9
Pauroofa Koorinti maqannaara narana mareefandinna munnimmana suquaqee qimaqoofa maridanoo.
Anutuna ufa irimariasa Yudeea maqannaasa munnimma nimirara qianara innee doo irimariafanoo qinee fifau akara rumannimaqeeqa. Innee eedoo qimasee dadaaqimariasa mariafaqa qinee iridaqa, qinee inni nimooqimasee Maseedoonia maqannaasa qimannimiqa. Qinee inniara maaqi qimasee qimannimiqa, Kirisa maqa maaqaki mariasa Koorinti maqusanaasa misa naaree maa eenda aiqarai aukuana eedoo qimasee deedaqiqau. Qinee miqi qimasee Maseedoonia maqannaasa inni Koorinti maqannaasara qimannimiafanaqa doo misa faqa mi ufana irisee maasa faqa dadaaqiraree qimasee findifia akaqa maqannaasa kai sia findi fia. Qinee inniara ufa qiafannana fifau ufa kai qianoora qeeqa qikaqaafasaauqa mareeqee inniki quqeeqa misa oonuree inni munnimma suqu moodaaqoo quqaaqeera qini ufa anoonaikianifeera inniki quqaaqee qidaqa.
Qinee faqa Maseedoonia maqannaa akaqausa qini faqa inni Koorinti maqusai ooquraifaqa sia deedaqiranaki maasa ooquraana innee nisaurifaqa maasa faqa Maseedoonia maqannaasa qini faqa ooqu fifandinausa nisaurifoora qinee inniara qifaaqa quqasee inniara ufa qiqa. Qinee minara iriseeqa qeeqa qikaqaafasaauqa niqiqamasaunaqa indaaru ooqureeqa inni nimifandinna munnimmara deedaqamandaifaqa qinee inaaqianna ooquraanaqa innee inneeqa iriranannai kai nimira oosana koorooiaqa sia qinee qimannimiana nimiaqa inniqa nidirafa kai qinaqa kaqi nimiaqa. Ooqeenaa irirafa maaqimminoo maridanoo.
Moodaa asumu ummaqimarifa moodaa kai aiquannoo moomoo ummaqimarifa moomoo aiquannoo. Qinee Pauroosa minasaaqari inni dadaaqira oosanara maaqi qidaqa. Innee minara irisee inneeqa iriranannai kai munnimma aquaqa, sia mina aqusee ufaqirafa mariani sia moonara daakapaifaqa aqi fee qia Anutufa asasammandee aqimari fasiqanara aididanoo minara asasammasee aquaqa. Inniqa nimana kai narana maraaqee munnimma Anutufa amana nimiannoo sia inni munnimma amana kaifau nimmiannoo aabaa faqa niminaqa minannai nana ainainaree dadaaqirafa kambiqaannoo fee innee faqa amana minannai dadaaqiaqa. Ooqai tamummaqara fasiqauqa minara maaqi qimasee akara rumaqoofa maridanoo.
Amiqira fasiqauqaindi kudi fasiqauqa afaaridaqa nimidaqa.
Misa amiqi amiqirafa sia taikaannoo naaru naaru mariannoo.
10 Anutufa inni Koorinti maqannaa faqa dadaaqammiannoo. Mifa asumu faqa neemaria narana faqa nimimarifa maridanoo inni nimana asumu inni nimisainaqa ummaqusaifanoo Anutufa kambiqarana nimiannoo innee afaaramandee moo maqannaa narana dadaaqifanoo innee kafaa kafaa miqiaqee qimasee inni Anutufa irairaairana nimiannoo. 11 Anutufa maqee maqee narana ainaina moomoo niminaqa innee mina qafeeqa amana maqee maqee akaqausa dadaaqiaqa. Innee maasasaaqari dadaaqimaria maqannaasa inni dadaaqiranara quandaki Anutunara dufi dufi firaaqoo qifaranoo.
12 Inni dadaaqira saika fannoo sia Anutuna ufara suqimariasa kai dadaaqidanoo Anutunara dufi dufi qirana faqa oondainni nammariara foora aqufidanoo. 13 Inni dadaaqira ainainirafa innee Anutuna ufamau firana kooroo iannoo. Moomoosa mina qafammasee Anutuna amooqifaranoo misa inni afaaramasee naida nimirana qafammasee kafaa innee asauku mundirana fasaasa ufasaa atooqafi mundiqa marinnana faqa qafammasee sia ufa kai qimasee anoonee qimasee Anutuna amooqifaranoo. 14 Innee dadaaqimariasa inniara nidimarinaqa inni amiqi amiqiranara innaaru qifaranoo. Anutufa mookira afaarirana inni nimunara Anutufinnai inniara nidimarinaqa inni amiqi amiqiranara innaaru qifaranoo. 15 Anutufa narí afaarinoo maasa qimunara mina uriqararafa aiqama ainaina arusee firaafa maridanoo minara maasa aiqamausa dufi dufi qimamaqaaqa.