11
Peetooroofa Kooraneeriusana qimamufanara narí aqoonausa Yeerusareenni ooru qimanniminau.
(Isaraee maqannaasa aiqama Anutuna ufara maasaindi fee kai qimariqau. Anaamuru mariasara sia misaindi maridanoo fee qimariqau. Anaamuruara sia anukarafauqa marinara sia misa maaqaki keeqaa, sia misa narana naaqee qimariqau.)
Yisufa niqiqoo fasiqausa Yeerusareenni marusa faqa Yisuna ufa irimarusa Yudeeaa maqa maaqai marusa faqa aanaamuru marusa misa faqa Anutuna ufa mareeaa maqi qiqau. Peetooroofa Seesareea maqusaindari Kooraneeriusana maqusaindari Yeerusareenni ooru fufaqa miqooqaraasa Yuda maqannaasa Yisuna ufa irimarusa Mooseena sandufara rimarusa misa aiqama Peetooroona aqidaqa qiqau. Anee aanaamuru maaqaki misa faqa mariaanafa misa faqa neeneeaanafa animariananoo. Sia Yuda maqannaa fainanduqirausa faqa mariaananoo. Naqaa fee ifanee miqinanee. Maasa Yuda maqannaasa sandufa rukieenana miqiananoo. Peetooroofa mina iriseenoo oosanaindari aiqama ainainara qimanniminoo qinau.
5-6 Firaa seera moo dinni atinai moo dinni atinai qaara faqa qaara faqa atinai sanda rumbanoo marufanoo innaarunaindari moo fannoo mi sandausa quaqee idanoo quqaaqaa imarufanoo qini daaqa quqasoofaqa minakinaa ainaina amiqimasee qafaqiafana. 7-9 Innaarunaindaraa ufa moo qimaqiminoo qinau. Peetooroo doo findifi arusee naa qufaqa qinee maaqi qiqa. Oo Karaambaiqa sia uqanna. Sia sia anukara aandau qinee moo neemariqia. Maqee maana sia naanauree qimasaunanoo innaarunaindaraafa qinoo, Anutufa maa ainainnara anukarafauqa maridanoo fee qimasaifana anee sia minara sia anukara fee qia. 10 Mi ainainnara qaaramoo kari qaoo qunanoo doo qumu rarisama innaarunai quqeenoo.
11 Miqi marunanoo kai Seesareea maqusaindari qaaramoo fasiqa niqiqaasa aniree qinee marunna maqana kooqiki aniree qiniara randeeaa. 12 Anutuna maraquna fannoo qiniara kaqi rakeemasee misa faqa fuannee qinoo. Maa mariasa qikaqaafasaa qisauku dinni taikasee dinni ani moodaa marasee qini faqa Seesareea maqusai ooqu fiqau. Maasa aiqama ooquree Kooraneeriusana maaqaki keeqaqau. 13 Keeqafufanoo Kooraneeriusafa Anutuna qangiroo qafoonara maasa qimaqiminau. Mi qangiroofa mina maaqaki kikiqamambi qimaminoo qinau. Kooraneeriusa anee faiqí akaqausa niqiqainaqa Yoopa maqusai ooquree faiqí moo mina auqu uqanna Simoona moo auqu Peetooroo mina ooqu afiqee uruaqa. 14 Mifa urureenoo ufa qimannimisainaqa anee faqa ani aiku asauku faqa innaaruna asumu marirana oosana irifaranoo fee qinau. 15 Mi qangiroofa fufanoo Kooraneeriusafa narí ainainira faiqiuqa aqiqoofaqa qini qifiqee Kooraneeriusana maaqaki quqaqisoofaqa qinee Peetooroosa ufa qimannimirara oosana arasaunanoo naaquqara andeeqara maraquna fannoo ooqai indaaru maasa daakinoo mariufa maasa undee Kooraneeriusana maaqaki mariasa naakinau. 16 Miqi marufaqa qinee oonumafi iriseeqa Karaambaiqa maasa faqa maasaki maridanoo maasa qimaqiminoo qinau. Yoohaneefa nammariki keeqannimaqaidanoo kasooqaqee qinee maraqunaki keeqannimaqaanaura qufaqa iriafannana. Qinee mi ufana iriseeqa Kooraneeriusana maaqaki naakirana qafamaseeqa iriseeqa minara inni qimannimidaqa. 17 Maasa Yisuna asauku mundirana saqarikiafanoo Anutufa narí kaqi nimira ainaina narí naaquqara andeeqara maraquna maasa qiminau. Miqi kai masee Seesareea maqusai aanaamuru faqa kaqi niminoo. Qinee yausee maridee Anutunara qaoo qianauree. Sia amana.
18 Yeerusaree maqannaa Yisuna ufa irimarusa mi ufana iriseeqa doo ufa Peetooroona aqimaruna taikasee quandaki Anutunara asasidaqa qiqau. Oo Anutufa aanaamuru naundura quandarana faqa naaru naaru marirana faqa doo misa faqa niminoo. Sia maasa Yuda maqannaasaindi kaifau. Miqi qufanoo mi ufafa doo taikanau.
Antiooka maqusaindaraasa Yisuna ufa irimarusa mi ufana.
19 Mi ufa suqirana sia kambiqooqoo Sateefeenana arukari doo miqooqari Yisuna ufa irimarusa quqasee aanaamuru maaqa maaqa daraanimambiqau. Akaqausa Fooeenisia maqa maaqai fiqau. Akaqausa Antiooka maqusai fiqau. Akaqausa Sipurusa maqa maaqai fiqau. (Sipurusa ooruku nammari qambaanai amuaqunamu maridanoo. Faiqí anaasee moomoo miqoo mariqau.) Miqimasee aanaamuru maqusa marufaqa Yuda maqannaa misaki animarusa misakai Yisunara qimannimimariqau. 20 Akaqausa Sipurusa maqannaasa faqa Sireenee maqannaasa faqa Antiooka maqusai oonu maridaqa aanaamuru marusa asauku mundirana Yisuna amiqira fasaasa ufa aanaamuru qimannimimariqau. 21 Karaambaiqa afeeka dadaaqunara Antiooka maqannaasa aanaamuru moomoosa uqanna Karaambaiqa ufara asasamasee iriqa aiqamausa minasaa kaimma atooqaqau.
22 Antiooka maqannaa ufa fannoo Yeerusareenni ooruroofaqa misa irisee Baranabasina aqiqoofanoo Antiooka maqusai ooqu finau. 23 Ooqureenoo niqafoofanoo Anutufa mimaqusaanaasa dadaaqimarunara ooqu niqafamaseenoo asasinoo qimannimidanoo qinau. Innee inneeqa nimuqusa ookiqari kuqaa karaambaiqasaa mundufuaqa naaru naaru miqookai noori runuseeqa fuaqa. 24 Baranabasifa andeeqara fasiqa marinau. Naaquqara andeeqara maraquna minaki qumbiqarafa marufa. Yisunasaa kaaqa mundirafa marinau. Mi fasannai faiqí anaasee Antiooka maqusanaasa moomoo karaambaiqasaa atooqeemariqau.
25 Baranabasifa Antiooka maqusaindari Tarasusa maqusai ooruree Sauroonara randarara finau. 26 Paqurimaseenoo afiqeenoo Antiooka maqusai animaridaqara faiqí anaasee moomoo Anutuna fasaasa ufa qimannimimariqau. Moodaa aukuana miqoo maraqau. Antiooka maqannaasa miqooqari oosana araseeqa Yisuna ufa irimarusara fuka nuqu Kristiannee qimariqau. (Maasa ufakiqari asauku mundirana aiku asauku kamambiqa mariasee qimariqau.)
27 Mi aukuanna Yeerusaree maqusaindari fuka tamummaqara fasiqauqa Antiooka maqusai ooqu fiqau. 28 Miqoo maridaqa misakiqari moo fasiqa auqu Akabusafa findifinoo Anutuna maraqunannai maaqi qimasee qimanniminoo qinau. Kasooqaqee aandaroo aiqama maqa maaqaki naruannoo. (Kasooqaqee Karaudiusafa Roomma maqannaa uriqarara kiapafa maru aukuana mi aandaroofa kambiqafinoo narinau.) 29-30 Antiooka maqannaa Yisuna aiku asauku nári niqoonausa Yudeeaa maqusai marusa aandaroo narunara dadaaqiaqeera qiqau. Aiqamausa nári nimana nimana kai munnimma qumaree Baranabasina faqa Sauroona faqa nimufaqa Yudeeaa maqa maaqai nimirara ooru fiqau.