28
Marata maqusanaasa amiqimasee rakisinnimaqaqau.
Maasa aiqama nammarikiqari afainni akaramafufaqa qafaafana aiqama amiqimandee mariqiafana. Miqooqaraasa iroofaqa mi maqana auqu Marata fee qiqau. Marata maqannaasa maasa amiqi amiqimaqisaqau. Aaku rufaqa suara darufaqa misa idaraseeqa mara quqaseeqa maasa qiqoondikiqau.
Pauroofa ida asaida maramareenoo idaki aqusoofanoo sakani minaki kukeeqanoo mariufa asauku aakusee miqoo dirinoo marinau. Marata maqannaasa mina qafeeqa maaqi qimasee unna ufa qiqau, maa fasiqafa faiqí narimarifa marifanoo. Misa nimana fannoo mi sakanina aundurai keeqafifanoo nararidanoo. Ooruku nammariki sia kuqunara sakani fannoo mina aridanoo. Pauroofa asauku rutatufanoo sakani idaki aqufufanoo Pauroofa sia aurinau.
Marata maqannaasa mina qafamasee qiqau kaqi kasooiqa maridaqa qafa mifa innooqaannoo fee maqasaa aqufinoo kuquannoo fee qimasee kisaaqasaa fifau qafee mariqau.
Pauroofa sia kuqufaqa misa minara moo anutu fee qiqau. Maasa sipa maqasaa raquru amuqoo karaambaiqa auqu Pubariusafa mina afuqa anaadoo aaqa raquraminau. Pubariusafa Marata maqannaa karaambaiqa marinau. Mifa maasa qumu qifiqeenoo murusoofaqa qaaramoo faasaana mina faqa mariqiafana. Pubariusana akoofa aurinoo marinau. Mina aurirafa afaaqa idididanoo aratootooki marinau. Pauroofa minara iriseenoo mina maaqaki keeqafinoo innaaru qimaseenoo narí asauku mina afaaqasaa mundusoofanoo aurirafa taikanau.
Miqimasoofaqa qafamaseeqa mi maqannaasa mi saqanna marusa nári aurirausauqa naakidaqa minisee marufanoo aurirana taikannisee marinau.
Marata maqa maaqaindari moo sipaki Roomma maqusai fiqau.
10-11 Maasa qaaramoo quqoona Marata maqasaa mariqiafana maasa sipa moo mina auqu Moodaa Karira Anutuqanda maasa mina paquriqiafana. Areekasandiria maqannaa sipa fannoo Itari fimaru sipafa ufaira rufiasee Marata maqasaa faasai ani kukeeqanoo marinau. Maasa mi sipanaki akaramafuafanaqa Marata maqannaasa narana faqa oosana oosana ainaina faqa aanasaa naaqee qimasee quqasoofaqa maasa mareeqa Itari maqa maaqai fiqiafana. 12 Fifiufaqa Sisiri afuma firaannai oonuree firaa taunnaki Sirakusee maqusai raquramisee qaaramoo afuru miqoo faiqaqiafana.
13 Doo miqooqari sipaki nammari amuaqumau fifiufaqa Itari maqa maaqa atisaa firaa taunna Reekiumma maqusai kasooiqiafana. Iqaqoo kananaana ufai maasa inaaqianaindari uqinoo seera fuaqoofanoo dadaaqufaqa kaqi kaqiufaqa qaara faasaana kai Puteeoori maqusai sipa kasooinau. Puteeoori maqusa Roomma maqusa Kaamanna maqusai marinau. Aiqama sipauqa Puteeoori maqusasaa munu afiqusee marufaqa maqamau Roomma maqusai fimariqau. 14 Puteeoori maqusaki Yisuna ufa irimarusa paqurimasee misa faqa moodaa amaana mariqiafana. Doo miqooqari andeeqasee Roomma maqusa andeeqasee maqamau fiqiafana.
15 Roomma maqusai Yisuna ufa irimarusa akaqausa marusa ooqai Pauroofa animarunara iriseeqa aanai kaqikaa maqusa Apiusana makeeta faqa qaaramoo pasindiaqa maqa maqusa faqa maruqoo Yisuna ufa irimarusa qumu qifiqee Roomma maqusai ooru fiqau. Pauroofa misa nindafoofanoo amuqusaki idaaqufanoo Anutunara dufi dufi qimasee doo misa faqa Roomma maqusai oorufinau.
Pauroofa Roomma maqusai kisaaqasaa maru ufana.
16 Maasa Roomma maqusai ooruroofanoo Kiapafa Pauroonara aaduma moo maqaki marinanoo sundia kai rakisianifee qinau.
17 Pauroofa mi maqanaki qaaramoo afuru faiqeenoo Roomma maqusai maru Yuda maqannaasa uriqararausa naaramasoofaqa suqumaree Pauroona maaqaki aniroofanoo Pauroofa ufa qimanniminoo qinau.
Oo qini qikaqaafasaa, sia qinee moo ainaina qeeqa maqannaasaindi mareeqa sia maasa qeeqa qikeeku qikaaku sandufa rukiaafanausa maridaqa Yeerusaree maqannaasa qini ruumbeeqeeqa Roomma maqannaa nimia. 18-19 Kiapausa Seesareea maqusai qini mandainainara randoosia sia moo kuqira ainaina qiniki marinau. Minara misa qini idukuanee qufaqa Yuda maqannaa afeekaikamandee aanoo ufaqa qinee quandaki Sisaana auqureeqa sia qeeqa maqannaasa ufa nimiraree qimaseefau maa ufana oosana areefau nariqa kai. 20 Minara qinee inni qimannimianeera naaraida. Anutuna asauku mundirafa anianinnanara Isaraee maqannaasa irimaree fidaqa minara kai qini qisauku maa sainandafa rumbanoo maridanoo. 21-22 Yuda maqannaa uriqararausa mi ufana iriseeqa Pauroona qimamiqa qiqau. Maasa sia Yudeeaa maqannaa ufa moo aniara iriqa, sia moo fannoo pasa akara ruma aniara maasa qimaqeenoo. Sia moo fannoo mindari aniree aniara manda ufa qia. Maa fuka ufana Yisunara aiqama maqa maaqaki mariasa nikoo fee qidaqa, maasa minara ani ufa irianauree qidaqa.
23 Miqi qimaseeqa moo suaniara utaaqamasoofanoo mi faasaannasaa Yuda maqannaa moomoo aniree Pauroona maaqaki keeqafufanoo Pauroofa Anutuna ququsa ufara naamua qimarinau. Kananaana oosana araseenoo eendirana paqurinau. Pauroofa tamummaqara fasiqausa akarakinaa ufa faqa Mooseena sandufa faqa minakinaanannai Yisunara naamua qinau. 24 Akaqausa Pauroona ufa irisee kuqaa anoonee qimasee iriqau. Akaqausa sia iriqau. 25 Pauroofa mina qafamaseenoo qimanniminoo qinau. Anutuna naaquqara maraquna fannoo tamummaqara fasiqa Eesaiaana ooqai aakufinoo dadaaqufanoo inni nikeeku nikaaku naaru kambiqaaninna ainainara qimanniminau. 26 Mifa maaqi qinau.
Eesaiaa anee oonureena Isaraee maqannaasa maaqi qimasee qini ufa qimannimia. Innee kisaaqasaa qini Anutusa ufa iridaqa sia ufa irifaranoo. Innee kisaaqasaa qini ufa nifunnai qafee marifanoo sia mina anoona paqurifaranoo.
27 Innee maa maqannaasa nitikura ummaarandanoo maridanoo ooni miqirafa maridanoo. Misa nariqa naaqoo nisaukunnai ititeemariasa maridaqa. Misa narikai nári nifu dimbeemariasa maridaqa. Misa nári nifunnai qafeefoora naaqoonnai irifoora nitikurannai oonumafi irifoora. Misa qini Anutu finnai quandeefoora, qinee misa amiqimannisaannoora.
28-29 Pauroofa miqimasee qimannimiseenoo maa ufanannai rafaaqafinoo qinau. Anutufa inniara maa ufana iriaqee qinau. Doo Anutuna faiqí mareeqee narí asumu mariranaki quqeemaru ufafa doo aanaamuru maaqa maaqai daraaninoo. Misa irifara innee sia irimariafanoo. Miqi qimasoofaqa Yuda maqannaasa Pauroona maaqakiqari raudamaki fidaqa narinni narinni ufa rainaqa fiqau. 30-31 Pauroofa maru maqana ufaasu maqaki marinau maqee maqee munnimma aqusaida marinau. Qaara aukuana mi maqanaki marufaqa moomoosa aniree marufanoo naarama quqasaidanoo Anutuna ququsara qimannidanoo Karaambaiqa Yisufa asauku mundiranara faqa paasoosamasee naamua qimarinau. Sia moo fannoo qaoo qimarinau. Eedoo kai qimariqau.