9
Sauroofa Damasakusa maqusai fimarufanoo kaaqa qarafa rafaaqa finau.
Yisuna faiqi namu mina ufa qimannimiqa nimarufaqa minasaara Sauroofa firaaqoo aanoo idanoo narirara rumbarara qidamarinau. Miqidanoo Sauroofa amaana maqasaa aanaiqikirausa misa uriqararana oonu qimaminoo qinau. Anee papiqa akara rumaqiminaqa qinee Damasakusa maqusai ooruree Yuda maqannaa ufa suqinnanaki keeqafi Yisuna aatata fimariasa paqurimasee sia faiqí kai faiqí faqa anaasee faqa rumbamaree Yeerusaree maqusai karafusaki muqu quqaanauree qimasoofanoo eedoo qimaseenoo mi eedoo qira papiqana akara rumaminau.
Sauroofa Damasakusa maqusai mi papiqana uqirafa fidanoo narí sundia namufaqa fidanoo Damasakusa maqusa adeedi ramasoofanoo innaarunaindari kaaqa qarana amananda fannoo tautumma amaqaseenoo Sauroona fiqu fiqumafinau. Sauroofa kaaqa rufiaseenoo maqasaa aqufumafufanoo irufanoo innaarunaindaraa ufa moo qinau Sauroo Sauroo anee nanaree qini daridanee. Miqi qufanoo Sauroofa maaqi qinau. Oo Karaambaiqa anee yafee maridanee qufanoo maaqi qimasee qimaminau. Qinee Yisusa anee qini darimarianausa maridaqa. Doo maqasaaqari findifinana fua maqusaki ooru rainanoo miqoo moo fannoo maridanoo, mifa ani aanara aamua qinana fua. Sauroona faqa fusa sundiauqa Sauroofa maqasaa aqufufaqa qafamasee innaarunaindaraa ufa iriseeqa sia moo ainaina qafoofanoo naaquqoofaqa nimuqusamafufaqa sia ufa qiqau kaqi kasoomambiqau. Sauroofa maqasaaqari findifufanoo afu dimbafufanoo sia moo ainaina qafanau. Mina sundiauqa mina asauku qumaree rarisameeqee Damasakusa maqusai quqaqau. Sauroofa narí afu dimboonara faqa innaarunaindaraa ufa irunara faqa irufanoo aundura mandaikufanoo qaaramoo faasaana sia narana nanau sia nammari nanau sia afu maqanau.
10-11 Damasakusa maqusai Yisuna ufa irimarufa moo fannoo marinau. Mina auqu Ananiasafa marinau. (Sia Yeerusaree maqannaa Ananiasafau. Damasakusa maqusaindaraafa mina amarafa.) Mi fasannai qaina Ananiasana afunnaranau. Karaambaiqa fannoo mi qainnaki Ananiasana aaroofanoo qinau. Ananiasa qufanoo Ananiasafa qinau Oo Karaambaiqa maa qinee maridaqa qufanoo Karaambaiqa maaqi qimasee qimaminau. Ananiasa doo deedaqi fua. Anee andeeqara aatatee qimariana mi mau oonuree Yudasina maaqara randasee qafa. (Sia Yisuna ueeqoofau. Damasakusa maqusaindaraafa mina amarafa.) Mina maaqaki Tarasusa maqusaindaraafa Sauroofa maridanoo. 12 Doo mifa qainamaseenoo maridanoo. Mifa ani Ananiasana qafeenoo maridanoo. Qainasaa qafaifana anee oonureenana mina akiaqasa asauku munduseenana mina afu maqarana amiananoo irisee innaaru qidanoo maridanoo.
13 Ananiasafa mi ufana iriseenoo rufiaseenoo qinau. Oo Karaambaiqa faiqí moomoosa mi fasiqanara qini qimaqimiafaqa iridaqa. Mifa Yeerusaree maqusai ani aiku asauku anufa irimariasa mandoosana maranoo nifa maridanoo. 14 Mifa Yeerusaree amaana maaqa aanaiqikirausa misa uriqararana papiqa maramaree Damasakusa maqusai maasa aniara innaaru qimariasara rumbamaree Yeerusareenni ooqu fuanee qimasee urifa maridanoo. 15 Karaambaiqa mina ufa iriseenoo Ananiasana qimaminoo qinau. Sia anee minara rufiaa anee kaqi fua. Qinee mi fasiqanara rusandeesamumandee mareeqa. Mifa qini ainainira faiqi kamambi mariannoo. Mifa qini duqura qini daufakiana aanaamuru maqannaasa faqa nári karaambaiqauqa faqa Isaraee maqannaasa faqa qimanniminoo nuannoo. 16 Qinee qeeqa oosana uqafiqaanaura. Qini ufasaara kasooqaqee arirana faqa dinee faqa maraannoo.
17 Ananiasafa mi ufana iriseenoo maaqa paqurimandee qafoofanoo Sauroofa minaki marufanoo keeqafinoo asauku mina akiasaa munduseenoo qinau. Sauroo qini qikaqaafasaa Karaambaiqa Yisufa narí uqanna anee aanai uridana anee qafaananoo mifa kai qini qimaqimifaqa anee ianannai anidaqa. Afu kafaa maqaaneera faqa naaquqara andeeqara maraquna aniki qumbiqaaninnanara faqa diqiqaifaqa anidaqa. 18 Ananiasafa miqi qimasoofanoo Sauroona afusaa ititanoo mariufa saqari apata fooqaafa rafoomakufanoo maqai aqufufanoo doo mina afu maqanau. Afu maqafufanoo nammariki keeqammamaqanau. 19 Keeqamma amaqasoofanoo Sauroofa narana namaseenoo doo afaaqa amiqufanoo Yisuna faiqi namu faqa qaaramoo faasaana Damasakusa maqusai maridanoo misa dadaaqinau.
20 (Damasakusa maqusanaasa misa moo unna Anutunara qimarusa mariqau.) Yuda maqannaa akaqausa mi maqusanaki faqa mariqau. Minaki maridaqa naaduma amaana maqa usakasee minaki keeqafi Mooseena sandufa asaana rumasaidaqa anoona Anutunara innaaru qidaqa Yisunara sia iriqau. Sauroofa findifinoo andeeqaseenoo Yuda maqannaa amaana maqaki keeqafinoo Yisunara kuqaa Anutuna amaaku fee qinoo naamuaqufaqa iriqau. 21 Irisoofanoo naaquqoofaqa qiqau. Maa fasiqafa Yeerusaree maqusaki Yisuna aiku asauku narinoonufa maridanoo, miqooqari aanaiqikirausa uriqararana papiqa akara rumasoofanoo mareenoo maasa maqusai urufa Yisuna ufa irimarusa rumbamaree Yeerusareenni muqu quqaannee qufa maa mi fasiqafa ani maridanoo Yisuna ufara uqeeraanauree qidaqinoo. Misa Sauroonara naqaa fee fanoo fee qaara iriranamau fidaqinoo qimasee misa mi ufana qiqau. 22 Sauroofa faasaambaasaana andeeqaseenoo faiqí anaasee Yisunara qimannimidanoo narí irirana faqa maqee maqee firaanaikinau. Mifa Yisufa kuqaa Anutuna asauku mundirafa maridanoo fee qimaseenoo quandakinoo ooqeenaa tamummaqara fasiqauqa akarakinaana amiqimasee akooqoo kooroomasee uqannifiqoofaqa qafeeqa misa irirafa dapikufaqa misa qaara iriranamau fiqau.
23 Sauroofa moomoo faasaana Yisuna ufa qimannimimarufaqa Yuda maqannaa miqoo Damasakusa maqusanaasa misa Yisuna ufara nikooqeemarufaqa aanooomasee moodaanaki suqufiqa Sauroona arira ufa qiqau. 24 Damasakusa maqusa ooni faandaamura firaafa ititanoo marinau. Kooqiki kai fimariqau. Yuda maqannaasa Sauroonara kooqiki rakisimariqau. Eendaki faqa faasaana faqa rakisimarufanoo miqoo oonuraina qumarasee aruanauree qidaqa rakisimariqau. Moo fannoo Sauroona aqoondi misa ufa irinoo Sauroona kooroo qimasee qimaminau.
(Mi maqusanasaa faandaamura fiqu fiquinoo marufaqa mi faandaamurana afuqaindari maaqa mi faandaamuranasaa rusisaida usakee mariqau. Sauroona aqoondi maaqa faqa minaki marufanoo mi maqafa faandaamura atisaa kaqikaaqoo ruqianoo marinau. Faiqí minaki keeqarana amana marinau. Aqoosaindari sia amana anifara. Afuqaindari amana fifara.)
25 Sauroona aqoondiuqa mina ufa irimarusa eendaki qumee Sauroona mareeqeeqa faandaamura afuqaki maru maqanakiqari meerai mi ruqiaranakiqari firaa afeeka uqaki rumaseeqa mi aamaranaki ruqieeqee maaminni quqaseeqa sanda quiqa quiqa ufanoo ooqufiufanoo maqasaa ooqureenoo uqeekakufanoo quqasee Yeerusareenni sandee fidanoo faiqanoo oorufiufanoo ooruranau.
Sauroofa Yeerusaree maqusai ooru finau.
26 Yeerusareenni oorureenoo Yisuna aiku asauku marunaki oonu keeqafufanoo dadaaqineerufaqa misa mina qafeeqa maasa darimari fee qimasee rufiasee daraaniqau. Mifa Yisuna ufara doo irida fee qufaqa misa minara unna qimaseenoo maasa qumaraandoo qimasee rufiasee sandaqau. 27 Baranabasifa anireenoo Sauroona dadaaqinoo aniqumareeqeenoo Yisuna afaaqasaa aqoondiuqa niqiqoo fasiqausee qimarusaki quqanau. Baranabasifa Sauroonara aanai ooru fimarufanoo karaambaiqa Yisufa mina afusaa kooroo inoo qu ufana faqa qimanniminau. Sauroofa Damasakusa maqusaki Yisuna aufakiana afeekaikamandee andeeqasee qimannimuna minara faqa qimannimisoofaqa kuqaa fee qiqau. 28 Miqooqari Sauroofa Yisuna faiqi namu faqa Yeerusaree maqusai marinau. Miqoo maridanoo paasoosamandeenoo Karaambaiqa aufakiana misaqa marusa qimanniminoo ninau. 29 Kirisa maqannaasa ufa qimaru Yuda maqannaasa Mooseena sandufa qimarusa irirana faqaasa Yeerusareenni animarufanoo Sauroofa Yisunara misasaimbaqa narí qimami narí qimami qidaqa afeekaikimariqau. 30 Miqidaqa misa aanoomasee Sauroona arirarufaqa Yisuna faiqi namu mina iriseeqa Sauroona mareeqee Seesareea maqusai quqasoofanoo doo miqooqari naríara Tarasusa maqusai narí maqusai finau.
31 Doo miqooqari Yisuna ufa irimarusa Yudeeaa maqa maaqaki marusa faqa Kariree maqa maaqaki marusa faqa Samaria maqa maaqaki marusa faqa asooaranaki mariqau. Faiqí anaasee moomoosa Yisuna ufara eedooqimasee minasaa atooaqau. Anutuna naaquqara andeeqara maraquna fannoo dadaaqunara misa nimana mapukinau. Misa aiqamausa Karaambaiqara naaquqoofaqa mina ufamau fimariqau.
Peetooroofa Rida maqusaindaraa fasiqa aiku mandaikirana andeeqaisanau.
32 Mi aukuanna Peetooroofa aiqama atinnai Anutuna faiqi namu marusa fiqu fiqu nindafee marinau. Moo kari Rida maqusai Yisuna faiqi namu nindafarara ooqufinau. 33 Miqoo faiqí moo auqu Aeeniasafa aiku asauku kaqi uqirafa doo miqoo naaruara faikaisee marufa marinau. Qisauku dinni taikasee dinni ani qaaramoo marasee aukuana marinau. 34 Peetooroofa mi fasiqana qafamaseenoo qimaminoo qinau. Aeeniasa Yisufa asauku mundirafa ani amiqimaisaidanoo. Doo anee findifinana qaari raqandaaia. Miqi qimasoofanoo Aeeniasafa findifinoo qaari raqandaainau. 35 Rida maqusanaasa faqa Saroona maqusanaasa faqa aiqamausa ani mina uqufufaqa qafamasee Oo qimasee quandaki Karaambaiqasaa kai atooqafiqau.
36 Moo maqusa auqu Yoopa mi maqusafa Rida maqusa aaqa maridanoo. Yoopa maqusai anaasee moo mina auqu Tabitaa nammarifa maridanoo. Yisuna ufa irimarufa marinau. Kirisa ufakiqari mi anaaseena auqu Doorakasa nammarifa marinau. Mi auquna oosana aandau fee qimariqau. Mi anaaseefa kaaqa kudi fasiqa anaasee afaarida nimimarufa aiqama kari maqee maqee misa nimimarufa marinau.
37 Miqimarufa maridanoo aurirana marasee kuqinau. (Misa maaqaki tida moo maqasaa marinau kafaa tida moo sandaaqai afeekaikirafa marufanoo minasaa faiqee mariqau. Ooninnai irirasu auquqoonasaa akaramafufaqa sandaaqai tida afeeka auquqoonnai ooru fiqau.) Tabitaa nammarifa kuqufufaqa aanaaseeuqa mina iri marasee nammari rumamaqasee sandaaqai tidasaa quqasee kasooqaqee akundararee qimasee quqaqau. 38 Yoopa maqusa faqa Rida maqusa faqa naraaqa naraaqa adeedi mariqau. Yoopa maqannaa Yisuna aiku asauku Peetooroofa Rida maqusai qumumarufaqa iriseeqa qaara fasiqa niqiqoofaqa qiqau. Oo Peetooroo maasa unnanai kaqi kaqi qumua.
39 Peetooroofa eedoo qimasee deedaqamamaree miqanda faqa ooqu finau. Yoopa maqusai ooquroofaqa mina afiqee maaqaki mirinni sandaaqa tidasaa muruquqasoofanoo nindafamaseenoo adeedaana anaasee moomoosa ikiraqeeusa findufufaqa Peetooroona uqusee mi anaaseefa auqu nimu siutana faqa asausi faqaa siuta faqa auqu nimuna Peetooroona uqafiqaida ikiraqee mariqau.
40 Peetooroofa mina iriiseenoo aiqama sufafaqa aqusoofaqa madaanai ooqufiqau. Ooqufufanoo Peetooroofa tidasaa aqoorisaunara fufanoo Anutunara innaaru qinau. Innaaru qiqiseenoo Tabitaa nammarina iri marutinai quandafinoo qinau. Tabitaa nammari doo anee findifua. Miqi qimaseenoo Tabitaafa afu maqaseenoo Peetooroona qafamaseenoo rutaqinoo findifinau. 41 Peetooroofa mina asauku qumareenoo dadaaqi findifumasanau. Findifumasoofanoo Peetooroofa Yisuna ufa irimarusa faqa adeedaana anaaseeuqa faqa naaramasee uqannifiqanau. 42 Doorakasa nammarina findifumasoo ufana Yoopa maqusai aiqamai daraanufaqa iriqa moomoosa karaambaiqara kuqaa fee qimasee minasaa mundiqau.
43 Peetooroofa moomoo faasaana Yoopa maqusai marinau. Peetooroona moo auqu Simoonafa marinau. Mifa Yoopa maqusai moo fasiqa narí amarana Simoona mina faqa marinau. Simoonafa sipsipa burimakau mimmi minamusa narusaidanoo nipata asukusaidanoo aurumma afeekaikamasaidanoo nimisaidanoo feefauru maree marinau.