25
Fuka kiapafa Feestusafa kafaa Pauroona ufa irinau.
Fuka kiapafa Feestusafa qaaramoo eenda faiqeenoo Seesareea maqusaindari Yeerusaree maqusai oori quqarara ooru finau. 2-3 Yeerusareenni ooru marufaqa amaana maqasaa aanaiqikirausa firaasa faqa Yuda maqannaasa faiqí firaasa faqa Pauroona ufa oosana amoosau maqeeunara qimamiqau. Miqi qimasee maaqi qimasee Feestusana qimamiqau, Oo maasa kiapafa amanee anee Pauroona mareeqee Yeerusareenni quqasainaqa ufa irianauree. Misa aanai maara maqasee aruanneera quandasee miqi qimasee qimamiqau. Feestusafa misa ufa iriseenoo qinau. Pauroofa Seesareea maqusai karabusaki maridanoo. Qinee qusasaa ooqu fuanaura. Inni faiqí firaasa qini faqa ooquraifaqa miqookai Pauroona nana mandoosana maraqainaqa misa qifaqa qinee irianaura.
6-7 Feestusafa miqi qimaseenoo qisaukuqara taikasee afuru faiqeenoo doo Seesareea maqusai kaifaa ururandee ooqu finau. Iqaqoofanoo kananaana ufa irimaruna maaqaki keeqafi narí qaindasaa ooqu marifinoo Pauroona aaroofanoo aniroofaqa Yeerusaree maqannaasa Pauroona fiqu fiqu mambufaqa mandufa uqanna oosana oosana Pauroonara qimasee sia mina anoona paquriqau. Misa taikoofanoo Pauroofa narí oosanara Feestusana qimaminau. Oo firaa kiapafa qinee sia Yuda maqannaasa sandufa rukieeqa. Sia naaquqara amaana maqa putaa manniseeqa maasa Roomma maqannaa firaa Kiapana sandufa sia rukieeqa.
Feestusafa mina iriseenoo nariara Yuda maqannaa aqoondikianee qimaseenoo Pauroona irammirinoo qinau. Amanee anee Yeerusareenni oorureenana Yuda maqannaa faqa qini qifusaa misa ani amoosau maqeeaanara andeeqeennaree. 10-11 Pauroofa mina iriseenoo Feestusana qimaminau. Maa ufa irimaria maqafa sia anindi kai Roomma maqannaa firaana ufa irira maqa maaqoo maridanoo mina sandufa maaqoora qidanoo maaqoo andeeqaaqaana. Qinee sia Yuda maqannaa mandaikamma nisaunausa maridaqa anee mi ufana amiqimasee irimariananoo. Qinee moo sandufa rukiaanaqau moo mandainaina auqeefau sia qinee kuqiranara rufiaunaiqini. Misa qini qimooosau maqara ufa oosana sia maridanoo sia moo fannoo qini mareeqee misa nisaukuki quqaannoo. Qinee Roomma maqusai mari kiapana firaana minauqu Sisaanasaa mina afusaa oonuree qianaura.
12 Miqi qimasoofanoo Feestusafa quandaki narí ufa irimarusa faqa ufa qi qiseenoo Pauroona qimaminoo qinau. Anee Sisaana afusaa ufa andeeqararee qiananoo. Anee Sisaana afusaa ufa andeeqararee qiannanara, doo qinee aqiqaanana minni finnaranoo.
Karaambaiqa Akaripafa faqa Beeranisa nammarifa faqa Pauroona ufa iriqau.
(Mi aukuana Seesareea maqusaindari sipaki akaramafufaqa fifiufaqa Itari maqa maaqai Roomma maqusai fimariqau.)
13 Ufa taikaseenoo Pauroofa karabusaki maridanoo sipa afeesara marinau. Marikufanoo moo kiapafa narí anasaasandiri fuka kiapana auqu Akaripaafa marufa aninau, mina anasaana auqu Beeranisa nammarifa marinau. 14 Miqanda ani marikufanoo Feestusafa Pauroona ufa oosana oosana qimaminoo qinau.
Indaaru mariu kiapafa Feerisafa maaqoo marufanoo moo fasiqa karabusa marufaqa karabusa rumbaqoofa kaqi maridanoo. 15 Qinee Yeerusareenni oonuraafanaqa amaana maqa aanaiqikirausa misa uriqararausa faqa faiqí firaasa faqa mi fasiqanara mandufa oosana oosana qimaqimisee mina aruannee qiqau. 16 Qinee mina iriseeqa Roomma maqannaasa sanda sia miqinoo maridanoo. Narí amoosau maqainnanara sia fifau nimianaqa arifara. Maasa Roomma maqannaasa sandamau fidaqa miqanda moodaaqoo kikiqamambi ufa dinni dinni andeeqasee iriseeqa miqoo aaqarana marinaqa nimianaqa arifara sia marinaqa sia nimianauranoo. 17-19 Misa mai Seesareea maqusai qumuraafaqa qinee sia furufariqa iqaqaifaqa kananaana mi fasiqana karabusakinaaana aaraafananoo aniroofaqa mina amoosau maqoosa findifiqa dapi dapi ufa qiqau. Qinee minara moo ainaina mandaikammannimaqee foora irunanoo sia marifaqa. Misa nári amaana sandufara kai iridaqa maana amoosau maqaidaqa arirara qidaqa. Misa faiqí moo mina auqu Yisufa minara kuqinau maqi qiafanoo Pauroofa minara doo findifiifoo qifaqa mina saara mina arirara qidaqa.
20-21 Miqi qiafaqa qinee Pauroonara amanee ani faqa Yeerusareenni afiqee murusaanaqa mi ufana qini qifusaa andeeqeefaree qunanoo Pauroofa Sisaana afusaa iraree qimaseenoo maaqoo qinee rumbaranaki mariiqa kasooqaqee Sisaa finnai qeeqa ufa mina afusaa andeeqararee qifaqa eedoo qimasaunanoo kaqi karabusaki maridanoo. 22 Akaripaafa Feestusana ufa iriseenoo qinau amanee qinee mina ufa irianauree. Miqi qufanoo Feestusafa qinau, Oo amana duna kananaana iria.
23 Iqaqoofanoo kananaana Akaripa faqa narí anasaana Beeranisa nammarifa faqa aniree maqi qimasee miqooqaraasa faiqí firaasa faqa sundiauqa faqa nammari auqamasee nifaaqa anukamasee amiqira ainaina nifaaqa nifaaqa iiseeqa aiqama aniree padi mafufanoo mi qambaanna miqanda rafudamakufaqa ufa irimaru maqanaki keeqaqau. Keeqafufanoo Feestusafa sundia moo aqiqoofanoo Pauroona karabusa maqakinaana afiqee mini quqanau.
24-25 Quqasoofanoo Feestusafa aiqama maaqi qimasee qimanniminau, Oo Karaambaiqa Akaripa innee aiqamausa maaqoo ani mariasa qini ufa iria. Maa fasiqanara ufa qidaqa. Yuda maqannaasa maaqooqaraasa faqa Yeerusaree mariasa faqa aiqama maa fasiqana amoosau maqee mariafanoo. Misa minara kuquanifeera firaaqoo faaqa quqaida maridaqa. Qinee mina iriseeqa kuqannaruaninna ainainara randauna sia maridanoo narikai Roomma maqusanaa firaana mina auqu Sisaana auquraifaqa qinee doo amana fee qiqa. 26 Qinee mina aqiqeeqa nana ufa fee pasakina akara rumamiana maree fuannoo fee, sia marifaqa, randaunaisia. Qinee minara mina mareeqee inni nifusaa maaqoo quqeeqa Karaambaiqa Akaripa ani faqa afusaa quqasaanana anee mina ufa irisee qimaqiminaqa qinee mina ufa oosana irisee akara rumma firaa Kiapana Sisaana amaqaanaura. 27 Naqi fee mandee qinee fifau aqiqaanauree. Qinee Yuda maqannaasa Pauroona amoosau maqeemaria ufana andeeqasee akooqoo papiqasaa akara rumasaananoo andeeqaannoo.