8
Sauroofa Yisuna ufa qimarusa narinoo ninau.
Mi faasaanna kai oosana araseenoo Yeerusaree maqusaki amaanasaa rakisimarusa uriqararausa Yisuna ufa irimarusaki narunnifaqaairana uqeeraqau. Yisuna afaaqasaa aqoondiuqa qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaara mararausara niqiqoo fasiqausee qimariqau. Miqimandee fasiqa Yeerusareenni kaqi mariqau. Kaiqeesa moomoosa rufiasee miqooqari daraaniqau. Akaqausa Yudeeaa maqa maaqai fiqa akaqausa Samaria maqa maaqai sandaqau. Anutunara irimarusa andeeqarausa akaqausa Sateefeena iri ani mareeqa munu akundamaseeqa firaaqoo uqanna ikiraqaseeqa soofaari mariqau.
Miqooqari Sauroofa oosana areenoo Yisuna ufa taikaani fee qimaseenoo Yisuna ufa irimarusa narirara aanoommasee manda ufa qidanoo rairai qimarinau. Miqidanoo maqusasaa oorureenoo aiqama maaqakiaqa keeqafidanoo Yisuna ufasaara nariraramasaidanoo nisauku qumaraidanoo maqamau rarisaidanoo munu karafusa maaqaki quqeemarinau. Sia faiqí kai anaasee faqa qumaree rarisameeqaidanoo karafusa maqaki quqeemarinau.
Firipifa Samaria maqa maaqaki Yisuna ufa qimannimimarinau.
Miqufaqa Yisuna ufa irimarusa mina irisee miqooqari quqasee moo maqusa moo maqusa daraaniqa mariqau. Miqunnai fidaqa Yisuna aufakiana qimannimimariqau. Firipifa Yeerusaree maqusaindari sandoonaindari aanaamuru maqannaasaki ooqu finoo Samaria maqannaasa firaa maqusai ooqureenoo Anutuna asauku mundira fasiqara Yisunara qimanniminau. Samaria maqannaasa moomoosa Firipina ufa andeeqasee iriqau. Mifa moo ainaina faiqí dadaaqimari ainaina auqamasoofaqa mina qafamaseeqa amiqimmasee mina ufa irimariqau. Firipifa qufanoo afaannauqa faiqí naunduraki marusauqa faaqarumasee rafudamaki sandee mariqau. Kaqi niku nisauku uqiranauqa faqa ariruti marusa faqa andeeqannisee marinau. Miqimmasoofaqa Samaria maqannaasa firaaqoo asasimariqau.
9-10 Mi maqusaanaana auqu moo Simoona amarafa mifa Samaria maqannaafa marinau. Mifa afunee ainaina faqaa fasiqa marinau. Moomoo aukuana afuneennai narí maqannaasa uqannifiqasoofaqa misa mina qafamasoofanoo naaquqee marinau. Simoonafa miqimarunara nariara uriqararausee qimasoofaqa aiqama tia uqanna minara kuqaa irirana faqaa fee qimasee minara kaaqa rimariqau. Miqidaqa mina maqannaasa minara Anutunaindaraa firaa afeekainainee qimariqau. 11 Mifa kisaaqasaa narí afuneennai narí maqannaa unna qimasee qimannimisoofaqa kaaqa mina ufa irimariqau. 12 Miqi marufanoo Firipifa qumureenoo Anutuna ququsara amiqira fasaasa ufa faqa Yisuna Anutuna asauku mundiranara qimannimufaqa faiqí anaasee iriseeqa kuqaa fee qimasee mina qumaraqau. Qumaroofanoo nammari rumannimaqee marinau. Faiqí faqa anaasee faqa rumannimaqee marinau. 13 Simoonafa narí faqa Yisunara iriseenoo kuqaa fee qimaseenoo nammari maranau. Nammari maraseenoo Simoonafa Firipina aaqa maridanoo mina faqa oonuree aniree imarinau. Firipifa oosana oosana firaa ainaina faiqí sia auqaaqaa ira ainaina faiqí anaasee dadaaqimaria ainaina auqufanoo Simoonafa mina qafoofanoo aaquqoofanoo marinau.
14 Yisuna afaaqasaa aqoondiuqa moo nuqu niqiqoo fasiqausa misa Yeerusaree maqusai maridaqa Samaria maqannaasara Anutuna ufara irida fee qimasee Peetooroona faqa Yoohaneena faqa niqiqamasoofaqa Yeerusaree maqusaindari Samaria maqannaasunnai ooqufiqau. 15 Ooqureeqa Samaria maqannaa Yisuna aufakiana fukasaa irimarusara innaaru qimariqau. Naaquqara andeeqara maraquna fannoo misa faqa naakuanifeera qimasee innaaru qimariqau. 16 Samaria maqannaasa Karaambaiqa Yisuna auqusaa kai nammari maraseeqa sia naaquqara andeeqara maraquna maraqau. Minara naaquqara maraquna fannoo sia misaki marinau. 17 Peetooroosa Yoohaneesa minara iriseeqa innaaru qimasee misa faiqí anaasee nikumu qumaree mapuku nimaqasoofanoo naaquqara andeeqara maraquna naakimarinau.
18-20 Simoonafa afunee fasiqa fannoo miqanda oosana nindafamasee qinee faqa marasee miqianee qimaseenoo munnimma maraseenoo Peetooroosa Yoohaneesa nimianaqa naaquqara maraquna qimifaqa qeeqa maqannaa miqimannisaanee qimasoofanoo Peetooroofa maaqi qimasee aqinoo qinau. Anee anee faqa aneenna munnimma namufaqa ida aqufua. Anee Anutuna kaqi nimira ainainara feefauru qiannanara minara aneenna munnimma namufaqa ida aqufua. 21 Maasa funnaqoo anee sia maasa faqa moodaa runna fuananoo. Ani irirafa ani amuqusaki Anutufa qafaifanoo sia andeeqanoo maridanoo. 22 Anee aneenna manda iriranakiqari quandakinana Anutunara innaaru qinanoo maa ani maa manda irirana akiaqara minnaisaani. 23 Qinee ani aundurai oosana qafaidaqa tuka amaneera foora sukaqarafa maridanoo. Aninna mandainaina fannoo naaqanara foora ani rumbanoo maridanoo. 24 Simoonafa mi ufana iriseenoo tautumaseenoo Peetooroosa Yoohaneesa minara qimanniminoo qinau. Oo inneeqara amanee inneeqara Anutunara innaaru qifanoo sia mandainaina oosana oosana innee qiandee sia qinisaa kambiqaani.
25 Peetooroosa Yoohaneesa Karaambaiqa aufakiana qimannimiseenoo qumurandee Yeerusareenni kafaa ooru fiqau. Ooru fidaqara Samaria maqusa kaqikaa kaqikaa maqusakiaqa Yisuna amiqira fasaasa ufa qimannimimaree ooru fiqau.
Firipifa Eetioopia maqannaa uriqararana Yisuna ufa qimaminau.
26-27 Anutuna qangiroo moo fannoo Firipina qimaminoo qinau. Anee doo deedaqia. Aana moo Yeerusaree maqusaindari aadana maqa maaqa aana fannoo qambaana fidanoo Kaasa maqusai ooqu fimari aana. Anee oonuree mi aannara randasee paquria. Doo uqeeraa qufanoo Firipifa mina iriseenoo deedaqi imaree doo miqoo finau. Firipifa fifiufanoo mi aanna paqurimaseenoo Eetioopia maqusaindaraa fasiqa moo mi aannai fimarufanoo paqurinau. Mi Eetioopia maqusaanaa fasiqa dunduqarirafa marinau. Narí maqannaa anaasee rakisirana uriqararana munnimma aina rakisimarufa uriqararafa marinau.
(Afaandama itirafa marinau. Ooqai uqanna anaasee rakisirausa uriqararausa akaqausa nári ainaina dadaaqimarusa nifaandama itimariqau. Maqee sia mi oosanafa maridanoo. Ooqai uqanna marinau.)
28 Eetioopia maqannaa anaasee rakisirana auqu Kandaseenammarifa marinau. Minasaa rakisimaru fasiqafa afaandama itirafa kaaqa Anutunara rimaru fasiqafa, mifa Yeerusaree maqusai narí qoosa rarisee maru karanaki Yeerusareenni ooru Anutunara innaaru qimaseenoo ooru randeenoo amaaqai qumimarufano Firipifa paqurinau.
29 Naaquqara andeeqara maraquna fannoo Firipina qimaminoo qinau. Anee mina kara fimariqoo oonuraina qafaa. Eetioopia fasiqafa narí qoosa rarisee maru karanaki fidanoo ooqai tamummaqara fasiqa Eesaiaafa akara rumaqoona asaana rinoo fimarinau. 30 Fimarufanoo Firipifa sandee oonureenoo mina kara asaukunnai qumareenoo mi karana uqirafa aakaariqara sandanoo fidanoo iriseenoo irammirinau. Oo maa fasiqa, anee asaana rimariannana oosana iridanee sia fee iridanee. 31 Miqi qufanoo mi Eetioopia fasiqafa qinau. Moo fannoo kooroo inaqau irini siammiridaqa. Miqi qimasee Firipinara qini faqa uru ooqumariannee qimasoofanoo Firipifa mina qoosa rarisee maru karanaki kaqi fimarufanoo akaramafufanoo mi fasiqana aaqa ooqumarinau. 32 Mi Eetioopia fasiqafa Eesaiaana maa akarana asaana rimarinau.
Misa mina qumare̱eqee sipsipa aandaura foora mareeqee ariranaki quqaqau.
Misa sipsipa aanaaqi asausi aukimarufanoo sia dudeepeenoo faaqarimarifa maridanoo sipsipa aanaaqi qummaarumuara fooqaana ari marufanoo kai mumuqida marinau.
Anutuna sipsipa aanaaqi arimarufanoo mumuqida marinau. Sia moodaakari ufa qinoo faaqarinau. 33 Misa firaaqoo asaurirana amiqau. Mina andeeqara ufa siamma iriqau. Doo mifa naríara kuqufinau.
Mina anaiqi mina aiku asauku sia mariafa maridanoo sia minara ufa qifaranoo. Doo narí kai marufa doo kuqinau.
34-35 Mi Eetioopia fasiqafa mi ufana asaana rumaseenoo Firipina irammirinau. Tamummaqara fasiqa fannoo kuqu ufana qimaruna nariaree qimarinau fee moonaree qimarinau fee, qinaqa iria qufanoo Firipifa mi tamummaqara fasiqana ufasaa oosana araseenoo miqooqari finau. Miqooqari finoo Yisuna amiqira fasaasa ufa qimaminau. 36 Doo miqi qida narí qimami narí qimami aatata ooqu fidanoo Firipina qimaminau. Doo maana nammari adeedi maridanoo. Amanee anee Yisuna auqusaa qini nammariki keeqaqimaqeennaree. [ 37 Firipifa mi ufana iriseenoo qinau. Anee aneenna amuqusa ookiqari Yisunara kuqaa anoonee qianaqa amana ani keeqamaqaanaura. Mi Eeetioopia fasiqafa qinau. Qinee Anutuna asauku mundiranara Yisunara kuqaa Anutuna faiqifee qidaqa. Anee kaqi keeqaqimaqaa.]
38 Miqi qimasoofanoo qoosa rarisee maru karana daraiuaana qimamifanoo kara rafaaqafusoofaqa Firipifa faqa mi Eetioopia fasiqafa uriqararafa faqa nammari qambaanai ooqureenoo Firipifa mi fasiqana qumare̱eqeenoo nammariki keeqamaqasaanau. Keeqamaqaseenoo asauku qumareenoo uqeerasanau. 39 Miqanda nammarikiqari afainni uru akaramafufanoo Anutuna maraquna fannoo Firipina afiqamaroofanoo sia miqoo mina faqa marinau. Mi eetioopia fasiqafa uriqararafa sia kafaa Firipina qafanau, asasamandeenoo narí karaki akaramafufanoo doo amaaqa finau. 40 Anutuna maraquna fannoo Firipina mareeqeenoo Asadooda maqusai munu quqasoofanoo miqooqari Yisuna amiqira fasaasa ufa qimanniminoo maqusa maqusa fifiufanoo Seesareea maqusai finau.