10
Akaqausa Pauroona saikara ufa qufanoo ititoo ufafa.
1-2 Qinee Pauroosa maa ufana reendeenamandee qimannimidaqa. Akaqausa qiniara nianai maridanoo aanoo ufa kai qimari fee inni faqa maridanoo reendeenidanoo fee qidaqa. Qinee miqi qianara maaqi qidaqa. Qinee asauku mundirana amiqi amiqirana faqa ireeda marira oosana faqa mina afusaa maridaqa reendeenamasee qimannimidaqa qinee innee iannai oonuraanaqa sia qini qirana fundakuaqa maasara maqasaaqaraa irirana irisee qimariaafoo qimariasa amana aanoomannimaqaanaura, sia sia amana mariannoo, amana mariannoo.
Kuqaa maasa maa maqa maaqanaki maridaqa sia minakinaa irirana marasee rakiara foora idaqa. Maasa rakimaria duru saamu sia maa maqa maaqanakinaa duru saamuarau qidau. Maasa Anutuna afeeka ufa marina minannai duru saamuara foora rakidaqa. Minannai maasa Sadannana faandaamura rapeepaamma aqidaqa. Maasa mi duru saamunannai unnufa qimariana doo kuqaridaqa. Minannai faqa Anutunara kooroo ira ufara qaoo qimasee noori uqeerasee maasa minara uriqararausee qimariasa minannai misa faqa naridanoo. Maasa mi unna ufana qimariasa uriqaranoo marina Anutuna duru saamuara foora qumareeqa ooru rarisameeqee maqasaa muqufi rudammiqi quqaidaqa. Maasa qeeqa qitikurakinaa mandirirana aiqama oosana oosana mandirirana rakiranannai naruseeqa aiqama oonu qumaree ani qumareemmeeqee karaambaiqa asauku mundirana aramandunnai quqasainaqa qeeqa qitikurakinaa irirana mina ufamau fuaqeera. Innee Koorinti maqusanaasa miqirausa mariafanoo maasa inni mareeqee asauku mundirana aramandunnai quqasoofaqa mina iriranaki fimariafanoo innee minakiqari kaqi runnai fifaqa qini qirana fundakusaifaqa maasa inni náriara foorammasee rarisameeqee quqasaanaura, sia misa qiandee reendeena kai ianaura aanoommasee qianaura.
Innee faiqí nifusaa akooqoo ainaina faiqí nipata kai qafamasee eedoo qimariasa aaqee mariasa mariafanoo sia naunduraki qafee mariasa mariafanoo. Inniki moo fannoo asauku mundirana ainainira fasiqee qimarifa sia nariara kai miqi marunausee qiannoo maasara nipata mandaikirausee qimariana maasa faqa asauku mundirana ainainira fasiqa maridaqa. Asauku mundirafa maasara qinee niqiqaafanna fasiqausee qimasee mi uriqarara afeekana qimufaqa minara firaaqoo ufa qufaqa innee irisee qiniara firaaqoo narí amooqimari fee qiafaqa iriseeqa sia minara qisauridaqa, sia qini afeeka inni rakeemma aqirafa maridanoo inni dadaaqirafa pooduqammannisarafa maridanoo. Qinee sia qeeqa pasannai inni rufiarana nimiraree qidaqa. 10 Akaqausa maaqi qifaranoo Pauroofa narí akara riranaki afeekaikamandee qimaqimidanoo, narí uqanna anireenoo reendeenidanoo narí ufa faqa fifau mariannoo. 11 Miqi qimariasa maa ufana iriaqa, maasa nianai maridaqa akaraki qianna ufafa faqa naaqaqari marida qimariannufafa faqa amanamana kai mariannoo.
12 Miqi qimaria fasiqausa náriara uriqararausee qidaqa miqi qimariafanoo. Maasa sia miqi qimariasasaa qeeqa qimanianaura. Misa furufari mariasa maridaqa. Misa nanasaa fee narí amani narí amani idee nári iriranannai kai nariqa uriqarara ainainee qimasee minannai kai nári nimanidaqa. Sia Yisuna iriranannai narí amani narí amanidaqa. 13 Maasa qeeqara qianaura maasa qeeqa qimooqira oosirana sia fiaikataanaura miqooqari kai oorurandanoo mariannoo. Qinee sia akaqausa naanna ree moona oosiranaki mariasara qeeqa qimooqianauranoo qiqa qoosuki marinausara kai qeeqa qimooqianaura. Anutufa maasa saika maree marunna oosirana narí kai quqaqaifanoo maridanoo minaki kai maridaqa innee faqa minaki kai mariafanoo. 14 Innee minaki marianara iriseeqa inniki oonureeqa sia finnaaqaraidaqa. Maasa asauku mundirana amiqira fasaasa ufa mara mareeqa sia mi oosirana fiaikateeqa minaki kai maridaqa innisaimbaqa mariqiafana.
15 Maasa Anutufa qimu oosiranaki kai inniki ainainidaqa, akaqausa fiaikatammasee ainainidaqa maasa sia misa fuaqoo fidaqa qeeqa ainainiranara qeeqa qimooqidaqa. Maasa Anutufa qimu oosiranaki maqee maqee miqoo kai minaki kai ainainidaqa maasa inniara maaqi qidaqa, Koorinti maqannaasa Anutunasaa atooarafa firaanaikinoo maasa saika mi oosiranaki firaanaikiannoo. 16 Inniki ainainirana taikasee miqooqari kai inni finnaaqareeqa moo atinai moo fannoo sia ainainimarinaki oonuree minaki amiqira fasaasa ufa qimannimianaura. Miqimmasee sia qinee akaqausa naanna reeqa misa moosaa afuqaki ainainamasee nári nimooqidaqa. Qinee sia miqianaura qeeqara fukasaa moo afuqakiara foora ainainianauranoo.
17 Ooqeenaa tamummaqara fasiqauqa minara maaqi qimasee akara riqau.
Faiqí moo fannoo sia narí amooqirafa mariani.
Karaambaiqa auquqoo ainainara kai amooqiaqa.
18 Qinee Pauroosa minara maaqi qidaqa. Karaambaiqa fannoo moo fasiqara amiqira fee qinafa kai amiqira fasiqa mariannoo, narí kai nariara amiqira fasiqee qinafa sia anoona marina fifau mariannoo.