17
Pauroosa Sirasisa Teesaroonika maqusai fiqau.
Pauroosa Sirasisa Firipi maqusaindari findifi fidaqa Amafipoorisa maqusa faqa Apooroonia maqusa faqa fi aikateeqa Teesaroonika maqusai oonuraqau. Mi maqusanaki Yuda maqannaa amaana maqa marinau. Pauroofa naroosana mareenoo minaki keeqafinoo misa faqa ufa qinau. Tamummaqara fasiqauqa akarakinaana asaana rumaseenoo minakinaa ufa qimannimufaqa narí qimami narí qimami qimariqau. Qaaramoo Saririqasaa miqimarinau. Pauroofa tamummaqara ufakinaana qumareenoo asauku mundirafa aupuramasee kuqunara faqa Anutufa mina kafaa mara findifunara faqa qimannimimarinau. Miqidanoo Pauroofa qimanniminoo qinau Maa fasiqafa Yisufa qinee qimannimunafa mifa kai ooqai Anutuna asauku mundirafa maridanoo. Yuda maqannaa iriseeqa akaqausa Pauroofunnai fiqau. Kirisa maqannaasa Anutunara rimarusa moomoosa iriseeqa misa faqa misasaa atooqaqau. Uriqarara aanaaseeuqa moomoosa faqa iriseeqa kuqaa fee qimasee misa faqa atooqaqau.
5-7 Yuda maqannaa akaqausa nikooqee marusa rairai qimasee aanaamuru moomoo nifiqaidanoommifoo qimasee manda fasiqauqa kudi fasiqauqa naaramasoofaqa moodaanaki suqufiqa taunna qambaanai oonuree aniree masee aanoo firaana uqeeraqau. Misa suqufufaqa Yasoona maaqa oonu upukamaseeqa Pauroosa Sirasisara maridammiafoo qimasee rapeemasee nindafoo faqa sia marufaqa Yasoona faqa Yisuna ufa irimarusa akaqausa kai mi maqanakinaana paqurimasee maqamau rarisee kiapausunnai munuseeqa maaqi qiqau. Nindafa maa fasiqausa aiqama maqusa maqusa mandufa uqeeraqa niniaasa ifaqa maa maqusanaki faqa aniraafanoo Yasoonafa mareeqeenoo narí maaqaki quqasaifaqa faiqeeqa. Misa maasa Roomma maqannaa karaambaiqa sandufa aiqama rukiaidaqa misa maasa Roomma maqannaa karaambaiqa minauqu Sisaana arusee narí karaambaiqa moo mina auqu Yisufa mina auqu uqeeraidaqa miqidaqa.
Miqi qimasoofaqa faiqí anaasee aiqamausa kiapausa faqa mi fuka karaambaiqafa kambiqafinanoo maasa Roomma maqannaa qeeqa karaambaiqa namufaqa daruandoo qimasee firaaqoo tautiqau. Kiapausa Yasoona saimbaqa Yisuna ufa irimarusa faqa aiqama munnimmara qufaqa nimisoofaqa idukiqau.
Pauroosa Sirasisa Beereea maqusai fiqau.
10 Yisuna ufa irimarusa marufanoo eendufaqa Pauroosa Sirasisa nifiqa quqasoofaqa asukunai Beereea maqusai fiqau. Mi maqusanai oonureeqa Yuda maqannaasa amaana maqaki keeqaqau. 11 Beereea maqusanaasa sia Teesaroonika maqannaa naanna ree marusa misa irirana irimarusa mariqau. Misa faasaambaasaana afeekaikamandee karaambaiqa fasaasa ufa iriqau. Misa tamummaqara fasiqauqa ufa akarakinaana randasee qafee mariqau Pauroona ufara kuqaa anoonee sia fee anoonee qimasee akarakinaa ufauqara randaqau. 12 Miqidaqa Yuda maqannaasa faqa Kirisa maqannaasa faiqí firaasa moomoo faqa Kirisa maqannaa aanaaseeuqa moomoo faqa misa aiqama Yisunara kuqaa anoonee qimasee irimariqau. 13-14 Teesaroonikai maru Yuda maqannaasa minara iriseeqa Beereea maqusai oonuree faiqí anaasee aiqama nirana fundakusoofaqa Yisuna ufa irimarusa faiqí firaasa nifasausaikirausa Pauroona umee aqiqoofanoo ooruku nammari afainni finau. Sirasifa faqa Timootifa faqa kaqi miqoo mariqau. 15 Pauroona afiqee fusa Ateensa maqusai munu aiseeqa oonurandee anireeqa Sirasisa Timootisa qimannimiqa qiqau. Pauroofa inniqara naaraidanoo doo Ateensa maqusai fuaqa.
Pauroofa Ateensa maqusai finau.
16 Pauroofa Ateensa maqusai Timootisa Siraasisa nifeesidanoo nindafoofaqa Ateensa maqusanaasa maqannai faqa ooninnai faqa saqarinnoo faqa oosana oosana ainaina nimana auqusee maasa Anutu fee qimasee innaaru qimariqau. Pauroofa mina qafamasoofanoo akooqanau. 17 Firaaqoo akooqoofanoo akooqeenoo apatufanoo Yuda maqannaa amaana maqaki keeqafufanoo Yuda maqannaasa faqa aanaamuru minaki anikeeqeemarusa faqa Yisunara ufa qimarinau. Maqusa qambaanai faqa faiqí anaasee faqa aiqamai ufa qinoo ninau.
18 Ateensa maqusai irirana fiqararausa maqee maqee suqida marunaki suqimariqau. Oosana oosana sukuraki keeqeeusa Ateensa maqusai maqee maqee suqimariqau. Eepikurianna sukura tisaauqa moo iriranamau fimariasa faqa Sitookika sukura tisaauqa misa moo iriranamau fimariasa faqa Pauroona ufa atikai iriseeqa noori uqeeraseeqa Pauroonara maaqi qimasee uteeti qidaqa qiqau. Maa iriranna siai fasiqafa narí afaaqa fifau amooqida nana ufee qidanoo fee. Akaqausa maaqi qiqau. Mifa aanaamuru Anutusara qidanoo. Pauroofa Yisufa kuqiranakiqari findifunara qimannimufaqa misa tautumasee dapi ufa qidaqa uteeti qimariqau. 19 Misa miqi qimasee Pauroona afiqamaree firaa akara maaqa mina auqu Areeoopakusa mi maqanaki fiqau. Firaa irirana faqaasa kai minaki suqimarunaki afiqee fiqau. Minaki suquseeqa Pauroonara irammiriqa qiqau. Anee fuka ufa qimannimianaqa maasa mina irirara suqidaqa. 20 Mi ufana qiannanaki maasa akaqainainara randaidaqa. [ 21 Ateensa maqusanaasa faqa aanaamuru animarusa faqa oosana oosana fuka irirana irianee qidaqa minara kai irimaree fimariqau. Misa minara Pauroona irammiri mariqau.]
22 Pauroofa mina iriseenoo misa noorinni findifinoo qimanniminoo qinau. Oo innee Ateensa maqusanaasa qinee mai anidaqa inni oosanara qafaidaqa iridaqa kaaqa innee Anutuna oosana oosana ainainannai nimana auquseeqa maasa Anutusee qimasaidaqa innaaru qiqanuasa. 23 Qinee inni maqusai oonuree aniree niniiqa inneeqa aandau arusee tatufimari qaindausa qafeeqa. Innee moomoo Anutusara oosana oosana innaaru qimariasa mariafaqa qinee qafeeqa. Aiqama qaindauqasaa mi anutusa nuqu akara rinoo marifaqa qafeeqa. Mooqaindasaa akara kai rinoo marifaqa qafeeqa. Sia maasa irunna Anutunee qimasee akara kai rumaqaafaqa qafeeqa. Mee innee sia irimaria Anutuna minara innaaru qimarianara mina auqu oosana koorooianaura.
24 Anutufa innaaruna faqa maqa faqa aundurakinaa ainaina marina minauqa auqu Anutufa maridanoo. Mifa innaaruna faqa maqa faqa auqufa mi ainainna karaambaiqa maridanoo. Sia faiqí nisaukunnai auqueeqee amaana maqaki quqaqaafau maridanoofau. 25 Mifa narí kai naanna faqa marirana faqa faiqí faiqi nimimarifa maridanoo. Mifa nana ainainaree sarauimarifa marinaqee maasa qeeqa iriranannai kadaapirumeeqee amianauree, sia amana. Aiqama ainaina narí kai auquqoofa kai maridanoo. 26 Mifa kai moodaa fasiqa auquqoonasaaqari kai aiqama maqannaa kambiaqa maridaqa. Mifa narikai oosana aroonakiqari aiqama aanaamuru quqannisaqoosa kai maridaqa. Mifa qufaqa misa marirana oosumma nimaqoonakiaqa kai marimaree fimariafanoo. 27 Sia fifau, ooqai Anutufa miqinau. Asukunaki maridaqa Anutunara mikimmakidaqa randaidaqa paqurinafa paquriaqee qimaqoona miqimaqoona miqi mariafanoo. Sia Anutufa faiqí nianai marifa maridanoo. Faiqí naaqa maridanoo. 28 Mina mariranaki kasiranaki maasa maridaqa. Inni ufasaa rakisirausa misa faqa minara maaqi qimariafanoo maasa faqa mina faiqi namu kai maridaqee qidaqa.
29 Misa miqi qimaqoona qinee minara minakina ookaamasee qinee maaqi qidaqa. Maasa Anutuna faiqi namu maridaqa naqimasee maasa quandakina qeeqa qikoona amana koorannai siruaannai ooninnai mina ammeemmee rianauree. Sia andeeqanoo maridanoo.
30 Ooqai faiqí misa Anutunara randaidaqa asukunakinai mikimaki anidaqa mariqau. Anutufa mi kamuqoora doo aunuseenoo sia misa furufarirana akiaqara narinau maqee maa kamuqoo aiqama aanaamuru nári mandainainakiqari quandakiqa Anutufinai ubeekaaqee qidanoo. 31 Mifa aiqama maqannaasa moodaa faasaana ufa irisee narí andeeqaranannai andeeqannisaannoo. Doo mifa utaaqamaqaifanoo mi faasaannafa maridanoo. Ufa irimari fasiqafa faqa utaaqamaqaifa maridanoo. Mi ufana irimari fasiqana Anutufa kuqiranakinaana mara findifunannai kooroo inoo maridanoo.
32 Irirana faqaasa suqimarusa kuqiranakiqari findifunara qimannimufaqa akaqausa naanaidara qimariqau. Akaqausa kafaa moo kari irianee qiqau. 33 Miqi qimasoofanoo Pauroofa raudamakinoo finau. 34 Fufanoo faiqí akaqausa minasaa atooqafi mina ufa irimariqau. Moo fasiqa auqu Dioonisiusafa ufa suqira maqa Areeoopakusa suqira maqaki keeqee marufa marinau. Anaasee moo auqu Damariasa nammarifa mifa faqa faiqí anaasee akaqausa misa faqa Pauroona ufara kuqaa fee qimasee minasaa atooqaqau.