa. Miqi mambiqa maa fuka mariranara Yisuna ufamau firanara faiqí anaasee naamuaqimannimiaqa. 21 Niqiqoo fasiqausa iriseeqa eedoo qimasee iqaqoofaqa amaana maqaki keeqafuafaqa faiqí anaasee Yisuna fasaasa qimannimiqau. Qimannimimarufanoo amaana maqasaa rakisirafa aanaiqiki marufa mifa faiqí firaasa kanasoorauqa faqa moomoo aiqama suqu quqaseenoo Yisuna faiqi namu karabusaki kaqi mariaa maqi qimasee amaana maqasaa rakisi maru poorisausa niqiqeenoo innee karabusakinaasa Yisuna faiqi namu niqiqoo fasiqauqa idukusee nifiqee uruaqa. 22 Poorisa karabusa maaqai ooquree randasee qafoofanoo sia mariqau. Ooqurandee kansoorauqa suqimarunaki keeqafinoo qimanniminau. 23 Maasa karafusa maaqaki ooquree amiqimasee qafaunanoo kooqi amiqimandee mundinoo mariinoo kooqiki maria poorisausa faqa kikiqiqa maridaqa rakisidaqa. Maasa kooqi atuasee qafaunanoo sia faiqí moo fannoo minaki maridanoo. 24 Amaana maqa poorisauqa rakisirafa faqa aanaiqiki marusa faqa mina iriseeqa misara oonu mafi iriseeqa randaqau. 25 Misa miqimasee randee marufanoo faiqí moo fannoo anireenoo qimanniminau. Innee iriaqa eenda karabusa maaqaki quqaasa misa amaana maqaki kikiqiqa maridaqa faiqí anaasee naamuaqira ufa qimannimidaqa.
26 Miqi qimasoofaqa poorisa rakisirafa narí poorisauqa faqa amaana maqaki oonuree oonu ireeda kai niqiqoo fasiqauqa amaana maqakinaana nifiqee aniqau. Aranaiqi oonu misa nifiqee anianaqa faiqí anaasee minaki marusa oonisamu ainnasamu qumaree darifoo qimasee ireeda kai oonu nifiqee aniqau.
27 Nifiqamaree mini suqimaru kansoorausa nifusaa kikiqamasaqau. Amaana maqasaa aanaiqiki marusa uriqararafa misa mara quqasee qimanniminau. 28 Maasa amiqimandee andeeqasee inni qimannimunaqa sia mi fasiqafa Yisufa kuqunara qimannimiaqee qunaqa doo innee maasa ufa rukiaseeqa aiqama qimannimiafaqa. Innee Yeerusaree maqannaasa aiqama qimannimisaafaqa misa aiqamausa quandakiqa mi fasiqana aruana akiaqara mina numoo maasaki quqararee qimariafaqa. 29 Peetooroofa mi ufana iriseenoo maaqi qimasee qimanniminau. Inni faiqí ufamau sia fuanaura. Maasa Anutuna ufamau kai fidaqa faiqí anaasee qimannimianaura. 30 Innee Yisuna aunirira saqarisaa pirimmannai kuqarusoofanoo maasa qikeeku qikaaku misa Anutufa mina kuqiranakinaana mara findifumasoofanoo maridanoo. 31 Anutufa miqooqaraana mareeqeenoo narí aaqa innaarunai quqasoofanoo maasa Isaraee maqannaa rakisirana faqa asumu mareemarina faqa maridanoo. Anutufa Isaraee maqannaara nári mandainainara nimeesuqusee rukaaqeera miqinau. 32 Anutuna ufa irisee mi mau fimariasa Anutufa narí naaquqara andeeqara maraquna kaqi misa nimidanoo. Mi naaquqara andeeqara maraqunna faqa maasa faqa Yisuna findifuna qafaafanausa maridaqa qimannimidaqa.
33-34 Ufa suqimarusa faiqí firaasa misa Peetooroona ufa iriseeqa firaa aanoommaseeqa naruaneera ufanoo misakiqari moo fannoo Mooseena sandufa akoofasa fasiqa mina auqu Kamarieerafa faiqí anaasee minara kaaqa irirana faqaa fee qimariqau. Mi fasiqafa ufa suqimarunakiqari findifinoo narirana qaoo qimaseenoo maasa nári kai ufa qianauree qimasee Yisuna faiqi namu niqiqoofaqa moosaa fiqau. 35 Misa fufanoo Kamarieerafa ufa suqimarusa maaqi qimasee qimanniminau.
Isaraee maqannaa fasiqauqa innee iriaqa. Maa fasiqausa sia aaqee narirariaqa iriseeqa miqoo andeeqaaqa. Moomoo ufa rukiee mariasa maasaki mariusa marufaqa innee misa oosana irimarusa mariafanoo. 36 Ooqai faiqí moo auqu Teeudasafa mifa naríara firaasee qimasoofaqa 400 (maqi handareeta) fasiqa moomoo fasiqa minasaa atooqaqau. Rakiranaki mi fasiqafa taikoofaqa mina aiku asauku miqooqari daraanimambufanoo taikanau. 37 Miqooqari Roomma maqannaasa aiqamausa nuqu maroo aukuana faiqí moo auqu Yudasifa Yudasina amarafa Kariree maqannaafa mifa faiqí moomoo maraseenoo Roomma maqannaa kaamannara qikooqaifaqee qimasee misakinaana rakeeianauree qimaseenoo, rakiranaki kuqufaqa mina aiku asauku miqooqari daraanimambiqau. 38 Kafaa maqeera inni qimannimidaqa. Sia maa fasiqausa naruaqa. Saifaqa kaqi mariaqa. Misa ufa misa marirafa misa nirafa fifau faiqí ufa marinoo narí kai taikaani. 39 Anutuna ufa marinoo innisaimbaqa sia mina amana rafaaqa fuanaura. Innee Anutuna faqa rakifoora.
40 Misa aiqamausa Kamarieerana ufa iriseeqa mi maukaimbiqau. Misa Yisuna faiqi namu kafaa naaroofaqa aniroofaqa Yisuna aufakiana qimannimiranara qaoo qimasee unnaana samu moomoo kari nariiseeqa idukusoofaqa fiqau. 41 Yisufa niqiqoo fasiqausa nidafimarufaqa fidaqa sia noori runiqau asasammiqau. Misa Yisuna aruandeemasee maasa faqa daruafanoo Anutufa minannai maasa mareeqeenoo Yisuna amanakai mundusaifaqa minara maasa asasidaqa. Yisunasaara maasa daruafaqa asasidaqa. 42 Miqooqari Yisufa niqiqoo fasiqausa sia taikeeqa faasaambaasaana firaa amaana maqaki faqa maaqakiaqa faqa Yisuna asauku mundirana Yisuna aufakina amiqira fasaasa ufa suqusaida qimannimimariqau.