23
Saideena fannoo Pauroona mareeqeenoo misaki quqasoofanoo misa noori andeeqasee nindafamasee qimanniminau. Qini maqooqooqari sia mandainaina fannoo qini qumaraidanoo Anutuna afusaa maridaqa.
Aanaiqikirausa misa uriqararafa Ananiasafa mina iriseenoo Pauroona aaqa marusara nisaukusamu oori itairi amifanoo unna ufa taikaani qufanoo aaqa mariufa oori rukaminau. Arufanoo Pauroofa Ananiasana kafaa qimaminau. Anutufa ani faqa aruannoo anee qaaraiki marianafa mariananoo. Anee qini ufa iriseenana Mooseena sandufa qaannai qini qimani mariananoo Mooseena sandufa faiqí sia ufa irirai sia aruannee qimarifana anee Mooseena sandufa ammuqundari fidana mi fasiqanara qini daruannee qimariananoo.
Pauroofa miqi qimasoofanoo Pauroona aaqa marusa qiqau. Anee nanaree Anutuna aanaiqikirausa misa uriqararana manda ufa qimamidanee qufanoo Pauroofa qinau. Oo qini qikaqaafasaa mifa aanaiqikirausa uriqararanara siamma iridaqa. Tamummaqara akara fannoo maaqi qinoo maridanoo Innee sia inneeqa maqannaasa uriqararausa manda ufa qimannimaqaaqa.
Miqi qimasee qimannimidanoo miqoo suqiusa nindafaidanoo narikai oonumafi irinau, maa suqimariasa qaarasaa fimariasa nariara nariara rairai qimariaqanda, dinni mariasa Farisai amaana ufa qimariasa maridaqa dinni mariasa Sadikai amaana ufa qimariasa mariafanoo. Minara iriseenoo kaifaa firaa kari qimanniminoo qinau. Oo qini qikaqaafasaa qini qikoofa Farisai amaana ufa qimarufa marifaqa qinee faqa minaki qidaqa. Faiqí moo kuqiranaki findifunara qinee minara kai maa kootanaki maridaqa.
Miqi qimasoofaqa Farisai amaana ufa qimarusa faqa Sadikai amaana ufa qimarusa faqa ufa rainaqau. Sadikai amaana ufa qimarusa sia kuqirausa findifidammiafoo qimarusa qangiroora faqa sia maridanoo fee qimarusa faiqí nimana faqa sia maridanoo fee qimariqau. Farisai amaana ufa qimarusa mi ainainanamunara kuqaa maridanoo fee qimarusa mariqau.
Misa Pauroofa Farisai amaana qunara iriseeqa suqidaqa miqoo kai firaaqoo narí aqi narí aqimariqau. Farisai amaana ufa qimarusa sandufa akoofasauqa findifiqa afeekaikamandee maaqi qiqau. Maasa sia moo mandainaina maa fasiqa anasaa marifaqa paquriqa. Qangiroofee amanafee qimamifanoo fee maaqi qidanoo fee.
10 Miqi qimasoofaqa Sadikai amaana ufa qimarusa faqa Farisai amaana ufa qimarusa faqa firaaqoo ufa rainarafa kambiqanau. Miqi marufanoo Roomma maqannaa Saideena fannoo narí sundiauqa qimanniminoo, innee Pauroona mareeqee inneeqa ququsaki quqasaaqa, misa mina qambaana rammisiseefaara, qufaqa misa nári sundia ququsaki quqasee rakisimariqau.
11 Miqi qimasoofanoo mi eendanaki Karaambaiqa qangiroo moo fannoo qumureenoo Pauroona oorisaa akooqoo kikiqinoo maridanoo ufa qimaminoo qinau. Pauroo sia rufiaa, paasoosia, anee maaqoo Yeerusareenni qiniara kooroo qianandee Roomma maqusai miqikai innaranoo. Qangiroo miqi qimaseenoo Pauroona qimamisoofanoo taikanau.
Yuda maqannaa akaqausa Pauroona arirara ueeqoo ufana.
12 Iqaqoo kananaana Yuda maqannaa akaqausa Pauroona arira ufa narí qimami narí qimami suqiqau. Ufa andeeqaseeqa qima afeekaikamasee nammari faqa narana faqa auramasee Pauroona aruanee qiqau. Aruseeqa mikari kai narana nammari naanee qiqau. 13 Qaara fasiqa niku nisauku taikasee Yuda maqannaa fasiqauqa kai narana auramasee Pauroona ariraree qiqau. 14 Auramaseeqa misa nári amaana maqa aanaiqikirausa faqa uriqararausa faqa unnai oonuree qimannimiqa qiqau. Maasa narana auramasee Pauroona aruseeqa innaaqiana narana naanauranoo. 15 Innee faqa kansoorauqa faqa Roomma maqannaa Saideena maaqi qimasee uaqee iaqa anee Pauroona mara maree kansoorauqa maaqaki quqasainaqa maasa Yuda maqannaasa amiqimasee Pauroona oosana irianaura. Innee miqi qifanoo Saideena fannoo afiqee finaqa maasa aanai maara maqaseeqa Pauroona aruanaura.
16 Miqi qimarufanoo Pauroona anauqi mina auna faiqi fannoo qumee iriseenoo sundia ququsaki keeqafinoo Pauroona qimaminau. 17-19 Pauroofa narí arifandinna ufana iriseenoo kuboora qimaminau. Anee maa kumaaraana afiqamaree Saideeninnai munusainanoo ufa qimamiani. Miqi qufanoo kuboora fannoo afiqeenoo Saideenunnai munu quqaseenoo qinau Pauroofa qiniara maa kumaaraana afiqee munusainanoo moo ufa qimamianifee qifaqa afiqee anidaqa qufanoo Saideena fannoo mi kumaaraana afiqeenoo umeenni munuseenoo irammirinau. Nana ufaree anidanee.
20 Miqi qufanoo mi kumaaraafa qimaminau. Yuda maqannaasa duna Pauroonara amiqimandee mina ufa oosana iriraree qia. Misa aniara afiqee munu quqararammifoo qidaqa. 21 Anee sia misa ufa iria, qaara fasiqa niku nisauku taikasee fasiqa aanai maara maqafiqa Pauroona arirara qia. Misa qima afeekaikamandeeqa doo narana auramaseeqa aruseeqa nararee qia. Doo misa maqee deedaqidaqa ani ufaramma afeesida maria. 22 Saideena fannoo mina iriseenoo maaqi qimasee narí qimaminau. Anee maa ufana qini qimaqimiannanara sia moo qimamia saina anikikai mariani. Miqi qimaseenoo mi saideennafa mi kumaaraana aqiqanau.
Roomma maqannaa sundia fannoo Pauroona Seesareea maqusai aqiqanau.
23-25 Aqiqamaseenoo Saideena fannoo quandakinoo qaara kubooraqanda mara quqaseenoo qimanniminau. Inneeqara maaqimandee sundiauqa deedaqiaqa. Sundia maqamau fifandinausa qisaukuqara fasiqa niku nisauku taikasee fasiqa (200) minamusa deedaqiaqa. Qoosasaa akaramafi fifandinausa qaaramoo niku nisauku taikasee moo fasiqa asaukuqara taikasee fasiqa (70) faqa qoosauqa faqa deedaqiaqa. Qisaukuqara fasiqa niku nisauku taikasee (200) faaqaana faqaasa maqamau fifandinausa faqa deedaqiaqa. Doo maqee eendakina doo Seesareea maqusai Pauroona afiqee ooqu fuaqa. Qaaramoo qoosa deedaqiaqa Pauroofa fuaninnana. Innee andeeqasee maasa firaa kiapafa Feerisafa marinnai Seesareea maqusai Pauroona afiqee fuaqa. Miqi qimasoofaqa misa mina iriseeqa deedaqiqau.
26-28 Miqi qimaseenoo Saideena fannoo Feerisana maaqi qimasee Pauroonara pasaki amaqanau. Oo maasa amiqira kiapafa Feerisafa, Qinee Karaudiusasa moo duqu Risiasasa ani amandaidaqa. Yuda maqannaasa maa fasiqana qumaree ariraree qiafaqa qinee minara Roomma maqannaa ququsakinaa fee qimasee ooqu rafiaeeqee qeeqa sundiauqa ququsaki quqeeqa. 29 Qinee misa mina amoosau maqaana oosanara randeeqa misa kansoorakina quqasaunanoo sia rumbarafa arira ainaina marifaqa Yuda maqannaa nári oosana maridanoo miqianannai kai mina arirara qidaqa. 30 Misa qumee maara maqasee mina arirara qiafanoo moo fannoo qumee qimaqimifaqa anee ianannai aqiqaidaqa. Qinee mina amoosau maqaasara ani afusaa innee faqa mifa faqa andeeqaaqeera qidaqa.
31 Saideena fannoo mi ufana akara rumaseeqa sundiauqa nimisoofaqa Pauroona afiqeeqa qoosasaa akaramafufaqa mi eendanaki Antipatiriasa maqusai ooqu fiqau. 32 Iqaqoofanoo kananaana nikumau fusa ooqurandee Yeerusareenni uriqau. Qoosasaa fusa Pauroona afiqeeqa Seesareea maqusai ooqu fiqau. 33 Misa Seesareea maqusai ooquree Saideena papiqanamu faqa Pauroona faqa firaa Kiapana amiqau. 34 Firaa kiapafa mi papiqana asaana rumaseenoo Pauroona irammirinau anee yaindaraa fee qufanoo mifa qinau. Qinee Sirisia maqasaa kambiqaafanausa maridaqa. 35 Firaa Kiapafa mi ufana iriseenoo Pauroona qimaminau. Ani amoosau maqaasa qumuraifaqa ani ufa irianaura. Miqi qimaseenoo poorisa qimaminoo qinau. Maa fasiqana mareeqee Eeroodeena firaa maaqaki quqasaifanoo marinaqa eendaki faasaana rakisiaqa.