7
Oo qini qiqoondiuqa, mi qimafeekaikira ufausa tamummaqarausannai qimaqo̱o ufausa maasara qinau. Minara irisee innisaimbaqa oosana oosana qikairi qifaaqasaaqaraanee daunuraindaraanee aiqama findaukamaqusee Anutunara rufiaida daaquqee marinaqa andeeqasee anukaranaki mariaqa.
Pauroofa Koorinti maqannaasara asasidanoo.
Oo Koorinti maqusanaasa qini qiqoondiuqa, innikinaana maasa siamma moo fasiqa mandaikamma amaqaafanausa, maasa sia moo fasiqa mandoosanaki quqaafanausa maasa sia moona rafaaqafu amaqasee mooainaina umaraafanausa, innee minara nimuqusinaqa maasa umaraaqa. Qinee sia inni niqirara miqidaqa ooqai qimannimiafanandee kai qidaqa qimannimidaqa. Maasa inni Koorinti maqannaara kaaqa qimuqusidanoo nididanoo innisaimbaqa kaqi maridee innisaimbaqa Yisuna ufasaara kuqi fee inni faqa moodaanaki marianaura. Qinee inniara kuqaa Yisuna ufa irimariasee qidaqa qinee inniara nimooqidaqa asasidaqa. Maasa oosana oosana ummaaraki maridaqa inniara iriseeqa paasoosidaqa asasirafa qumbiqeenoo rairaaidanoo.
(Pauroofa Koorinti maqannaasa akara ruma Titusana amufanoo munu nimisee oonurandee Pauroofinai aninau. Pauroofa Koorinti maqannaara qini akarakinaa ufara nanee fee qiaafoo qimasee maa ufana akara rumannimaqanau.)
Maasa Maseedoonia maqa maaqai oonu Titusafa inni maqusaindari aniranara afeesida maridaqa sia qifaaqa quqeeqa. Yisuna ufa qimannimi marunaqa moomoosa dindari dindari anireeqa aanooqidaqa kaukaata qimarufaqa qeeqa daundurai rufiarafa marifaqa innee Koorinti maqannaasara maasa akarakinaa ufara faqa maasara rufieefoo qifoora qinee rufiaidaqa. Maasa miqi mariafananoo Titusafa inni maqusaindari mai aniree maasa paqurinau. Mifa anunannai qifaaqa rumboosa amiqimarufa Anutufa maasa qifaaqa amiqinau. Sia Titusafa anirafa kai maasa qifaaqa amiqinau. Mifa inni maqusai oonuroofaqa innee mina idaaqammamaqoonara qimaqimufaqa firaa dufi dufi qiqa qifaaqa asasinau. Titusafa inni Koorinti maqannaasara qini Pauroosara kaaqa qafaaqaa imariasee qinau. Mifa inniara nári mandainainara kuqaa mandainainee qimasee noori runusee amiqira qoo fidaqa qiniara manda ufa qimariasara saaqee qimasee qini dadaaqidaqa. Doo mi ufana iriseeqa qinee Pauroosa firaaqoo inniara asasidaqa.
Qinee moo akara rumannimaqaafanafa mi ufafa inni qumaroofaqa innee mina qafamasee innee noori runusee inniqa mandoosana minnisaqau. Qinee iriseeqa sia inni noori runiranara qaara daundura iriqa. Qinee inni noori runiranara iriseeqa sia kisaaqasaa qimudaoo qiqa qusasaa kai qimudaoo qiqa. Doo maqee qinee firaaqoo asasidaqa qeeqa akara rumma inni nimiafannana minarau asasidau. Inni nifaaqa ummaara reemarifa inni mandainainakinaana mareeqeenoo amiqirannai ubeekainara minara qinee asasidaqa. Inni nifaaqa ummaara rarana sia inni narinoo Anutufa mina mareenoo inni dadaaqinoo. 10 Nifaaqa ummaara rarafa Anutufa minannai inni maramareenoo faiqí nimuqusakinaana mara quandeeqeenoo innaaruna asumu mariranaki quqeemarifa mi nifaaqa ummaara rarafa amiqirafa maridanoo kai fifau maqasaa nifaaqa ummaara rarafa mifa kuqimariafa maridanoo. 11 Qinee Pauroosa pasa akara rumasee inni mandoosanara akooroo qiafanaqa noori runiusa mariafanoo. Inni noori runirana Anutufa qumareenoo minannai oosana oosana amiqira oosanauqa inniki auqinau. Maqee innee sia furufari mariafanoo noori runusee amiqimandee fimariafanoo. Innee inneeqa andeeqaranara koorooianifeera kaaqa andeeqasee fimariafanoo. Innee mandoosanara maqee firaaqoo nikooqaidanoo. Qinee Pauroosa inniki mandoosana kikiqusunaqa innee irisee qini Pauroosara faqa Anutunara faqa dari maqi qimasee dauni mi manda oosanna andeeqee mariafanoo. Innee qini akara maraseeqa qiniara noori runida mariafanoo maqee innee qiniara nimuqusidaqa qiniara amiqira irirana irimariafanoo. Innee firaaqoo Anutunara faqa irimariafanoo. Maqee moo fannoo inniki mandoosana marainaqa innee kaqi kaqi oonu qaoo qimasee afiqee mariafanoo. Ooqai qinee minara qimannimiafanaqa innee sia maroofanoo mi nifaaqa ummaarararafa inni nisakadiki sia ikairi marina kooroo idanoo.
12 Qinee akaraki afeeka ufa rumaqaafannana sia inniki aaqee mari fasiqanara qimasee akara riqiafana, sia narí mandaikammamaqoonara qimasee akarariqiafanoo. Qinee Anutuna afusaa maridaqa, maa ufanara akara riqa, innee maasasaa atooarana faqa rirana faqa mina firaafa inni nifusaa akoorooianifeera akara riqa.
13 Minara maasa Titusana ufa irunanoo nifaaqa amiqimminoo. Sia maasa qifaaqa kaifau amiqinoofau Titusana afaaqa faqa amiqikaimminoo. Innee Koorinti maqusanaasa idaaqamasoofanoo mina afaaqa inniara amiqufaqa maasa qafamasee asasiqiafana. 14 Qinee inniara firaaqoo inni nuqu uqeereeqa Titusana qimamiafannana, innee miqoo kai mina amana kai mariafanoo. Titusafa nidafammaseenoo asasinoo. Maasa maqee maqee ooqai anoona ufa kai inni qimannimi mariqiafana. Miqi kai iqa inniara Titusana qimamiafannufafa doo anoonaikinoo. 15 Titusafa inni maqusai oonuroofaqa innee inneeqa mandoosanara irisee Pauroofa ufa firaana qiandoo qimasee rufiaaqa rufiaaqa iranannai faqa naindiriraranannai faqa afieeqee inneeqa maqusai quqasee qini ufa minasaaqaraana irisee eedoo qimasee maroonara Titusafa qafamaseenoo qimaqimidanoo inniara rirafa maqee maqee firaanaikidanoo. 16 Doo maqee qinee Pauroosa mina iridaqa maaqi qidaqa. Qinee sia inniara maqee qaara daundura marifaqa qinee qeeqa qifaaqa firaaqoo innisaa quqaidaqa asasidaqa.