21
Pauroofa Mireetusa maqusaindari quqasee Yeerusareenni finau.
Pauroofa maasa faqa sipaki akaramafufaqa maasa Eefeesusa maqannaasara nimudaooqidaqa nimandamaseeqa doo mafi rakeemma quqasee sipaki fiqiafana. Maasa andeeqasee fifiufaqa Koosa maqusai oonu kasoommasee miqoo faiqeeqa. Iqaqoofanoo kananaana kafaa fifiufaqa Roodeesa maqa maaqai oonuree kaqi fiqareeqa Patara maqusai fiqiafana. Patara maqusai maasa sipa moo paqurimasee Fooeenisia fimaru sipana paqurimasee minaki akaramafi fiqau. 3-4 Patara maqusaindari fifiufaqa Sipurusa afuma qafamaseeqa mina aikundanai fiaikateeqa andeeqasee Siria maqa maaqai fiqiafana. Siria maqa maaqai fidaqa misa maa ummaara ainainna Tiree maqusai quqaaqee quna fidaqa doo mi Tiree maqusana paqurimasee miqoo kasooiqau. Miqoo sipa maree fu ummarana minakinaana mareeqee maqasaa quqeemarufaqa maasa Tiree maqusai Yisuna ufa irimarusara randasee paqurimasee amaana moodaa misa faqa mariqia. Misa faqa marufaqa miqooqaraasa maraquna fannoo qimannimufaqa Pauroonara sia Yeerusareenni ooru fuannee qimariqau.
5-6 Doo misa faqa marikiqa findifi sipaki aniafanaqa faiqí anaasee faqa nári faiqi namufaqa moomoosa aniree ooruku nammari afainni oondaanisaa niqoori saunarafufaqa innaaru qimasoofaqa misa nimandamaseeqa sipaki akaramafufaqa misa nári maqusai ooru fiqau.
Sipaki Tiree maqusaindari maasa Tooreemaisa maqusai oonu raqiafana. Miqoo oonuree Yisuna ufa irimarusa miqoo marusa niqafamasee moodaa faasaana misa faqa mariqiafana. Miqooqari sipaki fiqa kananaana Seesareea maqusai oonu raqiafana. Oonureeqa Firipina maaqa maru qaannai ooru mina faqa mariqiafana. Firipifa Yisuna fasaasa qimanniminoo nufa marinau. Ooqai Yeerusareenni marufaqa niqiqoo fasiqausaki maridanoo mina mareeqee quqasoofanoo qisauku dinni taikasee dinni ani qaara marasee marusaki maridanoo munnimmaina raina nimimarufaqa mariufa Firipifa marinau. Firipina araamuna qaara faqa qaara faqa maanaaqa mariqau. Anutuna maraquna fannoo mi manaaqausa naakufufaqa Anutuna ufa faiqi anaasee qimannimirana akoofasaikiqa maridaqa qimannimimariqau.
10 Maasa Firipina faqa qaaramoo faasaana mariafananoo Yudeeaa tamummaqara fasiqa moo fannoo mina auqu Akabusafa Yudeeaa maqa maaqaindari qumuranau. 11 Mifa maasunnai anireenoo Pauroona pikapandauru ani qumareenoo minannai narí aiku asauku kukuqamma rumbaseenoo qinau. Anutuna naaquqara maraquna fannoo maaqi qimasee qidanoo. Maa pikapana akoofa Yeerusareenni ooru rainaqa maaqimmasee ruumbeeqee aanaamuru nimifaranoo. 12 Maasa mi ufana iriseeqa maasa aiqama miqoo mariafanausa afeekaikamaseeqa sia uqanna Yeerusareenni oorufuani arifaranoo fee qiqiafana. 13 Pauroofa mi ufana iriseenoo qinau. Innee nanaree miqimasee ikiraqaidee miqi qiafanoo qini qimuqusa mandaikamma qimaqaidee. Qinee Yeerusareenni ooru raanaqa Karaambaiqa Yisunara qini rumbarana faqa qini darirana faqa doo qinee sia rufiaidaqa minara deedaqamma uqirausa nidaqa.
14 Pauroofa miqi qimasoofaqa maasa qaooqirana minniseeqa maasa faqa Anutuna iriramau kai fidaqa sia ititaanaura sai kai fuanifee qiqiafana.
15 Maasa miqoo Seesareea maqusai kaqikaaqoo mariqa maasa qeeqa ainaina deedaqamamaree Yeerusareenni maqamau ooru fiqiafana. 16 Seesareea maqusaindari maasa qikaqaafasaa kirausa akaqausa maasa faqa ooru fiqau. Misa maasa ooruree marianna maqana uqaqifiqarara maasa faqa ooru fiqau. Maasa Masoona maaqaki marifaree qiqau. Masoonafa ooqai indaaru Yisuna ufa irimarufa marufaqa Sipurusa maqusaindaraafa marinau.
Pauroofa Yeerusaree maqusai maridanoo Yameesana faqa ufa qinau.
17 Maasa Yeerusareenni ooruraafannanoo Yisuna aiku asauku qumu amiqi amiqimandee qumu qifiqee ooru fiqau.
18-19 Maasa miqoo ooru faiqaafananoo iqaqoofanoo Pauroofa Yameesana qafarara finau. Yisuna ufa irimarusa aiqama miqoo marufanoo Pauroofa nimandamaseenoo narí aanaamuru maaqa maaqa nimarufanoo Anutufa narí Pauroonannai aiqama ainaina auqeeunara qimanniminau.
20 Misa aiqamausa Pauroona ufa iriseeqa Anutunara aiqamausa dufi dufi qimasee asasiqau. Asasamasee Pauroona qimamiqa qiqau. Oo maasa ati, maaqoo Yuda maqannaasa Yeerusareenni mariasa misa fasaasa ufa qimamianaura. Yuda maqannaasa moomoo tauseenna doo Yeerusareenniara ridaqa. Misa Mooseena sandufasaa kaaqa minara faqa Yisunara faqa ridaqa. (Yuda maqannaasa Mooseena sandufa iridaqa maasa fainanduqiranee qidaqa.) 21-22 Pauroo misa aniara maaqi qidaqa, anee aanaamuru maqusa maqusa nidana Yuda maqannaa minakiaqa mariasauqa anee misara Mooseena sandufa minniseeqa maasa fainanduqirana minnisaaqee qimariannanara Yuda maqannaa oosana minnisaaqee qidanoommifoo qidaqiafaqa maasa iridaqa. Aniara Yeerusareenni aniifoo qifaqa misa aniara iriseeqa aanoo qifaranoo. 23 Minara iriseeqa maasa qimamiannaqoo kai fua. Maaqoo qaara faqa qaara faqa fasiqa maridaqa. Misa maasa Yuda maqannaa oosana marasee doo qima afeekaikamasee nikiaqa maqa namufaqa indufu aqiranara nisauku uqeeraseeqa Anutuna afusaa qima afeekaikamandee maridaqa. 24 Misa firaa amaana maqaki keeqafi nári aanaamuru mandainaina nipatasaa marina rukaseenana anee misa faqa keeqafi aneenaindi faqa rukasainanoo Anutuna afusaa anukanoo marinnaranoo. Findaukamasee anee aneenna munnimma faqa misa munnimma faqa aqua. Aqusaifana anee minamusa faqa nári nikiaqa asausi maqanamu faqa indufu aquaqa. Miqi masainaqa aiqamausa ani qafamaseeqa anee Mooseena sandufa rukiarana aniara qunara unna qiaafoo qiaqeera. Misa aniara kuqaa Mooseena sandufamau fimarifa maridanoo qiaqeera ani aruannee qinausa sia ani arifara. 25 Yisuna ufa irimarusa uriqararausa Yameesana maaqaki Pauroonara qimaseeqa maaqi qiqau. Maasa aanaamuruqa mariasa Yisuna aiku asauku kamambuasa pasa akara rumasee maaqi qimasee qimannimiqia. Innee narana moo unna anutunaree afaannaree misara dufi dufi qimariana mina minnisaaqa. Aandau fidika faqa sia naaqa. Ufaanaki arira aandau fidikana qusinoo marina mina faqa minnisaaqa faiqí anaasee narí ummuari narí ummuarimariana faqa minnisaaqa.
26 Pauroofa misa ufa iriseenoo qaara faqa qaara faqa fasiqa namu nifiqamareenoo iqaqoofanoo kananaana amaana maqaki keeqafinoo misa saimbaqa Mooseena sandufa andeeqasee finoo aanaamuru mandainaina narí apatasaa maruna rukanau. Miqimaseenoo Pauroofa amaana maqaki keeqafinoo Anutuna aanaiqikirausa qimanniminau. Qisauku moodaannai taikasee dinni ani qaaraqanda marasee faasaana maasa qifaaqasaa mandainaina anukee marianaura. Mina maariqoo mina taikasaanaqa mina maariqoo miqoo innee aanaiqikirausa aandau aruseeqa Anutunara tatufirana suqaifanoo maasa rukasaunnana taikaani.
Pauroofa amaana maqaki Yeerusareenni marufaqa qumaree arirariqau.
27 Pauroofa mi fasiqa namusa faqa amaana maqaki dinni qisauku taikasee dinni ani qaara marasee faasaana amaana maqaki marinoo taikooqookari Asia maqasaa Yuda maqannaa marusa amaana maqaki Pauroona qafamasee aiqamausa nirana fundakuseeqa faaqa fuisee qiqa Pauroona kari qufaqa aniqumaraseeqa qiqau. 28 Isaraee maqannaa fasiqauqa anidadaaqiaqa. Maa fasiqafa maaqa maaqa maqusa maqusa nidanoo unnaqi noo nifa maridanoo. Isaraee maqannaara manda ufa qimarifa, Mooseena sandufara qaoo qimarifa maa amaana maqanara faqa ufa manda qimarifa maridanoo. Doo mifa maqee aanaamuru maree maa amaana maqanaki mini quqasaifanoo doo maa amaana maqafa putaa inoo maridanoo.
29 Misa Eefeesusa maqannaa aanaamuru fasiqa Taroofimusana Pauroona faqa madaanai maqusai marufaqa qafamasee mina faqa amaana maqaki mari ifoo qimasee sia qafarainni faaqa rumasee Pauroona arirara qiqau. 30 Mi ufafa amaana maqakiqari radiqifufanoo dinni dinni daraaninau. Aiqama dindari dindari moodaanaki anireeqa Pauroona amaana maqakiqari qumaree maqamau rarisameeqee kooqinni aqusoofaqa amaana maqasaa aanaiqikirausa amaana maqaki mandaikiandoo qimasee kaqi kaqi ufaqa amaana maqa kooqi ititasaqau. Faiqí anaasee moomoosa usufufaqa Pauroona saamu uqafiqee mariqau. Kuqa aruanee qimasaida miqi mariqau.
31-32 Moo fannoo sandee oonureenoo Roomma maqannaa saideena qimaminoo qinau Yeerusaree maqannaasa aiqama suqiqa tinoorirafa firaafa maridanoo fee qimasoofanoo Saideena fannoo narí sundiauqa namufaqa sandamaqaraasinoo misa usi marunakina aniramasoofaqa Pauroona ariuna minnisee náriara kai rakeeiqau. 33-34 Saideena fannoo Pauroofuqoo anireenoo ani mina qumaraseenoo narí sundiara qaara sainandannai rumbaanee qimaseenoo ariusa irammirinau. Maa fasiqafa nana ainaina mandainainee maraqaifaqee innee arii fee qufaqa moo fannoo moo ufa qufanoo moo fannoo moo ufa qufanoo Roomma maqannaa Saideena dindari dindari ufa fifau faafau ufa kai qufanoo Saideena fannoo sia ufa anoona irinoo Pauroona mareenoo narí ququsaki munu quqasoofanoo marinau. 35-36 Roomma maqannaa sundiauqa Pauroona afiqee fimarufaqa Yuda maqannaasa aanoomaseeqa Pauroona kooqi aaqa ooruroofaqa aruanneerufaqa sundiauqa mina aindusueeqeeqa uqeereeqeeqa maarinni ququsa qambaanai quqaqau. Faiqí anaasee sandee fidaqa Pauroonara doo kuqarua kuqarua qimariqau.
Pauroofa narí ufannai narí afaaqasaa ititanau.
37-38 Sundiauqa nári ququsaki quqaanneerufanoo Pauroofa Saideena irammirinoo qinau. Amanee faiqí anaasee qimannimianauree qufanoo Saideena fannoo tautumaseenoo qinau. Anee Kirisa maqannaasa ufa irimariana fee. Qinee ooqai aniara Isipa maqannaafa rakirana uqeeraseenoo 4,000 fasiqauqa Kaammanna faqa ufa rainee marusa nifiqee munu aadana maqa maaqai faiqi sia marunnai uqoona fee maridanee.
Miqi qufanoo Pauroofa qaoo qimasee qinau. 39 Qinee Yuda maqannaa maridaqa. Qinee Sirisia maqa maaqaki Tarasusa maqusai uriqarara maqusai kambiqarausa maridaqa. Amanee qinee faiqí anaasee qimannimia. 40 Saideena fannoo mina iriseenoo eedoo qufanoo Pauroofa kooqi irirasusaa akaramafufanoo asaukunnai misa ufa quna qaoo qimasoofaqa misa mina iriseeqa kasoomafufanoo Pauroofa nári Yuda maqannaasa ufakiqari qimanniminoo qinau.