22
Pauroofa narí maqannaasa qimannidanoo narí afaaqasaa ititeenoo maaqi qimasee qimanniminau. Oo maa fasiqausa qini qikaqaafasaa qini qikausamara. Innee qini ufa irisaifaqa qeeqa irirana nimia. Qaara auqu, moo auqu Heeburu maqannaa ufa moo auqu Yuda maqannaa ufa marinau. Misa Pauroonara Heeburu maqannaa ufa nári ufa qidaqinoo fee qimasee aiqama dai qimafiqau. Miqimambufanoo Pauroofa qimanniminoo qinau.
Qinee Yuda maqannaa fasiqa maridaqa Sirisia maqa maaqaki Tarasusa maqusai kambiqaafanausa maridaqa. Ooqai qinee kumaaraasaa maridaqa maa maqusanaki Yeerusaree maqusaki Kamarieerana sukuraki kisaaqasaa mariaafanausa maridaqa. Qinee Kamarieerana sukuraki maridaqa maasa qikeeku qikaaku sandufa amiqimasee aiqama iriaraasiafanausa maridaqa. Innee maqee Anutunara afeekaikamandee minara rimariafaqa qinee maqee nindafaidaqa. Qinee inni naanna reereeaa fanausa maridaqa. Ooqai Yisunasaa atooqeemarusa kuqa kai nári mariafanausa maridaqa. Qinee faiqí faqa anaasee faqa rumbasee karabusaki aqimarifanausa maridaqa. Amaana maqasaa aanaiqikirausa misa uriqararafa mifa qini ufa anoona iridanoo. Amaana maqa kansoorauqa faqa qini ufara kuqaa fee qifaranoo. Misa kai pasa akara rumasee Damasakusa maqusai maria Yuda maqannaasa nimiannee qufaqa qinee mi pasana maramaree Damasakusa maqusai ooru Yisuna ufa irimarusa rumbamaree nifiqee muqu Yeerusareenni quqaaneera ooru fuafanausa maridaqa.
Pauroofa narí Yisuna qafoonara qimanniminau.
(NiFa 9:1-19; 26:12-18)
6-9 Qinee mi pasana mara maree Damasakusa maqusa adeedi ramasaafananoo suani qambaana marufanoo innaarunaindari idauru kaaqa qarafa qumureenoo qini fiqu fiqumma aiqama rafaaqafuqisoofaqa qinee maqasaa aqufiqiafana. Innaarunaindari ufa moo qufaqa iriqia. Sauroo Sauroo anee nanaree qini dariraridanee qufaqa qinee Oo Karaambaiqa anee yafee qiafananoo mifa qinau. Qinee Yisusa Nasareeteendaraasa maridaqa. Anee darunausa maridaqa. Mina ufa fannoo miqi qimasee qini qimaqimufaqa qini faqa fimarusa kaaqa qarana qafaqau ufa sia iriqau.
10 Qinee mina irammiriqa qiqiafana Oo Karaambaiqa qinee naqi fee ianauree qiafananoo Karaambaiqa innaarunaindari qinau. Anee findifinana Damasakusa maqusaki fua. Miqoo oonu rainanoo faiqí moo fannoo Anutufa qinara ani qimamiani. 11 Kaaqa qarana fannoo qini qifu dimbasoofaqa qini faqa fusa qisauku qumaroofaqa Damasakusa maqusai fiqiafana.
12 Damasakusa maqusaki faiqí moo auqu Ananiasa Mooseena sandufamau fimarufa Yuda maqannaa miqoo marusa minara andeeqara fasiqa fee qimarufa.
13 Mifa qinee mariafannaqoo anikikiqamambufanoo Oo Sauroo, qini qikaqa, anee afu maqaa, qufanoo kai qifu maqasee mina qafaqiafana. 14 Maasa qikeeku qikaaku Anutufa aniara rusandeesamumandee aniara mina iriranamau fuanneera mina ainainira faiqi andeeqarana Yisuna qafaanneera mina Yisuna ufa irianeera qinoo. 15 Pauroo anee Yisuna afunnai qafoonafa mariananoo minara afu qafoonnanara aiqamausa qimannimia aaqoo irunnara aiqamausa qimannimia. 16 Nanaree kaqi maridanee doo findifinana nammari maraa. Yisuna aaramasee irammirinanoo ani mandainaina rukaannoo.
17-18 Ananiasafa miqi qimasoofaqa qinee Damasakusa maqusaindari maaqoo Yeerusareenni ani maridaqa amaana maqaki innaaru qimariafananoo qifu kai pisipasamandee Karaambaiqa akooqoo qimaqiminoo qinau. Doo kaqi kaqi maa Yeerusaree maqusaindari quqasee moosaa fua. Anee maaqooqaraasa qiniara qimanniminaqa sia irifaqa. 19 Miqi qimaqoofaqa qinee maaqi qimamiqia. Oo Karaambaiqa qinee ani ufa irimarusa ufa suqira maaqakiaqa keeqafida rarisamasee nariisee karabusaki quqee mariafanausa maridaqa. Maaqooqaraasa minara amiqimasee qini oosana iridaqa. 20 Misa Seeteefeena arimarufaqa qinee faqa miqoo maridaqa dufiaree aridee qimasee arimaru fasiqausa qamunnasaa rakisi mariafanausa maridaqa. 21 Karaambaiqa qini mi ufana iriseenoo qimaqiminoo qinau. Doo anee findifua maaqooqari aanaamuru nianai mariasaki ani aqiqaidaqa.
22 Pauroofa Yeerusaree maqannaasa narí saamu uqafiqee marusa qimannimidanoo aanaamuru nuquroofaqa misa mina iriseeqa aanoomaseeqa fifau faafau ufa qiqa faaqa quqasee mi ufana qima rukiaqau. Misa maaqi qiqau doo maree munusee mina aru aquaqa. Mina marirafa sia amana maridanoo. 23 Miqi qidaqa Yuda maqannaasa faaqa rumaseeqa niranaqoofaqa nári qamunna qumareeqa minannai rutatidaqa kookoomma afaqeeqee mina aanaamu raqau.
24 Roomma maqannaa kiateenna fannoo narí sundiauqa maaqi qimasee qimanniminau, innee maa fasiqana inneeqa ququsaki quqasee uaiaqa samu ariisaifanoo narí mandainaina kooroo iani. Yuda maqannaa faaqaruana oosana kooroo iani.
(Roomma maqannaasa maqa maaqai kambiqoosa mi ququsanaki marunausee qimarunara sia moo sundia fee firisuaiqa fee amana kai rumbarana, arirana sia amana mina rumbeefaree arifaree. Moo maqannaasa Roomma maqannaasa rakisinnimaqee mariasa kaqi rumbeefaree kaqi arifaree. Moo maqannaafa firaa feefaurumasee Roomma maqannaasa ququsaki keeqafifanoo mi sandufana mina afaaqasaa ititaannoo.)
25 Sundiauqa Pauroona rumbasoofanoo uaiaqasamu arirara deedaqufanoo Pauroofa kuboora qimaminoo qinau Innee amanee Roomma maqannaa ququsakinaa fasiqa arifaree, sia amana arifaree kootaki qini ufa sia amiqimasee rainasee iriafanoo kaqi fifau darirari mariafanoo. 26-27 Kuboora fannoo iriseenoo Saideena oonu qimamidanoo qinau. Anee sia mi fasiqana arua. Roomma maqannaa ququsakinaafa maridanoo, qufanoo, Saideena iriseenoo rufieenoo Pauroo finnai oonuree iranau. Kuqaa fee anee Roomma maqannaa ququsakinaa fee maridanee. Pauroofa eedoo qinau. 28 Saideena kaifaa qinau. Qinee firaa munnimma aquseeqa Rooma maqannaa ququsaki fuafanausa maridaqee qufanoo Pauroofa qinau. Sia qinee munnimma aquafanausa maridaqa qini qikoofa minaki marunara qinee Roomma maqannaa ququsaki kambiqarausa maridaqa.
29 Sundiauqa mi ufana iriseeqa nisauku raqandaa mamaraqau. Saideena faqa mi ufana iriseenoo Oo qinee Roomma maqannaa sandufa rukiasee sia ufa irirainni sainandannai rumbaafanausee qimasee qini uriqararafa minara irisee qini faqa daruandoo qimasee nariara rufianau.
Pauroofa Yuda maqannaasa uriqararausa nifusaa kikiqinau.
30 Saideena fannoo Yuda maqannaasa firaaqoo amoosau maqaranara oosana irianee qimasee iqaqoofanoo kananaana Pauroona sainanda idukuseenoo amaana maqa aanaiqiki marusa uriqararausa faqa misa kansoorauqa faqa naarama quqaseenoo Pauroona mareeqee misa noorinni quqanau.