15
Pauroosa Baranabasisa Yeerusareenni ooruree Yisuna aiku asauku irammirirara ooru fiqau.
Yudeeaa maqa maaqakinaasa Yisuna ufa irimarusa akaqausa Antiooka maqusai ooqureeqa Yisuna ufa irimarusara maaqi qimasee unna qidaqa naamua qiqau. Innee Yisuna ufamau kai fidaqa sia Mooseena sandamau fimariafanoo sia fainanduqirausa sia innaarunai asumu mareefaranoo fee qiqau. Pauroosa Baranabasisa mi Yudeea maqannaa fasiqausara qaoo qimasee mi ufanara firaaqoo ufa qi qisee ufa rainaqau. Miqi qimaseeqa misa moodaa ufa qimaseeqa qiqau Pauroosa Baranabasisa akaqausa maaqooqaraasa saimbaqa Yeerusareenni ooru fuaqa. Oorureeqa Yisuna afaaqasaa aqoondiuqa qimannimifaqa maa ufanara naqaa naqaa fee qifaqa oorurandee qumuree qifaqa iria.
Antiooka maqusanaasa Yisuna ufa irimarusa misa niqiqamasoofaqa Yeerusareenni ooru fidaqa ooriqaree Fooeenisia maqa maaqai faqa Samaria maqa maaqai faqa Pauroosa Baranabasisa nariqa niniunara faqa aanaamuru moomoosa quandaki Anutufinnai ubeekoonara faqa qimannimiqa fimariqau. Yisuna ufa irimarusa minara iriseeqa firaaqoo asasiqau.
Yeerusareenni minamusa ooruroofaqa Yisuna ufa irimarusa miqoo marusa faqa nári faiqí firaasa faqa Yisuna afaaqasaa aqoondiuqa minamusa ooqu nifiqeeqee quqasoofaqa maridaqa Baranabasisa Pauroosa nári niniuna oosana oosana aamina maqannaa moomoosa Yisunasaa atooqeeuna mi fasaasausa qimannimimariqau. Farisai amaana ufa qimarusa akaqausa Yisuna ufa irisee mina aiku asauku faqa miqoo Yeerusareenni mariqau. Misa faqa Baranabasina faqa Pauroona faqa ufa irisee findifiqa maaqi qiqau. Anaamuru mariasa Yisuna ufara eedoo qidaqa sia kaqi mariaqa maasa Yuda maqannaa fainanduquseeqa Mooseena sandamau fidaqa innaaruna aana mareefaranoo.
Yisuna faiqi namu niqiqoo fasiqausa moomoosa misa faiqí firaasa faqa minara iriseeqa moodaanaki suqufufaqa ufa qimariqau.
Kisaaqasaa mi ufana qida mariqau. Miqi marufanoo nindafoosia Peetooroofa findifi maaqi qimasee qimanniminoo mi ufana rafaaqafinau. Qini qikaqaafasaa Anutufa sia maasa kaifau, aanaamuru faqa amiqira fasaasa ufa irisee eedoo qiaqee qimaseenoo innikinaana qini qumareenoo, anee oosana areenana aanaamuru qimannimia qufaqa miqimmiqiafana. Anutufa faiqí aiqama nimuqusa naundura irimarifa maridanoo. Mifa aanaamuruara faqa eedoo qimaseenoo naaquqara maraquna maasa undee miqikai inoo misa faqa niminau. Sia maasa faqa misa faqa raineenoofau qinau, amanamana kai fee qimasee misa mandainaina numoo nariqa Yisuna saqarikiranannai mininnisanau. 10 Anutufa miqimmaqaifaqa innee nanaree firaa qumaara mareeqee fifau misa nifaariki quqaidee. Mooseena sandufa qaaraikinoo maridanoo amiqirafa faqa ummaara nimarifa faqa marinara maasa qikeeku qikaaku maasa faqa qumaara tafirana sia amanaiki mariafanausa maridaqa. 11 Innee sia miqiaqa. Maasa Yisuna saqarikamasoofanoo Karaambaiqa Yisufa narí afaariranannai maasa utaaqeenoo. Anaamuru miqi kai masaafanoo doo misa faqa miqikaimminoo utaaqamannimaqeenoo.
12 Peetooroofa miqi qimasoofaqa aiqama daimambi irimarufanoo Baranabasisa Pauroosa nári niniunara oosana oosana qimannimufaqa iriqau. Miqanda aanaamurukiaqa nimarufanoo Anutufa miqandannai faiqí sia auqaaqaa ira ainaina auqusoofaqa faiqí anaasee qafoonara mi ufana miqoo Yeerusareenni suqimariasa qimannimimariqau. 13 Baranabasisa Pauroosa ufa taikasoofanoo Yameesafa findifinoo ufa moo qimanniminau. Oo qini qikaqaafasaa qini ufa iriaqa. 14 Anutufa aanaamuruara amuqusufanoo misakinaana akaqausa mareeqeenoo nariara narindikiaqeera maranau. Mi ainainna oosanara Peetooroofa faasai maasa doo qimaqiminoo. 15 Doo miqunaki ooqai tamummaqara fasiqa akara kooroo inau. Minara maaqi qimaqoona.
16 Qinee kasooqaqee kafaa qumuanauree qinau.
Qumureeqa Dafidina aiku asauku maaqa rapeeiara maqi inoo marifaqa kafaa qumuree usakaanaura.
Mina maqusa urisinoo marifaqa mina faqa rukianaura.
17 Miqianaqa maaqanna maaqanna karaambaiqara randaaqeera.
Aiqama maqannaasa naaraanausa qini ufara anifaranoo.
18 Qinee karaambaiqa ooqai maa ufausa kooroo qiafanausa maridaqa.
19 Yameesafa mi tamummaqara ufana qimannimiseenoo nariara qinau. Qinee maa ainainnara irunafa maaqimminoo maridanoo. Anaamuru mariasa moo maqannaasa quandaki Anutufinnai ubeekeemariasa sia kadaapi fifau ruanaura. 20 Sia misa miqifaqa maasa akara kai rumeeqee misa nimianaura. Akaqa ufa maa ufausa kai uqannifiqaanaura. Faiqí moo fannoo narana maraseenoo moo unnaqira Anutunara innaaru qimasee aminana miqira narana sia naaqa. Faiqí anaasee narí ummuari narí ummuarinnanara sia mina maraaqa. Aandau moo anukaki ataakirarana fidika kaqi maaqinaki marinnana siamma naaqa. Fidika kaqinni tati aqusee amaqi kai naaqa, fidika sia mina naaqa. Doo miqi kai qimasee qimannimiaqa. 21 Aiqama maaqanna maaqanna mariasa aiqama Saririqa Yuda maqannaa amaana maqakina Mooseena sandufa ooqaindari aukuana aukuana aanaamuru asaana rumasaidaqa qimannimimariafaqa Mooseena sandufa oosana oosana amana irifaranoo. Maasa miqi kai iqa anoona ainaina kai qimannimianaura.
Yisufa niqiqoo fasiqausa pasa akara rummeeqee maqusa maqusa nimaqanau.
22 Yisuna ufa irimarusa aiqama Yeerusaree maqusakinaasa Yisuna faiqi namu niqiqoosa faqa faiqí firaasa faqa Yameesana ufa irisee eedoo qimaseeqa qiqau. Maasa qeeqakina akaqausa suqumareeqa Baranabasina faqa Pauroona faqa Antiooka maqusa niqiqaifaqa ooqureeqa mi ufana qimannimiaqeera. Miqi qimaseeqa faiqí moo auqu Yudasifa mina moo auqu Barasabasi mina faqa Sirasina faqa mara quqaqau. Aiqamausa miqandara amiqira fasiqa andeeqaraqandee qimarusa mariqau. Misa miqanda mareeqee Sauroosa Baranabasisa nimiseeqa papiqa akara rumeeqee nimiqau.
23 Mi papiqanaki ufa maaqimminoo marinau.
Innee Antiooka maqannaa faqa Siria maqannaa faqa Sirisia maqannaa faqa sia innee Yuda maqannaafau mariafanoo, aanaamuru mini maqaqoosa mariafanoo maasa Yisuna faiqi namu mifa niqiqoosa faqa faiqí firaasa faqa maasa inni nikaqaafasaa nifasausamara inni nimandaidaqa. 24 Maasakiqari faiqí akaqausa nári kai innee unnai ooqureeqa fainanduqira ufa faqa Yuda maqannaasa sandufa oosana oosana faqa qimannimufaqa iriseeqa qaara irirana maraqau. Sia maasa niqiqaafanau ooqu fiqau. Nári iriranannai ooqu fiqau. 25 Maasa minara iriseeqa moodaanaki suqufiqa ufa qimaseeqa Baranabasina faqa Pauroona faqa qaara fasiqa mara quqasaafaqa miqanda faqa innee iannai ooqufifaranoo. Minamusa inni ufa qimannimiaqeera. 26 Baranabasisa Pauroosa sia kuqiranara rufieemariasa kai paasoosamasee Karaambaiqa Yisuna asauku mundirafa mina saika uqeeree mariasa maridaqa. 27 Maasa indaaruqaa Yudasina amarana faqa Sirasina faqa innee iannai niqiqaanaqa ooqureeqa papiqakinaa ufa nookiqari qimannimifaqa iriaqa. 28 Anutuna naaquqara maraquna fannoo maasa faqa moodaa karakaimmidanoo. Sia maasa moomoo sandufa innisaa quqaanaura. Maa qaaramoo sandufana kai innisaa quqaanaura. Maa qaaramoo firaa ufa namuna kai inni nimianaura. 29 Faiqí moo fannoo narana maraseenoo narí moo unnaqira anutunara dufi dufi qimaseenoo inni niminafa sia mina naaqa minnisaaqa. Innee aiqama aandau fidika sia naaqa. Ataakirara aandau sia mina amaqi naaqa. Faiqí anaasee narinni narinni ummuarirana sia maraaqa. Innee maa qinee qunnainaina sia mareeqa amiqiranaki marifaranoo. Doo maa ufana taikeenoo.
30-31 Yisuna faiqi namu Yeerusaree marusa mi akarana rumeeqee ufa maree marusa nimufaqa mareeqa Antiooka maqusai ooqu fiqau. Antiooka maqusai ooqureeqa Yisuna ufa irimarusa suquseeqa papiqakinaa ufa asaana rufaqa irufanoo amiqikaimminau. Mina iriseeqa firaaqoo asasamaseeqa qiqau. Maa ufafa maasa pooduqara ufa maridanoo fee qiqau. 32 Yisuna ufa irimarusa nariara nariara qikaqaafasaa fee kai qimariqau. Yudasina amarafa faqa Sirasafa faqa Anutuna tamummaqara fasiqaqara maruqanda. Miqanda kisaaqasaa nári nikaqaafasaa faqa maridaqa pooduqara ufa faqa qimannimimariqau. 33 Yeerusareendari qumusa mariufaqa Antiooka maqannaa Yisuna ufa irimarusa susummasee nimandamasoofaqa Yeerusareenni kafaannai ooru fiqau. 35 Pauroosa Baranabasisa miqanda sia Yeerusaree maqusai ooru fiqau kaqikaaqoo kisaaqasaa Antiooka maqusai mariqau. Miqanda faqa akaqausa namufaqa karaambaiqa ufa oosana oosana ufa asaana rumasee naamua qimannimimariqau.
Pauroosa Baranabasisa rainakiqa naadu naadu fiqau.
36  Mariufanoo Pauroofa Baranabasina qimaminoo qinau. Doo findifinaqa anindiri ooqai niniaafannanakinai maaqanna maaqanna nidaqa niuqia.
37 Baranabasifa eedoo qimaseenoo Yoohanee amarana moo auqu Maraka kafaa afiqararee qimasoofanoo Pauroofa qaoo qinau. 38 Ooqai maasa faqa finoo Pamafiria maqusaindari oonurandee anufa saina kaqi mariani. Sia maasa faqa aiqamai ninoo kasaaqaindari oonurandee anufa. 39 Miqi qinoo Baranabasisandiri ufa rainaqau. Ufa rainasee rakeemaki naadu naadu fiqau. Baranabasifa Marakana afiqamaree sipaki akaramafufanoo Sipurusa afumai narí maqa maaqai finau. 40 Antiooka maqannaa nikaqaafasaa marusa Pauroosa Sirasisa mara quqasee innaaru qimasee qiqau. Anutuna afaarirafa inneeqara Anutuna saika maree marifanoo inniqara rakisinnimaqaani.
41 Qimasoofaqa miqanda Siria maqa maaqaki faqa Sirisia maqa maaqaki faqa oonuree aniree idaqa Yisuna ufa irimarusa afeekaika mannimaqee mariqau.