12
Pauroona afu pisipasamandee uqafiqoo ufafa.
Qinee qeeqara qimooqianafa sia anoonaikiannoo, kaqi fifau qeeqa qimooqianaura. Karaambaiqa qifu pisipasamandeenoo kukeeqara ainaina kooroomma qimunara qimannimianauranoo.
(Anutufa Pauroona uqeereenoo innaarunai quqasoofanoo innaaruna ququsakinaa ainaina qafoonara narí auqu kukeeqasee Koorinti maqannaasa qimannimidanoo moo fasiqa fee qidanoo.)
Ooqai qinee Yisuna ufa irimaru fasiqanara iriqia. Karaambaiqa Anutufa kaqi kai mina uqeereeqeenoo qaara innaaruna ooraaqareenoo qaaramoo kiranaki Anutufa marunaki quqanau. Mifa kuqaa fee afiqa miqoo quqanoo fee inau kai afu pisipasamaseenoo mina amana mara uqeereeqeenoo innaarunai quqanau fee inau. Qinee sia iridaqa Anutufa kai iridanoo. Qinee kafaa qimannimiqa mi fasiqana uqeereeqeenoo innaarunaki moo auqu Paradisee minaki quqanau. Kuqaa fee miqinoo fee afu kai fee pisipasinoo fee Anutufa kai iridanoo. Mi fasiqana miqoo quqasoofanoo maridanoo oosana oosana ainainara irinau sia faiqí ufa amana qimari ainaina irinau naaquqara ainainara Anutufa qaoo qinau sia faiqí minara qimannimiannee qinau. Sia faiqí qira ainainara irinau.
Miqinna fasiqanara qinee amooqianaura sia qeeqara qimooqianaura qeeqa ummooqukiannanara qimooqianauranoo. Qinee qeeqa qimooqifau sia furufarirafa mariqini kuqaa anoona ufa kai mariqini. Qinee sia qeeqara qeeqa qimooqianaura. Faiqí anaasee qini dooki qiqafamasee qini dookinaa ufa irisee nariqa kai qiniara iriaqa. Qinee qeeqa duqu uqeeraranannai misa fifau qini duqu firaaqoo uqeeree foora.
Qinee amiqira ainaina naaquqara amiqira ainaina qafaafannanara qiqa duquara firaaqoo uqeeraifaqa aaqaranaki fuanoora Anutufa Sadannanara kaqikaaqoo eedoo qufanoo qifaaqasaa moo aupurarana qimiqoofanoo maqee maqee darimariafaqa sia qeeqa duqu uqeereeqa kaqi qumee kai andeeqasee marianifee qimasaida darimarifaqa maridaqa qidaqa. Qinee qaaramoo kari karaambaiqinnai innaaru qiqa anee maa aurirana maraquqisaannee qiafananoo mifa qaoo qimasee qinau. Qeeqa kaqi nimira dadaaqirana amiafanafa doo mifa kai doo ani amana mariannoo, qiqa afeeka fannoo kudoosaapee mariasaki amiqi mandee kambiqaidanoo. Qinee Pauroosa mina iriseeqa maaqi qidaqa qinee qeeqa kudoosaapee marunnanara asasammasee amooqidaqa. Asauku mundirana afeeka fannoo qini rafaaqa fuanifeera qeeqa ummooqukiannanara amooqidaqa. 10 Asauku mundirana ufasaara mandufa faqa kudoosaaparana faqa kadaapirirana faqa, Yisuna ufasaara darirana faqa tinoo taanoo rirana faqa tinaakurirana faqa qiminaqa mareeqa doo amana amiqira fee qianaura. Qinee qeeqa kudoosaapee marunna kamuqoo mi kamuqoo kai afeekaikidaqa.
Pauroofa narí urinaaqarara ufa qimaqoofa.
11 Qinee inniki ani maria fasiqausa unnaqira niqiqoo fasiqausa naannaraqa maridaqa furufarira fasiqara foora maa ufana qimannimidaqa. Inneeqa kai inni oosana fannoo qini mara furufariranaki quqaqisaidanoo. Innee Koorinti maqannaasa qiniara Yisuna anoona ufa qimaqimi mari fasiqa fee qiaqaana. Innee inniki ani maria unnaqira niqiqoo fasiqausara fifau unna qidaqa uriqararausee qimariafaqa misa qiniara ureeqara fasiqee qidaqa. Kuqaa qinee kaqi fifau fasiqa maridau qinee sia misa ureeqarausa marunaiqini, misa urinaaqararausa maridaqa.
12 Qinee kuqaa Yisufa diqiqoo fasiqausa maridaqa aiqama ainaina kooroomannimaqee mariafanaqa qafee mariqau. Innee sia irufaqa qinee kaqi reendeenamandee uqannifiqee mariqiafana. Faiqí sia amana auqaaqaaira ainaina faqa naaquqee maru ainaina faqa Anutunara faqa kooroomannimaqee maru ainainna faqa reendeenamandee uqannifiqaafannana. Minannai kai qinee niqiqaafanna fasiqausa marunnanara kooroomma nimaqaqiafana. 13 Qinee maqusa maqusa Yisuna ufara suqimarusa faqa inni saimbaqa faqa amana amana kai inniki maridaqa qimannimiafannana. Sia misa amiqimannimaqasee inni mandaikamma nimaqasee qimariqiafana. Moodaa ainaina kai inniki moo kiqiafanafa mifa kai qeeqa narana munnimma sia amanaikufaqa qinee sia inni narana munnimma irammirisee mareeqa. Mi moodaa ainainnara kai iridaqa qinee aaqeefee miqi fee qidaqa. Innee moo ainaina akiaqara minni qisaaqa.
14 Qinee ooqai inni maqusai qaara kari fuafanausa kafaa maqee qaaramoo kifaqa doo qusasaa fuanauranoo, fidaqa sia inni narana munnimma ainaina maraanaura. Faiqi aanaaqiuqa sia nári ninaukoo narana munnimma ainaina nimidaqa, misa kai nári faiqi namu nimidaqa qinee inni nikausara foora maridaqa qeeqa narana munnimma aiqama faqa qeeqa marirana faqa inni asasammandee nimirarammidaqa. 15 Qinee inni nikausara foora maridaqa firaaqoo inniara qimuqusufaqa innee qini faiqiara foora quandakina firaaqoo qiniara faqa nimuqusiaqaana. Qinee kai inniara firaaqoo qimuqusidanoo.
16 Innee maa ufanara eedoo qifaranoo. Qinee inniki maridaqa sia narana munnimma mi ummaarana inni nimiqiafana. Innikiqari moo fannoo qiniara maaqi qiannoo Pauroofa nikaruqimasee unnufannai maasa mara quqasoofaqa maasa mina ufaanakiara foora arufuananoo maasa narana munnimma maraandoo qifoora. 17 Doo qinee naqifeemmasee fee inni miqi qiqiafana. Qinee maindari qeeqa ufa maraqa nuasa niqiqaafanaqa sia inni maqusai ooqureeqa sia qini duqusaafau inni munnimma narana mara mareeqau muru qimifau. 18 Qinee Titusana iraafananoo eedoo qimasee innee unnai finau, moo fasiqa Yisuna ufa irimarufa qini qikaqaafasaa mina faqa aqiqaafananoo Titusana faqa finau. Innee minara Titusafa maasa qikaru qimaseenoo fee maasa ainaina mareefoo qida fee. Sia fee qinee Pauroosa faqa Titusafa faqa moodaa irirana maraseeqara moodaamau fimarunnanara irida fee.
19 Innee mi ufana iriseeqa qiniara maaqi qifaranoo. Pauroofa narisaa faqa narí faqa marinausa faqa misasaa faqa ititaidanoo miqidanoo fee qifaranoo. Maasa sia miqianaura, asauku mundirafa maasara qundee kaimmidaqa. Qini qifaaqasaa qiqoondiuqa maasa Anutuna afusaa maridaqa aiqama ainaina auqeemaria ainaina inni dadaaqidee qidaqa auqaidaqa.
20 Qinee inni maqusai oonureeqa moo ainainara rufiaanaura. Inni marirafa sia amiqirafa oorudupirafa mariandoora qinee qidaqa. Koorinti maqannaasa innee qiniara mookamaseenoo qiqa qimiifoo qifoora anee sia reendeenamandee maasa qimaqiminnaranoo aanoommasee maasa qimaqimiifoo, qifoora. Qinee inni maqusai oonureeqa maa ainainausara rufiaidaqa, ufa rainarafa aanooqirafa mariandoora nariara nariara rairaiqifoora nariara nariara idara foora qeefoora, kaaqa ainainara rimariasa narifoora, nariara nariara mandufa qifoora munuqi miniqira ufa qifoora narí nuqu uqeerasee nimooqifoora dapi dapi qifoora. 21 Qinee innee unnai oonu raananoo Anutufa qini mareeqeenoo qisauriranaki quqaannoo. Qinee inni mandoosanaki oorureeqa inni nifusaa ikiraqasee soofaariara foora iqa qisauruanoora. Inniki moomoosa ooqaindari mandoosana marasee sia minara oonumafi irisee nisaurusee minnisaqau. Akaqausa faiqí faqa anaasee faqa narí ummuari narí ummuarirana minannai furufaridaqa akaqausa faiqí anaasee dapi maraqanua fasiqa anaaseesa faqa akaqausa ufa rukiasee nári mandoosana manda iriranamau fimariasa mariafaqa sia minara oonumafi irisee nisaurusee minnisaqau.