27
Pauroofa kaqi rumbaranaki maridanoo Roomma maqusai sipaki finau.
(Itari firaa maqusa auqu Roomma. Miqoo kiapafa firaafa marinau. Mina auqu Sisaafa Roomma maqannaa kiapausa uriqararafa firaafa marinau. Pauroofa Roomma maqusai Sisaa finnai firaree qufanoo Feestusafa karabusaki quqasee minni fimaru sipanara afeesimarinau.)
Sipa Itari maqusai fimaru sipafa moo fannoo aniroofanoo Feestusafa narí sundiauqara ufaqa misauqa Pauroona faqa karabusa akaqausa faqa mi sipanasaa quqanau. Saideena auqu Yuriusafa narí sundiauqa namufaqa mi sipanaki Pauroona saimbaqa nifiqee finau. Mi saideenna aiku asaukuara Augustoona ammi suqira fee qimariqau.
Maasa Pauroona faqa fuanna sipafa Adaramitiuma maqusaindaraa sipa marinau. Mi sipafa narí qumaara ainaina deedaqamaseenoo Asia maqa maaqandanai firaree qufaqa doo maasa akaramafuafananoo qifiqee finau. Faiqí moo Aristarakusafa Maseedoonia maqa maaqaindaraafa Teesaroonika maqusaindaraafa doo maasa faqa finau. Fifiufaqa eendaki faqa fimariqau. Iqaqoofanoo Sidoona maqusai oonuraqau. Saideena Yuriusafa reendeenidanoo Pauroona amiqimasee qimaminau. Anee Sidoona maqusai ani aqoondiuqa marifana misa faqa oonu faiqainaqa naranaina amifana sipaki akaramafi maree fua qufanoo doo miqimminau.
Sidoona maqusai mariqa sipaki akaramafufaqa fufanoo ufai kaqinaindari anufanoo sipa sia andeeqasee fuaqaaufaqa Sipurusa afuma qaannai ooru fiqumaki fiqiafana. Maasa Sirisia maqa maaqaikundanai fifiufaqa Risia maqa maaqaki firaa taunna auqu Miraa miqoo oonuraqiafana. Oonuroofanoo Saideena fannoo sipa moo paqurinau. Areekasandiria maqusaindaraa sipa Itari maqa maaqai fimaru sipafa marufanoo Saideena maasa aiqama mara quqasoofaqa fiqau.
7-8 Miraa maqusaindari moomoo faasaana eendaki mi sipanaki anuqiqa fimariqau. Fidaqa Nidusa maqusa amummaqa oonuraafananoo ufai kaqinaindari aimaree anufaqa quandakufaqa ooruku nammari amuaqumau Kareetee afuma ooquree mina auqaanai sia ufai uqunnai mindanai fiqiafana. Miqoo Saramoonee maqa Iroosa Oorikiraqoo fee qimaruqoo fiqummakufaqa anuquseeqa Raseea maqusa amummaqa oonuraqau. Oonuree firaa farumma qafamasee minaki kiateenna fannoo narí sipa maree minaki keeqafi marufanoo ufai faqa ooruku nammari faqa sia arinau. Miqunara mi farummana auqu mandaaqa farummee qiqau.
Ufai fannoo kaqinaindari anufaqa maasa kisaaqasaa miqoo maridaqa Itarinni fuanee qu aukuana taikanau. Anutuna faqa moodaanaki qoomaqa suqaani qu aukuanafa doo ainnaaqaramafinoo sia amana fifaranoo. Pauroofa mina qafeenoo maaqi qimasee naamuaqinau. 10 Oo maa fasiqausa maasa maaqooqari fuananoo mandaikammiannoo. Sipa faqa sipakinaa qumiasana faqa maasa faqa kuridi taikaanaura. 11 Saideena fannoo sia Pauroona ufa irinau sipa akoona faqa kiateenna faqa misa ufa kai irinau. 12 Misa maru farummafa sia kisaaqasaa qaaramoo quqoona amana marufaqee qimasee saina maasa sipaki moo farumma Kareetee maqa maaqaindaraa farumma moo mina auqu Finisa miqoo amanamasee qafaanaura. Miqoo fuaninna farummafa amiqirafa marifaqa ufai sia ani marunnai amiqimasee mandaaqai kisaaqasaa mariannee qiqau. Aiqamausa eedoo qufaqa moodaa moodaa maramarariqau.
Sipaki fimarufanoo ufai faqa aaku faqa narinau.
13-14 Misa Finisa farummaki fuanee qufanoo ufai fannoo mitinai ubeekoofaqa misa asasamaseeqa ankaqa ooqu rarisameeqee sipaki quqasee Kareetee maqa mammaaqandanai fiqau. Misa fimarufanoo fimarunaindari ufai firaa tia uqanna maqamau aninau. 15 Mi ufaifa sipa ooru arufaqa mara ubeekoofanoo sia amanaikufanoo quqaseeqa ufai namufaqa kaqi fiqau. 16-17 Sipa fannoo kaqikaa maqanamu mina auqu Kauda mina fiquimarufaqa mina mandaaqa maridaqa kaqikaa kanuqa sandannai rarisee maruna kadaapi rumeeqee sipasaa amuaqundari fataafimamaqasee rumbaqau. Misa sipa nammari kasi kasinoo qambaana afooiandoora qimasee sanda firaana qumaraida qambaana qambaana rumbee mariqau. Misa ufai fannoo fuaqa aminanoo Ribia maqasaa aruandoo qimasee seera sandaaqai maruna idukueeqeeqa sipaki quqasee doo kaqi ufai namufaqa fiqau.
18-19 Ufai firaafa uqinoo nammari amakaurufanoo sipa teeqi taaqufaqa rufiasee sipa ummaara maridanoo ukuqnaandoo qimasee sipakinaa ummaara aiqama nammariki aqusoofanoo sipa fannoo aufadanau. Iqaqoofanoo kananaana kai sipa ummaara raidanoo qimasee minakinaa ainaina oosana oosana aiqama mareeqee ooruku nammariki aqusaqau. 20 Moomoo eendaki faasaana sia suani fasau qafaqau minara misa firanara randoosia. Ufai firaafa uqanna uqimarufaqa maasa qeeqa marirafa doo taikeefoo qiafannana.
21-23 Sipakinaasa moomoo eendaki faasaana sia narana neemariqau, naarara kai mariqau. Minara Pauroofa misa qambaanai findifinoo qimanniminoo qinau. Innee qini ufa iriaqaana Kareetee maqusaki kai mariaqaana. Miqimaseefau sipakinaa ainaina firaa feefauru aqimariana sia aqunaiqini kaqi mariqini. Doo maqee qinee inni fuki faaki qidaqa doo paasoosiaqa. Sia inneeqa moodaa kuqifaranoo, sipa kai kuquannoo. Qinee Anutunaindi maridaqa mina ainainira faiqi maridaqa. Eenda eendaki Anutuna qangiroo moo fannoo qinee marunannai aniree qimaqiminoo qinau. 24 Pauroo sia rufiaa, anee kuqaa Roomma maqannaa firaa kiapana oorisaa kikiqinnaranoo. Anutufa narí amiqira oosana uqeereeqeenoo aiqama sipakimariasa ani aminoo, sia moo fannoo kuquannoo. 25 Doo maa faiqisa sia nimuqusa tiakiaqa, paasoosiaqa. Anutufa qimaqimindee kai iannoo. Qinee mina irisee mina saqarikidaqa. 26 Kaqikaa qoo ufai fannoo maasa sipa maramaree kaqikaa maqanamu raquramiannoo.
27-28 Maasa qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaara faqa qaara faqa eendaki faasaana Meediteeraneeana ooruku nammari amuaqumau fimarufaqa booskurauqa oonumafi iri iseeqa eenda amuqusai Oo maasa moo maqa maaqa adeedi anireeqa qimaseeqa sanda kisaaqa marasee ummaararoo ainaina mina atisaa qususee nammariki aqusee qafaqau. Nammari 120 amana meemai faruma difukunaki marufaqa qafaqau. Kafaa moosaa oonuree kafaa aquseeqa qafaqau. Nammari 90 amana kaqikaa faruma ausaanaikiranaki kai marinau. 29 Booskurauqa mina qafamasee eendaki oonisaa aruani qimaseeqa sipa araqeemusaaqari qaara faqa qaara faqa qankaqa quqasoofanoo maqa qumaroofaqa misa iqaqaranara innaaru qimariqau. 30-32 Booskurauqa maasa sipa oorinni qankaqa quqaidee unna qimasee kanuqa mareeqeeqa nammariki quqasee minaki aqufi quqasee sandaaneera imarufanoo Pauroofa qafamasee Saideena faqa sundiauqa faqa qimanniminoo qinau booskurauqa sia marifaqa innisaimbaqa aiqama kuquanauranoo. Booskurauqa kanuqaki quqasee fidamia qufanoo sundiauqa kanuqa sanda ateekamufanoo kanuqa nammariki pautaqi aqufinoo kaqisamu finau.
33 Iqaqarara kaarimaqoofanoo Pauroofa fuki faaki qidanoo qinau. Innee qisaukuqara taikasee qikunni ooqu qaara faqa qaara faqa eendaki faasaana sia nee mariasa mariafanoo. Kisaaqa kamusaqa innee sia moodaa ainaina naafanoo. 34 Qinee inni fuki faaki qidaqa doo narana marasee namasee sia kuqua. Sia inniki moo fannoo abandiakaannoo. Innee kaqi rumbaqa marifaranoo.
35-36 Pauroofa miqi qimaseenoo feemu maraseenoo ruqi ruqimaseenoo innaaru qimaseenoo noofaqa tautumma qafeeqa amiqimmi ifoo qimaseeqa maasa faqa aiqamausa naqau. 37 Maasa mi sipanaki marusa nisaanarirafa maaqimminoo marinau 276 fasiqa moomoo uqanna mariqau. 38 Aiqama namasee nimuaqu mambufaqa raisa fooqaaira narana mina auqu uita misa mina mareeqee ooruku nammariki teeqimasoofanoo sipa aufadanau.
Sipa fannoo Marata maqa munu raquru amufanoo sipa rakeekaa inau.
39 Iqaqoo kananaana maqa afaisaa maridaqa yamaqa maaqanai fee marida fee qida sia irimariqau. Booskurauqu qafoofanoo nammari muqufi rainee maruqoo oonureeqa dinni kaqi ooqu fimarunna minniseeqa dinni farumma oonu mandi marunaki keeqararee qimasee amanamandee qafaanee qiqau. 40 Miqi qimasee ankaqa sanda ateekasoofanoo aiqama nammariki aqufiqau. Sipa sitiaqa ainaina rafaaqa fimaru sandana aukusoofanoo akaqausa mina ati qumaroofanoo seera sipa oorisaa uqeerasoofanoo ufai fannoo mina arinoo rariseenoo oorindari finoo mi farummanaki keeqafiqa maqa raquramianee qiqau. 41 Sipa fuaneera maseenoo aaqamakufanoo nukuda raquraminoo oorindari utusamafi kasooinoo marinau. Araqeemu nammari fannoo firaaqoo aridanoo rukakamumasanau.
42-44 Sundiauqa karabusa fasiqauqara nammari amuaqumau fimariasa quqasee sandee maqi qimasee aiqama naru taikaaneerufanoo Saideena fannoo Pauroonara amuqusufanoo qaoo qimaseenoo qinau. Nammari amuaqumau fimariasa sipasaaqari nammariki aqufi nammari amuaqumau maqee fuaqa. Sia nammari amuaqumau fimariasa sipa rufadaairana ati aina qumareeqa minasaa ooqu marifi fuaqa. Doo maasa miqimandeeqa aiqamausa maqasaa fiqau.