26
Pauroofa Akaripana faqa Beeranisa nammarina faqa nifusaa ufa qinau.
Karaambaiqa Akaripaafa iriseenoo quandaki Pauroona qimaminau, Aneenna ufa qinaqa iria. Pauroofa mina iriseenoo asauku uqeeraseenoo maaqi qimasee narufa qinoonunara qinau.
Oo Karaambaiqa Akaripa, ani afusaa ufa qiannanara dufi dufi qidaqa. Yuda maqannaasa qimoosau maqee maria ufana qimamianaura. Anee Yuda maqannaa mariana faqa misa oosana oosana ufa qimariana faqa anee irimarianafa marianaqa qinee minara ani ufa qimamirara dufi dufi fee qidaqa. Amanee anee qini ufa iria. Aiqama Yuda maqannaasa qinee kumaaraasaaqari findifuafannana irimariafanoo.
Qinee sia kaqi nimarunausau maridau qeeqa maqusaki faqa Yeerusaree maqusaki faqa mariafanausa marunaqa Yuda maqannaa minara faqa iridaqa. Qinee Farisai amaana ufa qimariafanausa marunaqa Yuda maqannaasa misa minara iridaqa qumee raidaqa. Farisai amaana ufa qimariasa misa kaaqa Anutuna ufara afeekaikimariasa maridaqa. 6-8 Qinee naaru kasooqaqee kambiqaaninna ainainara irimaree fidaqa. Ooqai Anutufa maasa qikeeku qikaakusaa qimafeekaikunara qini maqannaasa eendaki faqa faasaana faqa Anutunara innaaru qidaqa maridaqa. Kasooqaqee kambiqaaninna ainainara Anutufa qimafeekaikunara maasa irimaree fidaqa. Mi ainainafa inaaqiana kambiqaaninnanara minara Yuda maqannaasa qini qimoosau maqaidaqa. Mi ainainafa Anutufa kuqiranakinaana mara findifira ainaina mina maridanoo. Yuda maqannaasa nanaree sia iridee unna fee qidee.
Ooqai qinee faqa Yisuna Nasareetee maqusaindaraana auqu taikaanifee qimasee qaini qainiqa imariqiafana. 10 Minara Yeerusaree maqusai ooruree aanaiqikirausa misa uriqararana ufa irisee Anutuna faiqi namu moomoo rumbannisee mariafanausa maridaqa. Miqimaqoosa akaqausa narufaqa qinee faqa dufi dufi amiqimmiaafoo qiafanausa maridaqa. 11 Qinee Yuda maqannaa ufa suqira maaqaki keeqafufaqa Yisuna ufasaara narimariafanausa maridaqa. Misa qumareeqa Yisuna ufara minnisaaqee qimasee narimariqiafana. Qinee misa minara firaaqoo aanoomaseeqa moo maqusai nianai fimariafanausa maridaqa.
Pauroofa narí Yisuna ufa iru oosannara qimanniminau.
(NiFa 9:19; 22:6-16)
12-13 Qinee Yeerusareenni ooruree aanaiqikirausa misa uriqararana pasa mara mareeqa Damasakusa maqusai ooruree Yisuna ufa irimarusa rumbarara ooru fimariafananoo suani qambaanai innaarunaindari idauru miqirafa suaniara foora firaatia qini faqa fusa aiqama rafaaqafusanau.
14 Miqimasoofaqa maqasaa aqufuafananoo minakiqari ufa moo Heeburu ufakiqari maaqi qinau. Sauroo Sauroo anee nanaree qini darina nidanee. Qinee faaqaanannai ani kaqikaaqoo ani afaaqai mundunara anee aneenna kai faaqaana aaru pooduqaani qiannana arumaraananoo firaaqoo aidafidanoo. 15 Qinee miqi qufaqa irammiriqa qiqiafana. Oo Karaambaiqa anee yafee qiafananoo mifa qinau.
Qinee Yisusa anee darunausa maridaqa. 16 Doo anee findifinana fua. Qinee aniara qini ainainira faiqikianneera ani afusaa kooroo iqa. Anee maqee qafaannanara faqa kasooqaqee kambiqaaninnanara faqa aiqamai qimannimianeera ani afusaa kooroo idaqa. 17 Qinee Yuda maqannaasaki faqa aanaamuru maqannaasaki faqa ani aqiqaanaura. Misa ani arirarifaqa rafaaqa fuanauranoo. 18 Anee misa nifu maqannimaqeera foora asukunakinaana mareeqeenana kaaqa qaranaki quqannisaaneera, anee misa Sadannana rafaaqafiranakinaana mareeqee Anutunaindi kianneera, misa qini saqarikiranannai misa numoo taikannisaananoo Anutufa narí rusandeesamu masainausaki quqasainaqa misa faqa minaki marifaranoo.
Pauroofa narí qimannimu ufana oosannara Akaripana qimaminau.
19 Oo Karaambaiqa Akaripa qinee aanasaa qifu pisipasamandai innaarunaindaraa ainaina qafaafanna ainaina sia mi ufana rukiaafanausa maridaqa. 20 Indaaru Damasakusa maqusai oosana arasee Anutuna fasaasa ufa qimannimiqiafana. Miqooqari Yeerusaree maqusai faqa Yudeeaa maqa maaqai faqa aanaamuru marusa faqa qimannimidaqa maaqi qimasee qimannimiqia. Inneeqa manda nirana marirana nimeesuqusee quandakina Anutufinai ubeekamafifaqa Anutufinnai marirana nirana marasainaqa kuqaa Anutuna aanai ubeekamafiaafoo qiaqeera. 21 Minara kai qinee Yeerusaree naaquqara amaana maqaki marunaqa dariraridaqa. 22 Anutufa qini dadaaqimarinara maqee inni nifusaa kikiqiqa maridaqa uriqararausa faqa ureeqarausa faqa nifusaa Yisunara kooroomannimidaqa. Ooqai tamummaqara fasiqauqa faqa Mooseefa faqa qimarundee kaimmidaqa misa maaqimmiqau. Anutuna asauku mundirafa Yisufa teeroo firaana mareeufanoo kuqinoo mi kuqiranakiqari findifinoo findifirana indaaru nikamannisaannoo. 23 Miqinnanannai asauku mundirana Yuda maqannaa faqa aanaamuru maqannaa faqa maa anutuna ufa fannoo qoomara fooqaana doo innikina doo anireenoo. Misa miqi qimaqoona marifaqa qinee faqa minara kai qidaqa.
24 Pauroofa miqi qimasee nariara ufa qimarufanoo Feestusafa quandakufanoo faaqa quqaseenoo qimaminau. Akasaa doo anee furufarammiananoo. Ani irirana firaafa ani mandainainaki afeeqamifana aqufuananoo.
25 Pauroofa mina iriseenoo maaqi qimasee qimaminau Oo Feestusa uriqararafa, qinee sia furufarau qidau miqidau. Noori runusee kuqaa anoonainaina qimaria ufana qidaqa. 26 Oo Karaambaiqa Akaripa qinee ani afusaa paasoosamasee maa ainainnara kooroo idaqa anee sia sia irimarianafa mariananoo, irimarianafa mariananoo. Anee maa ainainna qafaidana oonumafi irimarianafa mariananoo. Sia kukeeqaranaki maa ainainnafa marifa akooqoo marifa maridanoo. 27 Oo Karaambaiqa Akaripa anee tamummaqarausa ufa irisee kuqaa anoona fee qidanee anee miqi qimarianaqa qinee iridaqa.
28 Akaripaafa mi ufana iriseenoo Pauroona qimaminoo qinau. Anee maa qusa ufanannoo qiniara Yisuna faiqiki quqee fee qidanee.
29 Pauroofa mina iriseenoo Akaripaana qimaminoo qinau. Qusa ufa fee kisaaqa ufa fee sia qinee minara iridaqa. Qinee aniara faqa maa qoo maridaqa qini ufa irimariasara faqa innaaru qidaqa aiqamausara qinee imarunandee iqa Yisuna saqari kiaqeera qidaqa, sainandannoo rumbaqimaqarafa kai sia.
30-31 Pauroofa miqi qufaqa Akaripaafa faqa firaa kiapafa faqa Beeranisa nammarifa faqa findimeeqee raudamaki fiqau. Fidaqa narí qimami narí qimami maaqi qiqau. Maa fasiqafa sia karabusa ainaina qafeemarifa sia kuqannarira ainaina qafeemarifa maridanoo. 32 Akaripaafa minara maaqi qinau Pauroofa narí sia Sisaana auqureenoofau doo idukiqini, Sisaana auquramaseenoo saina minni fuani.