24
Ananiasafa Seesareea maqusai ooquree Pauroona arirufa qinau.
Pauroofa moodaannai qisauku namu faasaana narí ufa afeesara marufanoo doo amaana maqa aanaiqikirausa misa uriqararafa Ananiasafa Yuda maqannaa faiqí firaasa faqa moo fasiqa Roomma maqannaa sandufa faqa ufoosana faqa amiqimasee irimarufa mina auqu Teeraturusafa misa aiqamausa Seesareea maqusai Yeerusaree maqusaindari ooqu fiqau.
Ooqureeqa firaa kiapana afusaa Pauroona amoosau maqoo ufana qimamiqau. Misa Teeraturusana aaroofanoo firaa kiapana afusaa kikiqamambinoo maaqi qimasee Pauroonara qinau.
Oo Feerisafa anee idaaqirafa amiqirafa uqanna mariananoo. Anee aneenna iriranannai maasa rakisimariannanara maasa amiqimandee maridaqa. Anee fuka sandufa moomoo quqaidana maasara amiqimasee mariaqeera miqimariananoo. Maasa maqee maqee ani irirana qumareeqa dufi dufi qidaqa. Qinee kisaaqasaa ufa qiananoo ufa aukuana aiqaraandoora qusasaa qidaqa. Amanee anee maasa ufa kaqikaana iria. Maa fasiqana manda oosana fannoo sabeena aada miqirafa maasa raquru qimimarifaqa fataidaqa. Pauroofa aiqama maqusa maqusa fidanoo Yuda maqannaasa nirana fundakinoo nidanoo. Nasareetee maqusanaa fasiqa irirana uriqararafa maridanoo. 6-7 Sia minara kaifau, maa fasiqafa Pauroofa maasa naaquqara amaana maqa Yeerusareenni putaaifaqa maasa mina qumareeqa maasa sandufannai andeeqee marunanoo Roomma maqannaa Saideena fannoo firaa aanoo iranannai maasa qisaukukinaana rafieenoo. Saideena fannoo mina auqu Risiasafa maasara ani afusaara mi kootana andeeqaaqee qifaqa qumu qimamidaqa. Anee maa fasiqana irammirinanoo mifa maasa ufa anoona qiannoo.
Teeraturusafa miqi qufaqa Yuda maqannaasa aiqama kuqaa anoonee qiqau.
Pauroofa Feerisana oorisaa narí afaaqasaa ititanau.
10 Firaa kiapafa Teeraturusana ufa iriseenoo doo Pauroona asaukunnai aaranau. Doo anee findifi aneenna ufa qia qufanoo Pauroofa findifi Feerisana qimaminoo qinau.
Oo Feerisafa anee kisaaqasaa qini maqannaa Yuda maqannaa ufa andeeqee marianafa mariannanara qinee dufi dufi ani afusaa qidaqa. 11 Innaunni kai qinee Yeerusaree maqusai Anutunara innaaru qiraree qimasee ooru fiqiafana. 12 Qinee amaana maqaki sia aanoo ufa moo qimannimiqiafana. Faiqí nirana sia qinee fundakiqiafana. Amaana maqaki fee nári faiqí suqunaki fee sia qinee Yuda maqannaasa nirana fundakunaqa misa qiqafeeaa. 13 Misa maqee ani mariasa qini qimoosau maqee mariana sia mina anoona paqurimasee kooroo ifana irinnaranoo. 14 Qinee moodaa ainainara kai kooroomasee ani qimamianaura. Qinee maa fuka aatatamau fidaqa minannaikai maasa qikeeku qikaaku Anutunara innaaru qidaqa. Mi aannara Yuda maqannaasa mi aannara kaqirunna fiaanoo qidaqa qini qimoosau maqaidaqa dariraridaqa. Qinee Mooseena sandufa akara aiqama iridaqa mi mau fidaqa tamummaqara fasiqauqa akara faqa iridaqa mi mau fidaqa. 15 Maa Yuda maqannaasa faqa qinee faqa maasa moodaa iriranamau fidaqa kasooqaqee Anutufa aiqama fasiqauqa andeeqarausa faqa mandaikirausa faqa kuqiranakinaasa faqa mara findifumanniseenoo misa ufa iriannoo. 16 Qinee Pauroosa Yuda maqannaasa naanna raida moodaa ainainara afeekaikidaqa, Anutuna afusaa faqa faiqí nifusaa faqa aiqama kari mandoosana maraaqaa imarifaqa eerairidaqa sia mi mandoosanna ummaarafa qini daakuanifeera aufadara maraquna kai aiqamausa nifusaa qini daakuanifeera.
17-19 Pauroofa Feerisana kaqi qimamidanoo qinau. Qinee moomoo anaamuru maqusai niniifaqa moomoo aukuana maraseeqa qinee munnimma maramaree Yeerusaree maqusai ooruree qeeqa maqannaasa nimiraree qimasee aandau tatufirana suqasee Anutuna amiraree qimasee amaana maqaki keeqafi mariqiafana. Sia moomoosa faqa mariqia, sia aanoo iranaki mariqia amiqimasee mariafananoo Asia maqannaa Yuda maqannaasa mi maqanaki qini qiqafamaseeqa unnaqimasee maa manda oosanna uqeeraqau. Misa kai mai qumureeqa ani afusaa qini qimoosau maqoo ufana qiaqaana. 20 Qinee Yeerusaree maqannaa kansoora nifusaa kikiqiafannana maa qumu mariasa maridaqa qini ufa iriqau. Misa qini manda oosana kooroo iaqaana. 21 Qinee kansoorauqa nifusaa kikiqamafufaqa moodaa ufa kai qinee qiafanaqa misa qini darirariqau. Kuqiranakiqari findififandiafoo qiafannanara qini darirariqau.
22-23 Feerisafa Yisuna aanara irimarufa maridanoo Pauroona ufa iriseenoo maaqi qimasee qimaminau. Anee kaqi marinanoo Saideena Risiasafa qumurainaqa ani ufa andeeqaanaura. Miqi qimaseenoo mi kootana rafaaqa finoo Poorisa qimaminoo qinau, Anee Pauroona afiqeeqee rumbaranaki quqasee rakisia. Mina qimaminoo qinau, Anee Pauroona rakisimarinaqa mina aqoondi fee akaqaafasaa fee kaqi anireeqa mina faqa ufa qiaqa narana amiaqa sia qaoo qia.
Feerisafa faqa narí anaaqa Durusira nammarifa faqa Pauroona ufa irufanoo naaquqanau.
24 Feerisana anaaqa mina auqu Durusi nammarifa Yuda maqannaa anaasee marinau. Qaaramoo faasaana aiqaroofanoo Feerisafa narí aanaaqandiri anireenoo Pauroona aaramasee asauku mundirana Yisuna ufara iroofanoo amiqimandee qimaminau.
25 Pauroofa faiqí anaasee aiqamausa andeeqasee niroosanara faqa mandoosana fannoo dindari oonu rarisee anirarisee ifaqa minniseeqa maasa qiqa qimanara iriseeqa mi mau kai firanara faqa oonumafi irisee minnisaaninnanara Anutuna koota firaafa marianinnanara faqa qimamimarufanoo Feerisafa narí mandoosana firaanara iriseenoo Anutunara rufiammaree qaoo qinau. Saina kaqimarinaqa saika sia marinaqa aniraanana qimaqimia. 26 Feerisafa Pauroonara narí qumee kai qimirinoo qinau. Pauroofa munnimma qiminaqa idukuanauree qimaseenoo maqee maqee karabusakinaana aaramasaida ufaqimarufanoo Pauroofa sia amufanoo kaqi karabusaki marinau.
27 Miqi marufanoo qaara aukuana aiqaroofanoo Roomma maqannaa kiapafa Feerisanara anee moosaa finanoo moo kiapafa ani amaaqa maqaannoo. Feerisafa minara iriseenoo Yuda maqannaasa maaqoo qaraasa qiniara misa niqoondi fee qiaqeera Pauroona narí maaqa uqannakinaana mara maree karabusaki rumbaseenoo quqasee fufanoo fuka kiapafa Poorakiusafa moo auqu Feestusafa mifa anireenoo Pauroona rumbaranaki paqurinau.