20
Pauroofa Maseedoonia maqa maaqai faqa Akaia maqa maaqai faqa finau.
Eefeesusa maqusaki firaa tutuqirafa taikoofanoo Pauroofa Yisuna ufa irimarusa suqu quqaseenoo pooduqara ufa qimannimiseenoo nimandamaseenoo doo quqasee Maseedoonia maqa maaqai finau.
Maseedoonia maqa maaqaki oonuree aniree idanoo Yisuna ufa irimarusa pooduqara ufa maqee maqee qimannimimarinau. Miqoo qaraasa pooduqama nimaqaseenoo quqasee Kirisa maqa maaqai ooqureenoo miqooqari moo quqoona maranau. Pauroofa Kirisa maqa maaqaindari sipaki akaramafufanoo Asia maqa maaqai firaree qufaqa Yuda maqannaasa irisee mina arirarufanoo moo fannoo iriseenoo Pauroona qimamufanoo rufiaseenoo kafaa Maseedoonia maqa maaqakinai fiqummakufanoo Tarooasa maqusai firaree qinau. Soopateerafa Piriqusana amaaku Beereea maqusaindaraafa Pauroona faqa finau. Aristarakusafa faqa Seekundurafa faqa Maseedoonia maqannaaqanda Pauroona faqa fiqau. Deerabee maqusaindaraafa Kaiusafa faqa finau. Tikikusafa faqa Taroofimusafa faqa Asia maqannaaqanda Timootifa faqa minamusa Pauroona faqa fiqau. Minamusa indaaru sipaki akaramafufaqa Tarooasa maqusai oonu marida maasara qifeesimariqau.
Maasa Firipi maqusai ooruku siai feemu qoomaqamasee namammaree Tarooasa maqusai Pauroona faqa fiqiafana. Maasa moodaannai qisauku afuru sipaki faiqee fifiufaqa Tarooasa maqusai oonuree maasara qifeesimarusa oonu paquriqiafana. Miqoo Tarooasa maqusai maasa aiqamausa qisauku dinni taikasee dinni oonu qaara marasee faasaana mariqiafana.
Pauroofa Tarooasa maqusai eendaki Yisuna ufa qimannimimarufanoo kumaaraa aqufinau.
7-8 Saririqa eendaki maasa faqa Yisuna ufa irimarusa aiqamausa faqa moo maaqaki suqufiqa Yisunara afaarurira narana naqau. Pauroofa kananaana fuanee qu eendanaki kisaaqasaa qimannimimarinau. Mi maqanaki tida moo maqasaa marinoo kafaa tida moo sandaaqai auquqoofa maridanoo eefeeda mirinni akinoo maridanoo. Mi maqanaki suqimarunaki eendaki qooma moomoo qeemarinau.
Faiqí anaasee sandaaqai tidasaa suqimarufanoo Pauroofa mi eenda amuqusanaki ufa kisaaqasaa qimarufanoo kumaaraa moo fannoo uinduaqa parangasaa akaramafinoo ooqufaaqeeida ufa irimarinau. Mi kumaaraana auqu Eeutikusafa marinau. Pauroofa kisaaqasaa ufa qimarufanoo Eeutikusafa afu aunduarufanoo kaaqa faifinoo sia ufa iridanoo uinduaqasaaqari aunduaramakufanoo saamurinoo maqasaa pautaqinoo aqufinau. Aqufufaqa misa ooqu mina uqeerasee qafoofanoo doo kaaqa kuqinoo marinau.
10 Pauroofa ooqurama mi kumaaraana amuaaqa aakufufanoo oonumafi kaqaramma qumareenoo qinau sia qisee qufoo qiaqa kaqi maridanoo. 11-12 Miqi qimasoofaqa misa qumurandee ooruree Yisunara afaaruruma naqau. Afaaruruma namasoofanoo Pauroofa kafaa qimanniminoo fifiufanoo iqaqoofanoo quqasee Asoosaa maqusai maqamau finau. Fufaqa misa mi kumaaraana doo kasi marufaqa afiqamaree maaqaki munu quqasoofanoo misa nifaaqa asasinoo amiqi amiqinau.
Pauroofa Eefeesusa maqusanaasa naaroofaqa aniroofanoo naamuaqinau.
13 Maasa Pauroona faqa nimarusa Pauroona mi maqusanai aiseeqa faasai sipaki akaramafifaqa Tarooasa maqusaindari Asoosaa maqusai nammari amuaqumau fiquakifaqa miqoo oonureeqa Pauroona afiqarara fiqummakufaqa fiqiafana. Pauroofa naríara faiqí anaasee qimannimisee kananaana maqamau Asoosaa maqusa oonuree inni faqa sipaki fuanauranoo maasara qimasoofaqa maasa miqiqau. 14 Maasa sipa fannoo Asoosaa maqusai oonuroofaqa Pauroona fi afiqeeqa Mitireena maqusai fiqiafana. 15 Miqooqari findimeeqee sipaki fifiufaqa kananaana Kioosa maqusai oonu raqiafana. Oonu miqoo mariqa quqaseeqa kafaa eendaki sipaki fifiufaqa kananaana Samoosa maqusai oonu raqiafana. Doo miqooqari fiqaree eendaki sipaki fifiufaqa kananaana Mireetusa maqusai oonu raqiafana. 16 Pauroofa sia Asia maqa maaqai kisaaqasaa kasooiraree qinau. Sia Eefeesusa maqusai kasooqianee qimasee fiqaree Yeerusareenni kaqi kaqi firaree qimasee miqoo Peendeekoosa qoomaqa nararee qimasee kaqi fiqarararee qinau.
Pauroofa Eefeesusa maqannaasa naamua qufa.
17 Sipa fannoo Mireetusa maqusai oonuroofanoo Pauroofa moo fasiqasaa ufa quqaseenoo anee maqamau oonuree Eefeesusa maqusanaasa Yisuna ufa irimariasa qini qikaqaafasaakirausa rakisirausa mai qumu Mireetusa maqusai qumu irisaifaqa fuanauree qufanoo finau. 18-19 Eefeesusa maqusanaasa mi ufana iriseeqa Mireetusa maqusai ooquroofanoo Pauroofa maaqi qimasee qimanniminoo qinau.
Ooqai indaaru qinee Asia maqa maaqai oosana arasaafannaqooqari innee qini oosana qafeemarusa mariafanoo qinee reendeenamandee inniki Anutuna saika faiqi maridaqa inniki saikimariqiafana. Yuda maqannaasa misa qini qimaarusiranannai qikiraqarana faqa daukunu rarana faqa inniki saiki mariafannanara qini qimimariqau. 20 Qinee inniqa maaqakiaqa faqa maqusa qambaana faqa Yisunara qimannimi mariafanausa maridaqa. Qimannimidaqa sia moo dadaaqira ufa qeeqa daundurai sia kaqi maridanoo aiqama qimannimiqiafana. 21 Qinee Yuda maqannaa faqa aanaamuru faqa amanamana kai doori runusee qimannimimariqiafana. Inneeqa mandainainara rufiasee quandakinaqa Anutufinnai noori ubeekamaseeqa Karaambaiqa Yisuna asauku mundirana saqarikiaqa. Miqi qimasee aauqimannimaqee mariqiafana. Innee minara faqa irimariasa mariafanoo.
22 Doo maqee qinee Yeerusareenni oorufidaqa nana ainainee qiniki kambiqaannoo fee, sia qinee mina iridaqa. 23 Qinee maqusa maqusa nimarunanoo naaquqara maraquna fannoo miqooqaraasa qimannimisoofaqa misa quandaki qini qimaqimufaqa. Anee Yeerusareenni ooru rainaqa rumbarana faqa qini qifaaqai ifitiqnarana faqa qimifaranoo fee qimarinau. 24 Qinee minara iriseeqa qeeqa mariranara fifau ainainee qimaseeqa Karaambaiqa Yisufa qimu saikanara mina taikarara kai kuqaa anoonee qidaqa qeeqa mariranara siamma iridaqa. Anutuna afaarira amiqira fasaasa ufa faiqí anaasee kooroomannimirana mina kai Yisufa qimu saikafa maridanoo.
25 Qinee innikiaqa Anutuna ququsaki marira firaanara qimannimiqa niniaafanausa marida. Maqee sia innee kafaa qini doori qiqafeefaranoo. 26 Doo qinee maqee maa suaninasaa doori runusee inni qimannimidaqa. Innikiqari moo fannoo Yisuna ufara dapikinafa narindikai mariannoo sia qinindi. 27 Anutuna irirana aiqama uqanna qimannimiseeqa sia kaqikaana qeeqa qumareeqa aiqama nimiseeqa. 28 Innee faiqí anaasee Yisuna ufa iri mariasasaa rakisimariasa mariafanoo. Innee asumu aandaura fooqana rakisimariasa mariafanoo Innee inneeqa marirana amiqimasee rakisiinaqa inneeqa asumu firira aandaura foora amiqimasee faiqí anaasee rakisiaqa. Anutuna naaquqara andeeqara maraquna fannoo inni nisaukuki rakisirana quqaranara amiqimasee rakisiaqa. Anutufa narí amaaku uqanna fidikannai maqee maa maqanasaa adiaseenoo minannai Yisuna ufa irimariasa feefaurummaseenoo doo narindikinoo, innee mi asumu aandauna firidaqa reendeenamandee rakisiaqa.
29 Qinee fuanaqa kaasau fainiara foora kaaqa afaidee mariasa aniree asumu aandau sia rauqi nimaqeefaranoo kaqi naruneefaranoo. 30 Inneeqa rakisirausakinaana akaqausa unnufa qimasee inneeqa nikaqaafasaa mareeqee kaqirunna ubeekeefaara. 31 Innee amiqimasee mi ainainnara rakisiaqa. Qinee qaaramoo aukuana faasaana eendaki daukunu reemarufaqa inni aiqama amiqimasee naamua qimariafanausa maridaqa.
32 Doo qinee maqee Anutuna asaukuki mina afaarira ufaki mara inni quqeeqa. Mi ufana afeeka fannoo amana innisaa rakisinnimaqaidanoo afeekaikirana nimiseenoo inni mareeqeenoo Yisunaindikiqa mariasaki misa saimbaqa ookaamaseenoo Yisufa misa nimira saqama qumiasana mirinni innaarunai inni faqa misa faqa nimiannoo. 33 Qinee inniki maridaqa sia qinee moona amiqira qamunnafee siruaa fee akaqainainafee sia qini qimuqusimarusa maridaqa. 34 Qinee maa qeeqa qisaukunnai ainaina masaidaqa narana mareemaria munnimmana marasaidaqa qiqa faqa nusa rakisinnimaqaidaqa maasa sia innindi maraqiafana. Innee minara amiqimasee irimarifanoo. 35 Qinee unandee kadaapiriranannai mandaikimarusa amiqi amiqiafana Yisufa minara maaqi qinau. Amiqira asasirafa sia ainaina maree marianakifau maridanoofau. Ainaina dadaaqirana nimiranaki anoona asasirafa minaki maridanoo. Innee sia aunuaqa moosa dadaaqirara kai iaqa.
36 Pauroofa mi ufana qimanniminoo maqasaa niqoori saunaraaqee qufaqa aiqamausa miqimafufanoo Anutunara innaaru qinau. 37 Innaaru qimasoofaqa aiqamausa ikiraqeeqa Pauroona oonumafi kaqaramma qumareeqa amooqaqau. 38 Pauroofa sia qini kafaa qiqafeefaree qunara firaaqoo noori kandeeqa ikiraqaqau. Misa miqidaqa Pauroona afiqeeqeeqa sipaki quqaqau.