8
Yisuna ufa irimariasa akaqausa dadaaqira oosanara qidanoo.
Oo Koorinti maqusai maasa qikaqaafasaa mariasa. Yisuna ufara suqimariasa Maseedoonia maqa maaqaki mariasa Anutuna amiqi amiqirafa misaki saikinara innee iriaqeera qimannimidaqa. Firaa ummaarararafa misa kadaapi rirana niminau. Marufanoo mi kadaapirirafa Yisunasaa atooqee marusa firaaqoo nimanamandee qafanau. Misa miqiqa maridaqa minakiqari firaaqoo asasamandee nariqa munnimma afaaramandee Yudeea maqannaasa Anutuna ufara suqimarusa dadaaqi naida nimiqau. Misa nári kudikiranara siamma iriqau kaqi nimiqau. Qinee maa ainainnara amiqimandee iridaqa qimannimidaqa, misa nári munnimma marunna amanakai nimiqau sia mina amana kai nimiqau kai fiqarammasee aabaa faqa nimiqau. Misa nári iriranannai aniree aranaiqi afeekaikamasee maasa irammiriqa qiqau. Amanee maasa faqa Yudeea maqa maaqaki Anutuna ufara suqimariasa naararee mariasa maasa munnimma nimiqee dadaaqianauree. Nariqa mi dadaaqiranara sia ummaara fee qiqau adiafaairana qimimarianara maasa nimianauree qiqau. Maasa mi ufana iriseeqa asasamasee tautiqa oo sia mi amiqira irirafa kammbiqeefoo qunaqa misaki kambiqeenoo. Maseedooni maqannaasa nariqa naundura irirana faqa nári ainaina faqa karaambaiqa naaree amisee quandaki Anutuna iriranamau nári marirana maasa faqa qimiqau.
Maseedoonia maqannaasa oosana miqinoo marinara innee Koorinti maqannaasa faqa miqiaqeera Titusana fuki faaki qiafanoo inni qimannimidanoo. Ooqai Titusafa inni faqa maridanoo Yudeea maqannaa nimianinna munnimmanara oosana arasee qimanniminau. Doo maqee Titusafa mi nimuqusira saikana kaifaa uqeerarara fuki faaki qidaqa. Innee Koorinti maqannaasa oosana oosana ainaina moomoo faqaasa mariafanoo. Innee Anutuna saqarikirafa faqa Anutuna ufa qimannimirana faqa irirafa faqa oosana oosana dadaaqira saika eedoo qimasee kasida uqeeree mariana faqa maasara faqa nimuqusimariana faqa mi ainainausa innindi moomoo maridanoo. Doo maasa inniara Yudeea maqannaasa nimiaqeera faqa qidaqa inni afaararifa minaki faqa moomoo mariani, mi nimuqusira saikafa mariannoo.
Qinee Pauroosa sia naamuaqira ufa inni qimannimidaqa naakapara ufa inni qimannimidaqa. Anaamuru dadaaqiranara naakapaidaqa minannai inniqa nikaqaafassara nimuqusirana nimanamandee qafaidaqa inni Koorinti maqannaasa nimuqusirafa Maseedoonia maqannaasa nimuqusirana amanafee maridanoo fee qimaseeqa nimanammandee qafaidaqa. Innee asauku mundirana Yisuna maasa karaambaiqa amuqusira dadaaqiranara amiqimandee irimariafanoo mifa innaarunai ainainafaqaafa uriqararafa marinoo inniara irisee maa maqanasaa qumu ainaina siaifara maqi mafinoo marinau. Yisufa narí ainaina siaifara maqi iranannai innaarunai ainaina faqaasa mariaqeera miqi marinau.
10 Yudeea maqannaasa narana feefaurira munnimma nimiranara qinee Pauroosa qini irirafa minara maaqi qidanoo. Innee ooqai aiqaqoo aukuanna Yudeea maqannaasa munnimma nimiraree qimasee suququqoo munnimmana narana feefauru maraaqee qimasee suqu quqasee minnisoona maqee kaifaa uqeerasaifanoo fifi inanoo taikaannoo. Innee aiqama maqannaasakiqari innee naaree iriseeqa mi saikana oosana uqeeree mariasa mariafanoo. 11 Doo maqee findifiqa mi saikana auqaifanoo taikaani. Indaaru innee minara ufa suqusee nimudaanai qimasee ufa qiqa fifiaana maqee miqi kai iqa nimudaanai qimasee munnimma nimirafa taikafuani sia kisaaqasaa mariani. Innee aiqama munnimma nimiseeqa inneeqa kuridifaara, qinee sia minarau inni qimannimidau. Innee inni munnimma aabaa marina mina nimiaqa sia marinafa sia aquaqa. 12 Inni munnimma amanaikinaqa nimisainanoo Anutufa narindiara foora dufi dufi qiannoo. Sia amanaikinana aqusainanoo Anutufa sia minara dufi dufi qiannoo. Sia amanaikinana sia aqua.
13-14 Qinee sia moo maqannaasa aufadarana nimirara inni Koorinti maqannaa ummaara firaana nimidaqa, sia miqidaqa. Maqee aukuana inni narana firaafa mari kamuqoo narana siaisa dadaaqiaqa, kasooqaqee moo aukuana innee mandainainaki marifaqa misa inni dadaqifaranoo. Miqidaqa aiqama amana kai mariaqa. 15 Ooqai tamummaqara fasiqauqa minara maaqi qimasee akara riqau,
Ooqai maqasaa narana moomoo suqimaru fasiqausa sia rairaa iqau. Maqasaa narana oodaa suqimaru fasiqausa sia naararee marinau, nimana kai marinau.
Pauroofa Titusana faqa narí aqoonausara faqa qidanoo.
16 Qinee Pauroosa Titusana oosana qafamasee Anutunara dufi dufi qidaqa, maasa daanna raidanoo firaaqoo inni Koorinti maqusanaasa dadaaqiraree qidanoo. 17 Maasa minara Koorinti maqusai inni maqusai fuannee qunanoo mifa sia kai eedoo kai qinoo narí iriranannai asasammaseenoo innee iannai kafaa fuannoo. 18 Maasa moo fasiqa faqa mina faqa aqiqaanauranoo mi moo fasiqafa aiqamai Yisuna amiqira fasaasa ufa qimanniminoonufa marunara Yisuna ufara suqimariasa minara amiqira fasiqafee qidaqa. 19 Sia mifa kai, aiqama Yisuna ufara suqimariasa mi fasiqanara inni Yuda maqannaasa nimianinna narana feefaurira munnimmana utaaqammasee anee Koorinti maqannaasa munnimma faqa akaqa maqannaasa munnimma faqa mara maree Pauroona saimbaqa Yudeea maqannaasa muru nimia. Miqinnanannai maasa nimuqusira saika marasee karaambaiqa areenarana faqa maasa eedoo qimasee dadaaqirana faqa kooroomambuannoo.
20 Akaqausa raiqara ufa qifoora maasa amiqimandee inni moomoo afaaramandee nimifandinna munnimmana maasa rakisianaura. 21 Maasa irirafa minara maaqimminoo maridanoo. Maasa Karaambaiqa Anutuna afusaa faqa maqasaa fasiqa nifusaa faqa andeeqaramau fidaqa rakisianaura.
22 Titusana faqa moo fasiqa faqa indaaru fuaqee qiaqa maqee maasa qikaqa moo faqa miqandasaa mara quqaanaura miqanda faqa fuannoo, maasa moomoo kari mina amanamandee qafaunanoo amiqimarifa maqee maqee eedoo qimasee dadaaqimarifa maridanoo. Doo maqee mifa inni Koorinti maqannaasara irisee mina irirafa inniki mundinoo marinara firaaqoo asasammasee inni faqa dadaaqiannoo. 23 Titusafa qini faqa moodaanaki inniara dadaaqimarifa maridanoo. Maasa qikaqaafasaa Titusana faqa innee iannai fimariaqanda maridaqa Yisuna ufara suqimariasa miqanda utaaqamaqaaqanda maridaqa, asauku mundirana areenarana maree mariaqanda maridaqa. 24 Minamusa oonu raifaqa innee misara nimuqusimarinaqa rakisinnimaqaaqa. Miqinnanara Yisuna ufara maqusa maqusa suqimarinausa Pauroofa Koorinti maqusanaasa nimooqiranara anoona ufa fee qiaqeera.