7
Sateefeenafa faiqí firaasa aiqamausa qimannimu ufafa.
Amaana maqasaa aanaiqikirafa uriqararafa Sateefeena irammamaqeenoo qinau. Maa ufana kuqaa anoonee qidaqia.
2-3 Sateefeenafa misa aiqamausa qimanniminoo qinau. Oo qini qikausa qifasausa qini ufa iriaqa. Ooqai Abarahaamafa sia Qarana maqa maaqai oorufunaki kaqi Meesoopootamia maqusai marufanoo Anutufa kooroomambinoo qimaminau. Aneenna aiku asauku faqa aneenna maqa maaqa faqa minniseenana qinee aamua qianna maqanasaa fua. Abarahaamafa mina iriseenoo eedoo qimasee Karadeea maqa maaqa minniseenoo Qarana maqusai oorureenoo miqoo marinau. Abarahaamana akoofa miqoo kuqufufanoo Anutufa qufanoo Abarahaamafa maa maasa marunna maqa maaqanaki Yuda maqa maaqai aninau. Anutufa mi aukuanna sia maa maqa maaqana aminau. Sia kaqikaaqoo faqa aminau. Kaqi kasooqaqee qima afeekaikamasee ani faqa ani aiku asauku ani atiuqa nimianauree qinau. Qima afeekaikira aukuana Abarahaamana faiqi siaifa marufanoo mina aiku asaukuara qimaminau. Anutufa maaqi qimasee qimaminau. Ani aiku asauku aanaamuru maqusai karafusaki marifaranoo, (400) maqi handareeta aukuana kisaaqa aukuana karafusaki marifaranoo. Mi anaamurusa firaa ummaara manda saika ani aiku asauku nimimarifaranoo. Miqi marifaqa qinee Anutusa mi anaamurusa naruanauree qinau. Naruseeqa ani aiku asauku Isaraee maqannaasa nifieeqee maa maqa maaqanaki quqasaanaqa maridaqa maa maqa maaqanakiqari Isaraee maqa maaqakiqari qini Anutusa qimooqifaranoo. Miqooqari Anutufa nári fainanduqira oosana Abarahaamana uqafiqanau. Abarahaamafa minara irisooqoo Isakeena anoofa maqasoofanoo dinni qisauku taikasee dinni ani qaaramoo marasee faasaana aiqaroofanoo mina akoofa mina fainanduqinau. Isakeefa faiqí kamafinoo Yakooboona maqaseenoo doo mina faqa fainanduqinau. Yakooboofa faiqí kamambinoo qisaukuqara taikasee qiku qaaraqanda ooqu maraseenoo faiqi namu maasa qikeeku maqaseenoo misa faqa fainanduqu nimaqanau.
9-10 Yakooboona faiqi namu nári nikaqa Yooseefaanara rairai qimamaqasee qumaraseeqa ruumbeeqeeqa Midianna maqannaa nimiseeqa feefauru munnimma marasoofaqa Midianna maqannaasa afiqamaree Isipi maqannaasa munnimmara muqu nimiqau. Miqoo Yooseefaafa karafusaki marufanoo Anutufa dadaaqunara aiqama kadaapirirana oosana oosanaki fidanoo andeeqasee fimarinau. Yooseefaafa Isipa maqannaa karaambaiqa Faraoona oorisaa kikiqamafuafanoo Anutufa Yooseefaana irirana faqa mina afaaqa oori faqa amiqirana aminau. Faraoofa Yooseefaanara andeeqara fasiqee qimasee mareeqeenoo narí maqa maaqa faqa Isipa maqa maaqa aiqama faqa narí aiqama ainainasaa minauqasaa Yooseefaanara anee rakisiannee qinau. 11 Miqoo aandaroo firaafa Isipa maqannaasa faqa Kannaana maqannaasa moo auqu Isaraee maqannaasa faqa narinau. Maasa qikeeku qikaaku naranara randee mariqau. 12 Isipa maqusai sakuma moomoo marufanoo Yakooboofa Yooseefaana akoofa Yooseefaanara sia uqanna irirai naranara kai iriseenoo narí faiqi namu maasa qikeeku qikaaku niqiqoofaqa indaaru ooquree sakuma maraseeqa nári nikaqa Yooseefaana qafamasee sia mina ooriara iriqau. 13 Innaaqianna ooqu fu kari Yooseefaafa narí afasausanamuara nariara kooroomanniminau. Miqimasoofanoo Faraoofa faqa Yooseefaana aiku asaukuara miqoo irinau. 14 Isipa maqusaindari Yooseefaafa narí akoofa Kannaana maqa maaqaki maruna ufa quqasoofanoo aiqamausa Isipa maqusai ooqu fiqau. Qaaramoo fasiqa niku nisauku taikasee moo fasiqa qisaukuqara taikasee moodaanai qiku ooqu marasee fasiqa anaasee Isipa maqusai ooqu fiqau. 15 Yakooboofa Isipa maqusai ooqu marinoo kaqikaaqoo marikinoo kuqinau. Mina faiqi namu maasa qikeeku qikaaku miqoo mari maree fiqa kuqiqau. 16 Misa kuqufiqa niqoonausa misa iri mara mareeqa nári maqa maaqa Kannaana maqa maaqai Seekeemma maqusa aaqa nikundee mariqau. Ooqai Abarahaamafa munnimmannai Qamoorana aiku asauku feefauru amiqoonaki mi maqa maaqanaki misa iri nikundee mariqau Sateefeenafa kaqi ufa suqunakiaqa ufa qimanniminoo ninau.
17 Anutufa ooqai Abarahaamana Kannaana maqa amiraree qimasee qima afeekaikamasoofanoo doo mina aiku asauku amira aukuana adeedi roofanoo maasa qikeeku qikaaku Isipa maqasaa moomoo kamambiqa fimariqau. 18 Misa miqiqa maridaqa moomoo marufanoo Isipa maqannaa karaambaiqa moo kambiqanau. Mifa Yooseefaafa aandaroo aukuana Isipa maqannaasa firaaqoo dadaaqi marunara sia irimarufanoo Isipa maqannaa karaambaiqa kambiqanau. 19 Mi fuka karaambaiqafa minauqu Faraoofa maasa qikeeku qikaaku nikaru qimasee firaaqoo mandaikamannimaqee marinau. Mi karaambaiqafa qufaqa maasa qikeeku qikaaku nári faiqi aanaaqi maqasee maaqakiqari aqusee marufaqa kuqi mariqau. 20-21 Miqimaru aukuana Mooseefa kambiqanau. Mifa faiqi aanaaqi amiqirafa kambiqanau. Mina anaukoo qaaramoo quqoonasaa narí maaqaki rakisiisee kaqinni andandai quqasoofanoo Faraoona araamuna paqurimasee nariara maraseenoo narí amaakuara foora f irinau. 22 Firimarufaqa Isipa maqannaasa irirana aiqama qimamisoofanoo irinoo innooqafinoo irirana faqaafa maridanoo aiqama ainaina oosana oosana uqeeree marufa maridanoo afeeka ufa qimarufa marinau.
23 Mooseefa qaara fasiqa niku nisauku aukuana maraseenoo faiqí firaafaikamafinoo narí maqannaa Isaraee maqannaa miqoo Isipa maqannaa karabusaki marusa niqafaanee qimasee finau. 24 Misaki nidanoo nindafoofanoo Isipa maqannaa moo fannoo Isaraee maqannaa narí aqoonnana mandaikamma maqoofanoo Mooseefa narí maqannaana dadaaqianee qimasee mi Isipa maqannaa fasiqana kuqammarinau. 25 Isaraee maqannaasa qini qiqafamaseeqa oo Anutufa maa fasiqanannai maasa maqee Isipa maqannaa karabusaki mariasa idukuannoo fee qimasee qini Mooseesara nidianifeera. Sia Isaraee maqannaa mina iriqau. Mana manammimariqau. 26 Faiqee iqaqoofanoo kananaana Mooseefa narí maqannaa Isaraee maqannaa nindafaida qafoofanoo Isaraee maqannaa qaaraqanda moodaa maqannaaqanda rakimariqau. Rakimarufanoo Mooseefa soodaa qianee qimaseenoo qinau. Inneeqara moodaa maqannaa mariafanoo nanaree rakidee. 27-28 Isaraee maqannaa narí aqoonnana arimarufa Mooseena afeeqaseenoo aqinoo qinau. Yafee aniara maasa karaambaiqa ufa irimari fee qinoo fee. Eenda anee Isipa maqannaa kuqaruanafa miqi kai inana qini faqa darinnaree. 29 Mooseefa mi ufana iriseenoo doo kooroo qinoo maridanoo Faraoofa mina akiaqara qini faqa daruandoo qimasee rufiasee quqasee sandeenoo Midianna maqa maaqai nianai oonu kisaaqasaa marikinoo anaasee marasee qaara faiqi maqanau.
30 Miqoo oonu maridanoo qaara fasiqa niku nisauku taikasee aukuana moomoo aukuana aiqaroofanoo Mooseefa faiqí firaafa marufanoo Anutuna qangiroo moo fannoo qumee sasamimiki idaqee marunakiqari ufa kai Mooseena qimamufanoo irinau. Sinai aaqana aaqa aadana maqa maaqai qee marinau. 31 Mooseefa tautumasee mi idauruna qafanau. Aaqa oonuroofanoo idaurukiqari Anutufa ufa moo qimaminoo qinau. 32 Oo Moosee qinee ani aanaakuna asaifaqana Abarahaamafa faqa Isakeefa faqa Yakooboofa faqa misa Anutusa maridaqa. Mooseefa Anutuna ufa iriseenoo aindiri aindiri ufanoo qafarara faqa eeraira eerairinau. Miqi marufanoo Anutufa kafaa qimaminoo qinau. 33 Aneenna aiku aanaamu uturuqu quqaa. Maa maqafa naaquqara maqa maaqa maridanoo. Ani aiku aanaamu maa maqana putaaidanoo. 34 Anee qini Anutusa ufa iria. Qinee qini faiqi namu Isarae maqannaasa Isipa maqasaa mariasa misa mandainainaki mariana faqa misa aupurarana faqa qafamasee misa qikiraqarana iriseeqa qumu misa nifiqaannanara irisee ani qimamidaqa. Doo findifi fua ani aqiqaidaqa Isipa maqusai kafaannai fua.
35 Sateefeenafa kaqi suqunakiaqa ufa qimanniminoo nidanoo qinau. Isaraee maqannaasa narí maqannaara Mooseenara akooqoofanoo nianai afeeqaqidaqa qiqau. Yafee aniara maasa Karaambaiqa ufa irimari fee qinoo fee qiqau. Anutufa narí qangiroo sasamimiki ida qeemaruna aqiqoofanoo mi Mooseena dadaaqufanoo narí maqannaasa Isipa maqannaa nisaukukiqari rafia qumaraseenoo moo maqasaa rakisinnimaqee marinau. 36 Mifa narí maqannaa Isipa maqa maaqakinaana amiqimasee nifiqeeqeenoo Sinai aadana maqa maaqaki finau. Nifiqee fidanoo Isipa maqa maaqaki faqa Taatuqee nammariki faqa aadana maqa maaqasaa faqa moo kamaakira oosana oosana ainaina uqannifiqanoo fimarinau. Qaara fasiqa niku nisauku taikasee aukuana kisaaqasaa miqimminoo fimarinau. 37 Maa Mooseefa Anutuna tamummaqara fasiqa kasooqaqee kambiqaaninnanara maaqi qinoo qimanniminau. Anutufa narí tamummaqara fasiqa moo inni nimiannoo. Mifa qinee Mooseesara foora inniqakiqari kambiqafi mariannoo, inni dadaaqiannoo. 38 Maa fasiqafa Mooseefa aadana maqa maaqaki Isaraee maqannaasa oobiqasee fimarunaki Mooseefa misa saimbaqa fimarinau. Misa Sinai aaqana aaqa marufanoo misa faqa nimarinau. Qangiroo fannoo Mooseena faqa aaqanasaa ufa qimarinau. Mooseefa kai Anutuna naaru marira ufa iriseenoo maasa qimaqimimarinau.
39 Maasa qikeeku qikaaku Mooseena ufa sia iriqa ruki aquseeqa Mooseena mafi aqusee kafaa Isipa maqasaa fuaneera qimariqau. 40 Mooseefa Sinai aaqanasaa ooru marufaqa misa Mooseena afasaana Aaroona aaramaseeqa qiqau. Mi fasiqafa Mooseefa maasa qifiqee anifa yai fee finoo fee. Anee Anutuna fooqaaira ainaina auqusainanoo mifa maasa indaaru fida aana uqannifiqaina fua. 41 Aaroonafa misa ufa iriseenoo mi fasannai kai burimakau aanaaqi koorannai auqusoofaqa minara maasa Anutu fee qimasee innaaru qimasee qoomaqamasee tatufirana suqamisee nári nisaukunnoo auquqoonara asasamasee qoomaqa sakasee naqau. 42 Anutufa mi manda oosanna qafeenoo misa marunnai ameesa uquseenoo qinau. Saina misa innaarunaindaraa fifau fasau ainara innaaru qiaqee qimasee mininnisanau. Miqi qimasoofanoo tamummaqara fasiqa ufa kooroo inau. Tamummaqara fasiqa maaqi qimasee akara rinau.
Oo Isaraee maqannaasa
Innee qaara fasiqa niku nisauku taikasee aukuana kisaaqasaa aadana maqasaa niniunara sia qiniarau innaaru qiqau. Unna innaaru qimariqau. Sia qiniarau tatufira aandau suqaqau.
43 Sia innee qini naaquqara uqiqaana maqa maree fimarunara irimariafanoo. Innee moo unna anutuna minauqu Moorookanara unna qimasee irimaree fidaqa unna qimasee qini kikiqa usimariafanoo. Innee inneeqa moo unna Anutuna minauqu Reefanna fee qimariafanoo. Mina fasau innaarunai maridanoo mina amana inneeqa nisaukunnoo auqufa maqasaa mari Reefanafa marifaqa innee minara innaaru qimariafanoo. Miqiana akiaqara qinee Anutusa doo inni futeeqeeqee Babiroonia maqa maaqa meemai misa nisaukuki quqaanaura.
Tamummaqara fasiqa ufa miqi qinoo maruna mina kooroo qinau.
44 Sateefeenafa ufa suqunaki kai qimanniminoo ninau. Ooqai maasa qikeeku qikaaku aadana maqasaa nidaqa Anutuna sandufa qimannimira uqiqaana maqa misaki marinau. Mi uqiqaana maqafa Anutufa Mooseena qimamundee kai mi uqiqaana maqana usakee mariqau. 45 Mina maariqoo aukuana maasa qikeeku qikaaku taikafufaqa misa faiqi namu findifufaqa mi uqiqaana maqana kaqi maraqa nimariqau. Anutufa Yoosuana dadaaqufanoo Isaraee maqannaa maasa qikeeku qikaaku faqa mi uqiqaana maqana faqa mareeqee Kannaana maqa maaqai ooqureeqa naru nifaqaseeqa nári uqiqaana maqa miqoo usakaqau. Miqoo marikinoo Dafidifa kambiqafinoo karaambaiqaikinau. 46 Anutufa Dafidina andeeqara oosana qafamaseenoo minara rufanoo Dafidifa Anutunara irammirinoo qinau. Oo Yakooboona Anutu, ani maaqa uqiqaana maqa kai maridanoo. Amanee qinee ani afeeka maaqa usakaqaananee minaki marinnaree. 47 Anutufa sia Dafidinara qinau. Mina amaaku Sooroomoonara qufanoo mifa afeeka maqa usakanau.
48 Innee aiqama iriaqa firaaqoo uqanna uriqarara Anutufa maridanoo. Sia amana faiqí nisaukunnoo usakara maqaki amana mariannoo. Tamummaqara fasiqa Anutuna ufa minara maaqi qimaqoofa maridanoo fee qinau.
49 Innaarunai qini maaqa maridanoo qinee rakisinnimaqara maqusa maridanoo. Maqasaa innee mariafa qini qiku reemarunafa kaqikaa ainaina fifau ainaina maridanoo.
Innee nana maqee qiniara usakeefaree. Qini qimana idooara maqusa yai fee maridanoo fee.
50 Aiqama maaqa auqimaria ainaina qeeqa kai auquafanausa maridaqa.
51 Sateefeenafa tamummaqara fasiqa ufa qimannimiseenoo niqidanoo qinau. Innee maaqoo suqimariasa qini ufa iriaqa. Innee aamina fasiqa miqirausa mariafanoo ooni mariafanoo naaqoo aunirausa sia Anutuna ufa irimariafanoo. Inneeqa nikeeku nikaaku ninaakusa miqirausa mariafanoo Anutuna maraquna fannoo inniki anirarimarifaqa inneeqa qaoo qimariasa mariafanoo. 52 Inni nikeeku naaku sia moodaa tamummaqara fasiqa sia mandaikamannimaqanau. Aiqama mandaikamannimaqee mariqau. Ooqai Anutuna andeeqara ainainira faiqi Yisunara kooroo imaru tamummaqara fasiqauqa faqa nárí mariqau. Doo maqee faqa innee mina uqanna ueeqasee kuqa nárí mariasa mariafanoo. 53 Innee Anutuna sandufa qangiroo asaukukinaana maree mariasa sia minara irimariafanoo kaqirunna fimariafanoo.
Faiqí firaasa Sateefeenana ufa irisee oonisamu ariqau.
54 Miqi qimasoofaqa faiqí suqimarusa mina Sateefeena ufa irufanoo minara niranaqeenoo nifai sandurinau. 55 Anutuna naaquqara andeeqara maraquna Sateefeena aaku funara oori uqeeraseenoo qafoofanoo innaaruna rakeeufanoo Anutuna kaaqa qarana afaaqa areenarana akooqoo marufanoo qafanau. Yisufa Anutuna aaqa mina asauku uqannai kiqiqinoo marufanoo qafanau. 56 Sateefeenafa qafaidanoo naaramaseenoo qinau. Innee qafaaqa innaaruna rakeemambifaqa faiqí nimaaku Anutuna aaqa asauku uqannai kiqiqinoo marifaqa qafaidaqa.
57-58 Misa miqoo marusa aiqamausa mina iriseeqa irianoo qimasee firaakari faaqa rumaseeqa nisauku naaqoo aamara upeekaseeqa aiqamausa findimeeqee sandeeqa Sateefeena qumareeqa rarisamammareeqa mina rafusu qumaree aqoosai aqiqau. Aqoosai aquseeqa faasai kootaki Sateefeenara unna qimarusa misa kai oonisamu oonu qumaree ani qumaree ufaqa mi samuna mina arimariqau. Misa nári siuta qamunna nisauku rakisi qumaraandoo qimaseeqa raipaqueeqee moo kumaaraa Sauroona aikusaa aqusee Sateefeena arimariqau. 59 Misa oonisamu arimarufanoo Sateefeenafa karaambaiqara innaaru qimasee faaqa ridanoo qinau. Oo Karaambaiqa Yisufa qinee kuquanana anee qini qimana qumare̱eqee aneenna marianannai quqaa.
60 Miqi qimaseenoo Sateefeenafa aqoorisaa oorindari kummaramafufanoo firaa kari faaqa quqeenoo qinau. Oo karaambaiqa misa mandainaina qimiana sia misaki mi numoofa mariani, anee aunusaa. Doo miqi qidanoo kuqinau. Sauroofa misa qamunnasaa qummuarifoora rakisidanoo Sateefeena arunara eedoo qimasee marinau.