14
Baranabasisa Sauroosa Ikooniumma maqusai fiqau.
Pauroosa Baranabasisa Ikooniumma maqusai oonuroofanoo Antiooka maqusai kambiqoo ainainafa mina amana kai Ikooniumma maqusai faqa kambiqanau. Miqanda Yuda maqannaa amaana maqaki keeqaqau. Keeqafiqa amiqimasee qimannimunara Yuda maqannaasa faqa aanaamuru marusa faqa moomoo uqanna Yisunasaa mundiqau. Yuda maqannaa akaqausa ufa rukiaseeqa aanaamuru qimannimidaqa ueeqasoofaqa iriseeqa misa faqa Pauroosa Baranabasisa ufara manda ufa fee qimaseeqa ufa rukiaqau. Miqunara miqanda kisaaqasaa mi maqusanaki maridaqa paasoosamandee karaambaiqa dadaaqunara afeeka nimufaqa faiqí sia auqaaqaa ira ainaina faiqí anaasee dadaaqi maru ainaina oosana oosana auqusoofaqa faiqí anaasee qafeeqa tautumasee qiqau. Oo kuqaa uqanna miqandakina karaambaiqa kaqi nimira ufa kuqaa anoona maridanoo fee qiqau. Mi maqusaanaasa qambaana rainaqau. Rainafiqa akaqafa Yuda maqannaasasaa atooqaqau. Akaqafa niqiqoo fasiqausasaa atooqaqau.
5-6 Anaamuru ufa rukiee marusa faqa Yuda maqannaasa faqa nári faiqí firaasa faqa moodaanaki suqufufaqa ufa qi qisee oonisamu Pauroosa Baranabasisa naruanee qufanoo moo fannoo aaquqimannimaqoofaqa miqanda mi ufana iriseeqa quqaseeqa rufiamareeqa Rikaoonia maqa maaqai sandaqau. Rikaoonia maqa maaqaki maqusauqa moomoo marufaqa qaara maqusa moodaaqoo maruqanda moo maqusa auqu Ristara, moo maqusa auqu Deerabee marufaqa doo miqanda Ristara maqusai naaree fiqau. Miqoo oonu maridaqa Ristara maqusaki faqa Deerabee maqusaki faqa misaqa maru maqusausakiaqa faqa amiqira fasaasa ufa misa faqa qimannimimariqau.
Ristara maqusaki faiqí moo aiku mandaikirafa marinau. Maqookari mi kamuqooqari miqinoo marufa marinau, sia aana nufa. 9-10 Mi fasiqafa Pauroona ufa kaaqa irimarufanoo Pauroofa oonurama qafanau. Qafamasee maaqi qimirinau. Maa fasiqana irirafa Yisunasaa rusinoo marifa amanaikirafa maridanoo amana findifuannoo qimaseenoo mi fasiqana oori qafamaseenoo firaa kari maaqi qimasee qimaminoo qinau. Anee findifua. Andeeqaseenana rutaqina findi fua. Miqi qufanoo mi fasiqafa rutaqi findifinoo doo maqusamau oonuree aniree inau.
11 Faiqí anaasee mina qafamaseeqa faaqa fuisee qidaqa tutuqidaqa nári ufakiqari Rikaoonia ufakiqari maaqi qiqau. Anutuqanda faiqikamambi doo maasaki qumu maridaqa nidaqa, Yisufa niqiqoo fasiqaqandara Anutuqandee qiqau. 12 Mi maqusaanaasa Anutufara maqi unnaqira anutuqanda nimana auquqoofa misaki mariqau. Moo fannoo ureeqarafa ufa akoofasa mina auqu Eerameesafa marinau. Mi maqusaanaasa aiku mandaikirafa findifirana qafamaseeqa Pauroosa Baranabasisara maasa anutuqanda qumu maridammia maqi qimasee Baranabasinara anee maasa uriqarara anutufa ani auqu Seeusanee qiqau. Pauroonara anee ufa akoofasa maridana maasa ureeqara anutufa ani auqu Eerameesanee qiqau.
13-16 Misa firaa Anutuna Seeusana amaana maqa mi maqusana naambeeqai marinau. Mi amaana maqanasaa aanaiqikirafa Baranabasisa Pauroosa niqafamaseenoo tatufira aandau suqasee nimisee innaaru qiaqee qimaseenoo burimakau akoonauqa rarisamammaree minisee mina anukaki kukuqamma quqasee rarisamammareeqa faandaamura kooqiki munusoofaqa faiqí anaasee aiqama suqusee aniroofanoo Baranabasisa Pauroosa misa tatufirana suqaqimidee qimasoofanoo nikooqoofanoo kakeenna qaoo qiqau. Kakeenna qaoo qufaqa sia irufaqa miqanda nári qamunna qumaree rakeemmaqusee faiqiki oonuree aniree faaqa quqasee qimannimiqau. Maaqanda faiqí faiqi maridaqa. Inni fooqaasa maridaqa, sia anutusa maridaqa. Maasa anoona Anutuna amiqira fasaasa ufa qimannimirara anidaqa. Innee maa maaqiana fifau dapi ainaina maridanoo mina minnisee quandakinaqa kaqi marira Anutunara iriaqeera anidaqa. Mi kaqi marira Anutufa mifa kai innaaruna faqa maqa faqa ooruku nammari faqa minakimari ainaina oosana oosana faqa auqu quqanau. Ooqai mifa faiqí aanaaseera inneeqa manda iriramau kaqi fuaqee qimarinau. 17-18 Mi kaqi marira Anutufa innaarunaindaraa aaku faqa narana oosana oosana narí aukuanasaa moo narana narí aukuanasaa moo narana nimimarifa maridanoo. Innee mina qafamaseeqa innee faqa maraseeqa minara kai asasimariafanoo. Mi ainainna miqimarianannai narí marina kooroomannimidanoo. Innee mina qafeeqa minara kai asasiaqa. Faiqí anaasee mi ufana iriseeqa kaqikaaqoo indee indee qidaqa kafaa kaqikaaqoo mara mara ridaqa tatufira aandau nimianeera qimariqau.
19 Antiooka maqusa amarafa Pisidia maqa maaqaki moo Antiooka maqusa marinau. Mindaraa Yuda maqannaa akaqausa faqa Ikooniumma maqusaindari akaqausa faqa moodaanaki suqufufaqa Ristara maqusai oonureeqa miqooqaraasa faqa ufa qi qiseeqa Pauroona qumareeqa maqamau rarisaqa fifiufaqa faandaamura aqoosai aquseeqa oonisamu suqu qumaree misamuna Pauroona arimariqau. 20 Doo kuqinoommifoo qimasee quqasee fufanoo Pauroofa Yisunara ufa qimannimimarufaqa Yisuna ufa irimarusa mina aaqa anifiqu fiqu mambufanoo Pauroofa narí kai misa qambaanai findifinoo doo quqasee maqusai kafaa keeqanau. Iqaqoofanoo kananaana Pauroosa Baranabasisa findimaqee Deerabeera maqusai fiqau.
Baranabasisa Sauroosa oonurandeeqara Antiooka maqusa uqannai aniqau.
21 Miqoo Deerabeera maqusai oonu maridanoo amiqira fasaasa ufa qimannimi marufaqa moomoosa Yisuna aiku asauku kamambiqau. Deerabeera maqusanaindari Pauroosa Baranabasisa oonurandee aniree kafaa Ristara maqusai oonisamu aru maqusanai kafaa ani kaqikaaqoo marikiqa quqasee Ikooniumma maqusai kafaa ooqu fiqau. Miqoo faqa kaqikaaqoo mariqa quqasee Pisidia maqa maaqaki moo Antiooka maqusai kafaa fiqau.
22 Mi maqusausakiaqa nidaqa Yisuna ufa irimarusa fuki faaki qimaseeqa qiqau. Innee Yisuna ufasaa mundufiqa kuqaa anoonaikiaqa. Maasa aiqama moomoo mandainainaki maraqa kadaapiriqa fifi iqa Anutuna ququsaki keeqaanauree qidaqa. Minara innee faqa sia minnisaaqa kaqikai fuaqa. 23 Aiqama maqusakiaqa nidaqa Pauroosa Baranabasisa Yisuna ufa irimariasakinaana qumareeqaida rakisirausaiki mariqau. Quqasaida narana minnisee innaarukai qiaqee qimasaida maqee nariqa fukasaa karaambaiqasaa irirana rusimariasara misara rakisiaqee qimasee quqaqau.
24 Pauroosa Baranabasisa Pisidia maqa maaqaki oonuree aniree maseeqa Pamafiria maqa maaqai kafaa anirandee fiqau. 25 Miqoo miqanda Peeraka maqusai Yisuna fasaasa ufa qimannimiseeqa ooruku nammarinni Ataria maqusai ooqu fiqau. 26 Ataria maqusaindari sipaki akaramafufaqa Antiooka maqusai kafaa fiqau. Ooqai indaaru Antiooka maqusai oosana araqau. Miqoo Yisuna aiku asauku miqanda raineeqee Anutuna asaukuki quqasoofaqa Inneeqara karaambaiqa ufa maraqa nuaqee qimasoofaqa mi saikana maraqa nimariqau.
27 Baranabasisa Pauroosa Antiooka maqusai anireeqa Yisuna ufa iri marusa aiqama suqu quqaseenoo Anutufa miqandannai aiqama ainaina naamuaqinoo uqannifiqeenoo qimaseenoo Anutufa miqandannai aanaamuru kooqi atuasoofaqa misa faqa Yisunara iridaqa. 28 Miqi qimannimiseeqa miqoo Antiooka maqusai kisaaqasaa mariqau.