11
Pauroofa unna amaana ufa qimariasara aaquqima nimaqaidanoo.
Inni Koorinti maqusanaasa qinee Pauroosa furufaramandee qimannimianaqa irisee sia minnisaaqa kaqi minara irisee sia minnisaaqa kaqi minara irisee mariaqa. Qinee inni Koorinti maqannaasara qeeqa qiraamunara foora mareeqeeqa asauku mundirana utaaqama amaqaqaunanoo minaindikiqa mariaqeera minara rairaiqidaqa. Innee andeeqara maanaaqara foommafiqa mina faqa mariaqa. Maqasaa qaraa rairaiqiranau nimidau. Anutunaindaraa rairaiqirana nimidaqa. Ooqai sakani fannoo narí kaaqa irira unnufannai Eeuana akaru qundee kai inni irirafa faqa iandoora. Asauku mundiranasaa kai inni irirafa amiqimandee andeeqasee mundinoo mari inanoo kaqi runna fifoora minara qinee inniara rufiaidaqa.
Ooqai indaaru maasa Yisunara qimannimiafanaqa. Miqooqari maasa fuafanaqa akaqausa innee unnai oonurandee inniki aniree inni unna amaana ufa qimannimiqau. Akaqausa dapi fasiqauqa anireeqa Yisunara moomau qimannimufaqa innee aaqamaseeqa asasammasee misa mara quqaseeqa misa manda ufamau fimariafanoo. Misa maraquna faqa misa unna fasaasa ufa faqa sia maasa qiafannamau qimannimiafaqa náriara moomau qimannimiafaqa innee kaqi maraafanoo.
Mi unnaqira fasiqausa náriara Yisufa niqiqoo fasiqausa uriqararausee qidaqa. Qinee Pauroosa sia misa ureeqarasau maridau misa uriqararausa maridaqa. Misa ufa akoofasauqa mariafaqa sia qinee amiqimandee misa naanna raunausa mammaqidaqa kasooqaqee ufa qimannimidaqa, iriranara amiqimandee iriseeqa misa oorinaaqaramasee qimannimiqiafana. Maasa aiqama kari oosana oosana ufannai maasa amiqira irirana akooqoo kooroommasee qimannimiqiafana.
Qinee sia unnaqi maria fasiqausa naanna reeqa qinee Anutuna amiqira fasaasa ufa inni qimannimidaqa kaqi kaaqoo mina akiaqara munnimma moodaa faqa sia uqanna maraqiafana. Innee Anutuna afusaa uriqararausa mariaqee qimasee qinee reendeenamafiqa oorudupi mafifaqa qeeqa ainainiranannai qeeqa narana ainaina mara naidaqa sia inni narana mareeqa. Qinee aaqaidee miqi mari qiafana. Qinee inniki ainaini marunaqa moo maqannaasa Yisuna ufara suqimariasa misa nári narana marara munnimma qimiafaqa qeeqa narainaina minannai maraqiafana. Qinee inni dadaaqidaqa misa munnimma ummuariara foora maraqiafana. Qinee inniki mariafanna kamuqoo qeeqa narana munnimma sia marufaqa sia inni munnimma moodaa marasee narana mara naqiafana. Qini qikaqaafasaauqa Maseedoonia maqannaasa nariqa munnimma mareeqee qini qimana kai qimufaqa marasee narana mara nee mariqiafana. Ooqai miqi mariafannana kafaa maqee maaqoo marunnaqooqari sia innindi maraanaura. Innee aaqarana marasaifaqa naqimmasee fee inni aaqara ufannai andeeqannisaanauree inni narana munnimma qimunara irisee qisauruanoora. Qinee Pauroosa minara inni qimannimidaqa.
10 Qinee asauku mundirana anoona ufa oorisaa maridaqa qima afeekaikira ufa qimannimidaqa sia uqanna inni narana ainaina maraanauranoo aiqama Kirisa maqa maaqaki mariasa narana ainaina sia uqanna maraanauranoo, sia moo fannoo qini ufa aruannoo. 11 Qinee nanaree maa ufana inni qimannimidee. Qinee inniara qimuqusirana siaisee maridee maa ufana qimannimidee. Qinee inniara qimuqusimarunnana Anutufa doo iridanoo.
12 Ooqai iafanandee kai iqa maqee sia inni narana munnimma maraanaura. Unnaqira niqiqoo fasiqausa inniki ani mariasa inni narana munnimma maraidaqa náriara Pauroona ainaini marina aana raidee qimasee maasa faqa niqiqoo fasiqausa maridee qifoora sia qinee misa naanna ramasee inni narana munnimma maraanaura. Sia qinee nári nifaaqa mara maree urimaria oosana dadaaqianaura. 13 Mi fasiqausa sia kuqaa niqiqoo fasiqausau maridau misa nikaru qira niqiqoo fasiqausa maridaqa, nariqa ainainiranara unna ufa qimasee asauku mundirafa anoona niqiqoo fasiqausara foora quandakiqa misa nimammana usufiqa nikaru qidaqa. 14 Sia minara tautiaqa, Sadannafa faqa miqi kai imarifa maridanoo, mina aanandaidaqa miqidaqa, mifa kaaqa qara qangiroo nimammana usufinoo marifa marifaqa misa mina aannandaidaqa miqidaqa. 15 Sadannana ainaini maria fasiqausa andeeqara fasiqauqa nimammana usufiqa ainainirafa sia firaa ainaina, nárindi maridanoo. Kasooqaqee taikara aukuana andeeqasee mi manda oosanna amana kai mareefaranoo.
Pauroofa Yisuna ufasaara aupurarana maree marunara kooroo inau.
16 Qinee kafaa inni qimannimidaqa sia moo fannoo qiniara furufarira fasiqee qiannoo. Inniki unna ufa qimaria fasiqausa furufarirausa firaaqoo nári nuqu uqeeraidaqa nári nimooqimariasa maridaqa. Innee qiniara furufarira fasiqee qifaqa qinee faqa furufaramasee misa naanna raanaura.
17 Karaambaiqa sia maasara miqiaqee qifaqa qinee kaqikaaqoo furufarammasee misa naannaree qeeqa qimooqianaqa innee mi unna qimaria fasiqausa ufa iriandee iqa qini ufa faqa iriaqeera. 18 Moomoo unna ufa qimariasa faiqí faiqi irirana marasee nári nuqu uqeeraidaqa nári nimooqidaqa. Doo qinee faqa miqimmianaura. 19 Innee Koorinti maqannaasa inni irirafa firaaqoo marisa mariafanoo furufarira fasiqauqa ufa qimariasa innee asasammasee misa marasee misa ufa irimariafanoo. 20 Misa inni nikaruqimasee inni ainaina ummuari mariasa maridaqa, misa innikinaa uriqarausara foora maridaqa inniara miqiaqa maaqiaqa qimariafaqa misa ufaanara foora fufusee inni rarisameeqee minaki mara aridaqa. Misa náriara uriqararausee qidaqa inniara ureeqarausee qidaqa. Misa nisaukusamu inni noori rukamidaqa. Misa miqi mandee inni nimiafaqa innee aaqamasee kaqi misa mareeqee inneeqa ufa suqiranaki quqasee innee misa ufa amiqimmasee irimariafanoo. 21 Qinee Pauroosa innikina mariafannaqoo misa oosana maraaqaana qinee qisauridaqa qimannimidaqa qinee maparaa imarunausa sia misa oosana maraqiafana. Inniki unnaqira niqiqoo fasiqausa nariqa nuqu uqeerasee nári nimooqidaqa qinee misa furufarirana amana kai qeeqa furufariannana qimooqianaqa iriaqa.
22 Misa náriara sia Kirisa maqannaasa ufa kai qidaqa maasa qikeeku qikaaku Heeburu ufa qimarunausee qiafaqa qinee faqa miqi kai qimarunausa maridaqa. Misa náriara Isaraee maqannaasa Anutuna utaaqa maqoosa maridee qiafaqa qinee faqa misa kai maridaqa. Misa náriara Abarahaamana aiku asauku Anutuna qima afeekaikira ainaina maraanausee qiafaqa, qinee faqa misa kai maridaqa. 23 Misa náriara asauku mundirana aiku asauku maridee qiafaqa qinee faqa furufarira fasiqara foora qidaqa qinee misaki misa uriqararausa maridaqa. Qini asauku mundirana mi ainainnara irunnana misaindi ooraaqaranoo maridanoo. Qinee Yisuna ufa saara karabusaki misa urinnaaqarammasee moomoo kari rumbeeqa. Raitasamunnai qifaaqa ateekeeufa moomoo kari misa narirana urinnaaqaramasee qini qifaaqa ateekaqau. Qinee kuqirara madikakiqari moomoo kari misa narirana urinnaaqaramasee findi fiqa. 24 Moodaannai qisaukunamu kari Yuda maqannaasa raitasamu darimariqau, moodaa fasiqa aiku asauku taikasee moo fasiqa qisaukuqara faqa moodaannai qiku faqa dinni qiku eera kai muqu quqasee kari minannai dariqau. Sia moodaannai miqimandee dariqau, moodaannai qisauku amanasaa miqimandee daru qimaqaqau. 25 Roomma maqannaasa faqa qaaramoo kari miqi uqannamandee dariqau. Moodaa kari misa oonisamu misa daru qimaqaqau. Qaaramoo kari ooruku nammariki sipaki moo maqusai Yisuna ufa qimannimirara fidaqa sipa fannoo mandaikufaqa ooruku nammariki ukunnaqa mariqiafana sia kuqiqiafana. Moo kari miqi mambufaqa eendaki faqa faasaana faqa ooruku nammari qambaanai qimmapiqa afainni aniqiafana.
26 Qinee Yisuna ufa qimannimiqa nimariafanaqa moomoo aukuana maqusa maqusa nuafannanakina qinee moomoo kari qimeekee mariqiafana nammari aufunaki faqa nipuraraa fasiqauqaki faqa Yuda maqannaasaki faqa aanaamuru mariasaki faqa firaa taunaki faqa kaasau maqa maaqa oombura maqa maaqaki faqa ooruku nammari firaa farumaki faqa qikaru qimaru aqoondisa faqa misauqakina moomookari kuqirara qimeekeeqa.
27 Qinee minaki fidaqa kadaapirirana faqa tooqaamu darirana faqa maraidaqa moomoo kari sia faiqeeqa, qinee daararee marufaqa nammariara didimarufaqa nimariqiafana, qinee moomoo kari qini maaqa faqa narana faqa qamunna faqa sia marufaqa kaqi qisukunni faiqaqa nimariqiafana. 28 Moomoo ainaina ummaara maraqa nuafannana kiqari moodaa ainainara kai qianaura. Maqusa maqusa Yisuna ufara suqimarianara kai qinee oonumafi iriqa nidaqa. 29 Moo fannoo misakiqari ummooqukinoo kudoosaapaifaqa qinee faqa mina aanna raidaqa kudoosaapaidaqa. Moo fannoo misakiqari mandainainaki aqufifaqa qini daundura faqa rapikifaqa mi ummaarana maraidaqa.
30 Qinee qeeqa qimooqiqa qeeqa ummooqukiranara qimooqianaura. 31 Anutufa maasa karaambaiqa Yisuna akoofa naaru naaru mina auqu amiqi amiqirafa kai mariani, mifa kai qiniara sia unnaqi mari fee qidanoo, iridanoo. 32 Ooqai qinee Damasakusa maqusai mariafananoo misa karaambaiqa mina auqu Areetasafa narí ureeqarana aqiqoofanoo narí sundia namufaqa maqusa kooqiki ititafufaqa qini qumaraanee qimasee maqusa kooqikiaqa rakisimariqau. 33 Qini qiqoondiuqa minara irisee kaqitinai qini mareeqee firaa pateeuqaki rumasee sanda minasaa qususee faandaamura meerai marufaqa miriqoo qambaanaqari kaqikaa kooqi auqiranakiqari qini ruqiaeeqeeqa quiqa quiqa qufaqa maqasaa aqufufaqa quqasee sandaqiafana.