12
Eeroodeefa Yameesana kuqaruseena Yoohaneena karabusaki quqanau.
Mi aukuannai mi fasannai Eeroodeefa Yudeeaa maqa maaqai faqa Kariree maqa maaqai faqa Peereeaa maqa maaqai faqa Samaria maqa maaqai faqa misa kiapafa firaafa Eeroodeefa maridanoo Yisuna ufa irimarusa narirana oosana arasee narimarinau. Eeroodeefa Yoohaneena afasaana Yameesana qumaree rumbaseenoo rakinoo nu paipanannai anuka ateeka aqinoo kuqammarinau. Yuda maqannaasa Yisuna ufara nikooqeemarusa miqunna qafamasee asasammiqau. Minara asasufanoo Eeroodeefa miqiaqoo fee qimasaida kafaa miqianauree qimaseenoo Peetooroona faqa qumarararee qimarinau. Ooruku siai feemu qoomaqunaki Peetooroona maaqimasee qumaranau.
Yameesana aruseenoo Eeroodeefa kafaa miqooqari ooruku siai feemu qoomaqunaki Peetooroona qumaraseenoo ruumbeeqeenoo karafusa maqaki quqasoofaqa sundiauqa moomoo rakisimariqau. Qisaukuqara taikasee qiku dinni taikasee dinni ani moodaa marasee sundiauqa eendaki faqa faasaana faqa rakisimariqau. Ainnaaqarara qoomaqa taikafinaqa mina maariqoo aiqamausa nifusaa aruanauree qinau. Yisuna ufa irimarusa minara iriseeqa Anutunara maqee maqee firaaqoo Anutunara innaaru qimariqau. Peetooroona sia aruanifeera miqimariqau.
Qangiroo eendaki qumureenoo Peetooroona karafusakinaana mareeqeenoo kaqinni quqanau.
Moo faasaana Eeroodeefa duna iqaqaranasaa faiqí nifusaa Peetooroona afiqaseeqa faiqí nifusaa aruanauree qimasoofanoo mi eendanakina Peetooroofa sandaandoo qimaseenoo firaa sainanda qaaraqandannai rumbaseenoo karabusa maqaki quqanau. Sundia qaaraqanda minasaa rakisimarufanoo Peetooroofa miqanda dinni dinni qambaanai faiqanau. Moo fannoo Peetooroona dinni asauku namu faqa narí asauku namufaqa moo sainanda rumbanau. Kafaa dinni asauku namufaqa moo sundia asauku namufaqa moo sainandannai rumbanau. Akaqa sundiauqa kooqiki rakisimariqau.
Mi eendana qambaanai miqiqa marufanoo karafusa maaqaki qangiroo moo kikiqinoo marufannoo kaaqa qarafa firaafa qeemarufanoo qangiroo fannoo Peetooroona afaurinoo findifua qufanoo tautumma uqeera qafoofanoo sainanda asaukuqarasaaqaraa sainanda narí kai idukuaki maqasaa aqufiqau. Aqufufanoo qimaminau, aneenna pikapa atukarasee aneenna aiku aanaamu upeekasee rumbasee aneenna asausi faqaa siuta afisumaree findifi doo qini faqa ania.
Peetooroofa mina iriseenoo aiqama ainaina mifa undee undeemamareenoo doo mina faqa maqusai raudanau. Peetooroofa qangiroo faqa fidanoo qainasaa miqidee qinau. 10 Misa kooqi afaisaa rakisimaruqoo qumureenoo quminnaaqareenoo doo miqoo madaanai marusakiaqa qumureenoo doo miqoo firaa kooqi qainnannai ititara kooqiki madaanai kooqiki qumuroofanoo narikai mi qainna kooqifa atuafufanoo miqanda maqusai raudamaki fiqau. Aatata ooqufidaqa kaqikaaqoo kisaaqasaa ooqufimarufanoo qangiroo fannoo mafi aisaseenoo tautumakinoo taikafufanoo Peetooroofa naríara kai kikiqinoo marinau.
11 Doo narí kai kikiqinoo maridanoo narí aundurannai kai irinoo qinau. Doo qinee maqee oonumafi iridaqa sia qainau. Anutuna qangiroo fannoo qini mareeqee Eeroodeena asaukukinaana mareeqee karafusakinaana idukueeqeenoo madaanai quqeenoo. Yuda maqannaasa qiniara kuquanifeera asasiaanakinaana mareeqee kaqinni quqaqiseenoo.
12-15 Miqi qimaseenoo Peetooroofa narí marianinnanara iriseenoo Yoohaneena amarafa moo auqu Marakafa mina anoona Mariana amarana maaqai finau. Sia Yisuna anoofau mina anoona amarana mina maaqai finau. Yisuna ufa irimarusa moomoosa suqiqa marida Peetooroofa sia kuquanifeera innaaru qimarufanoo Peetooroofa madaanai aniree asukunai kooqi arinau. Arimarufanoo ainaini maru manaaqafa mina auqu Roodanammarifa kooqi atuararee qimasee ooquroofanoo Peetooroofa faandaamura kooqiki aqoosaindari kooqi arinoo kooqi atuaanee qufanoo mi manaaqafa Peetooroona ufa kai iriseenoo firaaqoo asasamaseenoo sia kooqi atuanau, kaqi quqasee sandeenoo faiqí marunnai sandee oorureenoo qimanniminau. Oo Peetooroofa madaanai kikiqinoo maridanoo fee qufaqa misa qiqau saa anee furufarida qira saa mifa karabusaki maridanoo.
Miqi qufanoo Rooda nammarifa asasidanoo kooripoo kooripoo qidanoo qimannimufaqa misa qiqau. Saa mina amana mina qangiroo maridanoo fee qiqau. (Ooqai mi kamuqoo Yuda maqannaasa nári faiqí anaasee faiqi namu mai marufanoo misa qangiroo innaarunaindaraasa rakisi nimaqee mariafaqee qimariqau.) 16 Misa miqi qidaqa narí qimami narí qimami marufanoo Peetooroofa kaqi aqoosai maridanoo kooqi arimarinau. Miqidaqa qumu kooqi atuasee Peetooroona qafoofanoo kaaqa naaquqanau. 17 Peetooroofa ururee asaukunnai misa ufara qaoo qimaseenoo Anutufa narí karabusakinaana maroo ufana qimannimiseenoo moo Yameesana faqa narí aiku asauku Yisuna ufa irimarusa faqa qimannimiaqee qimasee uriqaree Eeroodeefa maaqoo paqurimasee daruandoo qimasee moosaa kukeeqarannai finau.
18 Iqaqoofaqa kananaana Peetooroonasaa sundiauqa rakisiusa qafoofanoo sia marufaqa firaaqoo tutuqida randee mariqau. 19 Eeroodeefa minara iriseenoo randaaqee qufaqa randaqanusia sia paquriqau. Eeroodeena aranaqoofanoo narí sundiauqa rakisiusa minara ireeseenoo aiqama misa naru taikanau. Miqooqari Eeroodeefa Yudeeaa maqa maaqaindari Seesareea maqusai ooqu marinau.
Eeroodeefa kuqu ufana.
20 Tiree maqusanaasa faqa Sidoona maqusanaasa faqa mi maqusaqanda Eeroodeena ququsaki maridaqa Eeroodeena maqasaaqaraa narana marasaida neemariqau. Nári maqa mandaikunara miqi mariqau. Eeroodeefa mi maqusaqanda rairai qimannimaqee marufaqa misa naranara irisee maasa naranara fimarunna aana ititaandoo qimasee moodaanaki suqufufaqa Eeroodeena faqa asooara ufa qianee qimasee qumiqau. Ooqureeqa Eeroodeena maaqasaa rakisimaru fasiqana mina auqu Baratusa mina aqoondikamasee munnimmaina amisee anee maasara amiqira ufa kai ooquree qimami marinaqa maasa innaaqiana ooquree mina faqa ufa qianauree qimasee mina aanaaqiana ooqureeqa Eeroodeena faqa ufa qiqau. 21 Ufa qu faasaana Eeroodeefa narí kiapausa qammunna amiqirana afisuseenoo amiqira siaqa kiapausaindi mina muqu quqasee minasaa marida ufa qimannimimarinau. 22 Ufa qimannimisoofaqa mi maqusaanaaqanda fifau unna qidaqa amooqidaqa faaqa quqasaida qimariqau. Maa fasiqafa Eeroodeefa sia faiqí faiqifau moo anutufa maridanoo.
23 Miqi qimarufanoo Anutuna qangiroo fannoo qumee Eeroodeena kuqammarusanau Eeroodeefa misa amooqira ufa irisee sia qaoo qimasee Anutuna amooqiaqee qira ufa sia qimannimuna akiaqara doo mina kuqammarinau. Mina aundurai qimi moomoo neeneesoofanoo kuqinau.
24 Eeroodeefa kaqi maru aukuana Yisuna ufa taikaanifee qimasaidanoo mina ufa irimariusa narinoo rumbeenoo imarinau. Anutuna ufa fannoo sia taikeenoo sia kaqi maruqoo kai marinau. Firaaqoo daraaninoo doo fifaininau.
25 Baranabasifa faqa Sauroofa faqa Antiooka maqusanaasa Yisuna ufa irimarusa munnimma auqusoona muru Yeerusaree maqannaasa nimisee Yeerusaree maqusaindari kafaa ururandee Antiooka maqusai kafaa ooqu fiqau. Miqanda moo kumaaraa qaara auqufaqaana moo auqu Yoohaneena amarafa moo auqu Maraka mi kumaaraana faqa afiqee Antiooka maqusai ooqu fiqau.