10
Kooraneeriusafa qainamasee Peetooroonara qufaqa afiqaqau.
Mi aukuanna mi fasannai Seesareea maqusai faiqí moo uriqararafa mina auqu Kooraneeriusafa marinau. Mifa Roomma maqannaa ammi kiateenna marinau. Narí faqa narí sundiauqa faqa Itari maqannaa sundia fee qimariqau. Kooraneeriusafa kaaqa Anutunara rimaru fasiqafa marinau narí faqa narí faiqi anaasee faqa Anutunara innaaru qimarusa mariqau. Mifa Yuda maqannaa kudi fasiqauqa maqee maqee dadaaqidanoo narana ainaina nimimarufa marinau. 3-4 Moo faasaana mariufanoo eenoofanoo Kooraneeriusana afu kai pisipasamandoofanoo Anutuna qangiroo moo amiqimandee qafanau. Qangiroo mifa maaqaki anireenoo auquramasee aaranau Kooraneeriusa qufanoo tautumandeenoo rufiaseenoo mina kai tataqafinoo qinau. Oo qini uriqararafa nanaree randaidanee. Qangiroo mina iriseenoo maaqi qimasee qimaminau. Anutufa ani innaaruqirana faqa anee kudi fasiqauqara qimudaoo qimariannanara faqa qafaidanoo iridanoo aniara aididanoo. 5-6 Kooraneeriusa anee faiqí akaqausa niqiqainaqa Yoopa maqusai ooqu fuaqa faiqí moo ooqu afiqaa. Mina auqu Simoona moo auqu Peetooroofa ooruku nammari afaiqaannai faiqí moo aandau apata aurimari fasiqana narí amarana Simoona faqa maridanoo.
7-8 Qangiroo fannoo miqi qimasee qimamisee doo finau. Doo fufanoo Kooraneeriusafa mina ufamau finoo narí maaqai ainainimaru faiqiqanda faqa narí sundia moo faqa Anutuna ufa irimaruna narí ureeqarana naaramasee qangiroo qu ufana qimannimiseenoo Yoopa maqusai niqiqoofaqa Peetooroona afiqarara ooqu fiqau.
(Miqooqaraasa maaqa usakasaidaqa maaqa tida aaku aakummasee qaaramoo tida marinau. Maqasaa moo tida marinau, mina maariqoo moo tida marinau. Meeraqoo maaqa ataufakaaqa moo tida annuara maqi auquqoonasaa ooqumarifi asooarana faqa suara faqa mareemarufa marinau.)
Kooraneeriusana sundia faqa ainainira faiqiqara faqa Yoopa maqusai fidaqa aanai fi faiqee fimarufanoo suani qambaanaikinau. Mikari Peetooroofa suani qambaanai maaqa ataufakaaqa innaaru qianee qimasee oorufinau. 10 Peetooroofa innaaru qimarufanoo aararoofanoo misa narana suqee marufanoo afu pisipasamandoofanoo moo ainaina qafanau. 11-12 Innaaruna rakeemambufanoo seera firaana dinni dinni sanda qusuqoona mi seeranaki aandau sakani ufini oosana oosana minaki uqarumaseenoo innaarunaindari mi seera sandana quqa quqaufanoo. 13-14 Peetooroona aaqa qumuroofanoo innaarunaindaraa ufa moo maaqi qinoo qimaminau, Peetooroo findifina maa seeranakinaa aandausa narusee naa, qufanoo Peetooroofa qafamaseenoo qinau. Oo Karaambaiqa akasaa. Maasa Yuda maqannaasa sia neemaru ainainafa kai maridanoo. Sia anukarafauqa maridanoo. Sia qinee amana naanaura. 15 Miqi qimasoofanoo innaarunaindaraa ufa moo maaqi qimasee qimaminau. Anutufa anukamaqai ainainara sia sia anukara fee qia. 16 Maa ainainnara qaaramoo kari qufanoo sia irufanoo kafaa qumu aiqama rarisameeqee innaarunai kafaannai quqanau.
17 Peetooroofa mi qainna oosanara randee marufanoo aundura mandaikinau. Randee marufanoo Kooraneeriusana faiqi namu Yoopa maqusai aniree Simoona maaqa paqurimasee kooqisaa aniree nammeera qiqau. 18-19 Simoona moo auqu Peetooroofa mai maridanoo fee qufanoo, Peetooroofa maaqa ataufakaaqa kaqi maridanoo qaina oosanara randeemarufanoo Anutuna maraquna fannoo qimaminau. Anee iria. Qaaramoo fasiqa aniara randaidaqa. 20 Anee findifi ooqi deedaqinana misa faqa fua. Sia oonumafi iria kaqi afaaqa quqasee fua. Qinee misa niqiqaunausa ani afiqarara anidaqa. 21-22 Peetooroofa ooqureenoo qimanniminau. Innee qiniara randee mariasa maana misa maridaqa. Innee nanaree qiniara randaidee qufaqa misa qiqau, Roomma maqannaa sundia kiateena maasa uriqararafa mina auqu Kooraneeriusafa maasa diqiqaifaqa anidaqa. Mifa andeeqara fasiqa Anutuna amooqimarifa amiqira fasiqa maridanoo. Yuda maqannaasa aiqama kaaqa minara rimariafa maridanoo. Anutuna qangiroo moo fannoo aniara oonu afiqee narí maaqakiara anirainaqa ufa moo qimamianee qifaqa anidaqa. 23 Peetooroofa misa ufa iriseenoo mareeqee maaqaki quqasoofaqa faiqeenoo iqaqoofanoo Peetooroofa faqa Yoopa maqannaa qaaramoo namu Yisuna ufa irimarusa Kooraneeriusana faiqi namu faqa fiqau.
24 Minamusa fifiufaqa aanai fifaiqee fifiufaqa Seesareea maqusa oonuraqau. Kooraneeriusafa narí atiuqa narí akaqaafasaa faqa narí maaqaki suqu quqasoofaqa maridaqa Peetooroona afeesimariqau. 25-26 Peetooroofa Kooraneeriusana kooqiki oonuree keeqararufanoo Kooraneeriusafa rafudamakufanoo mina aikuki qumi maree oorindari rumafinoo Anutufara maqi miqimaseenoo innaaru qiraree qufanoo Peetooroofa mina asauku qumaree uqeereenoo qinau, Doo findifua, qinee faqa sia Anutusa maridaqa faiqí faiqi maridaqa.
27 Peetooroofa Kooraneeriusana qimamidanoo maaqaki keeqanau. Keeqafi qafoofanoo faiqí anaasee aanaamuru moomoosa minaki mariqau. Minaki ooruree misa faqa maaqi qimasee qimanniminau. 28 Innee aiqamausa maasa Yuda maqannaasa oosana irimariafanoo. Maasa Yuda maqannaa aanaamuru maaqaki sia uqanna keeqafi misa faqa aqoondiki mariasa. Maasa amaana ufa minara firaaqoo qaoo qinoo maridanoo. Sia anukarausee qidaqa. Doo maqee Anutufa qiniara sia moo aanaamuruara sia anukara fee qimasee rufiaa, kaqi aqoondi kiannee qidanoo. 29 Qinee mina ufa irisaunnana anee qiniara aniannee qianaqa qinee sia inniara rufieeqa kaqi aniqa. Anee nanaree qini daareenanee.
30 Kooraneeriusafa mina iriseenoo qinau. Innau qinee qeeqa maaqaki eeneemarufaqa innaaru qimariafananoo faiqí moo fannoo mina qamunna kaaqa areenara qamunna faqaafa qini qifusaa kikiqamambinoo qimaqiminau. 31 Kooraneeriusa Anutufa ani innaaruqirana irinoo ani kudi fasiqauqa qimudaoo qimasee dadaaqimariannanara irinoo qafeenoo aniara aididanoo. 32 Doo anee faiqí niqiqainaqa Yoopa maqusai fuaqa. Faiqí miqoo mina auqu uqanna Simoona moo auqu Peetooroofa maridanoo. Mifa narí amarana Simoona faqa aandau apata aurimari fasiqana faqa maridanoo, ooruku nammari afai qaannai mina maaqa maridanoo fee qinau. 33 Qinee mi ufana iriseeqa aaqee uqanna aniara oonu afiqee aniaqee qiqa. Anee amiqimminana andeeqasee aniananoo. Doo maasa aiqama maa maqanaki ooqumarifi marunanoo doo Anutufa qiqafaidanoo. Karaambaiqa ani qimami ufana irianeera anidaqa.
Peetooroofa Kooraneeriusana aiku asauku qimanniminau.
34 Kooraneeriusafa miqi qimasee Peetooroona qimamisoofanoo mifa maaqi qimasee misa qimanniminau. Doo qinee maqee maa ainainna oosanara iridaqa. Anutufa sia maasa Yuda maqannaasara kai aididanoo kuqaa aiqama maqannaasa amanamana kai iaqeera aididanoo. 35 Aiqamausa Anutunara naaquqee marinaqa andeeqara oosana maraidaqa miqimarifandinausara qinindi fee qiannoo. Aiqama maqusanaasa amanamana kai iaqeera qidanoo. 36 Anutufa Isaraee maqannaa amiqira fasaasa ufa asooara ufa asauku mundirana Yisunannai qimanniminau. Mifa aiqama maqannaa Karaambaiqa. 37 Yudeeaa maqa maaqai firaaqoo kambiqoo ainainara Yoohaneefa nammari nimimaru aukuana oosanaraseenoo kambiqanoo maridanoo. Kariree maqa maaqaki oosanaraseenoo miqooqari aiqama Yudeeaa maqa maaqakina fifaininau. Innee maaqoo mariasa minara Yisunara doo irimariafanoo.
38 Anutufa narí naaquqara maraquna Yisuna Nasareetee maqusaindaraanasaa adiamaqasoofanoo Anutuna afeeka mareenoo aiqamai oonuree aniree inoo qimudaoo qinoo Sadannana auraarai mariusa qumareenoo aurimarusa faqa kaqi marusa faqa aiqamausa idaaqamannisanau. Anutufa qumee mina faqa nidanoo dadaaqufanoo mi oosanna oosanna ainainna auqeemarinau. Innee minara faqa doo irimariafanoo. 39 Yuda maqannaa maqusa faqa Yeerusaree maqusaki faqa Yisuna auqoo ainaina qinee faqa akaqausa faqa qifunnai qafaafanausa maridaqa. Misa mina mara maree pirimmannai aunirira saqarisaa ariqau. 40 Qaaramoo faasaana aiqaroofanoo Anutufa kuqiranakinaana mina uqeera findifinau. Findifinoo maasa qifusaa kooroomambinau. 41 Sia aiqamausa nifusaa kooroo inau. Anutufa maasa rusandeesamumandee maroosa maasa qifusaa kai kooroo inau. Anutufa kuqiranakiqari uqeerasoofaqa maasa mina faqa narana nammari naafanausa maridaqa.
42 Mikamuqoo maaqi qimasee maasa naamuaqinoo qinau. Innee qiniara maana faiqí anaasee noori kandamasee qimannimiaqa. Anutufa qini Yisusara kaqi mariasa faqa kuqirausa faqa misa rainasee idaki fee innaarunai fee quqannisaanausee qinau. Minara faqa inni aiqamausa maa maqee mariasa faqa qimannimidaqa. 43 Peetooroofa mi ufana Kooraneeriusana aiku asauku qimannimiseenoo maaqi qinau. Anutuna tamummaqara fasiqausa aiqama Yisunara qidaqa akara rimariqau. Maaqi qimariqau. Aiqamausa mina saqarikinausa Anutufa mina auqu afeekannai misa mandainaina numoo mininnisaannoo.
Anutuna maraquna fannoo Kooraneeriusana aiku asauku naakinau.
44 Peetooroofa miqi qimarufanoo Anutuna naaquqara andeeqara maraquna fannoo innaarunaindari qumureenoo aiqamausa Peetooroona ufa irimarusasaa rafaaqafu manimaqanau. 46 Maraquna fannoo naakufufaqa dadaaqufaqa moo maqannaa ufa sia irimaru ufausa qimariqau. Anutuna firaanaikiranara faqa firaaqoo amooqimariqau. 45 Yuda maqannaasa qaaramoonamu Peetooroona faqa Yoopa maqusaindari qumusa mi ainainna qafamaseeqa naaquqoofaqa qiqau. Oo Anutufa narí naaquqara maraquna aanaamuru faqa nimidanoo. Sia Yuda maqannaasa kai nimidanoo.
47 Peetooroofa miquna nindafamaseenoo Yuda maqannaasa narí faqa anusa qimanniminoo qinau. Maa fasiqausa Anutuna naaquqara andeeqara maraquna doo mareea, maasa Yuda maqannaasa iafanandeemmiafanoo. Yafasiqa fee moo fannoo nammari nimiranara qaoo qiannoo fee sia amana moo fannoo qaoo qiannoo. Doo nimia. 48 Miqi qimasoofaqa Anutuna asauku mundirana Yisuna auqusaa nammari maraqau. Miqimasoofanoo Kooraneeriusafa asasidanoo Peetooroonara kaqikaaqoo mariannee qufanoo eedoo qimaseenoo misa faqa qaaramoo faasaana marinau.