6
Qinee Pauroosa qini faqa maria namusa maasa Anutuna aanaiqikirausara foora maridaqa Anutuna faqa moodaanaki ainainidaqa inni Koorinti maqannaasa fuki faaki idaqa doo innee Anutuna kaaqa afaarira anoona doo maraafanoo sia quqasaifanoo maqasaa aqufi rairaaiani. Anutufa minara maaqi qimasee tamummaqara fasiqa qimannimufaqa akara riqau.
Qinee qeeqa didira aukuana innee qiniara dadaaqianifee qinna nameeraqirana iriqa.
Qinee asumu marirana nimira aukuana inni ufa irisee dadaaqiqa.
Qinee Pauroosa minara maaqi qidaqa. Maa kamuqoo kai Anutuna dadaaqirana maree maria kamuqoo maridanoo. Maqee faasaana Anutufa innaaruna asumu nimifaqa mareemaria faasaanafa maridanoo.
Akaqausa maasa inniki saikiranara aaqeeaafoo qifoora maasa qeeqa rakisidaqa inni niku nimaarusirafa mariandoo qimasee eerairidaqa. Maasa qeeqa aiqama ainainaki maasa Anutuna ainainira faiqi namu marunnanara kooroo iaqeera qimasee firaaqoo reendeenamandee ummaara faqa kadaapirirana faqa tooqaamu darirana faqa aupurarana oosana oosana maraidaqa. Maasa maa namusa darirana faqa karabusaki rumbaqimaqarana faqa moomoo fasiqa aanoomandee aniree dari dariisoona faqa maqee miqidaqa. Maasa daararee marifaqa sia faiqarana mareeqa kisaaqasaa kadaapiriri ifaqa nifaaqa ummooqukamandee maridaqa ainainidaqa. 6-7 Maasa qisakadiki qikairi siaisa amiqimandee andeeqasee marunnanannai faqa maasa iriranannai faqa reendeenamasee ubiasee mariranannai faqa qimuqusifaqa dadaaqunnanannai faqa maasa qeeqara Anutuna ainainira faiqi marunnanara koorooidaqa. Maasa Anutuna naaquqara maraqunannai faqa maasa anoona ufa kai qimarunnanannai faqa Anutuna afeekannai faqa maasa qeeqara Anutuna ainainira faiqi marunnanara koorooidaqa. Andeeqara oosana nimirafa maasa duru saamuara foora marifaqa akaqausa maasa daruafaqa misamunannai qeeqasaa rukiqasee misa naruani qimasee misamunannai misa narirara foora idaqa. Akaqausa maasara amiqira ufa qidaqa akaqausa manda ufa qidaqa, akaqausa maasara sukufa qidaqa akaqausa qimooqidaqa akaqausa maasara unnufa qidammiafoo qimariafaqa maasa anoona ufa kai qidaqa. Faiqí anaasee maasara fifau fasiqee qimariafaqa akaqausa maasara Anutuna ufa maraqa nuasee qimasee amiqimmasee maasara iridaqa. Akaqausa maasara kuqirausara foora mariaa maqi qiafaqa innee qiqafaidee maasa kaqi maridaqa sia kuqiqa maridaqa. Misa daruafaqa maasa sia kuqidaqa kaqi maridaqa. 10 Maasa maqee maqee qifaaqa kudoosaapanoo marifaqa Anutunara oonu mafi irisaidaqa maqee maqee asasidaqa. Maasa kudi fasiqara foora maridaqa moomoo fasiqa anaasee innaarunai ainaina faqaasaikamma nisaidaqa. Maasa maa maqanasaa ainaina siaisa maridaqa aiqama innaarunaindaraa ainaina maasaindi maridanoo. Mi aiqama ainainnannoo maasa Anutuna amiqira ainainira faiqiuqaindi marunnanara akoorooidaqa.
11 Oo qini qiqoondiuqa Koorinti maqusai mariasa. Maasa inni akooqoo kooroommasee inni qimannimiqa qimuqusa oo raqafimarufaqa qeeqa daunurakinaana nimuqusira irirana inni qimannimiqa. 12 Maasa inniara sia qeeqa qimuqusa rafaaqa fusee kaqikaaqoo ummeereeqa akooqoo aiqama qimannimiqa innee inneeqa kai inneeqa nimuqusa mandaikammida rafaaqafusee sia maasara nimuqusi mariafanoo. 13 Innee qini faiqinamuara foora mariafaqa maqee qimannimianaura. Innee maasa daanna reeqa innee maasara nimuqusinaqa akooqoo maasa faqa ufa qiaqa.
Sia Anutuna ufara nikooqee mariasa namufaqa moodaanaki ainainiaqa.
14 Oo Koorinti maqusanaasa innee Yisuna ufa irimariasa faqa sia irimariasa faqa sia moodaanaki qaindusira saqariara foora ainainiaqa, sia amana amana kai inni faqa fifaranoo. Naqimmasee andeeqarana faqa aaqarafa faqa naqimandee moodaanaki qaindusu maree fifaree, sia amana. Naqimmasee kaaqa qarafa faqa asukuna faqa moodaanaki mariannoo, sia amana. 15 Naqimmasee asauku mundirafa faqa kudi fasiqa Sadannafa faqa moodaa ufara eedoo qifaree sia amana, namuqaa maridanoo. Yisuna ufa irimarifa faqa sia Yisuna ufa irimarifa faqa naqimmasee fee moodaanaki kifaree. 16 Naqimmasee Anutuna amaana maqaki mariasa faqa tumunnai auqira afaanna faqaasa faqa moodaanaki kifaree, sia amana. Maasa kaqi marira Anutuna amaana maqara foora maridaqa. Anutufa minara maa anoonufana tamummaqara fasiqa qimamufanoo akara rinau.
Qinee qeeqa maaqa misaki usakasee marianaura. Qinee misa Anutusa marianaqa misa qini qiku qisauku marifaranoo.
17-18 Minara karaambaiqa maaqi qimasee qimannimidanoo.
Mandoosana maree mariasa faqa moodaa maqusaki maridaqa misa mandoosanara eerairiaqa.
Innee mandainaina maree mariasa mandoosanara rufiasee sia mina umaraaqa. Innee miqidaqa anukaranaki marifaqa qinee aiqama ainaina uriqarara karaambaiqa fannoo inniara qinindi fee qinaqa innee qini faiqinamu qini qiraamummaaka marifaranoo.