6
Dinni qisauku taikasee dinni qaaraqanda ani marasee fasiqa Yisuna faiqinamu dadaaqiqau.
Miqooqari kaqikaaqoo kisaaqasaa maridaqa faiqí anaasee moomoo uqanna Yisuna ufasaa atooqaqau. Misakiqari Kirisa ufa qimaru Yuda maqannaasa faqa nári Yuda maqannaasa faqa tinoo taanoo rida mariqau. Niqiqoo fasiqausa maqee maqee munnimma rainasee sarauimarusa nimidaqa Kirisa ufa irimarusa nári adeedaana aanaaseeuqa sia andeeqasee munnimma nimunara ufa qiqau. Maqee maqee munnimma rainasee nimunnara ufa qiqau. Qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaara marasee Yisufa niqiqoo fasiqausa ooqeenaasa Yisuna ufa irimarusa aiqama suqusee qimannimiqa qiqau. Maasa Anutuna ufa qimannimira saika minnisee quandaki munnimma raina nimira saika mararafa sia andeeqanoo mariannoo. Oo maasa qiqoonausa inniki qisauku dinni taikasee dinni ani qaara marasee fasiqara randaaqa. Irirana faqaasa, andeeqara fasiqausa Anutuna naaquqara maraquna qumbiqarausa kai mara mini qimifaqa maasa munnimma rainara saika misasaa quqaanaura. Maasa qeeqa Anutuna ufa nimirana faqa innaaru qirana faqa mi moodaa saikana maasaindi mariannoo. Aiqamausa mi ufana iriseeqa amiqira fee qimaseeqa nári rusandeesamumandeeqa qisauku dinni taikasee dinni qaara marasee fasiqa quqasaqau. Misa nuqu moo fasiqa auqu Sateefeenafa firaaqoo Yisunasaa irirana rusimari fasiqafa naaquqara andeeqara maraquna qumbiqarafa marufa marinau. Moo fasiqa auqu Firipafa, moo fasiqa auqu Parookoorusafa, moo fasiqa auqu Nikanoorafa, moo fasiqa auqu Timoonafa moo fasiqa auqu Parameenasafa moo fasiqa auqu Nikoorausifa Antiooka maqusaindaraafa aanaamuru fasiqa misaki animarufa marinau. Miqimandee fasiqa namu maree mini niqiqoo fasiqausa naaqa mini quqasoofaqa misa innaaru qimasee nisauku nikiaaqa quqaseeqa nifaaqooqa qimasoofaqa nariqa saika munnimma rainee maru saikanai fufaqa niqiqoo fasiqausa nári saika Anutuna ufa qimannimira saikai fiqau. Miqimandoofanoo doo Anutuna ufa aiqamai daraaninau. Yeerusaree maqusai Anutuna ufa irimarusa moomoo kamambiqa fimariqau. Amaana maqasaa aanaiqikirausa faqa moomoo Yisuna ufara kuqaa anoonee qimasee minasaa atooqee mariqau.
Sateefeenana rumboo ufana.
Sateefeenafa naaquqara andeeqara maraquna fannoo minaki qumbiqafunara Anutufa firaaqoo dadaaqufanoo faiqí aanaaseeki oosana oosana amiqimannimaqara ainaina naaquqee maru ainaina faiqí aanaaseeki auqee marufaqa qafeemariqau. Yuda maqannaasa Yeerusaree maqusaki akaqausa aaduma sukuraki keeqeemariasa náriara maasa aufadara irirana faqaasee qimariqau. Misa akaqausa Yuda maqannaasa Sireenee maqa maaqaindari mi sukuranaki keeqeemariqau akaqausa Areekasandiria maqusaindari ani keeqeemariqau. Akaqa Yuda maqannaasa kaiqeesa Sirisia maqusaindari anusa faqa akaqausa Asia maqannaindari anusa faqa moodaaqoo suqufufaqa Sateefeenana ufara qaoo qimasee ufa rainee mariqau. 10 Anutuna maraquna fannoo Sateefeenana ufa irira dadaaqunara sia mina ufa rafaaqafirana amana. 11 Mi aufadara irira fasiqausa mina qafamaseeqa minafasaasa qimaseeqa qumee firaa munnimma auqusee ummuarira fasiqausa nimiqa qiqau. Sateefeenara innee unna ufa oosana oosana uqeeraaqa qufaqa misa Sateefeenana unna qimasee maaqi qiqau. Mifa Mooseena sandufara faqa Anutuna ufara faqa qaoo qidaqa qifaqa maasa iridaqa.
12 Miqunara faiqí anaasee faqa faiqí firaasa faqa Mooseena sandufa irimarusa faqa niranaqoofaqa aanoomasee Sateefeena oonu qumareeqa amaana maqa rakisirausa ufa suqimarunakina mini quqaqau. 13 Quqasoofaqa unna ufa qimaru fasiqausa nifiqee aniroofaqa maaqi qimasee Sateefeenara unna qiqau. Maa fasiqafa maasa naaquqara amaana maqara faqa Mooseena sandufara faqa maqee maqee manda ufa qimarifa maridanoo. 14 Mifa maaqi qufaqa maasa iriafanafa maridanoo. Mifa maaqi qinau. Maa Yisufa Nasareetee maqusaindaraafa maa amaana maqana rapeepaamma aqusee Mooseena sandufa oosana oosana maasa qimu ufana mareeqee aadumai quqasainaqa maasa moomau fuanoo qidaqa. 15 Aiqamausa suqiqamarunakiqari noori Sateefeena funnai kai ubeekamafi qafaqau. Mina oori aiki qangiroo ooriara foora kaaqa qeemarufaqa qafaqau.