16
Pauroosa Sirasisa Timootina afiqasee nimariqau.
Pauroosa miqooqari Deerabee maqusai faqa Ristara maqusai faqa finau. Mi maqusa qanda narí aaqa narí aaqa adeedi marinau. Miqoo Pauroofa Yisuna ufa irimaru kumaaraana moo paqurinau. Mina auqu Timootifa. Mina anoofa Yuda maqannaa anaasee marinau mina akoofa Kirisa maqusaindaraafa aanaamuru marinau. Ristara maqusai nikaqaafasaa marusa faqa Ikooniumma maqusai nikaqaafasaa marusa faqa aiqama Timootinara amiqira kumaaraa fee qimariqau.
(Yuda maqannaasa aiqama Mooseena sandufamau fidaqa Isaraee maqannaa fee qiaqeera fainanduqimariqau. Miqunara fainandammuidee qimariqau.)
Pauroofa Yisuna ufa maqusa maqusa qimannimiraree qimaseenoo Timooti anirainaqa innisaimbaqa fidaqa Yisuna ufa qimannimiqa fiqu fiquia. Misaqa fiqu fiqumma marusa Yuda maqannaasa aiqama Timootina akoonara aanaamurufee qida irimarusa mariqau. Pauroofa Yuda maqannaasa Timootinara qaoo qifoo qimasee Yuda maqannaasa fainanduquamaqaseeqa afiqee fimariqau.
4-5 Misa maqusakiaqa oonuree aniree maseeqa Yeerusareenni maru niqiqoo fasiqausa faqa faiqí firaasa faqa misa sandufa suquseeqa papiqasaa akara rumaqoona mi ufana qimannimidaqa qiqau. Innee sia Yuda maqannaasa sandufa oosana oosana irisee qumaara naruani. Yisuna faiqi namu niqiqamaqoo fasiqausa misa sandufauqa minamuna kai rakisi qumaraaqee qufaqa miqimmimariqau. Miqi marufanoo maqusa maqusa Yisuna ufa irimarusa afeekaikamandee mapukusee mariqau. Faiqí moomoosa faasaambaasaana iriseeqa doo misasaa atooaqau.
Pauroofa qainasaa Maseedoonia fasiqa ufa irinau.
Pauroosa Sirasasa miqooqari Firikia maqa maaqaki faqa Karatia maqa maaqaki faqa oonuree aniree idaqa qimannimimariqau. Miqooqari misa Asia maqa maaqai fuaneerufanoo naaquqara maraquna fannoo misa rafaaqafusoofaqa oonurandaqau. Sia minaki qimannimianneera miqinau. 7-8 Misa miqooqari Misia maqa maaqaindari oosirana fiaaqaree Bitinia maqa maaqa firaree qufanoo Yisuna maraquna fannoo rafaaqafufaqa oorurandee Misia maqa maaqa qambaanai ai aikatee Tarooasa maqusai ooruku nammari atinni mariqau. Misa miqoo Tarooasa maqusaki marufanoo Pauroona qaina afu naranau. Qainaki Maseedoonia maqannaa fasiqa qafanau. Mi fasiqafa Pauroona fuki faaki qidaqa qainasaa aaramasee qinau. Anee mai Maseedoonia maqa maaqai aniree maasa dadaaqia.
10 Miqi qufanoo Pauroofa maasa qimaqimufaqa maasa minara Anutufa maasa Maseedoonia maqa maaqai amiqira fasaasa ufa qimannimiaqeera qidaqi qimasee doo deedaqiafannana.
Firipi maqusai Ridia nammarifa Yisuna ufa irinau.
11 Maasa Tarooasa maqusaindari sipaki akaramafi andeeqasee Samootarakee maqusai oonuraafannana iqaqoofanoo kananaana Neeapoorisa maqusai Maseedoonia maqa maaqaki maru maqusana mi sipanaki fiqiafana. 12 Miqoo maasa sipakiqari maqasaa aqufufaqa Firipi maqusai adeedi maru maqusai maqamau fiqiafana. Firipi maqusa Maseedoonia maqa maaqakinaa maqusauqa moomoo marinau. Aiqama maqusauqa aruseenoo Firipi maqusa mifa uriqarara maqusa firaafa marinau. Roomma maqannaa kiapausa kaamanna firaa taunna marinau. Roomma maqannaa sundiauqa kiapausa faiqí anaasee miqoo moomoo ani mariqau.
13 Moomoo taunnakiaqa Yuda maqannaasa miqoo asaqi ani marusa nári amaana maqa usakee mariqau. Akaqa taunnakiaqa sia usakee mariqau. Saririqasaa Yuda maqannaasa raudamakufaqa nammari afainni ooqu ooqumarifufaqa miqoo naríara amaana qimasaidaqa ooqu randee maqusai urimariqau. Maasa Firipi maqusai ani marikammasee Yuda maqannaasa innaaru qirana oosana iriseeqa Saririqasaa Firipi maqusaindari raudamakiqa nammari afainni Yuda maqannaasara ooqu randaqiafana. Paqurimasee Yuda maqannaa aanaaseeuqa kai marufaqa misa faqa ooqu marifi ufa qimannimiqiafana. 14 Mi anaaseesakiqari moo fannoo mina auqu Ridia nammarifa sia Yuda maqannaa anaasee Tiatira maqannaa anaasee marinau. Mifa qamunnasaa akimaru qumisana mi ainainiranaki maru anaaseefa maridanoo Yuda maqannaasa amaana ufa qimarufa marinau. Pannoona arira qumisa ainainiranaki marufa maridanoo firaa munnimma aqimaru ainainasaa rakisimaru anaaseefa marinau. Mi anaaseefa Anutunara rimarufa marinau. Anutufa kukeeqasee dadaaqunara Pauroona ufa amiqimasee irinau. 15 Mi anaaseefa faqa mina maaqaki akaqausa marusa faqa iriseeqa nammari maraqau. Nammari maraseenoo maaqi qimasee sandanainai qidanoo maasa qimaqiminau. Innee qiniara kuqaa Karaambaiqa saqarikidanoo fee qimasee innee aiqamausa qini maaqaki ani amiqimasee mariaqee qufaqa doo maasa miqimmiqiafana.
Pauroosa Sirasisa maanaaqa aundurakinaa faafasaaqa aqiqanau.
16 Moo faasaana kafaa innaaru qiraree qimasee nammari afainni ooqufimariafananoo moo maanaaqa fannoo maasa aanai paqurinau. Mi manaaqafa faafasaaqa aakimarufa marufanoo mi faafasaaqafa dadaaqufanoo mi manaaqafa kasooqaqee kambiqaaninna ainainara maqee maqee tamummaqaseenoo doo mifa quqoo kai mina anoona kambiqee marinau. Moomoosa mi manaaqa funnai oonureeqa qimamidaqa qiqau. Feefaurumasaifana maasaki kasooqaqee kambiqaaninna ainainara akooroomasee qimanniminaqa mina akiaqara feefauru amianauree qufaqa mi manaaqanasaa rakisimarusa miqi qufaqa firaa munnimma auqu ramasaida maree mariqau. 17 Maasa Pauroona faqa fufanoo mi manaaqafa maasa faqa fimarinau. Fidanoo faafasaaqa dadaaqufanoo firaa kari faaqarumaseenoo maaqi qimasee narí tamummaqasee misaqanna marusa aiqamausa qimanniminau. Maa fasiqa namusa firaa Anutuna uriqararana saika faiqi namu maridaqa innaarunai fimari aana uqannifiqarara ani mariasa maridaqa. 18 Faasaambaasaana moomoo kari mi ufana qimanniminoo nimarinau.
Miqi marufanoo Pauroofa qafoofanoo akooqoofanoo quandaki minakinaa faafasaaqa qimaminoo qinau. Yisufa Anutuna asauku mundirafa qimaqimifaqa qimamidaqa anee maa manaaqana aunduraindari rafudamaki fua.
Miqi qufanoo miqookai mi faafasaaqafa raudamaki sandanau.
Mi maqannaasa Pauroosa Sirasisa rumbaqau.
19 Mi manaaqana rakisirausa mina qafamasee boo qimasee naqimasee maasa minasaaqaraana munnimma firaana maraanauree. Miqi qimasee aanoomasee Pauroona faqa Sirasina faqa qumareeqa rarisamammaree kiapana oopisaki quqaqau. Mi oopisafa sia kaqinni marinau, makeeta qambaanai marufaqa misa Pauroosa Sirasisa rarisamasee mi oopisanaki quqasee aiqama kiapausa naaramasee unna qimasee qiqau. 20 Maa fasiqa qanda Yuda maqannaaqanda maasa taunnaki anireeqa mandainaina oosana oosana uqeeraidaqa. 21 Misa nári sandufa qimaqimiafaqa kaqi runna kai ubeekamaqimaqaidaqa. Maasa Roomma maqannaa sandufa ameemaanai maridaqa nanaree kaqi runna ubeekamaqimaqaida fee.
22 Faiqí anaasee aiqama minara kuqaa kuqaa qufaqa kiapausa iriseeqa niranaqoofaqa Pauroosa Sirasisa qamunna uturuqusee miqanda mara quqasee sundiauqa qimannimufaqa unnana samu naruaqee qufaqa amiqimandee firaaqoo nariqau. 23 Naruseeqa karabusa maqaki quqasee minasaa rakisimaruna qimamiqau. 24 Anee amiqimasee maaqanda rumbaa qufanoo mifa karabusa qambaana oosiranaki quqaseenoo niku nisauku saqari mammaaqai quqasee rumbanau. (Miqanda quqasee sandaifanoo misasaa rakisiinafa mifa kuquannoo. Karabusa rakisirafa narí kuqiranara rufiaseenoo amiqimasee ummarasee rumbanau.)
25 Eendamuqusai Pauroosa Sirasisa nifaaqa nidafimarufaqa aupuraidaqa sia mi aupurarannara iriqau kaqi innaaru qidaqa Anutunara amooqidaqa minasaa asasira idi reemarufaqa karabusauqaindi moomoosa irimariqau. 26 Miqi marufanoo firaaqoo tautumafufanoo maqa inaakufa kasi kasinau. Mi maqafa kasinoo karabusa maqa faqa aiqama kasi kasimma quqasoofanoo karabusa kooqiuqa narikai atuafufanoo karabusa rumbeeqoo sainandausa faqa narí kai idukuakidanoo narí kai maqasaa aqufinau. 27-28 Karabusa rakisirafa kaaqa kai tiqinoo mariufa tautinoo findifinoo qafoofanoo karabusa kooqi atuanoo marufanoo qafeenoo Oo aiqama karabusa fasiqa doo sandamambi misa miqiana akiaqara firaasauqa qini darifoora saina qeeqa kai qeeqa darusee kuquanee qimaseenoo narí rakimaru paipana qumareenoo minannai narí raquru amianeerufanoo Pauroofa rumbara maqakiqari mina qafamaseenoo firaakari faaqa rumasee qimaminau. Sia anee aneenna asumu kuridia, maasa aiqama kaqi maridaqa.
29 Karabusa rakisirafa mina iriseenoo qoomara nameeraqufaqa qooma qumbi amufanoo qumareenoo sandeenoo rumbara maqaki Pauroosa Sirasisa kuqaa anoonaufa qimariaqandee qimasee aaquqeenoo aindiriroofanoo miqanda nikukina ooqi mareenoo maqasaa aqufinau. 30 Miqooqari findifinoo miqanda mi maqanakinaana nifiqeenoo madaanai ooqureenoo irammirinoo qinau. Inneeqara qini naqimasaifaqee innaarunai asumu marianauree.
31 Miqi qufaqa miqanda qiqau karaambaiqa Yisunasaa munduseenana doo minaki keeqaa. Miqinana innaarunai asumu marinnaranoo. Anee faqa ani maaqaki mariasa faqa miqinaqa miqiaqa.
32 Miqi qimasee Karaambaiqa ufa oosana oosana mi fasiqana faqa mina maaqaki marusa faqa qimannimiqau. 33 Karabusasaa rakisirafa miqanda ufa iri iseenoo mi eendamuqusanaki Pauroona faqa Sirasina faqa maramareenoo saamu nariiqoona nammarinnai fidika auqeeseenoo narí faqa narí aiku asauku faqa aiqamausa amaana nammari maraqau. 34 Miqooqari karabusa rakisirafa Pauroona faqa Sirasina faqa nifiqee narí maaqaki murusee narana nimisoofaqa naqau. Karabusasaa rakisimarufa narí aiku asauku faqa doo maqee Anutunaki keeqafuafanoo maasaki asasirafa uriqaranoo maridanoo fee qiqau.
35 Iqaqoofanoo kananaana Roomma maqannaa kiapafa poorisa niqiqoofaqa Innee oonuree qifanoo karabusasaa rakisirafa eenda rumbaqaiqanda idukisainaqa fuaqa. 36 Karabusasaa rakisirafa mina iriseenoo Pauroona qimaminoo qinau. Maasa kiapausa ani faqa Sirasina faqa idukuaqee qiafaqa doo inneeqara amanammi doo fuaqa. Kaqi ireeda kai amiqimasee fuaqa.
37 Miqi qufanoo Pauroofa mina iriseenoo maaqi qimasee Poorisa qimanniminau. Maaqanda Roomma maqannaasa ququsaki marunausa maridaqa. Misa nariqa sandufa rukiaasa. Sia andeeqasee maaqanda fuanaura. Iria, kaqi fifau sia ufa iriranaki aiqamausa nifusaa maaqanda dariisee karabusaki maaqanda quqaannanara. Doo maqee fee misa maaqandara ireeda kukeeqaki qumee fuaqee qida fee, sia fuanaura. Misa nariqa kai akooqoo aniree maaqanda idukusaifaqa fuanaura. 38 Poorisa mi ufana maree munu kiapausa qimannimufaqa iriseeqa Roomma maqannaa ququsaki maruqandara iriseeqa Roomma maqannaa firaa kiapafa minara iriseenoo maasa daruandoo qimasee kaaqa rufiaqau. 39 Rufiaseeqa misa karabusa maqaki oonureeqa Pauroosa Sirasisa qimudaoo qimasee reendeenamasee nifieeqeenoo madaanai quqasee qimannimiqau. Doo inneeqara raudamakiqa Firipi maqusaindari moosaa fuaqa.
40 Miqi qimasoofaqa Pauroosa Sirasisa eedoo qimasee raudamaki Ridia nammarina maaqaki keeqaqau. Miqoo misa Yisuna ufa irimarusa paqurimasee pooduqara ufa oosana oosana qimannimiseeqa doo quqasee moosaa fiqau.