13
Baranabasisa Sauroosa Yisuna ufa qimannimirara niqiqoofaqa fiqau.
Antiooka maqusai Yisuna ufa irimarusaki Anutuna tamummaqara fasiqa akaqausa mariqau. Anutuna ufara qimannimimarusa akaqausa mariqau. Misa nuqu Baranabasifa faqa Simeeoonara dunduqarira fee qimarufa faqa mariqau. Rukiusafa Sireenee maqusaindaraafa moo fannoo marinau. Manaeenafa Eeroodeefa narí maaqaki firimarufa moo fannoo marinau. Sauroofa faqa marinau. 2-3 Mi namusa moodaanaki marufaqa maridaqa qusasaa narana minnisee naarara maridaqa Anutunara innaaru kai qida mariqau. Miqi marufanoo naaquqara andeeqara maraquna fannoo qimanniminoo qinau. Innee Baranabasina faqa Sauroona faqa mara quqasai naaduma quqasaifaqa miqanda naaduma qinee moo saika nimianauranoo qufaqa misa mi ufana irisee sia narana narai kaqi innaaru qimariqau. Innaaru qimasee Sauroona faqa Baranabasina faqa nisauku misasaa quqasee doo niqiqaqau.
Baranabasisa Sauroosa Sipurusa qafumaki fiqau.
Baranabasifa faqa Sauroofa faqa naaquqara maraquna fannoo niqiqoofaqa Seereeusia maqusai ooquree sipaki akaramafufaqa Sipurusa maqa maaqai fiqau.
(Sipurusa maqannaasa aanaamuru naaduma ufa qimarusa mariqau. Yuda maqannaa akaqausa misaki oonu mariqau. Baranabasifa mindaraa Yuda maqannaafa maridanoo narí maaqai finau.)
Sipa fannoo Sipurusa maqusa moo auqu Saramisa maqusai munu quqasoofaqa miqanda sipakiqari maqasaa aqufufaqa Yuda maqannaa miqoo marusa ufa suqira maqaki keeqafufaqa Anutuna fasaasa qira ufa miqoo Yuda maqannaasa qimannimimariqau. Mi kumaaraafa moo fannoo misa faqa fufa Yoohaneena amarafa moo auqu Marakafa mifa faqa dadaaqidanoo qimannimimarinau.
Sipurusa maqa maaqa ooruku nammari fiqu fiqu inoo marufanoo firaa afuma marufaqa faiqí anaasee maqusa moomoo marinau. Sauroona faqa Baranabasi faqa, misa Saramisa maqusaindari maqamau fifiufaqa mi maqa maaqana dinni ati Paafoosa mi maqusanai fiqau. Mi maqusanaki afunee fasiqa moo paquriqau Yuda maqannaafa marufa marinau. Mina auqu Barayisunee qimariqau. Mifa nariara tamummaqara fasiqa fee qimarufa unna qirafa marinau. 7-8 Mi maqa maaqanaki maru kiapana auqu qaara auqu faqaafa marinau. Moo auqu Seerakiusafa moo auqu Paurusafa marufanoo uriqarara kiapafa marufanoo mi afunee fasiqafa mina aqoondi marinau. Mi kiapafa irirana faqaafa marufa mifa Baranabasina faqa Sauroona faqa naaramasee qinau. Aniree Anutuna ufa qifaqa iria qufanoo afunee fasiqa fannoo minasaa ititeemarinau. Kiapafa sia Yisunara irianifeera miqi marinau. Mi afunee fasiqana moo auqu Kirisa ufakiqari Eerimasa marinau.
Sauroona moo auqu Pauroonee qimariqau. Pauroofa Eerimasana rafaaqafiranara qafamasoofanoo naaquqara maraquna fannoo aakufunanoo afunee fasiqa ooriki qafamaseenoo qimaminau. 10 Anee Sadannana amaaku marianafa mariananoo anee aiqama ainaina andeeqara ainaina namuqaa marianafa mariananoo. Anee mandainaina nikaru qira ainaina aniki qumbiqanoo marifa mariananoo. Anee maqee maqee Anutuna kuqaa anoonufa qumareenana uiqaa iqammeeqeenana nimimarianna fasiqafa mariananoo. 11 Doo maqee Anutuna asauku fannoo ani rafaaqa fuannoo. Ani afuqara dimbafinana sia suani kaaqa qarana qafeennaranoo. Miqi qimasoofanoo afu aiqamaqara dimbanau asukuna arufufanoo miqoo miki makamminau. Yafee qini qisauku qumareenoo aana uqaqifiqaanoofee qinau.
12 Kiapafa mi fasiqana afu dimbarana qafamaseenoo Karaambaiqa fasaasa ufa irisoofanoo aaquqoofanoo kuqaa anoona fee qimasee irinau.
Baranabasisa Sauroosa Antiooka maqusa amarana maqusai fiqa Yisuna ufa qimannimiqau.
13 Pauroofa narí aqoonausa faqa Paatoosa maqusaindari maqamau ooruku nammari afainni ooqureenoo sipaki akara mafufanoo nammari amuaqumau Pamafiria maqa maaqaki Peeraka maqusai mi sipanaki finau. Miqoo oonureenoo Yoohanee moo auqu Marakafa akooqoofanoo quqaseenoo Yeerusareenni anirandee kafaa moo sipaki finau.
14 Baranabasisa faqa Pauroosa faqa Peereeka maqusaindari Pisidia maqa maaqai moo Antiooka maru maqusai maqamau fiqau. Miqoo oonuree marikiqa Yuda maqannaa misaki animarusa ufa suqira maqaki keeqafi ooqumariqau. Saririqasaa nári amaanasaa keeqafi ooqu mariqau. 15 Yuda maqannaa amaana maqasaa rakisirausa Mooseena sandufa faqa tamummaqara fasiqauqa ufa faqa asaana rumaseeqa Baranabasina faqa Pauroona faqa qafamasee qimannimidaqa qiqau. Oo maasa qikaqaafasaa inneeqara aamua qira ufa inniqaraki marinaqa faiqí anaasee qimannimifaqa maasa iriaqa. 16 Pauroofa findifinoo asaukunnai misa rafaaqa finoo qinau. Doo qinee qimannimianaura. Miqi qimaseenoo findifi maaqi qimasee qimanniminau. Oo qini qiqoonausa Isaraee maqannaa faqa aanaamuru mariasa faqa maa maqanaki Anutunara innaaru qimariasa qini ufa iriaqa.
17-18 Isaraee maqannaasa Anutufa maasa qikeeku qikaaku rusandeesamu mandeenoo nári maqusa minnisee Isipa maqa maaqai ooqureeqa faiqí asumu areeqa moomoosa kambiqaqau. Anutufa narí afeekannai nifiqeeqeenoo aadana maqasaa quqaseenoo qaara fasiqa niku nisauku taikasee aukuanasaa misa faiqí anaasee qummaara Anutuna arufanoo sia narinau, faiqiara maqi aakuseenoo rakisi nimaqeemarinau. 19-20 Miqooqari Kannaana maqa maaqaki marusa qisauku taikasee dinni ani qaara marasee maqannaasa naru taikaseenoo Isaraee maqannaa mi maqana Anutufa nimisoofaqa 450 aukuana kisaaqasaa moomoo aukuana minaki mariqau. Doo miqooqari faiqí anaasee rakisiaqeera Anutufa faiqí moomoo saika mafufaqa maridaqa rakisinnimaqee mariqau. Misa marikufanoo tamummaqara fasiqa Samueerafa kambiqanau. Siaasaiuqa fifiufaqa doo Samueeranasaa munu taikanau doo miqooqari tamummaqara fasiqauqa mariqau. 21 Maasa qikeeku qikaaku moo karaambaiqaikamma sainaqa maasaki mariani fee qufanoo Anutufa Beesaminna ati Sauroona amarana Kisana amaaku mina niminau. Sauroona amarafa qaara fasiqa niku nisauku taikasee aukuana rakisinnimaqee marinau.
22 Anutufa mina mafi afeeqasee Dafidina karaambaiqaikinau. Karaambaiqaika maseenoo Anutufa maaqi qimasee Dafidinara qinau. Dafidifa Yeeseena amaaku marifa qinee minara dididanoo. Mifa qini iriranamau fimarifa maridanoo naaru miqikai inoo qini iriramau fuannoo. 23 Dafidina ati moo fannoo Yisuna Anutufa mareeqeenoo Isaraee maqannaa asumu maree marianinnanara quqanau. Narí tamummaqara ufamau kai Yisuna quqanau. 24 Yisufa aniree qimannimira aukuana adeedi roofanoo Yoohaneefa nammari nimimarufa aiqama Isaraee maqannaasa maaqi qimasee qimanniminau. Inneeqa mandainaina minnisee Anutunai ubeekamafiqa mina ufa irisee nammari marasee mariaqa. 25 Yoohaneefa nammari nimimarufa mina saika aukuana taikaidanoo maaqi qimasee faiqí anaasee qimanniminau. Innee qiniara yafasiqanee fee qidaqee. Sia qinee innee afeesimaria fasiqausau maridau. Doo mifa qini qinaaqianna qusasaa aniraannoo. Mifa andeeqarafa mariannoo. Qinee mina ureeqarausa uqanna maridaqa, sia amana mina kaqikaaqoo dadaaqianaura.
26 Oo qini qiqoonausa Abarahaamana akeeku akaaku mariasa aanaamurundari aniree innaaru qimariasa faqa Anutufa maasa qumaraaninna ufana qiqaki quqeenoo. 27 Yeerusaree maqusanaasa tamummaqara fasiqa ufa asaana rumasee sia mina oosana amiqimandee irisee Yisuna qafamasee sia maasa asumu qumaraaninna fee qimasee tamummaqara fasiqa ufamau Yisuna arirariqau. 28-29 Misa mina arirufara randoosia Piratoofunnai afiqee munusoofanoo qufaqa ariqau. Aruseeqa tamummaqara fasiqa ufa undee undee kaimma taikaseeqa doo mina iri aunirira saqarisaa qaraana tatusee doo akundaqau. 30 Qaaramoo suanisaa marinoo Anutufa mina kafaa mara findifinau. 31 Findifumasoofaqa faiqí anaasee moomoosa kaqi maru kamuqoora mina faqa Kariree maqa maaqaindari Yeerusareenni nidaqa qafamaqoosa findi funa qafamaseeqa mifa findifunara Isaraee maqannaa qimannimidaqa kooroo idaqa.
32 Maasa mi amiqira fasaasa ufana mai aniree inni qimannimirara anidaqa. Ooqai maasa qikeeku qikaaku qima afeekaikamaqoona anoona kuqiranakinaana uqeera findi finannai maasa kooroomaqiminoo. 33 Dafidina idi akara firaa kamu 2 Anutuna ufara maaqi qinau.
Anee qini qimaaku mariananoo
Maqee qinee ani akausaikidaqa.
34 Kafaa Anutufa Yisunara kuqiranakiqari findifuaninnanara faqa sia putaaianinnanara faqa maaqi qinau.
Qinee oosana oosana naaquqara amiqi amiqirana Dafidinasaa qima afeekaikamma qaafannana mina anisaa quqaanaura.
35 Minara Anutufa kafaa maaqi qidanoo.
Anee aneenna kaaqa andeeqara fasiqa sia mina amaqi putaa irana amaqeennaranoo.
36 Dafidifa narí maru aukuannai Anutuna ainainirafa marinoo doo kuqinau. Kuqufufaqa mina iri mareeqee narí akeeku akaaku marunaki akundaqau. Miqimasoofanoo amaqi putaa inau. 37 Moo fannoo kuqiranakinaana Anutufa mara findifumasainafa mina amaqi sia putaa iannoo. Dafidifa minara akara rumaqoofa maridanoo.
38-39 Maa qini qikaqaafasaa Antiooka maqusai mariasa maa ufana amiqimandee iriaqa Innindi maridanoo. Inni numoo arirana minninnisarafa Yisufa maridanoo minara marifaqa maasa inni qimannimidaqa. Mooseena sandufa sia faiqí anaasee amana nári mandainaina sandara foora rumbannimaqaqoofa sia amana idukifaranoo. Aiqamatia Yisunara irirana rusiranannai kai minannai kai inni numoo akiaqa taikannisaannoo inni mandainaina sandara foora rumbarana idukunnisaannoo. 40 Innee maqee amiqimandee rakisiaqa ooqai Anutuna tamummaqara fasiqa moo fannoo aaquqimannimaqaqoofa innisaa kambiqaandoora. Mifa maaqi qimasee akara rumasee qinau.
41 Innee iriaqa, inni kuqaa naruaninna ainainara qimannimiafaqa innee mafi uteeti qimasaidaqa amarau qimariasa. Mi ainainna inni nifusaa kambiqainaqa qafamasee tautumasee kuqifaranoo. Innee maria kamuqoo qinee moo ainaina firaa ainaina auqusaananoo moo fannoo minara qimanniminaqa innee minara unna fee qifaranoo.
(Pauroofa mi tamummaqara fasiqana ufannai aaquqimanniminoo qinau. Innee maqee ooqeenaasa naana ramasee Anutuna ufara unna fee qifoora. Innee maqee aukuana Yisunara unna fee qifoora.)
42 Pauroosa Baranabasisa Antiooka maqusai ufa suqira maqakiqari raudoofaqa faiqí anaasee maaqi qimasee qimannimiqau. Amanee inneeqara kafaa oonurandee moo Saririqa kafaa aniree qimannimiaqa. 43-44 Eedoo qimasee miqanda fufaqa Yuda maqannaa faiqí anaasee moomoosa faqa aanaamuru Yuda maqannaa amaana ufa irimarusa misa faqa miqanda nifaqee fimariqau. Mi niqiqoo fasiqaqanda mi fasiqa anaaseesa fuki faaki qimasee qimannimiqau. Innee maqee maqee Anutuna kaqi nimiranaki mariaqee qimasee marikinoo moo Saririqasaa Yuda maqannaa amaana maqaki keeqafufaqa mi maqusaanaasa aiqama Anutuna ufa iriraree qimasee keeqaqau.
45 Yuda maqannaasa moomoo aanaamuru nindafamaseeqa misa naundurai kaukaataqirafa qumbiqafufaqa Pauroona ufa rukiaidaqa manda ufa sukufa kai qimariqau.
46 Pauroosa Baranabasisa mina iriseeqa paasoosamandee ufa qimannimiqau. Anutufa narí ufara Yuda maqannaasa naaree qimannimiaqee qimaqoona doo inni qimannimiqaunaqa innee minara qaoo qimasee ititee mariafanoo. Innee inneeqara sia amana naaru naaru marirana maraanauree qidaqee miqidaqa ititeemariafanoo. Innee miqianara inni minniseeqa quandaki aanaamuru qimannimianaura. 47 Karaambaiqa fannoo maasa maa ufana qimaqimifaqa mai anidaqa aanaamuru qimannimianaura.
Qinee inni niqiqeeqa aanaamurukiaqa qoomaikiaqeera kaaqa qaranara qimannimia.
Aiqama aanaamuru maqa maaqaki mariasa innee misa innaarunai fimaria aannanara qimannimiaqeera niqiqaidaqa.
48 Miqoo aanaamuru marusa mi ufana iriseeqa asasammaseeqa karaambaiqa fasaasa ufara dufi dufi qidaqa amiqira ufa fee qimariqau. Misakina Anutufa rusandeesamumandoosa doo Yisuna saqarikiqa naaru mariranaki keeqaranara oosana araqau.
49 Miqimasoofanoo miqooqari misaqa dinni dinni marusakina doo karaambaiqa ufa fannoo daraaninau. 50-51 Yuda maqannaasa miquna qafamaseeqa aanoomaseeqa mi maqusanai faiqí firaasauqa faqa aanaamurukina Yuda maqannaa amaana ufa irimaru anaasee uriqararausa faqa nirana fundakusoofaqa Baranabasina faqa Pauroona faqa mareeqee aqoosai aqusaqau. Aqusoofaqa miqanda findifufaqa kookoomma afaqa qumareeqa misa ninaamu araseeqa quqasee Antiooka maqusaindari Ikooniumma maqusai fiqau. 52 Miqanda fufaqa mi maqusaanaasa Antiooka maqusanaasa Yisuna ufa irimarusa naaquqara maraquna fannoo naakinoo qumbiqafufaqa asasimariqau.