18
Pauroofa Ateensa maqusaindari Koorinti maqusai finau.
Pauroofa Sirasina faqa Timootina faqa nifeesu sianoo Ateensa maqusa quqaseenoo Koorinti maqusai finau. Koorinti maqusai qiqoo adeedi marufanoo oonureenoo faiqí moo paqurinau. Mina auqu Akuiraafa marinau. Akuiraafa Poontiusa maqa maaqai kambiqoofa Itari maqa maaqai oonu marinau. (Itari maqa maaqaki Roomma maqasaa firaa kiapafa miqoo marufanoo mina maqusa marinau.) Itari maqa maaqai mariufanoo firaa kiapafa minauqu Karaudiusafa Yuda maqannaa aiqama asaqunnimaqasoofaqa quqasee daraaniqau. Akuiraafa Yuda maqannaa marufanoo asaqusoofanoo narí anaaqa Pirisira nammari sandiri Koorinti maqusai finau. Oonu marufanoo Pauroofa mina paqurimaseenoo mina faqa maridanoo dadaaqidanoo burimakau apatannai uqiqaana maaqa usakee marinau. Akuiraasa Pauroosa mi ainainnirana akoofasaqara marida usakeemariqau.
Pauroofa aiqama kari Saririqasaa Yuda maqannaa ufa suqira maaqaki keeqafidanoo naamuaqira ufa Yisunara qimannimimarinau. Yuda maqannaa faqa Kirisa maqannaa faqa qimannimimarinau.
Sirasisa Timootisa Maseedoonia maqusaindari aniroofanoo Pauroofa sia Saririqa kai aiqama faasaambaasaana Anutuna asauku mundirana Yisunara Yuda maqannaasa naamuaqima nimaqee marinau.
Miqimarufanoo nikooqoofaqa Yuda maqannaa Pauroona mandufa sukufa qimamaqaqau. Miqi qufanoo Pauroofa rutaqi findifinoo doo narí asaukunnai narí afaaqaindaraa kookoomma aisoora fatikeeqee Yuda maqannaa ninaamu aranau. Inneeqamma dapikirana oosana araafanoo. Qinee amiqirannai inni mara quqaunaqa inneeqa kai mandaatata fimariafanoo doo innindi kai, sia qinindifau maridanoo. Doo maqee maaqooqari doo qinee inni Yuda maqannaa minnisee aanaamuru qimannimianaura.
Pauroofa miqi qimaseenoo misa minniseenoo aanaamuru fasiqa maaqaki oonu marinau. Mi fasiqana auqu Titiusa moo auqu Yusatusafa maridanoo mina maaqa Yuda maqannaa ufa suqira maaqa adeedi marufanoo Pauroofa minaki marinau. Titiusafa moo auqu Yusatusafa Anutunara innaaru qimaru fasiqafa aanaamuru maridanoo Yuda maqannaasa amaana ufa irifa maqee Yisuna ufa irimarufa marufanoo Pauroofa mina faqa oonu marinau. Yuda maqannaa ufa suqira maqasaa rakisirafa minauqu Kirisipusafa maridanoo Yisuna ufara kuqaa fee qimarufa narí faiqi anaasee faqa Koorinti maqannaasa moomoosa faqa kuqaa fee qimasee nammari maraqau.
Pauroofa moo eendaki faiqaqee ufanoo qainasaa maaqimasee afunnaranau. Qainaki Anutufa Pauroona qimaminoo qinau. Pauroo sia anee maaqooqaraasara rufiaa. Anee kaqi ufa qida maria. Sia anee minnisaa. 10 Qinee ani faqa kukeeqai maridaqa dadaaqidaqa. Maa Koorinti maqusanakina faiqí anaasee moomoo qinindi maridaqa qinee ani namuqaaki mariasa rafaaqa fuanaqa sia misa aidafirana ani amifaranoo. 11 Pauroofa mina iriseenoo afaaqa quqasee miqoo marinau. Maridanoo Anutuna ufa qimannimimarinau. Miqidanoo aukuana moodaa maraseenoo moo aukuana qambaanasaa finoo taikanau.
12-13 Pauroofa miqoo Koorinti maqusai kaqi marufanoo Kirisa maqasaa rakisimaru kiapafa taikafufanoo Roomma maqannaa kiapafa firaafaikirafa moo fuka kiapafa aqiqoofanoo ooqeenaana amaaqaki animarinau. Mi kiapana auqu Karioofa marinau. Miqoo maria Yuda maqannaasa Pauroona namuqaa fuka kiapafa animariqoo fee qimasee Pauroona qumaree rariseeqa fuka kiapafinai munuseeqa maaqi qimasee unna qimasee qimamiqau. Kiapa, maa fasiqafa maasara Roomma maqannaa sandufa rukiaranaki maasa qifeeqaidanoo. Mifa maasara inneeqa naaruqaa oosana minniseeqa maqee qini fuka oosana qimannimunnana mi mau fidaqa Anutunara innaaru qiaqee qidanoo ufa rukiaranaki maasa qifeeqaidanoo.
14 Miqi qufanoo Pauroofa ufa qianeerufanoo Karioofa Yuda maqannaasa maaqi qimasee qimanniminau. Maa ufana sia sandufa rukiarafa maridanoo sia moo mandainaina maraidanoo. Miqinoo marinaqau inni ufa andeeqaseefau irini. 15 Maa ufana fifau ufa kai oosana oosana ufa faqa nuqu faqa inni sandufa kai maridanoo. Qinee miqira fifau ainaina sia qinee irianaura inneeqa kai.
16-17 Miqi qimaseenoo kiapafa aanoomasee fukifaakiufaqa koota maqakiqari Yuda maqannaasa raudamakufaqa miqooqaraasa, Yuda maqannaa amaana maqasaa rakisirana mina auqu Soosateeneesana qumara maree mini kiapana kooqiki quqasee unnaanasamu firaaqoo uqafiqaqau. Karioofa mina qafoofanoo akooqoofanoo sia minara irinoo mana manamminau.
Pauroofa Koorinti maqusaindari Antiooka maqusai sipaki finau.
18 Miqooqari Pauroofa Koorinti maqusai faiqí firaasa nifasausaikirausa misa saimbaqa kaqikaaqoo kisaaqasaa marinau. Koorinti maqusai kaqi maridanoo minniseenoo mina dinatinni Keenakareea maqusai oonu mi maqusanaki maridanoo Yuda maqannaa naanna raanee qimaseenoo moo ainainara qima afeekaikamandeenoo akiaqa maqanamu faqa indufu aquseenoo quqaseenoo sipaki akaramafufanoo Pirisira nammarina faqa Akuiraana faqa miqanda qisafaaqi faqa Siria maqa maaqai finau. 19-21 Sipa fannoo ooruku nammari taqamareenoo Siria maqa maaqai fidanoo Eefeesusa maqusai naaree oonuranau. Oonureenoo Pauroofa Yuda maqannaa ufa suqira maqaki keeqafufanoo Yisunara naamuaqimasoofaqa misa qiqau anee kisaaqasaa maridana maasa qimaqimia qufanoo Pauroofa maaqi qimasee narí qimanniminau. Anutufa qiniara kafaa aniannee qinnanara kafaa oonurandee anianaura. Miqi qimaseenoo Pirisira nammarina faqa Akuirana faqa miqoo Eefeesusa maqusai quqanniseenoo sipaki akaramafufanoo Isaraee maqa maaqai Seesareea maqusai finau.
22 Sipa fannoo Pauroona afiqee Seesareea maqusai munaisoofanoo afiuqakufanoo maqamau Yeerusareenni ooru finau. Oorureenoo narí Yisuna ufa irimariasa narí akaqaafasaakirausa nindafeenoo kaqikaaqoo misa faqa marinoo oorurandee Antiooka maqusai indaaru mariunnai kafaa finau. 23 Antiooka maqusai kaqikaaqoo marinoo kafaa findifinoo Karatia maqa maaqaki faqa Firikia maqa maaqaki faqa oonuree anireenoo Yisuna ufa irimarusa pooduqara ufa qimanniminoo nufaqa Yisuna ufara afeekaikiqau.
Apooroosafa Eefeesusa maqusai Yisuna ufa irimarusa dadaaqinau.
24 Yuda maqannaa fasiqa moo auqu Apooroosafa Areekasandiria maqusai kambiqoofa mi fasiqafa Eefeesusa maqusai ani marinau. Mifa amiqimandee kaaqa ufa qimarufa. Mooseena sandufara faqa tamummaqara ufa akara faqa kaaqa mi ufausa amiqimandee irimarufa marinau. 25 Yisuna ufa irimarusa mi fasiqana Yisuna ufa amiqimasee qimamisoofanoo irimarufa marinau. Mifa maqee maqee andeeqasee Yisunara faiqí anaasee qimannimidanoo kaaqa fuki faaki qimarufa marinau. Mifa ooqai Yoohaneefa nammari nimimaru nammarina maroofa Yisuna nammariara sia irinau. 26 Apooroosafa mifa Eefeesusa maqusai anireenoo Yuda maqannaa ufa suqira maqaki paasoosamandaida qimannimimarufanoo Akuirafa faqa Pirisira nammarifa faqa mina ufa iriseeqa nári maaqaki mara quqaseeqa andeeqasee Anutuna aanara mariranara Apooroosana aamua qimariqau.
27 Apooroosafa Kirisa maqa maaqai firaree qimasoofaqa Eefeesusa maqusannaasa Yisuna ufa irimarusa mina akaqaafasaakirausa dadaaqira ufa pasaki maaqi qimasee akarariqau. Innee Kirisa maqannaasa innee amiqimasee maa fasiqana oonu afiqeeqee quqaaqa. Miqimasee akara rummamufanoo mareefinau. Kirisa maqa maaqai maridanoo Apooroosafa Yisuna ufa irimarusa firaaqoo dadaaqinau moomoosa Anutufa kukeeqasee dadaaqufaqa Yisunara irisee minasaa mundimariqau. Miqirausa Apooroosafa dadaaqimarinau. 28 Yuda maqannaasa faqa akooqoo maqusa qambaanai Apooroosafa oori runuseenoo Yuda maqannaasa Yisunara afeekaikamasee qimannimufaqa moomoosa Yisunara doo kuqaa anoonee qimariqau. Apooroosafa Mooseena sandufakinaana tamummaqara fasiqa akarakinaana Anutuna asauku mundirafa kuqaa Yisufa marinara uqannifiqasoofaqa moomoosa iriqa kuqaa Yisufa Anutuna asauku mundira fee qimariqau. Apooroosafa mi maqusanaki maridanoo Yisuna ufa irimarusa pooduqamannimaqanau.