19
Pauroofa Eefeesusa maqusai Yisunara amiqimasee qimanniminau.
Apooroosafa Koorinti maqusai marufanoo Pauroofa Asia maqa maaqai anireenoo maqusa maqusa maqamau oonuree aniree Yisuna aufakiana qimanniminoo ninau. Miqidanoo Eefeesusa firaa taunnakina ooqu finau. Ooqureenoo Yisuna ufa irimarusa akaqausa paqurimasee irammirinoo qinau. Innee indaaru Yisunasaa mundiqau, mikari naaquqara andeeqara maraquna maraqeeiqau. Misa mi ufana iriseeqa qiqau. Maasa sia naaquqara maraqunara iridaqa. Maridanoo fee sia fee maridanoo fee, sia maasa minara iridaqa. Pauroofa minara iriseenoo kaifaa irammirinoo qinau. Innee indaaru nana nammari fee maraqau. Qufaqa misa qiqau. Maasa Yoohaneefa nammari nimimaruna nammarina maraafanausa maridaqa. Pauroofa mina iriseenoo maaqi qimasee qimanniminau. Yoohaneena nammari fannoo nári mandainainasaaqari quandee marifa maridanoo. Yoohaneefa nammari nimimarufa kaqi maru aukuana Isaraee maqannaasa maaqi qimasee qimanniminoo qinau. Qini qinaaqianna kambiqainna fasiqafa minasaa kuqaa mundufuaqa. Yoohaneefa miqi qinoo Yisunara qinau.
Mi Eefeesusa maqannaasa Pauroona mi ufana iriseeqa doo Karaambaiqa Yisuna nammari maraqau. Nammari marasoofanoo Pauroofa misasaa asauku mundusoofanoo naaquqara maraquna fannoo misa naakufufaqa aanaamuru ufa sia irimaru ufana qimariqau. Misa Anutuna ufara faqa qimariqau.
7-8 Miqi qimarusa qisauku taikasee qikunni ooqu qaara marasee Eefeesusa maqannaa ufa oosana qimarusa mariqau. Naaquqara maraquna fannoo misaki aqufufanoo Pauroofa maridanoo qaaramoo quqoonasaa Yuda maqannaasa Eefeesusa maqusai ani misa faqa mariasa nári naaduma ufa suqira maqaki keeqafi paasoosamasee Anutuna ququsara naamuaqima nimaqee marinau. Akaqausa Pauroona ufa iriseeqa karaambaiqa Yisuna ufamau firanara nikooqoofaqa sukufa manda ufa kai aiqamatia qiqau. Pauroofa miqi quna iriseenoo Yisuna ufa irimarusa narí akaqaafasaakirausa nifiqamareenoo misa Yuda maqannaasa rakeemma quqaseenoo raudamaku fanoo mi taunnanaki kai moo ufa suqira maqaki keeqanau, mi ufa suqira maqana akoofa minauqu Tiranusafa marinau. Aiqama faasaambaasaana Pauroofa mi ufa suqira maqanaki faiqí anaasee nifiqamareenoo minaki murusaidanoo Yisuna aufakiana narí qimami narí qimami qimariqau.
10 Pauroofa miqimammaree fimarufanoo qaara aukuana aiqaroonara Asia maqa maaqaki marusa Yuda maqannaa faqa Asia maqannaa faqa misaqa marusa faqa aiqama Karaambaiqa ufa iriqau.
Faiqí naunduraki maru faafasaaqana aqiqoosakai nárí isoofaqa quqasee sandaqau.
11 Anutufa Pauroonakinaana faiqí sia amana auqaaqaa ira ainaina faiqí nifaaqa andeeqee mariana naaquqara ainaina misa nifusaa auqusoofaqa qafeeqa Yisunara kuqaa anoona fee qiqau. 12 Faiqí anaasee aurimarusa nikaqaafasaa Pauroona ankisa fee qamunna fee ani mara maree aurimarusa nimufanoo aurirafa taikee marinau, faafasaaqa naakirafa rafudamaki sandeemarinau. 13 Yuda maqannaasa akaqausa misa faqa faafasaaqa naakimarusa niqiqeemarusa mariqau. Miqi qimasee aanoomasee Pauroona faqa Sirasina faqa qumareeqa rarisamammaree kiapana oopisaki quqaqau. Mi oopisafa sia kaqinni marinau, makeeta qambaanai marufaqa misa Pauroosa Sirasisa rarisamasee mi oopisanaki quqasee aiqama kiapausa naaramasee unna qimasee qiqau. Moodaa fasiqa faiqinamu qisauku dinni taikasee dinni ani qaraqanda marasee faafasaaqa niqiqee marusa mariqau.
14-15 Misa nikoona auqu Sikeefaafa marinau Yuda maqannaasa Anutuna aanaiqikirausa uriqararafa marinau. Mi fasiqana faiqi namu Pauroona oosana qafeeqa maasa faqa mina oosana amanamasee qafaanauree qimaseeqa, faiqí moo faafasaaqa aakimaruna oonuree auqamaseeqa qiqau. Anee Yisuna auqu Pauroofa qimannimimarina irisee anee raudamaki see fifua qufanoo faafasaaqa fannoo maaqi qimasee narí mi fasiqana aunduraindari misa qimanniminau. Ee, maa, qinee Yisunara iridaqa Pauroonara faqa iridaqa innee yau yausee maridee qinee sia inniara iridaqa. 16 Miqi qimaseenoo faiqí narí aqoondiki maru fasiqana dadaaqufanoo findifinoo firaaqoo uqanna misa nárí nárí iseenoo misa qamunna anaqi maroofaqa kaqisamu maaqakiqari rafudamaki quqasee sandaqau.
17 Eefeesusa maqusa marusa faqa Yuda maqannaa animarusa faqa mi ufana irisoofanoo kaaqa naaquqoofaqa Karaambaiqa Yisuna auqu firaaqoo uqeeraqau. 18 Yisuna ufa irimarusa miquna iriseeqa Pauroofunnai suqumaree anireeqa nariqa mandainaina oosana oosana kooroo iqau. 19 Yisuna ufa irimarusakiqari aukainaina mandainaina afunee ainaina maraqa nusauqa nariqa manda ufa akaraki quqaqoona moodaanaki suquseeqa aiqamausa nifusaa firaaqoo idaraqau. Idaqoo papiqana feefaurimaruna moodaanaki asaana rumasoofanoo maaqimminau. Firaa munnimma tia (K50,000) aqimaruna ida raqau.
20 Doo miqimasoofanoo Karaambaiqa ufa aiqama atinai daraanimambufanoo doo afeekaikamafinoo atukaramafinau.
Deemeetiriusafa Eefeesusa maqusai firaaqoo tutuqirana uqeeranau.
21 Mi ainainna taikasoofanoo mina maariqoo Pauroofa qinau. Qinee maaqooqari Maseedoonia maqa maaqai faqa Kirisa maqa maaqai faqa oonuree anireemaseeqa Yeerusareenni kafaa ooru fuanaura. Miqoo ooru maridaqa Roomma maqusa oonu qafaanaura. 22 Miqi qimaseenoo Pauroofa Timootina faqa Eerasatusana faqa niqiqoofaqa Maseedoonia maqa maaqai indaaru fiqau. Pauroofa Asia maqa maaqai kaqi mariufanoo ninaaqiana finau.
23 Eefeesusa maqusai kaqi marufanoo moo mandainaina Karaambaiqa ufamau fimarusaki kambiqanau. Mi aukuanna misa Yisuna ufara Karaambaiqa aana fee qimariqau.
24 Asia maqannaasa nári moo unna anutunara anaasee anutufa marinau maqi qimariqau. Mi anaaseena auqu Arateemisa nammarifa marinau. Mi anaasee anutuna amana Eefeesusa maqusa firaa amaana maqaki marinau. Ooninnai auqira amaana maqa firaatia amiqirafa uqanna marinau. Eefeesusa maqusai faiqí moo auqu Deemeetiriusafa maridanoo mi amaana maqana qafaidanoo mina amana kai siruaauqa maraseenoo idaki tasirisirimaseenoo moomoo kaqikaanauqa auqiiseenoo faiqí anaasee nimufaqa feefaurummasaidaqa maraidaqa nári maaqaki munu quqasaidaqa innaaru qimariqau. Deemeetiriusafa siruaa auqimarusa uriqararafa marufaqa misa aiqama mi saikanannai munnimma maree mariqau. 25 Deemeetiriusafa siruaa auqimarusa naarama moodaanaki quqaseenoo qimanniminoo qinau.
Oo maa fasiqausa maasa saikasaaqari munnimma kambiqaidanoo. 26 Innee mi fasiqana Pauroonara iridaqa mina oosana irimariafanoo. Maasa qisaukunnai auqimarunnanara sia Anutufa uqannee qidanoo. Mifa Eefeesusa maa maqusanaki faqa Asia maqa maaqaki aiqamai faqa Yisunara qimannimifaqa misa kuqaa fee qimasee maasa Arateemisa nammarina minnisaidaqa. 27 Miqidaqa maasa saika munnimma maree marunnana qusasaa mandaikiannoo. Maasa uriqarara anaasee anutuna Arateemisa nammarina amaana maqa faqa mandaikiannoo. Maasa anutufa Arateemisa nammarifa mifa faqa ureeqaannoo. Asia maqannaasa faqa aiqama maqannaasa faqa Arateemisa nammarinara innaaru qimariana doo taikeefaranoo.
28 Faiqí anaasee mi ufana irisoofanoo niranaqoofaqa firaaqoo faaqa fuisee qimaseeqa qiqau. Eefeesusa maqannaa Arateemisa nammarifa firaatia uriqararafa maridanoofee qiqau. 29 Mi ufafa aiqama atinnai daraanufaqa faiqí anaasee suqu fiqa dadaaqiaqee qimasee Maseedooniandaraa qanda Pauroona aqoondiqara Kaiusana faqa Aristarakusana faqa Pauroona faqa Eefeesusa maqusai animaruqanda qumareeqara rarisamammaree sandeeqa firaa ufa suqira maqaki keeqafi minaki mi fasiqaqanda quqaqau.
30-31 Pauroofa misa nindafamaseenoo minaki keeqaaneerufaqa Yisuna ufa irimarusa mina rafaaqafusaqau. Asia maqa maaqaki marusa uriqararausa Pauroona aqoondiuqa ufa moonasaa quqasoofanoo mini qimaminoo qinau anee sia minaki keeqaa, kuqinafaara. 32 Faiqí anaasee moomoo uqanna firaa ufa suqimaru maqanaki keeqafufaqa firaaqoo faaqa fuisee qimariqau. Akaqausa moo faaqariqau akaqausa moo ainaina faaqariqau. Muduka tia nanaree maasa fifau faaqarida fee qimasee siamma iriqau, kaqi fifau faaqarimariqau. 33-34 Yuda maqannaasa Areekasandeeranara anee findifi qimannimianee qufaqa faiqí anaasee mina qafamaseeqa oo mifee manda fasiqa marifaqee minaree faaqa fuisee qiqi ifee. Areekasandeerafa findifinoo asaukunnoo ufa rafaaqafinoo qaoo qimasoofaqa misa aiqama mina qafamasee Yuda maqannaa moo anutunafaqaa fee qimasee faaqa rida qiqau. Eefeesusa maqannaa Arateemisa nammarifa uriqarara Anutufa maridanoo. Misa mi ufana kai firaaqoo faaqa fuisee qidaqa mari mariufaqa kisaaqasaa uqanna faaqa quqaida mariqau.
35 Eefeesusa maqusa uriqararafa moo fannoo rafaaqafinoo miqinoo fubaqa rafaaqafuseenoo qimanniminau.
Eefeesusa maqannaa fasiqauqa qini ufa iriaqa. Eefeesusa maqusa Arateemisa nammarifa rakisimari maqusafa maridanoo. Sia moo fannoo minara qaoo qinoo maridanoo. Mina naaquqara ooni innaarunaindari aqufuna maasa mina faqa mina amaana maqa faqa rakisidaqa. 36 Sia moo fannoo amana mi ainainnara qaoo qiannoo. Minara innee doo asooaaqa sia furufaramasee moo ainaina auqaaqa. 37 Maa fasiqa qanda innee maramaree aniana sia moo amaana maqakinaana qummuari mariaqanda sia maasa anaasee anutunara moo ufa qia. Nanaree fifau nifiqee ani fee. 38 Deemeetiriusafa faqa narí moodaa saika faqaasa faqa moo fasiqa ufa amiraree qinanoo maasa ufa irira suqirafa maridanoo ufa andeeqee maria fasiqausa miqoo maridaqa misa miqookai nári ufa andeeqaaqa. 39 Ufa andeeqee mariasa sia amanaikifanoo faiqí anaasee ufa suqirafa narí qaanaa kai ufa suquaqa. 40 Roomma maqannaasa maa fifau tutuqirana iriseeqa maasa diqifaara, misa maasara iraifaqa nana ufa fee qimannimianuree sia ufa oosana maridanoo.
41 Miqi qimaseenoo aiqamausa niqiqoofaqa fifainiqau.